Lægemiddelloven. LBK nr. 339 af 15. marts 2023.

Vist 239 gange.
Lægemiddelloven РLBK nr. 339 af 15. marts 2023.

Herunder gengives enkelte uddrag af loven.

§ 1. Lovens formål er at sikre, at borgerne
1) har adgang til sikre og virksomme l√¶gemidler af h√łj kvalitet,
2) har adgang til objektiv og fyldestg√łrende information om l√¶gemidler og
3) beskyttes mod vildledende l√¶gemiddelreklamer og anden ulovlig markedsf√łring af l√¶gemidler.

§ 2. I denne lov forstås ved:
1) Lægemiddel: Enhver vare, der
a) præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker eller dyr eller
b) kan anvendes i eller gives til mennesker eller dyr enten for at genoprette, √¶ndre eller p√•virke fysiologiske funktioner ved at ud√łve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning eller for at stille en medicinsk diagnose.
[…]

¬ß 39. Fremstilling, indf√łrsel, udf√łrsel, oplagring, forhandling, fordeling, udlevering, opsplitning og emballering af l√¶gemidler m√• kun ske med tilladelse fra L√¶gemiddelstyrelsen.
[…]
Stk. 3. Reglen i stk. 1 g√¶lder ikke f√łlgende:
[…]
3) Private personers indf√łrsel og udf√łrsel til eget forbrug af l√¶gemidler til mennesker.
[…]
Stk. 4. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte regler om den håndtering af lægemidler, der er nævnt i stk. 3, nr. 1-5.

¬ß 72. L√¶gemiddelstyrelsen skal g√łre f√łlgende oplysninger tilg√¶ngelige for offentligheden p√• L√¶gemiddelstyrelsens hjemmeside […]:
[…]
3) De af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumeer for lægemidler.
[…]
5) Indl√¶gssedler for l√¶gemidler omfattet af en markedsf√łringstilladelse her i landet.
[…]

§ 83. Hver enkelt lægemiddelpakning skal være forsynet med et entydigt varenummer. Varenumre tildeles af Lægemiddelstyrelsen efter anmodning fra den, der bringer lægemidlet på markedet i Danmark.
[…]

* * *
Lægemiddelloven på Retsinformation.

* * *
Receptbekendtg√łrelsen indeholder regler om udstedelse af recepter.

* * *
Se evt.: Spgsm. 889 den 29. august 2016 om patienters egen import af medicin. Svar 26. september 2016.