L 18. Bilag 5. Ændringsforslag af 25. nov. 2021 vedr. forskelsbehandling jf. ligestillingsloven og hadforbrydelser jf. straffeloven.

Vist 43 gange.
Fungerende ligestillingsminister Mattias Tesfaye fremsendte den 25. november 2021 til Ligestillingsudvalget et ændringsforslag til lovforslag L 18 om en ændring af ligestillingsloven, hvor der indsættes en undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling og en ændring af straffelovens bestemmelse om hadforbrydelser.

Indhold
Oversendelsesbrev fra ministeren til Ligestillingsudvalget
Ændringsforslaget

* * *
[Indhold] Oversendelsesbrevet
Beskæftigelses- og ligestillingsministeren

25. november 2021

Folketingets Ligestillingsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K
lov@ft.dk

Ændringsforslag til L 18 om styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer

Kære medlemmer af Ligestillingsudvalget

Til Ligestillingsudvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 18.

√Ündringsforslaget indeholder en √¶ndring af ligestillingsloven, hvor der inds√¶ttes en undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvor det fremg√•r, at forbuddet mod forskelsbehandling kan fraviges, hvis dette er begrundet i et legitimt form√•l, og midlerne til at opn√• dette m√•l er n√łdvendige og hensigtsm√¶ssige.

Derudover indeholder √¶ndringsforslaget en √¶ndring af straffelovens bestemmelse om hadforbrydelser, hvor det foresl√•s, at inds√¶tte ‚ÄĚhelt eller delvis‚ÄĚ i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• det fremg√•r udtrykkeligt, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en gerning beg√•s helt eller delvis med baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold. √Ündringen frems√¶ttes som opf√łlgning p√• B 10 om forslag til folketingsbeslutning om √¶ndring af lovgivningen for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag). Endvidere indeholder √¶ndringsforslaget en bemyndigelsesbestemmelse til at s√¶tte lovens ¬ß 1, nr. 10 i kraft, s√•dan at bestemmelsen kan s√¶ttes i kraft samtidige med overgangen til en ny l√łsning for Digital Post, der af Digitaliseringsstyrelsen er udskudt fra november 2021 til f√łrste kvartal 2022.

Endelig indeholder ændringsforslaget to lovtekniske ændringer, der er uden indholdsmæssig betydning.

Jeg anmoder Ligestillingsudvalget om at indarbejde ændringsforslaget i udvalgets betænkning til brug for 2. behandlingen af lovforslaget.

Venlig hilsen

Matias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
[Indhold] Ændringsforslaget
Til lovforslag nr.

Ændringsforslag
til 2. behandlingen af
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love
(Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)
(L 18)
Af minister for ligestilling, Mattias Tesfaye fg., tiltrådt af:..

Til § 1

1) I nr. 6, √¶ndres ¬Ľet kriterium¬ę til: ¬Ľen betingelse¬ę.
[Sproglig præcisering]

2) F√łr nr. 9 inds√¶ttes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 3 a, inds√¶ttes efter stk. 1 som nyt stykke:
¬ĽStk. 02. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.¬ę¬ę
[Undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling af LGBTI-personer]

Til § 4

3) F√łr nr. 1 inds√¶ttes som nyt nummer:
¬Ľ02. I ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes efter ¬Ľat gerningen¬ę: ¬Ľhelt eller delvis¬ę.¬ę
[Tydeligg√łrelse af, at hadforbrydelser kan v√¶re delvis motiveret af de i ¬ß 81, nr. 6, n√¶vnte forhold]

Til § 6

4) I ¬ß 2, stk. 2, √¶ndres ¬Ľk√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę til: ¬Ľk√łnsudtryk, k√łnskarakteristika¬ę.
[Teknisk ændring]

Til § 7

5) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:
¬ĽStk. 2. Ministeren for ligestilling fasts√¶tter tidspunktet for lovens ¬ß 1, nr. 10, ikrafttr√¶den.¬ę
[Udskudt ikrafttræden for visse bestemmelser]

Bemærkninger
Til nr. 2

Ligestillingslovens ¬ß 2, stk. 1, indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Det bem√¶rkes, at det med ¬ß 1, nr. 5, i lovforslag nr. L 18 foresl√•s, at bestemmelsen udvides til ogs√• at omfatte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Det betyder, at LGBTI-personer ogs√• vil v√¶re omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling.

Det fremg√•r af ¬ß 1, nr. 6, i lovforslag nr. L 18, at der foresl√•s en undtagelse til forbuddet mod indirekte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis forskelsbehandlingen er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Beskæftigelsesministeriet finder, at både indirekte og direkte forskelsbehandling af LGBTI-personer skal være muligt såfremt forskelsbehandlingen har et legitimt formål.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte et nyt ¬ß 3 a, stk. 2, om muligheden for at fravige forbuddet mod forskelsbehandling i forhold til beskyttelsesgrundene seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Den foresl√•ede ¬ß 3 a, stk. 2, medf√łrer, at det ikke er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i et legitimt m√•l. Hvad der et legitimt m√•l, skal afg√łres i den konkret situation. Et legitimt m√•l kan for eksempel v√¶re beskyttelse af ofre for k√łnsrelateret vold, hensynet til privatlivets fred og bluf√¶rdighed (for eksempel i tilf√¶lde af indlogering hos en person i en del af denne persons hjem eller omkl√¶dningsfaciliteter, der er m√•lrettet personer med et bestemt fysisk k√łn), sundhedsfaglige begrundelser (for eksempel homo- eller biseksuelle m√¶nd, der ikke har samme mulighed for at donere blod som andre) samt foreningsfrihed og tilrettel√¶ggelse af sportslige aktiviteter (for eksempel en sportsklub eller idr√¶tsforening, der √łnsker at konkurrencer kan m√•lrettes deltagelse p√• baggrund af det f√łdselstildelte k√łn uagtet k√łnsidentitet). Ogs√• et form√•l om √łkonomisk vinding kan v√¶re legitimt, idet b√•de offentlige og private virksomheder har et berettiget behov for at sikre et √łkonomisk udbytte.

Det er ogs√• et krav, at forskelsbehandlingen skal v√¶re n√łdvendig for at opn√• form√•let.
N√łdvendigheden af forskelsbehandlingen m√• vurderes konkret i forhold til, hvilken situation der er tale om. En central overvejelse vil v√¶re, om det legitime form√•l kan sikres p√• anden m√•de.

Endelig er det et krav, at der skal v√¶re et rimeligt forhold mellem det hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige, og hvor indgribende forskelsbehandlingen er for den eller de LGBTI-personer, som bliver stillet d√•rligere. Det skal dermed vurderes i det enkelte tilf√¶lde, om midlerne er proportionale i forhold til m√•let. Samlet set skal forskelsbehandlingen fremst√• som en rimelig l√łsning.

Til nr. 3

Det fremg√•r af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende. Det bem√¶rkes, at det med ¬ß 4, nr. 1, i lovforslag nr. L 18 foresl√•s, at opregningen af forhold i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, ogs√• skal omfatte k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Det fremgår af forarbejderne til straffelovens § 81, nr. 6, at bestemmelsen sigter på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold, jf. Folketingstidende 2003-04, tillæg A, spalte 3322.

Regeringen finder, at denne retsstilling b√łr fremg√• udtrykkeligt af lovteksten.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte ¬Ľhelt eller delvis¬ę i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• det fremg√•r udtrykkeligt, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en gerning beg√•s helt eller delvis med baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Straffelovens § 81, nr. 6, vil således i overensstemmelse med bestemmelsens forarbejder fortsat sigte på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold.

Til nr. 7

Det fremgår af § 7 i lovforslag nr. L 18, at loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Det fremg√•r videre af ¬ß 1, nr. 10 i lovforslag nr. L 18, at der inds√¶ttes et ‚ÄĚjf. dog stk. 2‚ÄĚ i den g√¶ldende ¬ß 3 d, stk. 1. Af ligestillingslovens ¬ß 3 d, stk. 2, fremg√•r det, at manglende overholdelse af ¬ß 4 a, stk. 1, ikke kan p√•klages til Ligebehandlingsn√¶vnet. Bestemmelsen blev indsat i ligestillingsloven ved lov nr. 468 af 20/03/2021 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (Digital post til begge for√¶ldre om f√¶lles barn) og skal ses i sammenh√¶ng med ligestillingslovens ¬ß 4 a, stk. 1, hvorefter digital post om et f√¶lles barn som udgangspunkt skal sendes til begge for√¶ldremyndighedsindehavere.

Det fremgår videre af § 2 ilov nr. 468 af 20/03/2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn), at ministeren for ligestilling fastsætter tidspunkt for lovens ikrafttræden.

Det fremg√•r af forarbejderne til ikrafttr√¶delsesbestemmelsen, at det er hensigten, at den foresl√•ede lov√¶ndring skal tr√¶de i kraft i forl√¶ngelse af implementeringen af den nye Digitale Post-l√łsning. Implementeringsdatoen for den Digitale Post-l√łsning er ikke endeligt fastlagt, og p√• den baggrund findes det mest hensigtsm√¶ssigt, at ikrafttr√¶delsestidspunktet for lov√¶ndringen fasts√¶ttes p√• et senere tidspunkt, jf. Folketingstidende 2020-21, till√¶g A, L 57 som fremsat.

Implementeringsdatoen for den nye l√łsning til Digitale Post er i november 2021 blevet udskudt til f√łrste kvartal 2022.

Beskæftigelsesministeriets finder, at § 1, nr. 10 i lovforslag nr. L 18, tidligst kan sættes i kraft samtidig med ikrafttræden af lov nr. 468 af 20/03/2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn).

Med ændringsforslaget foreslås det således i § 7 i lovforslag nr. L 18, at indsætte som stk. 2, at ministeren for ligestilling fastsætter tidspunktet for lovens § 1, nr. 10, ikrafttræden.

Hensigten hermed er, at √¶ndringen i ¬ß 1, nr. 10 i lovforslaget nr. L 18, s√¶ttes i kraft samtidig med ikrafttr√¶den af lov nr. lov nr. 468 af 20/03/2021 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (Digital post til begge for√¶ldre om f√¶lles barn), som forventeligt vil v√¶re i f√łrste kvartal 2022.

* * *
Folketingets journal vedr. ændringsforslaget til lovforslag L 18.
F√łlgebrevet vedr. √¶ndringsforslaget til lovforslag L 18 i pdf-format hos Folketinget.
Ændringsforslaget til lovforslag L 18 i pdf-format hos Folketinget.