K√łnsidentitet ikke √•rsag til p√•st√•et forskelsbeh. af en transseksuel i et boligselskab fastslog Ligebehandlingsn√¶vnet i afg√łrelse nr. 418/2012 den 21. november 2012. KEN nr. 10158.

Vist 197 gange.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet
Den 21. november 2012 traf Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse i en sag, hvor klageren, der er transseksuel, har p√•st√•et sig forskelsbehandlet p√• grund af sin k√łnsidentitet i forbindelse med boligselskabets h√•ndtering af hendes klager over chikane fra andre beboere i lejlighedskomplekset, hvor hun dengang boede.
J.nr. 7100394-12

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling
Klager er transseksuel.
Indklagede er et boligselskab, der udlejer en lejlighed til klager.
Klager er fraflyttet lejemålet efter klagens indbringelse for Ligebehandlingsnævnet.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet i forbindelse med leje af lejlighed.
Klager f√łler sig diskrimineret af borgere, der benytter kommunens b√¶nk udenfor klagers bop√¶l p√• [adresse], ligesom hun ogs√• er blevet chikaneret af andre beboere i afdelingen. Hun har blandt andet flere polititilhold p√• beboerne p√• [adressen] for at f√łre hate crime mod hende.
Hun har klaget over chikane fra de pågældende borgere til indklagede. Klager mener ikke, at indklagede har reageret godt nok på klagerne over chikane.
Klager har ikke besvaret indklagedes indlæg til sagen.
Indklagede g√łr g√¶ldende, at klager ikke har v√¶ret udsat for forskelsbehandling.
Gennem de sidste par år har indklagede modtaget 12 klager fra klager og hendes sambo, [adresse], over andre beboere i afdelingen. Klager var medunderskriver på 4 af klagerne.

Indklagede har behandlet alle klagerne. I de tilfælde hvor indklagede har vurderet, at der var tale om overtrædelse af bestemmelserne i husordenen, lejekontrakten eller lov om leje af almene boliger, har indklagede sendt påmindelse til de påklagede beboere. Indklagede har også orienteret klager og hendes sambo, [adresse] om, hvad der skete i sagerne.
Indklagede har under alle omst√¶ndigheder fors√łgt at vurdere, hvad der var ret og rimeligt, og hvor det var p√•kr√¶vet, handlede indklagede ved at sende p√•bud og/eller opsigelse.
Indklagede har også modtaget 3 henvendelser fra klager, hvor hun klager over indklagedes håndtering af henvendelserne.
Indklagede har ogs√• modtaget klager fra andre beboere i omr√•det over truende adf√¶rd og chikane, udf√łrt af beboerne p√• [adresse], som er klager og hendes sambo. Det har i to tilf√¶lde udm√łntet sig i 2 p√•mindelser om god skik og orden.
Den 28. september 2011 klagede klager over indklagede til Beboerklagenævnet i [by] kommune, da hun fandt, at indklagede ikke gjorde nok for at hjælpe hende. Indklagedes korrespondance med Beboerklagenævnet er fremlagt i sagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.
Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.
N√¶vnet finder ikke, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at klager har v√¶ret udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet.
N√¶vnet har ved vurderingen lagt v√¶gt p√•, at der ikke er noget, der tyder p√•, at klagers k√łnsidentitet er blevet tillagt betydning i forbindelse med indklagedes sagsbehandling af klagers henvendelser om p√•st√•et chikane.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

  1. § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence
  2. § 9, stk. 1, om klagebehandling
  3. § 12, stk. 1, om klagebehandling
  1. § 1a om lovens formål og anvendelse
  2. § 2 om forbud mod forskelsbehandling
  3. § 2a om chikane

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation.