L 18. Bilag 10. Betænkning afgivet den 8. april 2021.

Vist 35 gange.
Ligestillingsudvalget offentliggjorden den 13. december 2021 bet√¶nkning (bilag 10) afgivet den 8. december 2021 vedr√łrende lovforslag L 18.

Betænkningen gengives herunder.

* * *

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 8. december 2021
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love
(Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)
[af ministeren for ligestilling (Peter Hummelgaard)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovforslaget. Ministeren for ligestilling har stillet ændringsforslag nr. 3-8. Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 2.

2. Indstillinger
Et flertal i udvalget (S, DF, SF, RV, EL og FG) vil stemme imod ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (S, SF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af ligestillingsministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det af KF stillede ændringsforslag nr. 2.

Et andet mindretal i udvalget (V) indstiller de under A og B nævnte lovforslag til vedtagelse uændret.

Såfremt ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget ikke vedtages, vil mindretallet stemme for de af ligestillingsministeren under nr. 3-8 stillede ændringsforslag og vil ved 3. behandling stemme for lovforslagets endelige vedtagelse.

Et tredje mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det af ligestillingsministeren under nr. 4 stillede √¶ndringsforslag og imod de √łvrige √¶ndringsforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (EL og FG) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 3 og 5-8 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det under nr. 4 stillede ændringsforslag.

Et femte mindretal i udvalget (KF) indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse med det under nr. 2 stillede ændringsforslag og det under B nævnte lovforslag til vedtagelse uændret.

Såfremt ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget ikke vedtages, vil mindretallet stemme for de af ligestillingsministeren under nr. 3-8 stillede ændringsforslag og vil ved 3. behandling stemme for lovforslagets endelige vedtagelse.

Et sjette mindretal i udvalget (NB) vil ved 2. behandling redeg√łre for sin stilling til de under nr. A og B stillede lovforslag.

S√•fremt √¶ndringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget ikke vedtages, vil mindretallet ved 2. behandling redeg√łre for sin stilling til de af ligestillingsministeren stillede √¶ndringsforslag og ved 3. behandling stemme imod lovforslagets endelige vedtagelse.

Et syvende mindretal i udvalget (LA) indstiller det under A stillede lovforslag til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det til det under A nævnte lovforslag stillede ændringsforslag nr. 2. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til vedtagelse uændret.

Såfremt ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget ikke vedtages, vil mindretallet stemme for de af ligestillingsministeren under nr. 3-8 stillede ændringsforslag og imod lovforslagets endelige vedtagelse.

Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ved bet√¶nkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bem√¶rkninger i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger
Venstre
Venstres medlemmer af udvalget bakker op om lovforslaget og dets form√•l om at beskytte lgbti-personer mod forskelsbehandling b√•de p√• og uden for arbejdsmarkedet og mod hadforbrydelser og hadefuld tale. At n√¶sten hver tredje danske lgbti-person har f√łlt sig diskrimineret p√• grund af sin lgbti-identitet, og at tusindvis af danske lgbti-personerr √•rligt uds√¶ttes for hadforbrydelser og hadefuld tale, er et problem, der kr√¶ver politisk handling, og som der med lovforslaget tages skridt i den rigtige retning for at komme til livs.

For Venstre er forslaget om at skrive ¬Ľk√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę ind i straffelovens ¬ß 266 b, som beskytter forskellige minoriteter mod hadefuld tale, en v√¶sentlig symbolsk anerkendelse af en udsat lgbti-minoritet og en styrkelse af retssikkerheden, da det i h√łj grad tydeligg√łr nuv√¶rende retspraksis. Venstre ser desuden yderst positivt p√• inds√¶ttelsen af ¬Ľhandicap¬ę i straffelovens ¬ß 266 b. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at hensynet til ytringsfriheden er meget tungtvejende for Venstre, ligesom det anerkendes, at lovforslaget har givet anledning til visse sp√łrgsm√•l og bekymringer desang√•ende. Venstre noterer sig, at Det Konservative Folkeparti har stillet √¶ndringsforslag om straffelovens ¬ß 266 b stk. 1, der if√łlge bem√¶rkningerne til √¶ndringsforslaget ¬Ľskal sikre videst mulig ytringsfrihed¬ę, og som vil medf√łre en v√¶sentlig indskr√¶nkning af bestemmelsen. Venstre kan for nuv√¶rende ikke st√łtte √¶ndringsforslaget. For Venstre er det imidlertid vigtigt at sikre, at der er fundet den rette balance mellem ytringsfriheden p√• den ene side og beskyttelsen mod hatespeech p√• den anden side, og Venstre √łnsker derfor, at der skal ske en granskning af straffelovens ¬ß 266 b. Det har Venstre i √łvrigt tidligere foresl√•et sammen med en r√¶kke borgerlige partier, herunder Det Konservative Folkeparti. Det kan ske i form af en kommissionsbet√¶nkning, hvor der kortl√¶gges fordele og ulemper ved en indskr√¶nkning af straffelovens ¬ß 266 b, ogs√• kaldet racismeparagraffen.

Dansk Folkeparti
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bakker principielt op, n√•r andre partier √łnsker et lovforslag delt op i to forskellige lovforslag. I dette tilf√¶lde ville en eventuel opdeling af lovforslaget dog ikke √¶ndre p√•, at DF stemmer nej til lovforslaget ‚Äď og alts√• ogs√• til det opdelte lovforslag, hvis der havde v√¶ret flertal for delingen. DF er bekymret for lovforslagets konsekvenser, som risikerer at rejse st√łrre problemer, end det egentligt l√łser, og derfor stemmer DF entydigt nej til lovforslaget. DF er dog positive over for ligestillingsministerens √¶ndringsforslag nr. 4 om, at der inds√¶ttes en undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, s√•ledes at forbuddet mod forskelsbehandling kan fraviges, hvis dette er begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opn√• dette m√•l er n√łdvendige og hensigtsm√¶ssige.

Enhedslisten
Enhedslistens medlemmer af udvalget stemmer imod ligestillingsministerens √¶ndringsforslag nr. 4 om inds√¶ttelse af en undtagelsesbestemmelse for forbuddet mod forskelsbehandling af lgbti-personer. Inds√¶ttelsen af en undtagelsesbestemmelse forekommer un√łdvendig set i lyset af ministerens klare svar p√• udvalgets sp√łrgsm√•l om muligheden for at lave undtagelser, f.eks. ved opdeling i forbindelse med sportsbegivenheder m.v. Enhedslisten er derfor bekymret for, at undtagelsesbestemmelsen vil give anledning til problemer, som normalt vil blive l√łst p√• mindelig vis i dagligdagen.

Det Konservative Folkeparti
Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget er bekymrede for omfanget af vold mod lgbti-personer og for√łgelsen af lgbti-personer, der oplever at blive chikaneret p√• grund af deres lgbti-identitet. For Det Konservative Folkeparti er det en selvf√łlgelighed, at Danmark skal v√¶re et rummeligt samfund, hvor der er plads til at v√¶re, hvem man √łnsker at v√¶re.

Det Konservative Folkeparti har afs√łgt muligheden for en opdeling af lovforslaget, hvor lovforslagets del vedr√łrende straffelovens ¬ß 81 er skilt ud, og partiet har desuden stillet √¶ndringsforslag nr. 2 om en omskrivning af straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, med det form√•l at sikre balancen mellem, at der tages hensyn til konventioner, hvor der skal v√¶re en beskyttelse af minoriteter p√• tv√¶rs af hudfarve, k√łnslig eller seksuel orientering og lign., og at der samtidig sikres videst mulig ytringsfrihed.

Det Konservative Folkeparti noterer sig imidlertid, at der ikke er flertal for opdeling af lovforslaget eller den foreslåede ændring af straffelovens § 266 b.

Det Konservative Folkeparti bakker dog uden t√łven op om lovforslagets ¬ß 4, nr. 1, som indeb√¶rer, at der i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes ¬Ľk√łnsudtryk, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę, s√•ledes at det fremg√•r eksplicit af bestemmelsen, at det ved straffasts√¶ttelsen skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i forurettedes k√łnsudtryk, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika.

Det Konservative Folkeparti kan s√•ledes st√łtte lovforslaget, men noterer sig med bekymring, at straffelovens ¬ß 266 b kr√¶ver pr√¶cisering og bedre balance, jf. ovenst√•ende. Det Konservative Folkeparti kommer derfor til at f√łlge lovforslagets implikationer t√¶t.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (V, NB og LA):

a
Ændringsforslag om deling af lovforslaget

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med f√łlgende titler og indhold:
A. ¬ĽForslag til lov om √¶ndring af Ligestillingslovens om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)¬ę omfattende ¬ß 1-3, ¬ß 4, nr. 2, og ¬ß¬ß 5-8.

B. ¬ĽForslag til lov om √¶ndring af straffeloven (Strafsk√¶rpende omst√¶ndighed n√•r gerning har baggrund i forurettedes k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika)¬ę omfattende ¬ß 4, nr. 1, og ¬ß 7.
[Forslag om deling af lovforslaget]

b
Ændringsforslag til det under A nævnte lovforslag
Til § 4

2) Nr. 2 affattes således:

¬Ľ2. ¬ß 266 b, stk. 1, affattes s√•ledes:
¬ĽStk. 1. Den, som offentligt og med fors√¶t ophidser til had mod en gruppe af personer p√• baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller k√łnslig eller seksuel orientering p√• en m√•de, der medf√łrer begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med b√łde eller f√¶ngsel i indtil 2 √•r.¬ę¬ę
[Omformulering af straffelovens § 266 b]

c
Ændringsforslag til det udelte lovforslag
Til § 1

3) I det under nr. 6 foresl√•ede ¬ß 2, stk. 3 √¶ndres i 1. pkt. ¬Ľet kriterium¬ę til: ¬Ľen betingelse¬ę.
[Sproglig præcisering]

Af ministeren for ligestilling, tiltrådt af et flertal (S, SF, RV og DF):

4) Nr. 9 affattes således:

¬Ľ9. I ¬ß 3 a inds√¶ttes efter stk. 1 som nye stykker:

¬ĽStk. 2. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 3. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til form√•l at forebygge eller opveje ulemper knyttet til seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, opretholdes eller vedtages.
Stk. 4. Specifikke foranstaltninger, der iv√¶rks√¶ttes i henhold til stk. 3, kan alene opretholdes, indtil form√•let med foranstaltningerne er opfyldt.¬ę

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.¬ę

[Undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling af lgbti-personerr]

Af ministeren for ligestilling, tiltrådt af et flertal (S, SF, RV, EL og FG):

Til § 4

5) F√łr nr. 1 inds√¶ttes som nyt nummer:

¬Ľ01. I ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes efter ¬Ľat gerningen¬ę: ¬Ľhelt eller delvis¬ę.¬ę
[Tydeligg√łrelse af, at hadforbrydelser kan v√¶re delvis motiveret af de i ¬ß 81, nr. 6, n√¶vnte forhold]

Til § 6

6) I den under nr. 1 foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 2, stk. 2, √¶ndres ¬Ľk√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę til: ¬Ľk√łnsudtryk, k√łnskarakteristika¬ę.
[Teknisk ændring]

Til § 7

7) Efter ¬Ľ2022¬ę inds√¶ttes: ¬Ľ, jf. dog stk. 2¬ę.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 8]

8) Som stk. 2 indsættes:
¬ĽStk. 2. Ministeren for ligestilling faszts√¶tter tidspunktet for ikrafttr√¶den af lovens ¬ß 1, nr. 10.¬ę
[Udskudt ikrafttræden for visse bestemmelser]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1

Med √¶ndringsforslag nr. 1 foresl√•s det, at lovforslaget deles, s√•ledes at den del, der vedr√łrer √¶ndringen af straffelovens ¬ß 81 b udskilles i et selvst√¶ndigt lovforslag, mens lovforslagets √łvrige dele samles i et andet lovforslag.

Det Konservative Folkeparti bakker helhjertet op om og √łnsker derfor at kunne stemme for lovforslagsts ¬ß 4, nr. 1, som indeb√¶rer, at der i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes ¬Ľk√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę, s√•ledes at det fremg√•r eksplicit af bestemmelsen, at det ved straffasts√¶ttelsen skal indg√• som en sk√¶rpende de omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i forurettedes k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika.

Det Konservative Folkeparti mener dog, at de faktiske konsekvenser vedr√łrende lovforslagets √łvrige dele er uklare og kr√¶ver pr√¶cisring. Dette er bl.a. √•rsagen til partiets √łnske om en pr√¶cisering af straffelovens ¬ß 266 b, jf. √¶ndringsforslag nr. 2. Politisk vil Det Konservative Folkeparti ikke risikere at st√• i en situation, hvor partiet ikke til fulde kan drage konsekvenserne af sin stemmeafgivning. Det Konservative Folkeparti√łnsker derfor at udtrykke sin opbakning til lovforslagets del om straffelovens ¬ß 81, samtidig med at partiet udtrykker sit √łnske om en pr√¶cisering af lovforslagets √łvrige dele, som kr√¶ver en mere balanceret og pr√¶cis formulering.

Til nr. 2

√Ündringsforslaget indeb√¶rer, at det i lovforslaget foresl√•ede ¬ß 4, nr. 2, som indeb√¶rer, at der i straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, inds√¶ttes henvisninger til ¬Ľhandicap¬ę og til ¬Ľk√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika¬ę, udg√•r. I stedet omformuleres straffelovens ¬ß 266 b helt med det form√•l at sikre balancen mellem, at der tages hensyn til konventioner, hvor der skal v√¶re en beskyttelse af minoriteter p√• tv√¶rs af hudfarve, k√łnslig eller seksuel orientering og lign., men at der samtidig sikres videst mulig ytringsfrihed.

Til nr. 3

I ¬ß 1, nr. 6, i lovforslaget foresl√•s det at anvende ¬Ľen betingelse¬ę i stedet for ¬Ľet kriterium¬ę. √Ündringen betyder, at begreberne bestemmelse, betingelse eller praksis anvendes b√•de i ligestillingslovens ¬ß 2, stk. 3, 1. og 2. pkt. Der er alene tale om en sproglig pr√¶cisering.

Til nr. 4

Ligestillingslovens ¬ß 2, stk. 1, indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Det Det bem√¶rkes, at det med ¬ß 1, nr. 5, i lovforslaget foresl√•s, at bestemmelsen udvides til ogs√• at omfatte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Det betyder, at lgbti-personer ogs√• vil v√¶re omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling.

Det fremg√•r af ¬ß 1, nr. 6, i lovforslaget, at der foresl√•s en undtagelse til forbuddet mod indirekte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis forskelsbehandlingen er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Beskæftigelsesministeriet finder, at både indirekte og direkte forskelsbehandling af lgbti-personer skal være muligt såfremt forskelsbehandlingen har et legitimt formål.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte et nyt ¬ß 3 a, stk. 2, om muligheden for at fravige forbuddet mod forskelsbehandling i forhold til beskyttelsesgrundene seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Den foresl√•ede ¬ß 3 a, stk. 2, medf√łrer, at det ikke er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i et legitimt m√•l. Hvad der et legitimt m√•l, skal afg√łres i den konkret situation. Et legitimt m√•l kan for eksempel v√¶re beskyttelse af ofre for k√łnsrelateret vold, hensynet til privatlivets fred og bluf√¶rdighed (for eksempel i tilf√¶lde af indlogering hos en person i en del af denne persons hjem eller omkl√¶dningsfaciliteter, der er m√•lrettet personer med et bestemt fysisk ), sundhedsfaglige begrundelser (for eksempel homo- eller biseksuelle m√¶nd, der ikke har samme mulighed for at donere blod som andre) samt foreningsfrihed og tilrettel√¶ggelse af sportslige aktiviteter (for eksempel en sportsklub eller idr√¶tsforening, der √łnsker, at konkurrencer kan m√•lrettes deltagelse p√• baggrund af det f√łdselstildelte k√łn uagtet k√łnsidentitet). Ogs√• et form√•l om √łkonomisk vinding kan v√¶re legitimt, idet b√•de offentlige og private virksomheder har et berettiget behov for at sikre et √łkonomisk udbytte.

Det er ogs√• et krav, at forskelsbehandlingen skal v√¶re n√łdvendig for at opn√• form√•let. N√łdvendigheden af forskelsbehandlingen m√• vurderes konkret i forhold til, hvilken situation der er tale om. En central overvejelse vil v√¶re, om det legitime form√•l kan sikres p√• anden m√•de.

Endelig er det et krav, at der skal v√¶re et rimeligt forhold mellem det hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige, og hvor indgribende forskelsbehandlingen er for den eller de lgbti-personer, som bliver stillet d√•rligere. Det skal dermed vurderes i det enkelte tilf√¶lde, om midlerne er proportionale i forhold til m√•let. Samlet set skal forskelsbehandlingen fremst√• som en rimelig l√łsning.

Til nr. 5

Det fremg√•r af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende. Det bem√¶rkes, at det med ¬ß 4, nr. 1, i lovforslaget foresl√•s, at opregningen af forhold i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, ogs√• skal omfatte k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Det fremgår af forarbejderne til straffelovens § 81, nr. 6, at bestemmelsen sigter på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold, jf. Folketingstidende 2003-04, tillæg A, side 3322.

Regeringen finder, at denne retsstilling b√łr fremg√• udtrykkeligt af lovteksten.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte ¬Ľhelt eller delvis¬ę i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• det fremg√•r udtrykkeligt, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en gerning beg√•s helt eller delvis med baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Straffelovens § 81, nr. 6, vil således i overensstemmelse med bestemmelsens forarbejder fortsat sigte på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold.

Til nr. 6

Med ¬ß 6, nr. 1, i lovforslaget foresl√•s, at opregningen i ¬ß 2, stk. 2, i lov om Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ogs√• skal omfatte k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det, at opregningen √¶ndres fra ¬Ľk√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę til: ¬Ľk√łnsudtryk, k√łnskarakteristika¬ę. Der er alene tale om en sproglig pr√¶cisering.

Til nr. 7

Det fremgår af § 7 i lovforslaget, at loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Det foresl√•s, at der i lovforslagets ¬ß 7 ‚Äď som konsekvens af det i nr. 8 foresl√•ede stk. 2 til ¬ß 7 ‚Äď henvises til det foresl√•ede stk. 2, der er en undtagelse til ikrafttr√¶delsestidspunktet den 1. januar 2022.

Til nr. 8

Det fremgår af § 7 i lovforslaget, at loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Det fremg√•r videre af ¬ß 1, nr. 10, i lovforslaget, at der inds√¶ttes et ¬Ľjf. dog stk. 2¬ę i den g√¶ldende ¬ß 3 d, stk. 1. Af ligestillingslovens ¬ß 3 d, stk. 2, fremg√•r det, at manglende overholdelse af ¬ß 4 a, stk. 1, ikke kan p√•klages til Ligebehandlingsn√¶vnet. Bestemmelsen blev indsat i ligestillingsloven ved lov nr. 468 af 20/03/2021 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (Digital post til begge for√¶ldre om f√¶lles barn) og skal ses i sammenh√¶ng med ligestillingslovens ¬ß 4 a, stk. 1, hvorefter digital post om et f√¶lles barn som udgangspunkt skal sendes til begge for√¶ldremyndighedsindehavere.

Det fremgår videre af § 2 i lov nr. 468 af 20/03/2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn), at ministeren for ligestilling fastsætter tidspunkt for lovens ikrafttræden.

Det fremg√•r af forarbejderne til ikrafttr√¶delsesbestemmelsen, at det er hensigten, at den foresl√•ede lov√¶ndring skal tr√¶de i kraft i forl√¶ngelse af implementeringen af den nye Digitale Post-l√łsning. Implementeringsdatoen for den Digitale Post-l√łsning er ikke endeligt fastlagt, og p√• den baggrund findes det mest hensigtsm√¶ssigt, at ikrafttr√¶delsestidspunktet for lov√¶ndringen fasts√¶ttes p√• et senere tidspunkt, jf. Folketingstidende 2020-21, till√¶g A, L 57 som fremsat.

Implementeringsdatoen for den nye l√łsning til Digitale Post er i november 2021 blevet udskudt til f√łrste kvartal 2022.

Beskæftigelsesministeriet finder, at § 1, nr. 10, i lovforslaget tidligst kan sættes i kraft samtidig med ikrafttræden af lov nr. 468 af 20/03/2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn).

Med ændringsforslaget foreslås det således i § 7 i lovforslaget at indsætte som stk. 2, at ministeren for ligestilling fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 10.

Hensigten hermed er, at √¶ndringen i ¬ß 1, nr. 10, i lovforslaget s√¶ttes i kraft samtidig med ikrafttr√¶den af lov nr. 468 af 20/03/2021 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (Digital post til begge for√¶ldre om f√¶lles barn), som forventeligt vil v√¶re i f√łrste kvartal 2022.

5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 6. oktober 2021 og var til 1. behandling den 12. oktober 2021. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 m√łder.

H√łringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og ministeren for ligestilling sendte den 6. november 2020 dette udkast til udvalget, jf. (folketings√•ret 2020-21) LIU alm. del ‚Äď bilag 15. Den 6. oktober 2021 sendte ministeren for ligestilling h√łringssvarene og et h√łringsnotat til udvalget.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 9 bilag på lovforslaget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelse om lovforslaget.

Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 deputation, der mundtligt har redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 25 sp√łrgsm√•l til ministeren for ligestilling til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Anne Paulin (S) Birgitte Vind (S) nfmd. Lars Aslan Rasmussen (S) Camilla Fabricius (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Julie Skovsby (S) Kasper Sand Kj√¶r (S) Kim Aas (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Astrid Car√łe (SF) Halime Oguz (SF) Christina Thorholm (RV) Samira Nawa (RV) Pernille Skipper (EL) Rosa Lund (EL) Sikandar Siddique (FG) Heidi Bank (V) fmd. Fatma √ėktem (V) Jane Heitmann (V) Karen Ellemann (V) Eva Kjer Hansen (V) Morten Dahlin (V) Liselott Blixt (DF) Karina Adsb√łl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Birgitte Bergman (KF) Mona Juul (KF) Lars Boje Mathiesen (NB) Alex Vanopslagh (LA)

Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

* * *
Folketingets journal vedr. betænkningen til L 18.
Betænkningen til L 18 i pdf-format hos Folketinget.