L 60. Bilag 10. Betænkning. Den 12. december 2017.

Vist 114 gange.

Sundheds- og Ældreudvalget afgav den 12. december 2017 betænkning til lovforslag L 60 Рbilag 10, samling 2017-18 Рover forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.

Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
(Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
[af sundhedsministeren (Ellen Trane N√łrby)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1. Sundhedsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2017 og var til 1. behandling den 27. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og sundhedsministeren sendte den 13. juli 2017 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del ‚Äď bilag 417 (folketings√•ret 2016-17). Den 5. oktober 2017 sendte sundhedsministeren de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra LGBT Danmark. Sundhedsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 2 sp√łrgsm√•l til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. [1]

3. Udtalelse fra sundhedsministeren
I forl√¶ngelse af vores dr√łftelser om kriterierne for dobbeltdonation ifm. L 60 om √¶ndring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven, vil jeg, forudsat lovforslagets vedtagelse, igangs√¶tte en evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 √•r efter lovforslagets ikrafttr√¶delse. Evalueringen vil se p√•, om reglerne for behandling med dobbeltdonation virker efter hensigten, og om reglerne i tilstr√¶kkeligt omfang giver enlige kvinder og par mulighed for behandling.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af ministeren stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis, Venstres, Liberal Alliances, Alternativets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bem√¶rker, at forslagets form√•l er at sikre god mulighed for, at de par og enlige kvinder, der har brug for behandling med assisteret reproduktion, har mulighed for at modtage den n√łdvendige behandling, ogs√• selv om det indeb√¶rer brug af b√•de donor√¶g og donors√¶d (dobbeltdonation). Der skal efter forslaget v√¶re en sundhedsfaglig indikation for at gennemf√łre behandling med dobbeltdonation. Dette i overensstemmelse med anbefalingen fra et flertal af Det Etiske R√•ds medlemmer.

Indholdet af lovforslagets √¶ndringer, for s√• vidt ang√•r assisteret reproduktion, herunder kriterierne for dobbeltdonation, har v√¶ret dr√łftet ved flere etiske m√łder, hvor partierne ved grundige dr√łftelser har n√¶rmet sig hinandens standpunkter for i videst muligt omfang at s√łge konsensus om behandlingstilbuddet p√• omr√•det. Dette i overensstemmelse med de almindelige arbejdsprincipper i den etiske kreds, hvor der generelt s√łges bred enighed om de forslag, der dr√łftes. Det af Enhedslisten stillede √¶ndringsforslag findes af flere partier sympatisk, men netop henset til respekten for
dr√łftelserne i etisk kreds og den i kredsen indg√•ede aftale kan partierne ikke st√łtte √¶ndringsforslaget.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bem√¶rker, at partiet helst s√•, at ethvert barn kender sit biologiske ophav, da det er vigtigt og fundamentalt for det enkelte menneske. I forhandlingerne med de andre partier og sundhedsministeren blev kompromiset, at den ene af donorerne skal v√¶re kendt, og det er efter DF’s opfattelse trods alt bedre, end hvis begge donorer var anonyme. Under forhandlingerne blev man samtidig enige om, s√•fremt en kvinde skal modtage et √¶g fra sin partner, skal det v√¶re af sundhedsfaglige grunde. DF stemmer for forslaget, forudsat at alle partier holder sig til den aftale, som blev indg√•et med sundhedsministeren om assisteret reproduktion.

Liberal Alliances medlemmer af udvalget bem√¶rker, at det har v√¶ret vigtigt for LA og ALT, at √¶ndringen ikke kun er symbolsk, men ogs√• afspejler en √¶ndring i den faktiske behandling af og respekt for transk√łnnede. Derfor har det v√¶ret vigtigt for partierne, at vejledningen vedr√łrende behandling af transk√łnnede samtidig er blevet √¶ndret til en mere moderne og tidssvarende vejledning. Og udviklingen b√łr f√łlges, s√•ledes at vi sikrer, at √¶ndringerne i vejledningen rent faktisk medf√łrer de √łnskede √¶ndringer over for transk√łnnede.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer af udvalget g√łr opm√¶rksom p√•, at EL ikke er en del af aftalen bag lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget st√łtter forslaget til √¶ndring af lov om assisteret reproduktion m.v. der giver par og enlige kvinder, der har brug for behandling med assisteret reproduktion, mulighed for at modtage den n√łdvendige behandling, ogs√• selv om det indeb√¶rer brug af b√•de donor√¶g og donors√¶d (dobbeltdonation). EL finder det overordentligt positivt at lovgivningen ajourf√łres med en mere tidssvarende forst√•else af, hvad en familie er, s√•ledes at ogs√• enlige og andre f√•r mulighed for at f√• barn, selvom de reelt er infertile. EL erkender den etiske problemstilling, forslaget indeb√¶rer overfor et barn, der ikke vil v√¶re genetisk besl√¶gtet med sine for√¶ldre, men partiet mener, at kravet om ikke-anonym donation hos mindst √©n for√¶ldre giver barnet mulighed for at f√• delvist kendskab til sit ophav. Ligeledes mener EL, at for√¶ldreevne og tilknytning mellem barn og for√¶ldre er mere v√¶sentligt end genetisk ophav.

Enhedslisten indstiller forslaget til vedtagelse med en undtagelse for kravet om sundhedsfaglig indikation for donation. EL er klar over, at kvinder, der uds√¶tter sig for √¶gdonation, uds√¶tter sig for en sundhedsm√¶ssig risiko. Dette retf√¶rdigg√łr dog ikke en kriminalisering af par, der efter eget valg v√¶lger f.eks. partnerdonation uden sundhedsfaglig indikation. Partiet mener derfor, at dobbeltdonation uden sundhedsfaglig indikation er en opgave for det offentlige sundhedsv√¶sen, men EL mener ikke, det b√łr v√¶re ulovligt for et par af samme k√łn, der √łnsker at stifte familie, at den ene donerer √¶g til den anden, s√•fremt det sker p√• et ordentligt informeret samtykke.

Enhedslisten st√łtter ogs√• den anden del af lovforslaget, der handler om at √¶ndre sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1. EL mener generelt, at den igangv√¶rende proces med afstigmatisering af transk√łnnede er n√łdvendig, og st√łtter tiltag, der skal f√• vores sundhedsv√¶sen til at m√łde mennesker med respekt og v√¶rdighed, uanset k√łnsidentitet. EL synes, det er positivt, at den √¶ndring af synet p√• transk√łnnede som psykisk syge eller personlighedsforstyrrede, der afspejles i √¶ndringen af diagnosekoder for transk√łnnede, nu ogs√• f√•r konsekvenser for lovgivningen, s√•ledes at terminologien i sundhedsloven ¬ß 115 √¶ndres.

EL synes ogs√•, at det er et klart fremskridt og en erkendelse af, at transk√łnnede er i stand til at tr√¶ffe valg p√• egne vegne, at personer ikke l√¶ngere skal have myndighedsgodkendelse til operativ fjernelse af k√łnskirtler som led i k√łnsskifte, og ser det som et skridt p√• vejen for at fjerne fortidens umyndigg√łrelse af transpersoner, og derfor st√łtter EL lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Tj√≥√įveldi og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

√Ü n d r i n g s f o r s l a g
Af et mindretal (EL):
Til § 1
1) Nr. 1 affattes således:
¬Ľ1. ¬ß 5 affattes s√•ledes:
¬Ľ¬ß 5. Stammer √¶gcellen ikke fra den kvinde, der skal f√łde barnet, og stammer s√¶den ikke fra hendes partner, kan der etableres assisteret reproduktion, hvis enten s√¶den eller √¶gcellen er doneret i ikkeanonym form.¬ę¬ę
[Fjernelse af kravet om sundhedsfaglig indikation for behandling med dobbeltdonation]

Af sundhedsministeren, tiltrådt af [udvalget:]

Til § 3
2) Stk. 2 affattes således:
¬ĽStk. 2. Loven finder anvendelse p√• ans√łgninger om kastration som led i k√łnsskifte, der ikke er f√¶rdigbehandlet p√• tidspunktet for lovens ikrafttr√¶delse.¬ę
[Ny overgangsbestemmelse]

B e m √¶ r k n i n g e r
Til nr. 1
Der foreslås en nyaffattelse af § 5, hvorved behandling med dobbeltdonation tillades uden sundhedsfaglig indikation.

Til nr. 2
Der foresl√•s med √¶ndringsforslaget en ny overgangsbestemmelse i ¬ß 3, stk. 2, for at sikre, at personer, der har ans√łgt inden lovens ikrafttr√¶delse, omfattes af de nye regler som foresl√•et i lovforslaget, s√•fremt deres ans√łgning ikke er f√¶rdigbehandlet den 1. januar 2018. Denne overgangsordning indeb√¶rer, at ans√łgninger fra personer, der ikke er omfattet af sundhedslovens ¬ß¬ß 110 og 111, bortfalder, og at beslutning om kastration i stedet overlades til patienten og den forl√łbsansvarlige l√¶ge.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] De 2 sp√łrgsm√•l til sundhedsministeren
    1. Spgsm. 1 om at kommentere LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
    2. Spgsm. 2 om at yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.