K√łnsskifteoperation √¶ndrer ikke en persons k√łn, udtalte Vatikanet den 14. januar 2003.

Vist 248 gange.
Den herunder viste skrivelse har tidligere v√¶ret vist p√• Catholic News Service. Det g√łr den ikke mere.
Skrivelsen af 14. januar 2003 fra Catholic News Service på latinsk med engelsk oversættelse hos Azionetrans.

Skrivelsen vises herunder i sin helhed f√łrst i dansk overs√¶ttelse fra ovenn√¶vnte engelske overs√¶ttelse, og derefter den engelske tekst.
Der tages forbehold for overs√¶ttelsens rigtighed – is√¶r vedr√łrende overs√¶ttelse af de katolske kirkelige betegnelser. Ved brug som dokumenttion henvises til den originale latinske og engelske tekst.
Tina Thranesen.

* * *
Dansk oversættelse
Vatikanet transseksuelle
14. januar 2003

Vatikanet udtaler “k√łnsskifteoperation” √¶ndrer ikke personens k√łn
Af John Norton Catholic News Service

Vatikanstaten CNS) – Efter flere √•rs studier, har Vatikanets doctrinal congregation [1a] har sendt kirkeledere et hemmeligt dokument, som konkluderer, at “k√łnsskifte”-procedurer i kirkens √łjne ikke √¶ndrer en persons k√łn.

If√łlge en kilde, der er bekendt med teksten i det hemmelige dokument, instruerer dokumentet biskopperne om aldrig at √¶ndre k√łnsangivelser i kirkeb√łger og d√•bsoptegnelser og udtaler, at katolikker, der har gennemg√•et k√łnsskifte”-procedurer ikke er berettigede til at gifte sig, blive ordineret som pr√¶st eller indg√• i det religi√łse liv.

Dokumentet blev f√¶rdiggjort i 2000 og sendt som “sub secretum” (hemmeligt) til de pavelige repr√¶sentanter i hvert land som en “sag til sag”-vejledning for biskopperne. Men, da det stod klart, at mange biskopper stadig var uvidende om dokumentets eksistens i 2002 sendte the congregation [1b] det ogs√• til lederen af biskoppernes konferencer.

“Det centrale punkt er, at den (transseksuelles) kirurgiske operation er s√• overfladisk og udvendig, at det ikke √¶ndrer personligheden. Hvis personen var m√¶nd, forbliver han mand. Hvis hun var kvinde, forbliver hun kvinde”, siger kilden.

Biskop Wilton D. Gregor af Belleville, Illinois, formand for de amerikanske biskoppers konference sendte et kort brev til de amerikanske biskopper i oktober (2002), hvori han informerede dem om Vatikanets dokument og fremh√¶vede dens instruktion om ikke at √¶ndre d√•bsoptegnelser – udover at g√łre et notat i margenen, n√•r det sk√łnnedes n√łdvendigt.

“Civilrettens √¶ndring af tilstanden for et troende medlem √¶ndre ikke den kristne katolske l√¶re om, hvem der er mand eller kvinde, som bestemt ved f√łdslen” skrev Biskop Gregor.

Vatikanets tekst definerer transseksualitet som en psykisk lidelse hos dem, hvis genetiske sammens√¶tning og fysiske karakteristika er entydigt af det ene k√łn, men som f√łler, at de h√łrer til det modsatte k√łn. I nogle tilf√¶lde er f√łlelsen s√• st√¶rk, at personen gennemg√•r en “k√łnsskifte”-operation for at erhverve det modsatte k√łn eksterne k√łnsorganer. De nye organer har ikke reproduktive funktion.

Dokumentets konklusioner lukker et omr√•de af kontroversiel spekulation, der opstod i Italien i slutningen af 1980’erne, hvor en pr√¶st offentligt meddelte, at han havde gennemg√•et en “k√łnsskifte”-operation.

Eftersom kirkel√¶ren siger, at kun m√¶nd kan blive gyldigt ordineret som pr√¶ster, stillede aviserne p√• det tidspunkt sp√łrgsm√•l, om en pr√¶st, der gennemg√•r en “k√łnsskifte”-operation fortsat er pr√¶st – svaret er “ja” – og om en kvinde, der gennemg√•r proceduren, kan blive ordineret – “nej”.

En kilde hos Vatikanet udtalte, at teksten i vid udstrækning er udarbejdet af jesuitterpræsten Urbano Navarrete, nu pensioneret kirkelovsprofessor ved Roms Gregorianske Universitet.

I 1997 skrev præsten Navarrete en artikel om transseksualisme i et autoritativt tidsskrift om kirkelov og er blevet konsulteret af the doctrinal congregation [1c] om specifikke sager, der involverer transseksualitet og hermafrodisme.

Præsten afviste med henvisning til reglerne om tavshedspligt at udtale sig til referat til Catholic News Service om historien.

Vatikanets dokumenter påpeger bl.a. specifikt:
 • En analyse af det moralske ved en “k√łnsskifte”-operationer. Det konkluderes, at proceduren i visse ekstreme tilf√¶lde kan v√¶re moralsk acceptabelt, hvis der er en medicinsk sandsynlighed for, at den vil “helbrede” patientens indre uro.
  Men en kilde bekendt med dokumentet sagde for nylig, at medicinsk evidens anf√łrte, at fremgangsm√•den i de fleste tilf√¶lde √łger sandsynligheden for depression og psykiske forstyrrelser.
 • En bestemmelse giver religi√łse overordnede administrativ myndighed til at ekskludere et medlem af menigheden, der har gennemg√•et proceduren. I de fleste tilf√¶lde af udst√łdelse fra det religi√łse liv, skal den overordnede gennemf√łre en retssag.
 • Der anbefales psykiatrisk behandling og √•ndelig r√•dgivning til transseksuelle pr√¶ster. Det foresl√•s, at de kan forts√¶tte med at ud√łve deres pr√¶stekald privat, hvis det ikke for√•rsager skandale.
 • Det konkluderes, at de, der har gennemg√•et k√łnsskifteoperationer er uegnede kandidater til pr√¶steembeder og religi√łst liv p√• grund af mental ustabilitet.
 • Det konkluderes, at personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation ikke kan indg√• et gyldigt √¶gteskab, enten fordi de i √łjnene af kirken ville gifte sig med en person af samme k√łn, eller fordi deres mentale tilstand s√•r tvivl om deres evne til at gennemf√łre og opretholde deres √¶gteskabsl√łfter.
 • Det kr√¶ver en bekr√¶ftelse af gyldigheden af √¶gteskaber, hvor den ene partner senere gennemg√•r proceduren, medmindre en kirkedomstol afg√łr, at den transseksuelle tilstand var til stede f√łr vielsen.

SLUT

2003/01/14 14:33 ET
Copyright (c) 2003 Catholic News Service/U.S. Konference af katolske biskopper.

* * *
Den engelske oversættelse fra latin fra Azionetrans
VATICAN-TRANSSEXUALS
Jan-14-2003

Vatican says ‘sex-change’ operation does not change person’s gender
By John Norton Catholic News Service

VATICAN CITY (CNS) — After years of study, the Vatican’s doctrinal congregation has sent church leaders a confidential document concluding that “sex-change” procedures do not change a person’s gender in the eyes of the church.

Consequently, the document instructs bishops never to alter the sex listed in parish baptismal records and says Catholics who have undergone “sex-change” procedures are not eligible to marry, be ordained to the priesthood or enter religious life, according to a source familiar with the text.

The document was completed in 2000 and sent “sub secretum” (under secrecy) to the papal representatives in each country to provide guidance on a case-by-case basis to bishops. But when it became clear that many bishops were still unaware of its existence, in 2002 the congregation sent it to the presidents of bishops’ conferences as well.

“The key point is that the (transsexual) surgical operation is so superficial and external that it does not change the personality. If the person was male, he remains male. If she was female, she remains female,” said the source.

Bishop Wilton D. Gregory of Belleville, Ill., president of the U.S. bishops’ conference, sent a brief letter to U.S. bishops in October
informing them of the Vatican document and highlighting its instruction not to alter parish baptismal records, except to make a notation in the margin when deemed necessary.

“The altered condition of a member of the faithful under civil law does not change one’s canonical condition, which is male or female as determined at the moment of birth,” Bishop Gregory wrote.

The Vatican text defines transsexualism as a psychic disorder of those whose genetic makeup and physical characteristics are unambiguously of one sex but who feel that they belong to the opposite sex. In some cases, the urge is so strong that the person undergoes a “sex-change” operation to acquire the opposite sex’s external sexual organs. The new organs have no reproductive function.

The document’s conclusions close one area of controversial speculation that arose in Italy in the late 1980s when a priest publicly announced he had undergone a “sex-change” operation.

Given church teaching that only males can be validly ordained priests, the question posed in newspapers at the time was whether a priest who undergoes a “sex-change” operation remains a priest — the answer is “yes” — and whether a woman who undergoes the procedure can be ordained — “no.”

A Vatican source said the text was prepared largely by Jesuit Father Urbano Navarrete, now a retired canon law professor at Rome’s Gregorian University.

In 1997, Father Navarrete wrote an article on transsexualism in an authoritative canon law journal and has been consulted by the doctrinal congregation on specific cases involving transsexualism and hermaphroditism.

The priest, citing confidentiality rules, declined to speak on the record to Catholic News Service for this story.

The Vatican document’s specific points include:
 • An analysis of the moral licitness of “sex-change” operations. It concludes that the procedure could be morally acceptable in certain extreme cases if a medical probability exists that it will “cure” the patient’s internal turmoil.
  But a source familiar with the document said recent medical evidence suggested that in a majority of cases the procedure increases the likelihood of depression and psychic disturbance.
 • A provision giving religious superiors administrative authority to expel a member of the community who has undergone the procedure. In most cases of expulsion from religious life, the superior must conduct a trial.
 • A recommendation of psychiatric treatment and spiritual counseling for transsexual priests. It suggests they can continue to exercise their ministry privately if it does not cause scandal.
 • A conclusion that those who undergo sex-change operations are unsuitable candidates for priesthood and religious life because of mental instability.
 • A conclusion that people who have undergone a sex-change operation cannot enter into a valid marriage, either because they would be marrying someone of the same sex in the eyes of the church or because their mental state casts doubt on their ability to make and uphold their marriage vows.
 • An affirmation of the validity of marriages in which one partner later undergoes the procedure, unless a church tribunal determines that a transsexual disposition predated the wedding ceremony.

END

01/14/2003 2:33 PM ET
Copyright (c) 2003 Catholic News Service/U.S. Conference of Catholic Bishops

Skrivelsen af 14. januar 2003 fra Catholic News Service på latinsk med engelsk oversættelse hos Azionetrans.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur til 1a] [Retur til 1b] [Retur til 1c] 1a, 1b, 1c.
  Congregation: De h√łjest rangerede afdelinger i Vatikanet. Der er 9 af dem.
  Wikipedia: Congregation.

  Doctrinal congregation: (Congregation for the Doctrine of the Faith)
  Afdelingen vedr√łrende udl√¶gning af den katolske tro. Den √¶ldste af dem.
  Vatikanet om: Congregation for the Doctrine of the Faith.
  Wikipedia om: Congregation for the Doctrine of the Faith.