Konvention CM(2011)49 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. BKI nr. 11 af 1. august 2014.

Vist 324 gange.

Ministerkommitt√©en i Europar√•det vedtog den 7. april 2011 konvention – CM(2011)49 – om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen er den f√łrste juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og k√łnsidentitet og bekr√¶fter dermed, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnedeLGBTI – menneskers rettigheder udg√łr en integrerende del af de universelle menneskerettigheder.

Konventionen blev underskrevet p√• Europar√•dsm√łdet den 11. maj 2011 i Istanbul og tr√¶der i kraft, n√•r den er ratificeret af ti medlemsstater.
Der er tale om en meget omfattende konvention Р81 artikler. Konventionen betegnes også som Istanbulkonventionen.

Konventionen er den f√łrste juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og k√łnsidentitet og bekr√¶fter dermed, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede ‚Äď LGBTI ‚Äď personers rettigheder udg√łr en integrerende del af de universelle menneskerettigheder.

Se Justitsministeriets: Notat af 24. juni 2013 fra justitsministeren om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Danmark tiltrådte konventionen den 1. august 2014.
Bekendtg√łrelse – BKI nr. 11 af 1. august 2014
Af bekendtg√łrelsen, der blev underskrevet af udenrigsminister, Martin Lidegaard (RV) den 1. august 2014 fremg√•r, at Danmark den 11. oktober 2013 undertegnede konventionen og den 23. april 2014 deponerede sit godkendelsesinstrument hos Europar√•dets generalsekret√¶r.
Det fremg√•r videre, at Danmark har taget forbehold vedr√łrende:
Artikel 36. Seksuel vold, herunder voldtægt.
Artikel 37. Tvangsægteskab.
Artikel 38. Skamfering af de kvindelige k√łnsdele.
Artikel 39. Tvangsabort og –sterilisation.
Bekendtg√łrelsen – BKI nr. 11 af 1. august 2014 p√• Retsinformation.

Bekendtg√łrelsen er resultatet af lovforslag L 76 af 20. november 2013 om √¶ndring af straffeloven. (Gennemf√łrelse af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet), som blev vedtaget af Folketinget den 18. februar 2014.

Der er i relation til transforhold is√¶r grund til at fremh√¶ve f√łlgende.

Kapitel I ‚Äď Form√•l, definitioner, ligestilling og ikke-diskrimination, generelle forpligtelser
Artikel 3 – Definitioner
I denne konvention:
  1. skal udtrykket “vold mod kvinder” forst√•s som en overtr√¶delse af menneskerettighederne og en form for diskrimination af kvinder, og det omfatter alle former for k√łnsbetinget vold som medf√łrer, eller som sandsynligvis medf√łrer, fysisk, seksuel, psykisk eller √łkonomisk overlast eller lidelse for kvinder, herunder trusler om s√•danne handlinger, tvang eller vilk√•rlig frihedsber√łvelse, hvad enten dette sker i den offentlige eller den private sf√¶re,
  2. skal udtrykket “vold i hjemmet” forst√•s som alle former for fysisk, seksuel, psykologisk eller √łkonomisk vold som forekommer inden for familien eller i hjemmet eller mellem tidligere eller nuv√¶rende √¶gtef√¶ller eller partnere, hvad enten gerningsmanden er offerets nuv√¶rende eller forhenv√¶rende sambo,
  3. skal udtrykket “k√łn” forst√•s som de socialt konstruerede roller, adf√¶rdsm√łnstre, aktiviteter og egenskaber som et givent samfund anser for at v√¶re passende for kvinder og m√¶nd,
  4. skal udtrykket “k√łnsbetinget vold mod kvinder” forst√•s som vold der for√łves mod en kvinde i kraft af hendes k√łn, eller som rammer kvinder i uforholdsm√¶ssig grad,
  5. skal udtrykket “offer” forst√•s som enhver fysisk person der uds√¶ttes for den adf√¶rd, som er beskrevet i punkt a og b,
  6. d√¶kker udtrykket “kvinder” ogs√• piger under 18 √•r.
Artikel 4 РGrundlæggende rettigheder, ligestilling og ikke-diskrimination
  1. Parternes implementering af denne konventions bestemmelser, is√¶r foranstaltningerne til beskyttelse af ofres rettigheder, skal sikres uden nogen form for diskrimination, det v√¶re sig p√• grund af biologisk k√łn, sociokulturelt k√łn, race, hudfarve, sprog, religion, politisk eller anden orientering, national eller social oprindelse, tilknytning til et nationalt mindretal, ejendom, f√łdsel, seksuel orientering, k√łnsidentitet, alder, sundhedstilstand, handicap, √¶gteskabelig status, indvandrer- eller flygtningestatus, eller anden status.
Kapitel III ‚Äď Forebyggelse
Artikel 14 – Undervisning
  1. Parterne tr√¶ffer i beh√łrigt omfang de foranstaltninger der er n√łdvendige for at pensumlister og l√¶seplaner p√• alle niveauer med st√łtte af undervisningsmateriale tilpasset det enkelte klassetrin behandler emner som f.eks. ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, ikke-stereotype k√łnsroller, gensidig respekt, ikke-voldelig l√łsning af konflikter mellem mennesker, k√łnsbetinget vold mod kvinder og retten til personlig integritet.

Kapitel- og artikeloversigt

Kapitel I ‚Äď Form√•l, definitioner, ligestilling og ikke-diskrimination, generelle forpligtelser
Artikel 1 ‚Äď Konventionens form√•l
Artikel 2 ‚Äď Konventionens anvendelsesomr√•de
Artikel 3 ‚Äď Definitioner
Artikel 5 ‚Äď Staternes forpligtelser og rettidig omhu
Artikel 6 ‚Äď Politikker der tager hensyn til k√łnnenes forskellighed
Kapitel II ‚Äď Integrerede politikker og dataindsamling
Artikel 7 ‚Äď Omfattende og koordinerede politikker
Artikel 8 ‚Äď √ėkonomiske ressourcer
Artikel 9 ‚Äď Ikke-statslige organisationer og civilsamfundet
Artikel 10 ‚Äď Koordinerende organ
Artikel 11 ‚Äď Dataindsamling og forskning
Kapitel III ‚Äď Forebyggelse
Artikel 12 ‚Äď Generelle forpligtelser
Artikel 13 ‚Äď Bevidstg√łrelse
Artikel 14 ‚Äď Undervisning
Artikel 15 ‚Äď Uddannelse af fagfolk
Artikel 16 ‚Äď Forebyggende intervention og behandlingsprogrammer
Artikel 17 ‚Äď Inddragelse af den private sektor og medierne
Kapitel IV ‚Äď Beskyttelse og st√łtte
Artikel 18 ‚Äď Generelle forpligtelser
Artikel 19 ‚Äď Information
Artikel 20 ‚Äď Generelle st√łttetilbud
Artikel 21 ‚Äď Bistand til individuelle/kollektive klager
Artikel 22 ‚Äď S√¶rlige st√łttetilbud
Artikel 23 ‚Äď Krisecentre
Artikel 24 ‚Äď Telefonr√•dgivning
Artikel 25 ‚Äď St√łtte til ofre for seksuel vold
Artikel 26 ‚Äď Beskyttelse af og st√łtte til b√łrn, der v√¶ret vidner
Artikel 27 ‚Äď Anmeldelse
Artikel 28 ‚Äď Anmeldelse fra fagfolk
Kapitel V ‚Äď Materiel ret
Artikel 29 ‚Äď Civilretlige s√łgsm√•l og retsmidler
Artikel 30 ‚Äď Erstatning
Artikel 31 ‚Äď For√¶ldremyndighed, samkvemsret og sikkerhed
Artikel 32 ‚Äď Civilretlige konsekvenser af tvangs√¶gteskaber
Artikel 33 ‚Äď Psykisk vold
Artikel 34 ‚Äď Systematisk forf√łlgelse (stalking)
Artikel 35 ‚Äď Fysisk vold
Artikel 36 ‚Äď Seksuel vold, herunder voldt√¶gt
Artikel 37 ‚Äď Tvangs√¶gteskab
Artikel 38 ‚Äď Skamfering af de kvindelige k√łnsdele
Artikel 39 ‚Äď Tvangsabort og –sterilisation
Artikel 40 ‚Äď Seksuel chikane
Artikel 41 ‚Äď Medvirken og fors√łg
Artikel 42 ‚Äď Uacceptabel retf√¶rdigg√łrelse af kriminalitet, herunder kriminalitet der beg√•s under henvisning til s√•kaldt ‚Äú√¶re‚ÄĚ
Artikel 43 ‚Äď Status som strafbar handling
Artikel 44 ‚Äď Jurisdiktion (straffemyndighed)
Artikel 45 ‚Äď Sanktioner og foranstaltninger
Artikel 46 ‚Äď Sk√¶rpende omst√¶ndigheder
Artikel 47 ‚Äď Domme afsagt af en anden part
Artikel 48 ‚Äď Forbud mod obligatorisk alternativ konfliktl√łsning eller domf√¶ldelse
Kapitel VI ‚Äď Efterforskning, retsforf√łlgning, retspleje og beskyttelsesforanstaltninger
Artikel 49 ‚Äď Generelle forpligtelser
Artikel 50 ‚Äď Omg√•ende reaktion, forebyggelse og beskyttelse
Artikel 51 ‚Äď Risikovurdering og risikostyring
Artikel 52 ‚Äď √ėjeblikkelig bortvisning
Artikel 53 ‚Äď Afg√łrelser om tilhold eller beskyttelse
Artikel 54 ‚Äď Efterforskning og bevismateriale
Artikel 55 ‚Äď Retsforf√łlgning ex parte (uden varsel) og ex officio (p√• eget initiativ)
Artikel 56 ‚Äď Beskyttelsesforanstaltninger
Artikel 57 ‚Äď Retshj√¶lp
Artikel 58 ‚Äď For√¶ldelse
Kapitel VII ‚Äď Ind- og udvandring og asyl
Artikel 59 ‚Äď Opholdsstatus
Artikel 60 ‚Äď K√łnsbaserede asylans√łgninger
Artikel 61 ‚Äď Non-refoulement (forbud mod tilbagesendelse)
Kapitel VIII ‚Äď Internationalt samarbejde
Artikel 62 ‚Äď Generelle principper
Artikel 63 ‚Äď Foranstaltninger vedr√łrende personer i fare
Artikel 64 ‚Äď Information
Artikel 65 ‚Äď Databeskyttelse
Kapitel IX ‚Äď Overv√•gningsmekanisme
Artikel 66 ‚Äď Ekspertgruppe for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet
Artikel 67 ‚Äď Komit√©en af kontraherende parter
Artikel 68 ‚Äď Procedure
Artikel 69 ‚Äď Generelle henstillinger
Artikel 70 ‚Äď Inddragelse af parlamenterne i overv√•gningen
Kapitel X ‚Äď Forholdet til andre internationale instrumenter
Artikel 71 ‚Äď Forholdet til andre internationale instrumenter
Kapitel XI ‚Äď √Ündringer til konventionen
Artikel 72 ‚Äď √Ündringer
Kapitel XII ‚Äď Afsluttende bestemmelser
Artikel 73 ‚Äď Konventionens virkning
Artikel 74 ‚Äď Konfliktl√łsning
Artikel 75 ‚Äď Undertegnelse og ikrafttr√¶den
Artikel 76 ‚Äď Tiltr√¶delse af konventionen
Artikel 77 ‚Äď Geografisk anvendelsesomr√•de
Artikel 78 ‚Äď Forbehold
Artikel 79 ‚Äď Gyldighed og revision af forbehold
Artikel 80 ‚Äď Opsigelse
Artikel 81 ‚Äď Meddelelser
Udfærdiget i Istanbul d. 11. maj 2011 på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i ét enkelt eksemplar, der deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets generalsekretær fremsender bekræftede genparter heraf til Europarådets medlemsstater, til de ikke-medlemsstater, der har deltaget i udarbejdelsen af konventionen, til den Europæiske Union samt til de stater, der er blevet opfordret til at tiltræde konventionen.
Bilag ‚Äď Privilegier og immuniteter (artikel 66)

Konventionen på dansk i pdf-format.
Konventionen på engelsk som vedtaget den 7. april 2011. (Kopi hos Vidensbanken.)

Pressemeddelelse Р312(2011) af 8. april 2011 fra Europarådet om konventionen.

ILGA-Europe udtalte den 8. april 2011, at organisationen betragter det som et stort skridt fremad i kampen mod k√łnsbestemt vold og mod og fuld beskyttelse af kvinder i hele Europa mod vold i hjemmet og under andre omst√¶ndigheder, s√•som vold p√• offentlige steder, tvangs√¶gteskaber, voldt√¶gt, √¶resforbrydelser og omsk√¶ring.

Lesbiske, biseksuelle og transkvinder er i √łget risiko for k√łnsrelateret vold, is√¶r hadforbrydelser, hvilket er konstateret af myndighederne ved FN og Europar√•det. Det er derfor s√¶rlig vigtigt, at konventionens artikel om forbud mod forskelsbehandling beskytter disse kvinder ved ogs√• at omfatte seksuel orientering og k√łnsidentitet.

ILGA-Europe bruger sin status som observat√łr i ekspertudvalget, der udarbejdede konventionen, til at argumentere for behovet for at d√¶kke seksuel orientering og k√łnsidentitet. Vi ser optagelsen af disse grunde, som af stor symbolsk betydning. Konventionen er den f√łrste juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og k√łnsidentitet og bekr√¶fter dermed, at lesbiske,
b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnedeLGBTI – menneskers rettigheder udg√łr en integrerende del af de universelle menneskerettigheder.

Den 11. maj 2011 meddelte Europar√•det i en pressemeddelelse fra dets m√łde i Istanbul, Tyrkiet, at der nu var √•bnet for, at medlemslandene kunne underskrive konventionen, og at f√łlgende lande ved en ceremoni samme dag underskrev konventionen: Finland, Frankrig, Tyskland, Gr√¶kenland, Island, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tyrkiet og √ėstrig.

* * *
Konventionen på engelsk hos Council of Europe.