Legitimationskort, Bekendtgørelse om udstedelse af. BEK nr. 1220 af 21. november 2017.

Vist 175 gange.

Legitimationskort. Bilag 2.
Legitimationskort. Bilag 2.

Fra den 1. juli 2017 har alle personer pĂĽ 15 ĂĽr og derover, der er bopĂŚlsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kunnet erhverve et legitimationskort.
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort – BEK nr. 1220 af 21. november 2017 – fastsĂŚtter de nĂŚrmere regler om udformningen af legitimationskortet og prisen for det. Fra den 1. december 2017 skal indehaverens nationalitet ogsĂĽ anføres pĂĽ legitimationskortet.
Legitimationskortet, der er forsynet med indehaverens nationalitet, kan anvendes som legitimation ved indrejse i Sverige.

Herunder gengives bekendtgørelsen.

* * *

Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort, fastsÌttes:

§ 1. Til personer pü 15 ür og derover kan udstedes et legitimationskort, der har til formül at dokumentere indehaverens identitet.

Stk. 2. Legitimationskortet udstedes i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 1 og 2 af den kommune, hvor ansøgeren er bopÌlsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

§ 2. Ansøgning om legitimationskort indleveres til den kommune, hvor ansøgeren er bopÌlsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 2. Ansøgeren skal møde personligt op og ved forevisning af original dübs-, navne- eller fødselsattest eller pas, kørekort eller sygesikringsbevis godtgøre sin identitet. Kommunen kan i sÌrlige tilfÌlde anvende kontrolspørgsmül som supplerende kriterium til at godtgøre ansøgerens identitet.

Stk. 3. Ansøgningen skal vedlÌgges et fotografi af ansøgeren. Fotografiet skal opfylde følgende krav:
 1. Fotografiet skal vĂŚre af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.
 2. Fotografiet skal vÌre et vellignende portrÌtbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet müler 30-36 mm i højden.
 3. Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklÌdning og det øverste af skuldrene.
 4. Ansigtet skal vĂŚre jĂŚvnt belyst.
 5. Begge øjne skal vÌre helt synlige, og blikket skal vÌre rettet mod kameraet.
 6. Munden skal vĂŚre lukket.
 7. Briller mĂĽ ikke vĂŚre tonede og skal vĂŚre uden reflekser.
 8. Baggrunden skal vĂŚre lys og uden skygger eller andre motiver.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bÌrer hovedbeklÌdning pü det i stk. 3 nÌvnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom.

§ 3. Kommunalbestyrelsen opkrÌver et gebyr pü højst 150 kr. for udstedelsen af legitimationskortet.

Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 skal inden for rammen af det i stk. 1 nĂŚvnte maksimale gebyr svare til de med udstedelsen forbundne omkostninger, herunder administrationsomkostninger.

§ 4. Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode pü 10 ür.

§ 5. Bekendtgørelsen trÌder i kraft den 1. december 2017.

§ 6. Bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort ophÌves.

§ 7. Legitimationskort, der er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort, er gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode.

Stk. 2. Med samtykke fra ansøgeren kan kommunen indtil 1. marts 2018 fortsat i medfør af bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort udstede legitimationskort uden oplysning om nationalitet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 21. november 2017.

Simon Emil Ammitzbøll

* * *
Bilag 1
Bestemmelser om legitimationskortets udseende og indhold mv.
Legitimationskortets udseende og indhold

Legitimationskortet udstedes efter forskrifterne i dette bilag. Der henvises desuden til bilag 2, der indeholder en standard for kortets opsĂŚtning.

Legitimationskortet har to sider.

1) Legitimationskortets forside
På forsidens øverste venstre hjørne er anført betegnelsen ”Legitimationskort”. På forsidens højre side findes et fotografi af indehaveren.

Legitimationskortets indhold er pü forsiden herudover anført med følgende indhold:
 1. Indehaverens efternavn.
 2. Indehaverens fornavn(e).
 3. Indehaverens personnummer.
 4. Indehaverens nationalitet.
 5. Udstedende kommunes navn og evt. logo.
 6. Legitimationskortets gyldighedsperiode. Den anførte dato er udløbstidspunktet for legitimationskortet.
 7. Indehaverens underskrift.
 8. Taktilt kendemÌrke, jf. bilag 2. Af tekniske ürsager kan kendemÌrket ogsü udformes som en dyb afrunding af nederste højre hjørne, ligesom der tilføjes et buet hak over den dybe afrunding, der giver borgere med synshandicap mulighed for at bestemme, hvilken side der er forside.
 9. Legitimationskortets serienummer.

2) Legitimationskortets bagside
På bagsidens øverste venstre hjørne er anført ”Dette legitimationskort er udstedt af [kommunens navn] og dokumenterer ikke opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark”.

3) Legitimationskortets mĂĽl
1. Legitimationskortets mĂĽl er 8,5 cm x 5,4 cm.

* * *
Bilag 2
Standard for legitimationskortets opsĂŚtning
Legitimationskort
Legitimationskort

* * *
Bekendtgørelsen pü Retsinformation.

* * *
Historik
Bekendtgørelse BEK nr. 1220 af 21. november 2017 (nugÌldende) indførte krav om, at indehaverens nationalitet skal vÌre anført pü legitimationskortet.

Bekendtgørelse – BEK nr. 1102 af 21. september 2017. OphĂŚvet.