L 107. Bilag 14. Retsudvalgets bet√¶nkning af 17. april 2009 vedr√łrende forslag om √¶ndring af navneloven.

Vist 105 gange.
Retsudvalget afgav den 17. april 2009 betænkning (dateret den 2. april 2009) over lovforslag L 107 РSamling: 2008-09 Рom ændring af Navneloven.

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009
over
Forslag til lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn m.v.)
[af justitsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 4 √¶ndringsforslag til lovforslaget. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget samt Simon Emil Ammitzb√łll (UFG) har stillet √¶ndringsforslag nr. 1 – 3. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet √¶ndringsforslag nr. 4.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 28. januar 2009 og var til 1. behandling den 17. februar 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og justitsministeren sendte den 12. december 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 190. Den 28. januar 2009 sendte justitsministeren de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:
Kirsten Rostgaard Evald, Risskov,
Gender-Pioneers,
Vibe Grevsen, √Öbyh√łj,
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske,
Solveig Lerche, Farum og
Trans-Danmark.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer
Endvidere har Trans-Danmark mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 11 sp√łrgsm√•l til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et mindretal i udvalget (S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1 – 3 stillede √¶ndringsforslag. Mindretallet vil stemme imod √¶ndringsforslag nr. 4.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget samt Simon Emil Ammitzb√łll (UFG) finder grundl√¶ggende, at navneloven siden dens revision har fungeret efter hensigten. De kritiske r√łster er blevet gjort til skamme. Derfor kan mindretallet st√łtte lovforslaget og ser ikke noget behov for en fast termin for en yderligere lovrevision, hvorfor Dansk Folkepartis √¶ndringsforslag ikke kan st√łttes. Is√¶r gl√¶der mindretallet sig over, at personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, f√•r mulighed for at skifte fornavn.

S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll (UFG) mener dog, at det i et liberalt demokrati med myndige borgere b√łr v√¶re op til den enkelte, om man √łnsker at skifte til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, man har. Mindretallet har derfor fremsat √¶ndringsforslag nr. 1-3.

S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll mener ikke, en s√•dan navne√¶ndring skal godkendes af en tredjepart, men at beslutningen herom b√łr kunne overlades til myndige personer, som m√•tte have √łnske om et s√•dant navneskifte. En persons navn er ikke statens, men derimod individets. Det tjener ikke noget form√•l at forhindre et navneskifte for en person, der f√łler, at et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, vil v√¶re det rette for den p√•g√¶ldende. Der er tale om en frihed, som alene har betydning for dem, der √łnsker at skifte navn, og som ingen konsekvenser har for andre. Derimod kan den nuv√¶rende begr√¶nsning udg√łre en stor psykisk belastning for den person, som ville f√łle sig bedre tilpas med et fornavn, der betegnede det modsatte k√łn.

Skulle der ikke kunne findes flertal for √¶ndringsforslag nr. 1 og 2, finder mindretallet, at der som minimum b√łr indf√łres en klageadgang og en sagsbehandlingsfrist for Sexologisk Kliniks afg√łrelse i sager om personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, og som √łnsker et nyt navn, der betegner det modsatte k√łn. Derfor har mindretallet stillet √¶ndringsforslag nr. 3, som dog ikke opretholdes, s√•fremt √¶ndringsforslag nr. 1 og 2 vedtages.

Et andet mindretal i udvalget (V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
Et tredje mindretal i udvalget (DF) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for ændringsforslag nr. 4 og imod ændringsforslag nr. 1 Р3.

Dansk Folkeparti anser dele af lovforslaget for at underst√łtte √¶gteskabets position i samfundet. Dele af lovforslaget understreger √¶gteskabets betydning for den enkelte borger. Dansk Folkeparti st√łtter muligheden for at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn. Dansk Folkeparti kan dog ikke stemme for at udvide muligheden for at tage et navn, der betegner det modsatte k√łn. Dansk Folkeparti finder ikke, at der er et tungtvejende behov for en undtagelse fra kravet om, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn. Hvis en person √łnsker at tage et navn fra det modsatte k√łn, skal der v√¶re gr√¶nser fra lovgivers side. S√•dan m√• det v√¶re.
Dansk Folkeparti mener principielt, at det navn, der er givet af ens forældre, er ens navn, og det er udgangspunktet.

Regeringen foresl√•r ogs√• at oph√¶ve revisionen af navneloven. Det undrer Dansk Folkeparti, at regeringen overhovedet ikke har reflekteret over de politiske diskussioner, der var, dengang den nye navnelov blev indf√łrt, og derfor m√• man stille sig selv sp√łrgsm√•let: Er en oph√¶velse af revisionen ikke blot regeringens fors√łg p√• at undg√• endnu en ubehagelig ekstern og intern diskussion? Der er medlemmer i den borgerlige lejr, der hele tiden har v√¶ret imod, at man f.eks. sidestillede √¶gteskabet med et almindeligt parforhold. Der er borgerlige politikere, der har v√¶ret og, m√• man formode, stadig v√¶k er imod, at man kan flytte sammen med en ny k√¶reste og give den nye k√¶reste ens tidligere k√¶restes efternavn uden at sp√łrge den f√łrste k√¶reste om lov, s√• navnet kan k√łre videre i flere parforhold.

Dansk Folkeparti stemte som det eneste parti imod den oprindelige navnelov. Dengang blev Dansk Folkepartis kritik fejet af banen, men nu kan man konstatere, at Dansk Folkepartis kritik desværre har vist sig at holde stik.

Dansk Folkeparti mener, at navneloven bl.a. skal underst√łtte √¶gteskabet, familien og navnet som en v√¶sentlig identitetsfaktor, der ikke uden videre kan udskiftes efter forgodtbefindende.

Da Dansk Folkeparti kan st√łtte dele af lovforslaget, men samtidig er imod andre dele af lovforslaget, agter Dansk Folkeparti at stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling.
Uanset om Dansk Folkepartis ændringsforslag bliver vedtaget, vil Dansk Folkeparti stemme hverken for eller imod ved tredjebehandlingen.
Ændringsforslaget er fremsat med henblik på at give regeringen mulighed for at foretage en reel evaluering af navneloven med udgangspunkt ikke bare i tal og statistikker, men i regeringens egne politiske overvejelser. Dansk Folkeparti er fortsat forundret over, at en borgerlig regering med en konservativ minister i spidsen bakker op bag og selv fremlægger forslag til yderligere liberalisering af principperne bag navneloven.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tj√≥√įveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag
Til § 1

Af et mindretal (S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzb√łll (UFG)):
1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 13, stk. 1, inds√¶ttes som 2. pkt.: ¬ĽEn myndig person kan √¶ndre sit fornavn til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn i forhold til det k√łn, som personen har.¬ę
[Myndige personers frie valg til at vælge fornavn]

2) Nr. 4 affattes således:
¬Ľ4. ¬ß 13, stk. 2, oph√¶ves.¬ę
[Konsekvensændring af ændringsforslag nr. 1]

3) I det under nr. 5 foresl√•ende ¬ß 13, stk. 3, inds√¶ttes efter ¬Ľstk. 2¬ę: ¬Ľ, og n√¶rmere regler om betingelserne for navne√¶ndring, herunder at vurderingen fra Sexologisk Klinik skal v√¶re tilendebragt efter h√łjst to konsultationer, og at afg√łrelsen kan p√•klages til Familiestyrelsen ¬ę.
[Sagsbehandlingsfrist og klageadgang for navneændring]

Af et mindretal (DF):
4) Nr. 6 affattes således:
¬Ľ6. I ¬ß 31 √¶ndres ¬Ľ2008-09¬ę til: ¬Ľ2010-11¬ę.¬ę
[Ændring af revisionsbestemmelse]

Bemærkninger
Til nr. 1

Det foresl√•s, at der gives myndige personer mulighed for at √¶ndre fornavn til et navn, der betegner en person af det modsatte k√łn.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvens√¶ndring som f√łlge af forslaget om, at myndige personer frit kan v√¶lge fornavn.

Til nr. 3

Det foresl√•s, at transseksuelle og personer, der ganske kan sidestilles med transseksuelle, som ans√łger om navneskifte til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, skal f√¶rdigvurderes af Sexologisk Klinik efter to konsultationer, og at der gives mulighed for at p√•klage et eventuelt afslag.

Til nr. 4

Efter lovforslagets § 1, nr. 6, ophæves revisionsbestemmelsen i navnelovens § 31.
Det foreslås med dette ændringsforslag ændret til, at forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2010-11.
Den foreslåede bestemmelse indebærer således, at der senest i folketingsåret 2010-11 skal fremsættes forslag om revision af loven.

Kim Andersen (V) S√łren Pind (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Marlene Harps√łe (DF)
René Christensen (DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Naser Khader (KF) Karen Hækkerup (S)
Anne-Marie Meldgaard (S) Mogens Jensen (S) Morten √ėstergaard (RV) Anne Baastrup (SF) nfmd.
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Simon Emil Ammitzb√łll (UFG) Line Barfod (EL)

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tj√≥√įveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Gengives ikke her.

Bilag 1
Oversigt over bilag vedr√łrende L 107
Gengives ikke her.

Oversigt over sp√łrgsm√•l og svar vedr√łrende L 107
Gengives ikke her.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.