Institut for Menneskerettigheders h√łringssvar af 18. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.

Vist 112 gange.
Institut for Menneskerettigheder indsendte den 18. august 2017 h√łringssvar til Sundheds- og √Üldreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med k√łnsskifte overlades til patienten og den behandlende l√¶ge.

H√łringssvaret gengives herunder.

* * *
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 K√łbenhavn K
Danmark
medint@sum.dk
Kopi til ens@sum.dk
18. AUGUST 2017

H√ėRING OVER UDKAST TIL LOVFORSLAG OM √ÜNDRING I LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION I FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. OG SUNDHEDSLOVEN (OPH√ÜVELSE AF FORBUDDET MOD DOBBELT DONATION OG √ÜNDRING AF REGLERNE FOR KASTRATION)

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 13. juli 2017 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration).

OPLYSNINGER OM ANONYME OG IKKE – ANONYME DONORER
Instituttet finder det positivt, at det nuværende forbud mod dobbeltdonation, jf. § 5 i lov om assisteret reproduktion, foreslås ophævet, og at dobbeltdonation dermed bliver muligt, såfremt brug af både donorsæd og donoræg er sundhedsfagligt begrundet, og såfremt enten den donerede sæd eller det donerede æg er doneret i ikkeanonym form.

Af de almindelige bem√¶rkninger til lovforslaget (afsnit 2.1.1. om g√¶ldende ret) fremg√•r det, at s√¶ddonorer eller donorer af ubefrugtede √¶g kan v√¶re anonyme eller ikke-anonyme. Hertil anf√łres det, at ved anvendelse af en anonym s√¶ddonor, da kan v√¶vscenteret kun videregive oplysninger om donors hudfarve, h√•rfarve, √łjenfarve, blodtype, h√łjde og v√¶gt, mens samme g√łr sig g√¶ldende ved anonym √¶gdonation dog med tilf√łjelse af information om donors alder.

Endvidere fremgår det, at der ved ikke-anonyme donationer er mulighed for at opnå flere oplysninger om den pågældende donor, end dem der er indeholdt i basisprofilen for en anonym donor, jf. ovenfor, og donationsformerne åben donation og kendt donation beskrives i den forbindelse.

Instituttet finder det positivt, at de almindelige bemærkninger til lovforslaget indeholder ovennævnte beskrivelser af mulige donationsformer. Instituttet ville imidlertid have fundet det hensigtsmæssigt, at bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelse om dobbeltdonation også indeholdt en konkretisering af, hvilke oplysninger der kan opnås, når der er tale om henholdsvis anonym og ikke-anonym donation, herunder åben og kendt donation.
Når det i de almindelige bemærkninger (afsnit 2.1.2.1. om donorers anonymitet) påpeges, at det ved anvendelse af både donoræg og donorsæd er en forudsætning, at enten den donerede sæd eller det donerede æg skal være doneret i ikke-anonym form, fordi der fortsat skal være mulighed for barnet for at få et vist (delvist) kendskab til sit genetiske ophav, så mener instituttet, at det skal fremgå klart af lovforslaget, hvilke oplysninger et barn kan opnå om den pågældende donor.

P√• den baggrund anbefaler instituttet, at der under bem√¶rkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelse om dobbeltdonation (¬ß 1, nr. 1) tilf√łjes en oplistning af de forskellige donationsformer, herunder en pr√¶cisering af hvilke oplysninger, der kan opn√•s ved hver enkelt form.
Instituttet bem√¶rker i den forbindelse, at der i vejledning om sundhedspersoners og v√¶vscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion1 findes en udf√łrlig gennemgang af donationsformer, som der med fordel kan tages udgangspunkt[1].

VURDERING AF OM EN PERSON ER TRANSK√ėNNET
Instituttet finder det positivt, at det foresl√•s at √¶ndre sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1, s√•ledes at en person fremover uden tilladelse kan blive kastreret som led i k√łnsskifte, hvis personen er transk√łnnet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.[2]

Endvidere fremg√•r det, at diagnosen ‚ÄĚtransseksualitet‚ÄĚ ikke l√¶ngere benyttes som f√łlge af √¶ndring af diagnosekoderne pr. 1. januar 2017, og at terminologien i sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1 derfor b√łr √¶ndres, s√•ledes at betingelsen om, at en person skal have ‚ÄĚstillet diagnosen transseksualitet‚ÄĚ, erstattes af et krav om, at personen ‚ÄĚer transk√łnnet‚ÄĚ.

Instituttet finder det imidlertid ikke tilstr√¶kkelig klart, hvad der ud fra den foresl√•ede formulering (‚ÄĚer transk√łnnet‚ÄĚ) kr√¶ves, for at en person kan blive anset for transk√łnnet. Instituttet bem√¶rker i den forbindelse, at det af b√•de de almindelige bem√¶rkninger til lovforslaget (afsnit 2.2.2.1. om terminologi) og bem√¶rkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser fremg√•r, at vurdering af, om en person er transk√łnnet, skal foreg√• p√• samme grundlag som tidligere. Det vil sige, at det fortsat skal p√•ses, om personen oplever ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne k√łnskarakteristika, om personens √łnske har v√¶ret vedholdende gennem l√¶ngere tid og vurderes at ville v√¶re vedvarende, at personen kan overskue konsekvenserne, og om der foreligger eventuelle forhold, der taler imod indgrebet. Endvidere fremg√•r det af de almindelige bem√¶rkninger (afsnit 2.2.2.1. om terminologi), at oph√¶velse af kravet om Sundhedsstyrelsens tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte ikke tilsigter en udvidelse eller √¶ndring af de √łvrige betingelser for, hvorn√•r en person kan f√• indgrebet udf√łrt, og at den p√•g√¶ldende l√¶ge derfor fortsat vil v√¶re forpligtet til at p√•se, om personen oplever f√łrn√¶vnte ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne k√łnskarakteristika.

P√• den baggrund anbefaler instituttet, at det pr√¶ciseres, hvad der skal til for at ‚ÄĚv√¶re transk√łnnet‚ÄĚ i medf√łr af den foresl√•ede √¶ndring i terminologi i sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1. S√¶rligt anbefaler instituttet, at der tages stilling til den nuv√¶rende uoverensstemmelse, der ligger i, at man med lovforslaget p√• den ene side g√łr op med den un√łdige diagnosticering af transk√łnnede, mens man p√• den anden side l√¶gger op til at forts√¶tte hidtidig praksis og fremgangsm√•de ved vurdering af om en person ‚ÄĚer transk√łnnet‚ÄĚ.

Der henvises til sagsnummer 1704015.

Med venlig hilsen
Mathilde Worch Jensen
JURIDISK R√ÖDGIVER

Noter
  1. [Retur] Vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015 om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion,
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172755
  2. [Retur] Instituttet har i den forbindelse noteret sig, at √¶ndringen ikke skal g√¶lde for personer omfattet af sundhedslovens ¬ß¬ß 110 og 111, der derfor fortsat skal s√łge tilladelse til kastration hos Sundhedsstyrelsen, jf. lovens ¬ß 116.

* * *
H√łringssvar fra Institut for Menneskerettigheder i pdf-format.
H√łringssvaret indg√•r i bilag 1 til L 60 hos Folketinget i pdf-format.