SUU bilag 555. Spgsm. 1009. LGBT Danmarks skr. af 8. august 2014 til Sundhedsudvalget om Sundhedsstyrelsens udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede”. Svar 8. september 2014.

Vist 427 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark sendte den 9. august 2014 kopi til Sundhedsudvalget af sit h√łringssvar til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede”.
Henvendelsen registreret hos Sundhedsudvalget som Alm. del 2013-14: bilag 555.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 11. august 2014 efter √łnske fra Karen J. Klint (S) sp√łrgsm√•l 1009 – Alm. del 2013-14 – om henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup (S), der svarede den Svar 8. september 2014.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Svaret. Bilag fra Sundhedsstyrelsen, som ministeren henviser til.
Kildehenvisning

[Til indhold] Henvendelsen til Sundhedsudvalget i sin helhed

Fredag den 8. august 2014.
Sundhedsudvalget

Vedr.: Sundhedsstyrelsen udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede“.

Sundhedsstyrelsen sendte den 2. juni 2014 sit udkast til vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede i h√łring.

Udkastet er en f√łlge af, at Folketinget efter indstilling fra et flertal i Sundhedsudvalget den 11. juni 2014 vedtog det juridiske k√łnsskifte med tilh√łrende √¶ndringer i sundhedsloven.

LGBT Danmark er endog meget skuffet over Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning, som p√• ingen m√•de tager udgangspunkt i den transk√łnnedes forhold og √łnsker, og slet ikke lever op til den frihed for den enkelte, som den nye lovgivning er udtryk for.

Sundhedsstyrelsens udkast er derimod overordentligt formynderisk over for og umyndigg√łrende af de transpersoner, som ops√łger sundhedsv√¶senet.

Det virker som om Sundhedsstyrelsens udkast er skrevet ud fra betragtningen: “Vi ved bedst, hvad du er, og hvad der er bedst for dig.” Det er ikke en holdning, som er v√¶rdig i dagens Danmark.

LGBT Danmark kan derfor på ingen måde acceptere Sundhedsstyrelsens udkast.

LGBT Danmark fremsender kopi af foreningens h√łringsskrivelse til Sundhedsstyrelsen med foreningens alternative forslag til vejledning for at g√łre Sundhedsudvalget opm√¶rksom p√•, at Sundhedsstyrelsen med sit udkast langt fra lever op til den standard og det hensyn til den enkelte person, som m√• forventes i dagens Danmark.

LGBT Danmark beder samtidig Sundhedsudvalget om at tage Sundhedsstyrelsen udkast til vejledning op politisk for derigennem at f√• Sundhedsstyrelsen til at udforme et nyt udkast, som tager udgangspunkt i den enkelte persons situation og √łnsker ‚Äď gerne det udkast til vejledning, som foreningen har udf√¶rdiget.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. august 2014 fra LGBT Danmark, vedr√łrende udkast til vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede, jf. SUU, alm. del bilag 555.

[Til indhold] Svaret
Til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let har jeg indhentet vedlagte udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. Jeg kan henholde mig til det af Sundhedsstyrelsen oplyste.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

Til indhold Bilag fra Sundhedsstyrelsen, som ministeren henviser til
Sundhedsstyrelsen
Dato 29-08-2014
Sagsnr. 3-1010-43/1

Udtalelse vedr. LGBT Danmarks h√łringssvar til vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Sundhedsstyrelsen om en udtalelse til brug for besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1009 (SUU-Alm. del) fra Folketingets Sundhedsudvalg, der har anmodet sundhedsministeren om at kommentere LGBT Danmarks h√łringssvar til vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede m.v.

Sundhedsstyrelsen skal i den anledning udtale, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet udkast til vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede i dialog med de transk√łnnede organisationer og Sexologisk Klinik.

Sundhedsstyrelsen har holdt 2 m√łder med de transk√łnnedes organisationer, √©t forud for udarbejdelse af vejledningen med henblik p√• at afd√¶kke og dr√łfte organisationernes forskellige holdninger og √łnsker til den ny vejledning. Sundhedsstyrelsen udarbejdede herefter et udkast til vejledning, som p√• en r√¶kke punkter afspejlede disse √łnsker. Sundhedsstyrelsen holdt herefter et m√łde med organisationerne, hvor dette vejledningsudkast blev dr√łftet, og hvor organisationerne fremlagde deres yderligere √łnsker og forslag til vejledningen.
Disse blev i det omfang Sundhedsstyrelsen fandt det fagligt muligt indarbejdet i vejledningen, der efterf√łlgende er sendt i h√łring. Alle organisationerne har udtrykt sig positivt i forhold til dette samarbejde. Sundhedsstyrelsen har modtaget h√łringssvar til vejledningen fra flere af organisationerne for transk√łnnede, der ogs√• er overvejende positive i forhold til vejledningen, dog ikke LGBT.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at behandle de mange h√łringssvar til vejledningen, som Sundhedsstyrelsen har modtaget, og at vurdere, hvilke pr√¶ciseringer og √¶ndringer, de giver anledning til.

Vejledningen om udredning og behandling af transk√łnnede pr√¶ciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en l√¶ge skal udvise if√łlge autorisationsloven ved udredning og behandling af transk√łnnede patienter, som √łnsker k√łnsmodificerende behandling og fastl√¶gger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner. Form√•let med udredningen er at afklare, om der foreligger indikation for k√łnsmodificerende behandling i form af en transseksuel tilstand, samt afklare eventuelle samtidige legemlige eller psykiske lidelser (komorbiditet), herunder ogs√• misbrug og sociale problemer, der kan kontraindicere behandlingen.

Gennemf√łrelse af et k√łnsskifte er en proces med betydelige legemlige og psykiske √¶ndringer og mulige sociale konsekvenser for den enkelte. De legemlige √¶ndringer kan v√¶re reversible, delvist reversible eller irreversible. I et forl√łb med k√łnsskifte skal processen altid starte med de √¶ndringer, som er reversible, inden for denne vejlednings rammer. Det er derfor vigtigt med en grundig udredning, inden en eventuel behandling p√•begyndes. K√łnsskiftet kan ske til den grad, som den transseksuelle √łnsker, n√•r betingelser og foruds√¶tninger herfor i √łvrigt er opfyldt.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af udrednings- og observationsforl√łb og behandling af voksne, udredning og behandling af b√łrn og unge under 18 √•r og tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte.

Sundhedsstyrelsen har f√łlgende overordnede bem√¶rkninger til LGBT Danmarks h√łringssvar til vejledningen:

LGBT Danmark afviser, at der er behov for et fast multidisciplin√¶rt team, f.eks. at der skulle v√¶re behov for kirurgiske kompetencer i forhold til en person, der √łnsker hormonbehandling.
Og finder ikke grundlag for at involvere de mange speciallæger, og at det er et voldsomt overdrevet krav at forlange enighed hos disse mange speciallæger.

Sundhedsstyrelsen finder, at udredning og behandling af transk√łnnede kr√¶ver s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt team. Det er v√¶sentligt for, at der kan v√¶re en kontinuerlig koordineret indsats omkring patienten.

I forhold til voksne transk√łnnede best√•r det multidisciplin√¶re team af speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi og plastikkirurgi med s√¶rlig viden om transseksuelle. En psykiater i teamet skal have ansvaret for patientens forl√łb. Det drejer sig om den indledende udredning, observationsforl√łbet og koordineringen af den √łvrige udredning og behandling samt efterforl√łb i form af opf√łlgning p√• behandlingen, som er beskrevet i nedenst√•ende.

I forhold til udredning og behandling af transseksuelle unge under 18 √•r best√•r det multidisciplin√¶re team af b√•de speciall√¶ger i b√łrne- og ungdomspsykiatri og speciall√¶ger i psykiatri med s√¶rlig viden om transseksualitet samt speciall√¶ger i p√¶diatri (p√¶diatrisk endokrinologi), gyn√¶kologi og plastikkirurgi med s√¶rlig viden om transseksuelle b√łrn og unge. En psykiater eller b√łrne-ungdomspsykiater i teamet skal have det samlede ansvar for den unges forl√łb; det drejer sig om den indledende udredning, observationsforl√łbet, og koordineringen af den √łvrige udredning og eventuel behandling samt efterforl√łb i form af opf√łlgning p√• behandlingen, som er beskrevet i nedenst√•ende. Udredning og behandling af transseksuelle unge med k√łnsidentitetsproblemer kr√¶ver s√¶rlig fokus p√• den unges v√¶kst og udvikling samt familie og sociale forhold.

Vejledningen stiller ikke krav om enighed i blandt speciall√¶gerne i det multidisciplin√¶re team alle vurderinger. Hver har de ansvaret for deres del af behandlingen, men tilsammen bidrager de med deres ekspertise til en kontinuerlig, koordineret og h√łjt kvalificeret udredning og behandling af patienten.

LGBT Danmark finder dels, at det ikke er grundlag for at involvere de mange speciall√¶ger, og dels at der er ude af proportion at afholde alle de n√¶vnte statusm√łder og udf√¶rdige de i vejledningen n√¶vnte statusrapporter.

Den for behandlingen ansvarlige psykiater skal efter vejledningen sikre, at der afholdes et statusm√łde mellem de involverede speciall√¶ger, og at der foreligger en status over udrednings- og observationsforl√łbet, n√•r dette er gennemf√łrt, som skal indeholde f√łlgende elementer:
  • Resultaterne af den psykosociale vurdering, herunder eventuelle diagnoser
  • Varigheden af den behandlende l√¶ges kendskab til patienten, herunder oplysning om hvilken type evaluering og terapi/r√•dgivning l√¶gen har gennemf√łrt
  • En vurdering af om patientens √łnske om k√łnsskifte er vedholdende, og om patienten kan overskue konsekvenserne heraf
  • En beskrivelse af patientens “real life experience
  • At kriterierne for at iv√¶rksatte hormonbehandling/kirurgi er opfyldt, herunder en kort beskrivelse af indikationen for at underst√łtte patientens anmodning om hormonbehandling/kirurgi.

Form√•let med status og statusm√łder er at underst√łtte fremdrift i udredningen og behandlingen p√• et fagligt forsvarligt grundlag.

Efter vejledningen omfatter den psykiatriske udredning af den transk√łnnede en indledende udredning og et eventuelt observationsforl√łb, eventuel behandling og eventuel viderehenvisning af transseksuelle, som √łnsker konsmodificerende indgreb. Den for behandlingsforl√łbet ansvarlige psykiater i udrednings- og observationsforl√łbet skal bl.a. sikre en psykosocial vurdering af patientens k√łnsidentitetsproblem med henblik p√• baggrund og sv√¶rhedsgrad, herunder en psykologisk vurdering og inddragelse af p√•r√łrende eller andre, som er t√¶t knyttede til patienten, og har kendt patienten gennem l√¶ngere tid.

Inddragelse af p√•r√łrende eller andre, som er t√¶t knyttede til patienten, skal ske i dialog med patienten, som skal samtykke heri. Der er ikke tale om at videregive oplysninger til disse uden patientens samtykke. Dette vil Sundhedsstyrelsen nu fremh√¶ve i vejledningen.

LGBT Danmark finder, at de behandlinger, der er beskrevet i vejledningen, med få undtagelser, kræver samme psykiatriske vurdering uanset, at der er vid forskel på f.eks. henvisning til stemmetræning og på genitalkirurgi.

I vejledningen står der, at der ved behov kan foretages henvisning til indgreb på adamsæble, stemmelæber, stemme- og kommunikationsterapi samt epilering af hårvækst. Der er ikke angivet noget om, hvornår dette kan ske, idet det beror på en faglig vurdering af, hvornår der er behov for det.

LGBT finder, at det er et helt urimeligt krav og ulovlig forskelsbehandling af transk√łnnede, at der skal foretages en udredning, n√•r biologisk f√łdte m√¶nd kan f√• fjernet u√łnsket brystvakst og biologisk f√łdte kvinder kan f√• foretaget brystforst√łrrelse uden en psykiatrisk udredning.

I vejledningen st√•r, at patienten som led i den k√łnsmodificerende behandling af kvinde til mand, kan patienten f√• udf√łrt en fjernelse af brysterne og genplacering af brystvorterne. Og ved k√łnsmodificerende behandling af mand til kvinde kan l√¶gen vurdere, at der er indikation for operation med indl√¶ggelse af brystimplantater, hvis hormonbehandling ikke eller i ringe grad har medvirket til udvikling af kvindelig brystform.

Der skal v√¶re indikation for at foretage en s√•dan behandling. Dette g√¶lder i forhold til alle patienter, uanset hvilket k√łn de oplever, at de tilh√łrer. Uden indikation, vil det v√¶re l√¶gefagligt uforsvarligt og dermed udvisning af manglende omhu og samvittighedsfuldhed at foretage behandlingen. Der er s√•ledes ikke tale om forskelsbehandling efter Sundhedsstyrelsens opfattelse, n√•r der kr√¶ves indikation – som bl.a. kan v√¶re transeksualitet – for at fjerne brystet p√• raske biologisk f√łdte kvinder eller at l√¶gge brystimplantater ind p√• raske biologisk f√łdte m√¶nd.

LGBT Danmark bem√¶rker, at der er ingen overgangsordning for transk√łnnede, der allerede er i hormonbehandling, eller transk√łnnede, der har valgt at selvmedicinere. Med den aktuelle ventetid p√• Sexologisk Klinik og et krav om, at alle transk√łnnede ‚Äď uanset om de er i behandling eller ej ‚Äď skal have foretaget en psykiatrisk udredning, f√łr en l√¶ge kan behandle eller forts√¶tte en behandling af dem med k√łnshormoner, m√• det forventes, at en gruppe transk√łnnede kan st√• uden behandling i en lang periode.

En speciall√¶ge i gyn√¶kologi fra det multidisciplin√¶re team, som har erfaring i behandling af transseksuelle, varetager start og kontrol af k√łnshormonbehandling. I tilf√¶lde, hvor patienten allerede har p√•begyndt hormonbehandling, eventuelt som selvmedicinering, skal gyn√¶kologen i det enkelte tilf√¶lde vurdere om der er indikation eller kontraindikation, herunder risici ved at forts√¶tte eller oph√łre med hormonbehandling. Det beror s√•ledes p√• en konkret l√¶gefaglig vurdering, om en p√•begyndt hormonbehandling b√łr forts√¶ttes. Sundhedsstyrelsen vil overveje behovet for at pr√¶cisere dette i vejledningen.

LGBT Danmark finder grund til at erindre om, at “Specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet” her i 2014 er under revision. Specialeplanl√¶gningen har for s√• vidt ang√•r transforhold ikke underg√•et nogen √¶ndring under nogen af revisionerne og m√• betegnes som helt ude af trit med nutiden.

Sundhedsstyrelsens specialevejledninger i henhold til Sundhedsloven ¬ß 208 blev efter en grundig forudg√•ende dialog med s√•vel fagpersoner, specialeselskaber, regionerne samt det lovf√¶stede R√•dgivende Udvalg for Specialeplanl√¶gning udsendt f√łrste gang i 2011. Aktuelt p√•g√•r den regelm√¶ssige forudsatte opdatering og revisionsproces, der forventes afsluttet ved √•rsskiftet 2016. Indtil da g√¶lder de specialevejledninger, som kan ses p√• Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og som l√łbende opdateres efter behov.

Dette gælder også for Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for psykiatri, gynækologi og obstetrik og plastikkirurgi. Sundhedsstyrelsen er derfor uenig i LGBT Danmarks synspunkter.

Jette Vind Blichfeldt

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 555..
H√łringssvaret til Sundhedsstyrelsen i kopi til Sundhedsudvalget hos Folketinget i pdf-format.
Forslaget til vejledning udfærdiget af LGBT Danmark til Sundhedsudvalget i kopi hos Folketinget i pdf-format.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l nr. 1009 og svaret.
Sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.
Svaret, hvor ministeren henviser til bilaget fra Sundhedsstyrelsen i pdf-format hos Folketinget.
Bilaget fra Sundhedsstyrelsen, som ministeren henviser til i pdf-format hos Folketinget.