Betænkning over L 119 afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012.

Vist 190 gange.
Besk√¶ftigelsesudvalget afgav den 16. maj 2012 bet√¶nkning over L 119 ‚Äď Samling: 2011-12 – om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet.

Betænkningen gengives herunder

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012

1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2012 og var til 1. behandling den 19. april 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og besk√¶ftigelsesministeren sendte den 10. februar 2012 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del – bilag 95. Den 28. marts 2012 sendte besk√¶ftigelsesministeren de indkomne h√łringssvar, et notat herom og et ligestillingsnotat til udvalget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 4 sp√łrgsm√•l til besk√¶ftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget kan som udgangspunkt tilslutte sig lovforslaget, som det foreligger. V og KF finder det dog ikke tilstr√¶kkeligt oplyst, hvordan Ligebehandlingsn√¶vnet forventer at kunne opfylde de opsatte m√•l for reducering af sagsbehandlingstiderne med n√¶vnets nuv√¶rende ressourcer, s√•dan som det ogs√• er p√•peget i h√łringssvarene fra bl.a. Ankestyrelsen og Institut for Menneskerettigheder.

V og KF er enige i, at der i fremtiden b√łr v√¶re st√łrre √•benhed i Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelser, herunder afg√łrelser om afvisning af klagesager, s√•dan som det √łnskes i h√łringssvarene fra bl.a. Akademikernes Centralorganisation og FTF.

V og KF mener endvidere, at der b√łr ses p√• ideen med s√•kaldte formalitetsafg√łrelser, s√•ledes at det p√• forh√•nd vurderes, om en konkret sag er egnet til behandling ved n√¶vnet, s√•dan som DA fremf√łrer det i sit h√łringssvar.

Endelig finder V og KF det bekymrende, at regeringen √łnsker, at Ligebehandlingsn√¶vnet i fremtiden skal have mulighed for at tage sager op af egen drift. V og KF mener, at Folketinget b√łr v√¶re lydh√łr over for h√łringssvarene fra KL og DA, hvori det p√•peges, at en s√•dan √¶ndring vil sv√¶kke Ligebehandlingsn√¶vnets objektivitet og dermed retssikkerheden generelt.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse og vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer af udvalget stemmer for lovforslaget. I forl√¶ngelse af dette har EL stillet to √¶ndringsforslag, som betyder, at ¬Ľk√łnsidentitet¬ę tages med som antidiskriminatorisk beskyttelsesgrundlag.

EL st√łtter p√• linje med LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i deres h√łringssvar af 29. februar 2012 definitionen af k√łnsidentitet som en selvst√¶ndig og fyldestg√łrende kategori for transpersoner. Kategorien understreger, at transpersoner ikke er en seksuel minoritet, idet k√łnsidentiteten b√łr anskues adskilt fra personens seksualitet, ej heller er transpersoner d√¶kket af begrebet k√łn, idet transk√łnnethed ikke udg√łr et selvst√¶ndigt (biologisk) k√łn, men derimod er en identitetskategori. Ved tidligere frems√¶ttelser af lignende krav er dette blevet afvist, med henvisning til at transpersoner er beskyttet af den eksisterende lovgivning, men EL anser dette for at v√¶re utilstr√¶kkeligt, ikke mindst idet de f√• pr√łvede sager har v√¶ret f√łrt under forskellige lovgivninger. Dette burde bevise, at retsstillingen for transpersoner er pr√¶get af tilf√¶ldighed og skiftende klassifikationer, jf. LGBT Danmarks h√łringssvar af 29. februar 2012.

Indf√łjelsen b√łr ske for at bringe Danmark p√• linje med andre europ√¶iske lande, der allerede har indf√łjet k√łnsidentitet i deres antidiskriminationslovgivning, og for at f√łlge den aktuelle udvikling i EU-lovgivningen, hvor man i Europa-Parlamentets ligestillingsdirektiv [1] og i Parlamentets asyldirektiv [2] har indf√łjet k√łnsidentitet som diskriminations- og forf√łlgelses√•rsag. Desuden har EU‘s menneskerettighedskommiss√¶r [3], Thomas Hammarberg, i 2010 anbefalet alle Europar√•dets medlemslande at implementere k√łnsidentitet som en selvst√¶ndig kategori i relevante nationale lovgivninger.

EL √łnsker p√• sigt at f√• indf√łjet kategorien k√łnsidentitet i alle relevante antidiskriminatoriske lovgivninger og vil i efter√•ret stille et overordnet forslag herom.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag
Til § 1

Af et mindretal (EL):
1) F√łr nr. 1 inds√¶ttes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 1, stk. 1, inds√¶ttes efter k√łn: ¬Ľ, k√łnsidentitet¬ę.¬ę
[Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet]

Af et mindretal (EL):
2) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:
¬Ľ02. I ¬ß 1, stk. 3, inds√¶ttes efter seksuel orientering: ¬Ľ, k√łnsidentitet¬ę.¬ę
[Konsekvensændring]

Bemærkninger
Til nr. 1 og 2

√Ündringsforslagene indeb√¶rer, at kategorien k√łnsidentitet inkluderes som antidiskriminatorisk beskyttelsesgrund p√• linje med kategorierne k√łn og seksualitet [4].

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Ligestillingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet af 5. juli 2006.
  2. [Retur] Asyldirektiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 Europa-Parlamentet om minimumsstandarder for anerkendelse asyl.
  3. [Retur] Der er rettelig tale om Europarådets menneskerettighedskommissær.
  4. [Retur] Der er rettelig tale om og burde have stået: seksuel orientering.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.