L 189. Spgsm. 23. Bilag 5. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 2. juni 2014.

Vist 131 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag РL 189 Samling: 2013-14.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 28. maj 2014 sp√łrgsm√•l 23 om henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup, der svarede den 2. juni 2014.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•letden 2. juni 2014
Kildehenvisning

[Til indhold] Henvendelsen fra LGBT Danmark

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Den 27. maj 2014

Vedr√łrende lovforslag L 189 om √¶ndring af Sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (√Ündringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.).

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, gl√¶der sig over frems√¶ttelsen af lovforslaget og har med interesse l√¶st de indkomne h√łringsskrivelser, fulgt 1. behandlingen af lovforslaget og de stillede sp√łrgsm√•l til ministeren.
P√• den baggrund vil landsforeningen fremf√łre f√łlgende bem√¶rkninger.

Oplysninger, der taler imod en k√łnsskifteoperation
Landsforeningen finder ikke grund til at f√łlge de af Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske Regioner foresl√•ede tydeligg√łrelser af Sundhedslovens ¬ß 115.
Psykiatriske, sociale eller somatiske grunde kan ikke i sig selv begrunde et afslag p√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation.
Der kan tv√¶rtimod v√¶re gode grunde til at en persons psykiatriske, sociale eller somatiske problemer vil kunne forbedres ved at bringe overensstemmelse mellem en person indre k√łnsidentitet og ydre fysiske k√łnsfremtoning.

Typer af k√łnsskifte
Landsforeningen er bekendt med, at der rent lovteknisk ikke er behov for at bruge betegnelsen “operativt k√łnsskifte” i Sundhedsloven.
Da der imidlertid i lovforslaget om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister anvendes begrebet “juridisk k√łnsskifte“, finder landsforeningen alligevel, at det for tydelighedens skyld og for at undg√• misforst√•elser vil v√¶re en fordel at bruge betegnelsen “operativt k√łnsskifte” i Sundhedsloven.

Diagnosticering
Landsforeningen er enig i, at det er kr√¶nkende og sygeligg√łrende for transpersoner, at de skal gennem en psykiatrisk vurdering for at f√• den diagnose, som er n√łdvendig for, at de kan f√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation og/eller anden k√łnsmodificerende behandling.

Landsforeningen skal bem√¶rke, at ved den nuv√¶rende praksis, s√• str√¶kker udredningsforl√łbet sig ikke “over omkring 2 √•r”, men typisk over adskillige √•r, hvilket landsforeningen adskillige gange har p√•peget.

Overordnet finder landsforeningen det un√łdvendigt med et udredningsforl√łb med henblik p√• at konstatere, om en person er transseksuel. Det er alene personen selv, som kan afg√łre det.

Vejledning
I stedet for et udredningsforl√łb √łnsker landsforeningen, at der tilbydes transk√łnnede st√łtte og vejledning.
Vejledningen skal ikke udmunde i nogen erkl√¶ring, men alene have til form√•l at informere om tilg√¶ngelige behandlingsmuligheder og virkningen heraf s√•ledes, at den transk√łnnede kan tr√¶ffe beslutning om eventuel behandling p√• et informeret grundlag.
Transk√łnnede skal derudover efter eget √łnske derom, tilbydes kvalificeret vejledning og st√łtte i udforskningen og udlevelsen af deres k√łnsidentitet og i h√•ndteringen af de udfordringer, dette medf√łrer.
Vejledningen m√• ikke v√¶re en betingelse for eller have indflydelse p√• muligheden for at modtage k√łnskorrigerende behandling.
Denne adskillelse er afg√łrende vigtig, idet danske s√•vel som internationale erfaringer viser, at de dynamikker, der opst√•r, n√•r de professionelle har magt til at afg√łre, om den transk√łnnede tilbydes behandling, g√łr det endog s√¶rdeles vanskeligt at opn√• en fri og uafh√¶ngig refleksion og vanskeligg√łr transk√łnnedes erkendelses- og udviklingsprocesser.

Ord og begreber
Landsforeningen m√• p√•pege, at brugen af ordene “transk√łnnet” og “transseksuel” i umiddelbar sammenh√¶ng, som det er tilf√¶ldet i lovforslaget, skaber uklarhed om ordenes betydning.

Landsforeningen finder det væsentligt for forståelse og fortolkning af lovgivningen, for behandling i sundhedsvæsenet, for forskning og for den almene forståelse, at ord/begreber er klart forståelige og anvendes ensartet med samme betydning.
Landsforeningen vil derfor henstille til, at der i loven laves en tilf√łjelse, som definerer betydningen af de anvendte ord.
Landsforeningen er enig med ministeren for sundhed og forebyggelse som anf√łrt i h√łringsnotatet af 7. april 2014 (L 189 bilag 1, side 7), at begrebet transk√łnnet vedr√łrer en bredere m√•lgruppe end begrebet transseksuel.
(http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l189/bilag/1/1363528.pdf)
Landsforeningen opfordrer derfor til, at begreberne transk√łnnet og transseksuel fastholdes i lovforslaget.

Ændringsforslag
Hvis √¶ndringsforslaget, der l√¶gges op til med sp√łrgsm√•l 1 under L 189, om at √¶ndre ordene “transseksuel” og “transseksualitet” til “transk√łnnet” og “transk√łnnethed” bliver vedtaget, indeb√¶rer det, at ¬ß 115, stk. 1 f√•r f√łlgende formulering ‚ÄĚEn person kan efter ans√łgning f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren
har f√•et stillet diagnosen transk√łnnethed, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.‚ÄĚ
Landsforeningen √łnsker ved en s√•dan eventuel √¶ndring at f√• bekr√¶ftet, at anden form for k√łnskorrigerende behandling vil v√¶re til r√•dighed for transk√łnnede, som oplever et udtalt misforhold mellem deres biologiske k√łn og det oplevede k√łn, uden diagnosen transk√łnnethed, s√•ledes at der ikke sker nogen indskr√¶nkelse i adgangen til anden form for k√łnskorrigerende behandling.

WHO’s sygdomsklassifikation
Landsforeningen anerkender, at der selvf√łlgelig skal v√¶re en diagnose i forbindelse med behandling ved k√łnsskifteoperationer og anden k√łnsmodificerende behandling.
Landsforeningen har ved tidligere lejligheder p√•peget, at transk√łnnede ikke beh√łver at v√¶re klassificeret i afsnittet ‚ÄĚpsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser‚ÄĚ i sygdomsfortegnelsen. Der eksisterer allerede somatiske betegnelser for behandlinger tilsvarende dem, som transk√łnnede gennemg√•r, og disse betegnelser kan udm√¶rket anvendes i behandlingen af transk√łnnede.
Landsforeningen vil ogs√• p√•pege, at Danmark ikke er mere bundet af WHO’s sygdomsklassifikation, end at Danmark kan lave afvigelser fra den. Det er der adskillige eksempler p√• allerede er sket.

Specialeplanlægning
Landsforeningen kan tilslutte sig det hensigtsmæssige i en specialeplanlægning.
Landsforeningen finder imidlertid ikke, at udredning for transseksualitet kan betegnes som et h√łjt specialiseret omr√•de, da der ikke findes bel√¶g for at kr√¶ve gyn√¶kologiske og kirurgiske kompetencer til stede i umiddelbar n√¶rhed af de personer, der varetager en evt. udredning.
Landsforeningen finder det heller ikke hensigtsmæssigt, at udredning for transseksualitet kun kan foretaget et sted i landet, men heller ikke hensigtsmæssigt at oprette flere klinikker rundt om i landet.

S√•fremt det fastholdes, at der skal laves et udredningsforl√łb for at vurdere, om en person er transseksuel, s√• henstilles det, at udredningen kan foreg√• b√•de i offentligt og privat regi.
Der findes rundt om i landet adskillige læger både i offentligt og privat regi, som har mindst lige så gode kvalifikationer, som på Sexologisk Klinik.

Biologisk k√łn
Under f√łrstebehandlingen blev der flere gange henvist til det biologiske k√łn som ‘det rigtige’, et absolut k√łn. Men dette er forkert: Ved operativt k√łnsskifte fjernes k√łnskirtlerne og de ydre kropslige k√łnstegn justeres. Det er derfor ukorrekt at tale om et absolut, biologisk k√łn.

Afsluttende bemærkninger
Der er flere grunde til at √łnske juridisk k√łnsskifte. Dels for at opn√• anerkendelsen af sit k√łn, alts√• at bringe overensstemmelse mellem ens oplevede k√łn og det k√łn, samfundet anser man har; dels at bringe overensstemmelse mellem ens udtrykte k√łn og det k√łn, samfundet anser, man har. Man m√• sp√łrge, hvilken gevinst samfundet har af at anse en person for et andet k√łn, end hvad vedkommende f√łler og udtrykker.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27. maj 2014 fra LGBT Danmark, jf. L L 189 – bilag 5.

[Til indhold] Svaret
Indledningsvis bem√¶rkes det, at LGBT Danmark i skrivelsen udtrykker gl√¶de over frems√¶ttelsen af L 189. D√©t, synes jeg, i sig selv er v√¶rd at fremh√¶ve, idet lovforslaget netop har til form√•l at forbedre transk√łnnede vilk√•r i Danmark.

Ift. de n√¶rmere bem√¶rkninger kan jeg bem√¶rke f√łlgende:

Oplysninger, der taler imod kastration som led i k√łnsskifte, jf. ¬ß 115, stk. 1
LGBT Danmark anf√łrer, at psykiatriske, sociale eller somatiske grunde ikke i sig selv b√łr kunne begrunde et afslag p√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation, idet foreningen finder, at der kan v√¶re gode grunde til at en persons psykiatriske, sociale eller somatiske problemer vil kunne forbedres ved at bringe overensstemmelse mellem en person indre k√łnsidentitet og ydre fysiske k√łnsfremtoning.

Hertil bem√¶rkes det, at Sundhedsstyrelsen ‚Äď p√• samme vis som i dag ‚Äď vil p√•se, at der ikke foreligger √łvrige oplysninger, der taler imod kastration. Som det fremg√•r af lovforslagets bem√¶rkninger kan der eksempelvis v√¶re tale om situationer, hvor det grundet patientens √łvrige sundhedstilstand ikke er tilr√•deligt at gennemf√łre en kastration af sundhedsfaglige √•rsager. Dette skal ses i lyset af, at en patient p√• dette omr√•de ‚Äď som ved alle andre behandlinger efter sundhedsloven ‚Äď ikke har ret til en ydelse i sundhedsv√¶senet, hvis der er omst√¶ndigheder, der g√łr behandlingen l√¶gefagligt uegnet eller uforsvarlig. Der henvises i den forbindelse til autorisationslovens ¬ß 17, hvorefter l√¶ger skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Af dette f√łlger, at der s√¶dvanligvis ikke udf√łres behandling, der er l√¶gefagligt kontraindiceret.

Juridisk k√łnsskifte og kastration som led i k√łnsskifte
LGBT Danmark foresl√•r, at betegnelsen operativt k√łnsskifte anvendes i sundhedsloven, s√• dette tydelig udsondres fra det juridiske k√łnsskifte.

I den forbindelse kan der henvises til h√łringsnotatet s. 6, hvor det fremg√•r, at der ved kastration forst√•s indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion, jf. sundhedslovens ¬ß 104.

Diagnosticering, vejledning og ændringsforslag
LGBT Danmark finder det kr√¶nkende og sygeligg√łrende for transpersoner, at de skal gennem en psykiatrisk vurdering for at f√• den diagnose, som er n√łdvendig for, at de kan f√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation og/eller anden k√łnsmodificerende behandling. Foreningen finder det un√łdvendigt med et udredningsforl√łb med henblik p√• at konstatere, om en person er transseksuel.
Det er alene personen selv, som kan afg√łre det. Foreningen foresl√•r desuden, at man i stedet for et udredningsforl√łb tilbyder transk√łnnede st√łtte og vejledning med det form√•l at informere om tilg√¶ngelige behandlingsmuligheder og virkningen heraf s√•ledes, at den transk√łnnede kan tr√¶ffe beslutning om eventuel behandling p√• et informeret grundlag.

Endvidere foresl√•r foreningen, at der stilles √¶ndringsforslag, s√• det b√•de fremg√•r tydeligt, at man alene skal v√¶re transk√łnnet uden diagnose for at kunne modtage kastration som led i k√łnsskifte. Foreningen foresl√•r desuden, at det bekr√¶ftes, at anden form for k√łnskorrigerende behandling vil v√¶re til r√•dighed for transk√łnnede, som oplever et udtalt misforhold mellem deres biologiske k√łn og det oplevede k√łn, uden diagnosen transk√łnnethed, s√•ledes at der ikke sker nogen indskr√¶nkelse i adgangen til anden form for k√łnskorrigerende behandling.

Hertil skal det bem√¶rkes, at det kun er den enkelte person, der kan forholde sig til sp√łrgsm√•let om egen k√łnsidentitet. Herunder om vedkommende identificerer sig med sit biologiske k√łn eller ej, og hvorvidt og i hvilken grad vedkommende √łnsker at fremtr√¶de og leve som det k√łn, som vedkommende identificerer sig med.

Heraf f√łlger ikke, at den enkelte selv kan v√¶lge, hvilken medicinsk eller anden kirurgisk behandling vedkommende skal have. K√łnsmodificerende behandling kan have en r√¶kke bivirkninger, og er ofte irreversibel. Som for anden behandling foruds√¶tter det en l√¶gefaglig vurdering at ordinere en s√•dan behandling. Af hensyn til de p√•g√¶ldende selv er det derfor vigtigt, at k√łnsmodificerende behandling tilrettel√¶gges p√• et sundhedsfagligt forsvarligt grundlag under respekt for den enkeltes overbevisning.

For s√• vidt ang√•r selve indholdet af udredningen for transseksualitet bem√¶rkes det i √łvrigt, at L 189 og de foresl√•ede √¶ndringer af sundhedslovens ¬ß 115 ikke vedr√łrer selve det sundhedsfaglige indhold af udredning og behandling af personer, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling. Jeg vil dog gerne bem√¶rke, at jeg er uforst√•ende over for, at det efter LGBT Danmarks opfattelse er kr√¶nkende for personer, der s√łger k√łnsmodificerende behandling, at man p√•ser, hvorvidt der samtidig foreligger psykiatriske lidelser. Jeg tager afstand fra den stigmatisering, det indeb√¶rer af psykisk sygdom.

Begreber
LGBT Danmark p√•peger, at brugen af ordene “transk√łnnet” og “transseksuel” i umiddelbar sammenh√¶ng skaber uklarhed om ordenes betydning. Landsforeningen foresl√•r derfor, at der i lovforslaget inds√¶ttes en tilf√łjelse, som definerer betydningen af de anvendte ord. Landsforeningen udtrykker desuden enighed i h√łringsnotatets tilkendegivelse om, at begrebet transk√łnnet vedr√łrer en bredere m√•lgruppe end begrebet transseksuel.

Hertil skal det bem√¶rkes, at det ikke vurderes n√łdvendigt eller hensigtsm√¶ssigt at introducere en n√¶rmere definition af transk√łnnet i sundhedsloven, idet begrebet ikke anvendes i loven. Der henvises i √łvrigt til h√łringsnotatets s. 7.

WHO’s sygdomsklassifikation
LGBT Danmark anerkender, at der skal v√¶re en diagnose i forbindelse med behandling ved k√łnsskifteoperationer og anden k√łnsmodificerende behandling, men finder at diagnosekode ikke beh√łver at v√¶re klassificeret i afsnittet ‚ÄĚpsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser‚ÄĚ, og henviser til, at foreningen har foresl√•et andre mulige registreringsm√•der.

For s√• vidt ang√•r LGBT Danmarks betragtninger om WHO‚Äôs sygdomsklassifikation henvises til h√łringsnotatets side 11-12, idet det samtidig bem√¶rkes, at der er opm√¶rksomhed p√• omr√•det ifm. den p√•g√•ende revision af WHO‚Äôs klassifikationssystem.

Specialeplanlægning
LGBT Danmark udtrykker opbakning til det hensigtsm√¶ssige i en specialeplanl√¶gning, men finder ikke, at udredning for transseksualitet kan betegnes som et h√łjt specialiseret omr√•de, da der ikke findes bel√¶g for at kr√¶ve gyn√¶kologiske og kirurgiske kompetencer til stede i umiddelbar n√¶rhed af de personer, der varetager en evt. udredning. Landsforeningen finder det heller ikke hensigtsm√¶ssigt, at udredning for transseksualitet kun kan foretages et sted i landet, men heller ikke hensigtsm√¶ssigt at oprette flere klinikker rundt om i landet. Foreningen foresl√•r, at s√•fremt det fastholdes, at der skal laves et udredningsforl√łb for at vurdere, om en person er transseksuel, s√• b√łr udredningen b√•de kunne foreg√• b√•de i offentligt og privat regi.

For s√• vidt ang√•r betragtninger om Sundhedsstyrelsens specialeplanl√¶gning i forhold til omr√•det for udredning og behandling af k√łnsidentitetsproblemer henvises til h√łringsnotatets side 10 og 11.

I forhold til foreningens betragtninger om behandling i privat regi bem√¶rkes det, at det f√łlger af sundhedslovens ¬ß 208 at Sundhedsstyrelsens specialeplanl√¶gning omfatter de offentligt finansierede opgaver p√• sygehusomr√•det, og s√•ledes vedr√łrer varetagelsen af patientbehandling for offentlige midler i s√•vel offentligt som privat regi.

M√•tte et privat sygehus have √łnske om at tilbyde udredning eller behandling af transseksualitet mod egenbetaling fra en patient ‚Äď dvs. helt uden om det offentlige sygehusv√¶sen ‚Äď vil dette ikke v√¶re omfattet af sundhedslovens ¬ß 208. Det tilbud, som et privat sygehus eventuelt m√•tte √łnske at tilbyde, vil dog fortsat skulle v√¶re i overensstemmelse med autorisationslovens regler om omhu og samvittighedsfuldhed og desuden v√¶re i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning p√• omr√•det, bl.a. ift. sikring af grundig udredning og inddragelse af tv√¶rfaglige specialiserede l√¶gefaglige kompetencer.

Biologisk k√łn mv.
LGBT Danmark bem√¶rker, at der under f√łrstebehandlingen blev henvist til det biologiske k√łn som ‘det rigtige’, et absolut k√łn. Foreningen anf√łrer, at dette er forkert, idet man ved et operativt k√łnsskifte fjerner k√łnskirtler og de ydre kropslige k√łnstegn justeres. Foreningen finder det s√•ledes ukorrekt at tale om et absolut, biologisk k√łn. Endvidere bem√¶rker foreningen, at der er flere grunde til at √łnske juridisk k√łnsskifte, og at man m√• sp√łrge om, hvilken gevinst samfundet har af at anse en person for et andet k√łn, end hvad vedkommende f√łler og udtrykker.

Hertil kan jeg bem√¶rke, at jeg deler foreningens synspunkter i den henseende, at jeg bestemt ogs√• er uforst√•ende over for, hvilken gevinst samfundet har af at anse en person for en andet k√łn, end hvad vedkommende f√łler og udtrykker sig som.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 5.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.