L 60. Bilag 6. Udkast af 27. november 2017 til betænkning.

Vist 111 gange.

Udkast til betænkning til lovforslag L 60 Рbilag 6, samling 2017-18 Рover forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c).

Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
(Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
[af sundhedsministeren (Ellen Trane N√łrby)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1. Sundhedsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2017 og var til 1. behandling den 27. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget.

M√łder
[Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 m√łder.]

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og sundhedsministeren sendte den 13. juli 2017 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del ‚Äď bilag 417 (folketings√•ret 2016-17). Den 5. oktober 2017 sendte sundhedsministeren de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra LGBT Danmark. Sundhedsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 2 sp√łrgsm√•l til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. [1]

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
[Et flertal i udvalget <> indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af sundhedsministeren stillede ændringsforslag.]

[Et mindretal i udvalget (EL <>) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.]

Inuit Ataqatigiit, Tj√≥√įveldi og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æn d r i n g s f o r s l a g
Af et mindretal (EL), tiltrådt af <>:
Til § 1
1) Nr. 1 affattes således:
¬Ľ1. ¬ß 5 affattes s√•ledes:
¬Ľ¬ß 5 Stammer √¶gcellen ikke fra den kvinde, der skal f√łde barnet, og stammer s√¶den ikke fra hendes partner, kan der etableres assisteret reproduktion, hvis enten s√¶den eller √¶gcellen er doneret i ikke-anonym form.¬ę¬ę
[Fjernelse af kravet om sundhedsfaglig indikation for behandling med dobbeltdonation]

Af sundhedsministeren, tiltrådt af <>:

Til § 3
2) Stk. 2 affattes således:
¬ĽStk. 2. Loven finder anvendelse p√• ans√łgninger, der ikke er f√¶rdigbehandlet p√• tidspunktet for lovens ikrafttr√¶delse.¬ę
[Ny overgangsbestemmelse]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1
Der foreslås en nyaffattelse af § 5, hvorved behandling med dobbeltdonation tillades uden sundhedsfaglig indikation.

Til nr. 2
Der foresl√•s med √¶ndringsforslaget en ny overgangsbestemmelse i ¬ß 3, stk. 2, for at sikre, at personer, der har ans√łgt inden lovens ikrafttr√¶delse omfattes af de nye regler, som foresl√•et i lovforslaget, s√•fremt deres ans√łgning ikke er f√¶rdigbehandlet den 1. januar 2018. Denne overgangsordning indeb√¶rer, at ans√łgninger fra personer, der ikke er omfattet af sundhedslovens ¬ß¬ß 110 og 111, bortfalder, og beslutning om kastration i stedet overlades til patienten og den forl√łbsansvarlige l√¶ge.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende udkaster.
Udkaster i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] De 2 sp√łrgsm√•l til sundhedsministeren
    1. Spgsm. 1 om at kommentere LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
    2. Spgsm. 2 om at yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.