L 65. Bilag 1. H√łringsnotat af 10. nov. 2021 til lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner.

Vist 31 gange.
Social- og √Üldreministeriets kommenterede h√łringsnotat over forslag til √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.)

1. H√łrte myndigheder og organisationer
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 23. juni 2021 til den 18. august 2021 v√¶ret sendt i h√łring hos f√łlgende myndigheder og organisationer m.v.:

Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus Universitet (Juridisk Institut), Advokatr√•det, Amnesty International, byretterne, Danmarks Kordegneforening, Dansk Kvindesamfund, Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Den Danske Dommerforening, Departementet for B√łrn, Unge og Familier (Gr√łnland), Dommerfuldm√¶gtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening, Domstolsstyrelsen, Familieretshuset, Foreningen af Advokater og Advokatfuldm√¶gtige, HK Landsklubben Danmarks Domstole, Institut for Menneskerettigheder, KL, LGBT+ Danmark, LGBT komiteen, K√łbenhavns Universitet (Det Juridiske Fakultet), Provsteforeningen, Pr√¶steforeningen, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden i Gr√łnland, Socialministeriet (F√¶r√łerne), Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Vestre Landsret og √ėstre Landsret.

Social- og √Üldreministeriet har modtaget h√łringssvar fra f√łlgende:
Departementet for B√łrn, Unge og Familier (Gr√łnland), Familieretshuset, Institut for Menneskerettigheder, KL, LGBT+ Danmark og LGBT komiteen.

Social- og √Üldreministeriet har desuden modtaget h√łringssvar fra B√łrner√•det, Dansk Ligestilling og TiD – Transpersoner i Danmark, som ikke er opf√łrt p√• h√łringslisten.

* * *
Herunder gengives alene de transrelaterede dele af h√łringsnotatet.

* * *
LGBT+ Danmark bifalder initiativerne i lovudkastet.

LGBT komiteen bemærker generelt, at komiteen er tilfreds med de LGBTI initiativer, regeringen præsenterede i august 2020, herunder på det familieretlige område, navnlig fordi mange af intentionerne med lovudkastet vil forbedre retsstillingen for regnbuefamilier m.v.

Institut for Menneskerettigheder finder det s√¶rdeles positivt, at ministeriet med lovudkastet gennemf√łrer en r√¶kke af de initiativer, som regeringen offentliggjorde i august 2020 i publikationen Frihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer.

Dansk Ligestilling finder, at mænds og fædres rettigheder overses, og at
lovudkastet er ensidigt k√łnsekskluderende.

Social- og Ældreministeriets bemærkninger
[…]
I forhold til bem√¶rkningen fra Dansk Ligestilling om, at m√¶nds og f√¶dres rettigheder overses, og at lovudkastet er ensidigt k√łnsekskluderende, bem√¶rkes det, at form√•let med lovudkastet er at smidigg√łre reglerne om registrering af medmoderskab, sikre at transpersoner bliver for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridiske k√łnsskifte, og at transpersoner kan f√• et navn, der passer til deres k√łnsidentitet. P√• den baggrund er ministeriet ikke enigt i, at lovudkastet overser m√¶nds og f√¶dres rettigheder, eller at det er k√łnsekskluderende.

2.2. K√łnsneutrale regler
LGBT+ Danmark mener, at b√łrneloven b√łr g√łres k√łnsneutral. Dansk Ligestilling foresl√•r i den forbindelse, at der i stedet for “moderskab” og “faderskab” anvendes “for√¶ldreskab”, eller eventuelt “medfor√¶ldre”.

LGBT komiteen finder det utilfredsstillende, at lovudkastet b√•de videref√łrer b√łrnelovens k√łnsbestemte bestemmelser og tilf√łjer nye k√łnsbestemte bestemmelser. Komiteen foresl√•r, at b√łrneloven forenkles gennem harmonisering af behandlingen af forskellige typer af familier og anvendelse af inkluderende sprogbrug, der tager h√łjde for initiativerne i lovudkastet om transpersoners for√¶ldreskab og hjemmeinsemination som grundlag for medmoderskab.

Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at lovudkastet k√łnsneutraliserer en r√¶kke regler i retsplejeloven og anbefaler, at ministeriet k√łnsneutraliserer relevante regler i den √łvrige del af lovudkastet.

Social- og Ældreministeriets bemærkninger
For s√• vidt ang√•r √łnsket om en k√łnsneutral b√łrnelov kan det oplyses, at det er √łnsket at tilpasse lovgivningen, s√• transpersoner kan blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridisk k√łnsskifte. Dette b√łr dog ske p√• den mindst indgribende m√•de, hvorfor det foresl√•s at inds√¶tte et nyt kapitel 6 a i b√łrneloven, der generelt regulerer transpersoners for√¶ldreskab. Der er s√•ledes ikke behov for at g√łre b√łrneloven k√łnsneutral
[…]

2.4. Transpersoner, der bliver forældre
LGBT+ Danmark vurderer, at lovudkastet im√łdekommer et vigtigt behov for transk√łnnede for√¶ldre for at blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet uden at fratage for√¶ldrene rettigheder knyttet til barselsorlov, for√¶ldreorlov m.v. LGBT+ Danmark kvitterer derudover for, at for√¶ldrefelterne til registrering af sl√¶gtskab i CPR √¶ndres til “mor/far” og “far/medmor”.

Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at ministeriet vil anerkende transpersoners √¶ndring af juridisk k√łn i relation til for√¶ldreskabet, men g√łr samtidig opm√¶rksom p√•, at det er vanskeligt at f√• et fuldt overblik over transpersoners rettigheder og pligter. Instituttet anbefaler derfor, at ministeriet udarbejder vejledningsmateriale, der indeholder gennemgang af de love og regler, som giver transpersoner rettigheder og pligter efter henholdsvis det juridiske k√łn og det ved f√łdslen tildelte k√łn. Instituttet bem√¶rker derudover, at det b√łr overvejes, om det ikke anses for mere retvisende at lade den ikke-f√łdende far blive anset som barnets medfar i de tilf√¶lde, hvor barnet allerede har en far, der har f√łdt barnet, og om det ikke anses for mere retvisende at √¶ndre for√¶ldre-felterne i CPR til “mor/medfar” og “far/medmor” i stedet for “mor/far” og “far/medmor”.

LGBT komiteen kan ikke tilslutte sig forslaget om transpersoners for√¶ldreskab, da komiteen finder forslaget for uklart og utilfredsstillende. TiD – Transpersoner i Danmark er tilfreds med intentionen om, at transpersoner, der bliver for√¶ldre, omtales i det rigtige k√łn, men finder ikke, at det med forslaget sker p√• en tilfredsstillende m√•de og tilslutter sig i √łvrigt LGBT komiteens bem√¶rkninger til forslaget.

LGBT komiteen p√•peger endvidere, at den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven om transpersoners for√¶ldreskab i relation til lovens ¬ß 27 a, stk. 1, ikke omfatter et par best√•ende af to kvinder, hvoraf den ene har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde. B√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 1, vedr√łrer “en kvinde, der er gift med en kvinde”, men det f√łlger af den foresl√•ede ¬ß 31 b, at en person, der har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde, har rettigheder og pligter som en mand, hvorfor parret ikke vil v√¶re omfattet af ¬ß 27 a.

I relation til beskrivelsen af juridisk k√łnsskifte foresl√•r Institut for Menneskerettigheder og LGBT komiteen, at terminologien “gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte” √¶ndres.

LGBT komiteen og TiD – Transpersoner i Danmark finder det tilfredsstillende, at retsplejelovens referencer til “moderen” √¶ndres til “den, der har f√łdt barnet”. Dansk Ligestilling bem√¶rker omvendt, at de foresl√•ede √¶ndringer af retsplejeloven giver anledning til sproglig forvirring.

Social- og Ældreministeriets bemærkninger
For s√• vidt ang√•r bem√¶rkningerne vedr√łrende for√¶ldrefelterne i CPR bem√¶rkes det, at det er en konsekvens af det foresl√•ede kapitel 6 a i b√łrneloven om for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, at der vil kunne v√¶re situationer, hvor begge for√¶ldre anses som far til deres f√¶lles barn. Det skyldes, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil blive anset som far til barnet. Samtidig f√łlger det af de g√¶ldende regler, at denne mands mandlige partner ogs√• vil blive anset som barnets far, uanset om han er genetisk far til barnet, eller han anses som far til barnet gennem √¶gteskab eller anerkendelse af faderskabet. I overensstemmelse hermed vil for√¶ldrefelterne i CPR blive √¶ndret s√•ledes, at det bliver muligt at registrere begge for√¶ldre som far til deres f√¶lles barn.

Til de generelle bem√¶rkninger fra LGBT komiteen og TiD – Transpersoner i Danmark om udformningen af forslaget om transpersoner, der bliver for√¶ldre, og Institut for Menneskerettigheders eftersp√łrgsel af vejledningsmateriale kan det oplyses, at lovudkastet i de almindelige bem√¶rkninger under punkt 2.2.3. indeholder en gennemgang af retsvirkningerne af forslaget, herunder i relation til retten til barselsorlov og en r√¶kke andre relevante offentlige ydelser.
Lovudkastet indeholder ikke en udt√łmmende opregning af retsvirkningerne af forslaget, men eksempler p√• hvilken betydning forslaget vil have for en r√¶kke bestemmelser, der er af s√¶rlig betydning i relation til for√¶ldreskab.
Bestemmelser, der ikke er beskrevet i lovudkastet, vil skulle fortolkes p√• samme m√•de som de beskrevne bestemmelser. Det er s√•ledes ministeriets vurdering, at der ikke er behov for en udt√łmmende gennemgang af retsvirkningerne af forslaget. Hertil kommer, at det er vurderingen, at det ikke er realistisk at identificere alle relevante bestemmelser.

Ministeriet vurderer i √łvrigt ikke, at de foresl√•ede √¶ndringer af retsplejeloven er sprogligt forvirrende.
Med hensyn til forslagene om √¶ndring af terminologien “gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte” bem√¶rkes det, at terminologien stemmer overens med den terminologi, der anvendes i relation til reglerne om juridisk k√łnsskifte i CPR-loven.

2.5. Navneændring for transpersoner
LGBT komiteen og TiD – Transpersoner i Danmark finder det meget tilfredsstillende, at navnelovens bestemmelser om transpersoners adgang til navneskift foresl√•s √¶ndret, men bem√¶rker, at ¬ß 1, stk. 2, i navneloven b√łr konsekvens√¶ndres s√•dan, at “moderens” √¶ndres til “den f√łdendes”.

Social- og Ældreministeriets bemærkninger
I relation til bem√¶rkningen fra LGBT komiteen og TiD – Transpersoner i Danmark vedr√łrende ¬ß 1 i navneloven kan det oplyses, at det fremg√•r af punkt 2.2.3.3.1. i de almindelige bem√¶rkninger til lovudkastet, at den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven vil medf√łre, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af bestemmelsen i ¬ß 1 i navneloven.

* * *
Folketingets journal over h√łringssvarene.
Det kommenterede h√łringsnotat i pdf-format hos Folketinget.