LGBT Danmarks h√łringssvar af 29. februar 2012 om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet.

Vist 164 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark har den 29. februar 2012 sendt h√łringssvar til Besk√¶ftigelsesministeriet vedr√łrende det fremsatte udkast til lovforslag om √¶ndring af Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet med √łnske om, at k√łnsidentitet inkluderes i loven.

H√łringssvaret gengives herunder:

29. februar 2012.

Beskæftigelsesministeriet
pjaicenter@bm.dk

Vedr. lovforslag om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner finder anledning til p√• ny at p√•pege n√łdvendigheden af at pr√¶cisere beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og anbefaler, at k√łnsidentitet inkluderes i Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet.

I h√łringsbrevet af 9. februar 2012 – Besk√¶ftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 95 – anf√łres om transk√łnnede f√łlgende:

I forhold til en s√¶rlig beskyttelse af de transk√łnnede bem√¶rkes, at diskrimination af transk√łnnede i Danmark betragtes som diskrimination p√• grund af k√łn, og at der derfor allerede efter g√¶ldende ret g√¶lder et forbud mod forskelsbehandling b√•de p√• arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet.

Det er selvf√łlgelig udm√¶rket, ministeriet mener dette, men som det fremg√•r af vores h√łringssvar dateret den 16. juni 2011, der medsendes, mener vi det er faktuelt forkert.
Landsforeningen m√• derfor protestere over h√łringsbrevets banalisering af fortolkningen af k√łnsidentitet og insistere p√•, at dansk lovgivning eksplicit skal beskytte k√łnsidentitet, og at k√łnsidentitet derfor i Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet inkluderes i
§ 1, der lyder

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. stk. 2-5.

således at ordlyden bliver:

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn, k√łnsidentitet, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. stk. 2-5.

og i
§ 1, stk. 3, der lyder

Nævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

således at ordlyden bliver:

N√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v.

For s√• vidt ministeriet mener, at k√łnsidentitet allerede er omfattet, burde pr√¶ciseringen v√¶re helt uproblematisk. Med samme begrundelse og i forl√¶ngelse af h√łringsbrevets bem√¶rkninger om n√¶vnets kompetence, mener Landsforeningen endvidere, at en tilsvarende pr√¶cisering b√łr finde sted i den √łvrige lovgivning – alts√•, at k√łnsidentitet indskrives – i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ¬ß 266 b og i andre love, der yder beskyttelse mod forskelsbehandling og diskrimination [1].

Landsforeningen vil henlede opm√¶rksomheden p√•, at der var stor tilslutning i vores rundsp√łrge til politikerne [2] f√łr folketingsvalget den 15. september 2011 om, at k√łnsidentitet skal indf√łres som beskyttelsesgrund p√• lige fod med alder, handicap, k√łn, race og etnicitet, tro og religion, og seksuel orientering.
Rapporten, der er udf√¶rdiget p√• grundlag af n√¶vnte rundsp√łrge, medsendes.

Forholdet til EU-retten
I h√łringsbrevet anf√łres under pkt. 7.

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Set i relation til de efterh√•nden talrige tekster fra EU, hvori k√łnsidentitet og transk√łnnede n√¶vnes specifikt p√• lige fod med seksuel orientering og k√łn, og i betragtning af, at transk√łnnethed i sig selv ikke er et k√łn,
men en k√łnsidentitet, er det n√łdvendigt, at k√łnsidentitet indf√łres i lovteksten for at v√¶re i overensstemmelse med intentionerne i EU-retten [3].

Med venlig hilsen
Vivi Jelstrup
Forperson

Noter

 1. [Retur] Love, der yder beskyttelse mod forskelsbehandling og diskrimination
  1. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
   LBK nr 1349 af 16/12/2008
   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122522
   https://www.transviden.dk/forskelsbehandling-pa-arbejdsmarkedet-lov-om-forskelsbehandlingsloven/
  2. Lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race, k√łn, seksuelle orientering m.v.
   LBK nr 626 af 29/09/1987
   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249
   https://www.transviden.dk/forskelsbehandling-pa-grund-af-race-m-v-lov-om/
  3. Lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder
   LBK nr 899 af 05/09/2008
   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121176
   https://www.transviden.dk/lige-lon-til-maend-og-kvinder-lov-om-lbk-nr-899-af-5-september-2008/
  4. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
   LBK nr 645 af 08/06/2011
   https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137042
   https://www.transviden.dk/lov-om-ligebehandling-af-maend-og-kvinder-mht-til-beskaeftigelse/
  5. Lov om ligestilling af kvinder og mænd
   LBK nr 1095 af 19/09/2007
   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20929
   https://www.transviden.dk/lov-om-ligestilling-af-kvinder-og-maend/
 2. [Retur] Rundsp√łrge til politikerne
  https://www.transviden.dk/artikler/LGBT_valgekstra_2011.pdf
 3. [Retur] Intentioner i EU-retten og anbefalinger fra Europarådet
  1. EU-direktiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse asyl
   Under pkt. 29 anf√łres og i artikel 10, grundene til forf√łlgelse, pkt. 1, d, anf√łres specifikt k√łnsidentitet.
   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0469&language=DA&ring=A7-2011-0271
   https://www.transviden.dk/eu-direktiv-p7_ta-2011-0469/
  2. Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards. 27. juli 2011

   https://book.coe.int/eur/en/human-rights-and-democracy/4734-combating-discrimination-on-grounds-of-sexual-orientation-or-gender-identity-council-of-europe-standards.html
   https://www.transviden.dk/combating-discrimination/

  3. Diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europa. 23. juni 2011
   Se ikke mindst udtalelserne i forordet af menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg
   http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
   https://www.transviden.dk/discrimination-grounds-sexual-orientation-gender-identity-europe/
  4. Bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
   Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europarådet.
   http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/ministerkomitéens%20
   rekommandation.pdf
   https://www.transviden.dk/anbefaling-cm-rec-2010-5/
  5. Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som b√łr v√¶re g√¶ldende for alle transk√łnnede i Europa

   https://www.transviden.dk/thomas-hammarbergs-issue-paper/

  6. Yogyakarta principperne om seksuel orientering og k√łnsidentitet af 26. marts 2007

   https://www.transviden.dk/yogyakarta-principperne-dansk/

  7. Ministerkomitéen i Europar√•det vedtog den 7. april 2011 en konvention – CM(2011)49 om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder.
   Konventionen er den f√łrste juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og k√łnsidentitet og bekr√¶fter dermed, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle, trans- og interk√łnnede – LGBTI – menneskers rettigheder udg√łr en integrerende del af de universelle menneskerettigheder.
   https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cd162
   https://www.transviden.dk/konvention-cm201149-om-forebyggelse-og-bekaempelse-af-vold-mod-kvinder-og-vold-i-hjemmet/
  8. EU v√¶rkt√łjskasse om LGBT menneskerettigheder af 17. juni 2010
   I R√•det for Den Europ√¶iske Union har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og derefter offentliggjort et v√¶rkt√łjss√¶t til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer).
   http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DA&f=ST%2011179%202010%20INIT
   https://www.transviden.dk/eu-vaerktojskasse/
   [Retur]

* * *
H√łringssvaret i pdf-format.