LGBTIQ-frihedszone. Europa-Parlamentets vedtagne tekst af 11. marts 2021 om erklæring af EU som LGBTIQ-frihedszone.

Vist 52 gange.
Europa-Parlamentets vedtagne tekst af 11. marts 2021 om erklæring af EU som LGBTIQ-frihedszone
Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder (“chartret”),

Рder henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

Рder henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols hermed forbundne retspraksis,

Рder henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

Рder henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv [1],

– der henviser til Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• medlemsstaternes omr√•de, om √¶ndring af forordning (E√ėF) nr. 1612/68 og om oph√¶velse af direktiv 64/221/E√ėF, 68/360/E√ėF, 72/194/E√ėF, 73/194/E√ėF, 75/34/E√ėF, 75/35/E√ėF, 90/364/E√ėF, 90/365/E√ėF og 93/96/E√ėF [2],

– der henviser til R√•dets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [3],

– der henviser til Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv [4],

Рder henviser til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. november 2020 med titlen “En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025” (COM(2020)0698),

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2024) [5],

Рder henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder [6],

– der henviser til EU’s retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer), som blev vedtaget af R√•det i 2013,

– der henviser til resultaterne af EU’s LGBT-unders√łgelse fra EU’s Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) i 2019,

– der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om forslag til R√•dets afg√łrelse, hvorved det fastsl√•s, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtr√¶der retsstatsprincippet [7],

Рder henviser til sin beslutning af 12. september 2018 om et forslag om at opfordre Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på [8],

– der henviser til Europar√•dets henstilling af 31. marts 2010 fra Ministerkomit√©en til medlemsstaterne om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet (CM/Rec(2010)5) og til de standarder, der er vedtaget af Europar√•dets Parlamentariske Forsamling,

Рder henviser til memorandum af 3. december 2020 fra Europarådets menneskerettighedskommissær om stigmatisering af LGBTI-personer i Polen,

– der henviser til debatten i Europar√•dets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheders udvalg for aktuelle anliggender og til dens efterf√łlgende unders√łgelsesrapport om lokale myndigheders rolle vedr√łrende situationen og rettigheder for LGBTIQ-personer i Polen af 27. januar 2021 (“Fact-finding report on the role of local authorities in the play and rights of LGBTIQ people in Poland”) og rapport om lokale og regionale myndigheders rolle og beskyttelse af LGBTIQ-personer i et stadig mere fjendtligt klima af 10. februar 2021 (“Protecting LGBTIQ people in the context of rising anti-LGBTIQ hate speech and discrimination: The role of local and regional authorities”),

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A, der henviser til, at LGBTIQ-rettigheder er menneskerettigheder;

B, der henviser til, at retten til ligebehandling og ikkeforskelsbehandling er en grundl√¶ggende rettighed, der er nedf√¶ldet i EU’s traktater og charter, og b√łr respekteres fuldt ud; der henviser til, at alle medlemsstater har indg√•et forpligtelser under folkeretten og EU-traktaterne om at respektere, garantere, beskytte og opfylde de grundl√¶ggende rettigheder; der henviser til, at bek√¶mpelse af ulighed i EU er et delt ansvar, der kr√¶ver en f√¶lles indsats og handling p√• alle forvaltningsniveauer;

C, der henviser til, at over 100 provinser, amter og kommuner i Polen siden marts 2019 har vedtaget resolutioner, hvormed de erkl√¶rer sig fri for den s√•kaldte LGBTI-ideologi, eller s√•kaldt “regionale chartre for familierettigheder”; der henviser til, at den ungarske by Nagyk√°ta i november 2020 vedtog en resolution, der forbyder “udbredelse og fremme af LGBTQ-propaganda”; der henviser til, at disse resolutioner direkte og indirekte diskriminerer mod LGBTIQ-personer; der henviser til, at resolutioner om LGBT-frie zone er erkl√¶ringer, der opponerer mod “ideologien bag LGBT-bev√¶gelsen” og som opfordrer lokale myndigheder til at afst√• fra enhver handling, der tilskynder til tolerance over for LGBTIQ-personer, herunder at inddrage finansiel bistand til organisationer, der har til form√•l at fremme ikke-forskelsbehandling og lighed; der henviser til, at de “regionale chartre for familierettigheder” opererer med en meget sn√¶ver definition af familien og samtidig opfordrer kommuner til at beskytte familierettigheder i alle deres politikker, initiativer og finansiering; der henviser til, at de regionale chartre ved kun at fokusere p√• disse typer familier indirekte opfordrer til forskelsbehandling af alle andre former for familier, navnlig familier med enlige for√¶ldre, par af samme k√łn og regnbuefamilier, og til at afst√• fra at yde finansiel st√łtte til projekter og initiativer, der beskytter og fremmer grundl√¶ggende rettigheder, organiserer undervisning i bek√¶mpelse af forskelsbehandling eller p√• nogen anden m√•de st√łtter ligestilling og LGBTIQ-personer;

D, der henviser til, at den polske ombudsmand for menneskerettigheder har indledt ni klagesager mod nogle af de regioner, amter og kommuner, der har vedtaget resolutioner om at v√¶re fri for “LGBT-ideologi”, hvilket hidtil har resulteret i, at fire resolutioner er blevet erkl√¶ret forfatningsstridige af forvaltningsdomstolene; der henviser til, at den polske by Nowa Deba i januar 2021 trak sin resolution om at v√¶re fri for LGBT-ideologi tilbage efter at have mistet en venskabsaftale med den irske by Fermoy; der henviser til, at den polske region Sztum og den polske by Tomasz√≥w Mazowiecki trak deres resolutioner om vedtagelse af regionale chartre for familierettigheder tilbage i henholdsvis september og oktober 2020;

E, der henviser til, at Norge afslog at yde finansieringsmidler til de polske provinser, amter og kommuner, der havde vedtaget resolutioner om at v√¶re frie for s√•kaldt LGBTI-ideologi eller som havde vedtaget “regionale chartre for familierettigheder”; der henviser til, at Kommissionen har givet afslag om EU-finansiering under sit venskabsbyprogram p√• ans√łgninger fra polske byer, der har vedtaget LGBTI-frie zoner eller familierettighedsresolutioner; der henviser til, at alle EU-midler, der forvaltes i henhold til forordningerne om f√¶lles bestemmelser 2021-2027, skal overholde princippet om ikke-forskelsbehandling og respektere de grundl√¶ggende rettigheder som fastsat i traktaten, herunder p√• grundlag af seksuel orientering, og til, at kommuner, der fungerer som arbejdsgivere, skal overholde R√•dets direktiv 2000/78/EF, som forbyder forskelsbehandling og chikane p√• grund af seksuel orientering p√• arbejdsmarkedet, i overensstemmelse med dommen i sag C-507/18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI [9];

F, der henviser til, at tre ngo’er har indgivet en klage til Kommissionen, hvori de fremh√¶ver, at “regionale chartre for familierettigheder” og resolutioner, der erkl√¶rer regioner, amter og kommuner for at v√¶re fri for s√•kaldt LGBTI-ideologi, indeb√¶rer forskelsbehandling af LGBTIQ-personer og dermed er i strid med direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv samt artikel 15 og 21 i chartret om henholdsvis erhvervsfrihed og ret til at arbejde og ikke-forskelsbehandling; der henviser til, at Kommissionen til dato hverken har besvaret denne juridiske klage eller formelt anerkendt, at der foreligger en overtr√¶delse af EU-retten;

G, der henviser til, at vedtagelsen af resolutioner om at v√¶re fri for den s√•kaldte LGBT-ideologi eller “regionale chartre for familierettigheder” er en del af en bredere sammenh√¶ng af tiltagende forskelsbehandling af og anslag mod LGBTIQ-samfundet i Polen best√•ende i en karakterisering af seksuel mangfoldighed, identitet og udtryksformer som en farlig ideologi, i omsiggribende hadefuld tale fra myndigheders, folkevalgtes – herunder den nuv√¶rende pr√¶sidents – og de regeringsvenlige mediers side, samt i arrestationer af LGBTIQ-rettighedsfork√¶mpere, angreb p√• og forbud mod Pride-parader og bevidstg√łrende programmer og tiltag, herunder i skoler, og i diskriminerende demonstrationer mod LGBT; der henviser til, at hadefuld tale fra myndigheders side legitimerer og fremmer klimaet af intolerance og forskelsbehandling af LGBTIQ-personer; der henviser til, at ud√łvelse af ytringsfriheden indeb√¶rer pligter og ansvar, navnlig for myndigheder, politikere og opinionsdannere, og at disse ikke b√łr begive sig af med hadefuld tale eller ytringer, der stigmatiserer LGBTIQ-personer, men kraftigt b√łr ford√łmme og gendrive s√•danne sagsfremstillinger og stigmatisering, herunder n√•r de udtrykkes af privatpersoner;

H, der henviser til, at de polske aktivister, der aktionerer imod og informerer offentligheden om resolutionerne om s√•kaldte LGBTI-ideologifrie zoner og de regionale chartre for familierettigheder, er blevet retsforfulgt via strategiske retssager mod offentligt engagement (SLAPP) p√• grund af deres arbejde; der henviser til, at de polske aktivister, der arbejder for at ford√łmme LGBTIQ-fjendtlige erkl√¶ringer og familierettighedschartre, herunder ophavsm√¶ndene til webstedet “Atlas over Hadet” og ophavsmanden til fotoprojektet “LGBT-fri zone“, har v√¶ret udsat for grundl√łse retssager anlagt af lokale myndigheder eller fundamentalistiske organisationer, der kr√¶ver betydelig √łkonomisk kompensation, og for en sm√¶dekampagne der har udskreget dem som l√łgnere for deres brug af kreative v√¶rkt√łjer i deres aktivistarbejde; der henviser til, at disse handlinger tydeligvis har til form√•l at intimidere og lukke munden p√• civilsamfundet; der henviser til, at de polske myndigheder har pligt til fuldt ud at beskytte alle personer, der tilh√łrer mindretal, herunder LGBTIQ-personer, mod fjendtlighed og aggression og til at s√¶tte dem i stand til frit at udf√łre deres aktiviteter; der henviser til, at Kommissionen ikke har indf√łrt lovgivning til bek√¶mpelse af SLAPP p√• trods af gentagne opfordringer fra Parlamentet;

I, der henviser til, at to andragender (nr. 0448/2020 og nr. 0354/2020) vedr√łrende sp√łrgsm√•let om “LGBTI-frie zoner i Polen” er blevet indgivet til Udvalget for Andragender; der henviser til, at disse andragender blev dr√łftet i Udvalget for Andragender den 26. januar 2021, og at Kommissionen, idet dens hidtidige svar ikke var tilfredsstillende, fortsat opfordres til afklare situationen;

J, der henviser til, at LGBTI-unders√łgelse II, som FRA offentliggjorde i maj 2020, fremh√¶ver en stigning i Polen i intolerance og vold over for LGBTIQ-personer eller personer, der opfattes som LGBTIQ-personer, og viser, at de polske LGBTIQ-respondenter overhovedet ikke har tiltro til regeringens bestr√¶belser p√• at bek√¶mpe forskelsbehandling og vold, idet de skriver sig for den laveste procentdel i Unionen (kun 4 %), og at disse respondenter tillige udg√łr den h√łjeste procentdel, som undg√•r at opholde sig visse steder af frygt for at blive angrebet, chikaneret eller truet (79 %); der henviser til, at dette viser en klar sammenh√¶ng mellem LGBTIQ-fjendtlige regeringstiltag og √łget forskelsbehandling af og vold mod LGBTIQ-personer;

K, der henviser til, at Parlamentet allerede har opfordret medlemsstaterne til at kriminalisere s√•kaldt “omvendelsesterapi“; der henviser til, at rapporten fra maj 2020 fra FN’s uafh√¶ngige ekspert om beskyttelse mod vold og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet har opfordret medlemsstaterne til at vedtage forbud mod “omvendelsesterapi“; der henviser til, at denne praksis stadig finder sted i mindst 69 lande verden over, herunder i Den Europ√¶iske Union, hvor det er rapporteret om brug af medicin, psykoterapi og rituel reng√łring i omvendelsesterapi [10]; der henviser til, at denne praksis kun er blevet forbudt i to EU-medlemsstater, nemlig Malta og Tyskland;

L, der henviser til, at de fjendtlige reaktioner mod LGBTIQ-personer ofte sker i kombination med en generel forværring af situationen med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; der henviser til, at Europa-Parlamentet har givet udtryk for dyb bekymring i en række beslutninger om forværringen af retsstatsprincippet i Polen, navnlig med hensyn til retsvæsenets uafhængighed og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder; der henviser til, at der endnu ikke er kommet noget egentligt svar på Parlamentets initiativ om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder reguleret ved en tværinstitutionel aftale mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet;

M, der henviser til, at Parlamentet har givet udtryk for sin holdning i flere af sine beslutninger om situationen med hensyn til retsstatsprincippet, grundl√¶ggende rettigheder og demokrati i Polen og konkluderet, at der best√•r en systemisk trussel mod v√¶rdierne i artikel 2 i TEU, og at dette udg√łr en klar risiko for en alvorlig overtr√¶delse heraf; der henviser til, at de h√łringer med de polske myndigheder, som R√•det afholdt i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU som reaktion p√• trusler mod f√¶lles europ√¶iske v√¶rdier i Polen, ikke har givet resultater; der henviser til, at situationen med hensyn til retsstatsprincippet og de grundl√¶ggende rettigheder i Polen ikke blot forbliver uforl√łst, men ogs√• er blevet st√¶rkt forv√¶rret siden iv√¶rks√¶ttelsen af proceduren sammen med situationen for grundl√¶ggende rettigheder, navnlig for LGBTIQ-personer og kvinder; der henviser til, at R√•det b√łr sikre, at h√łringer i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU ogs√• behandler den seneste udvikling og vurderer risikoen for kr√¶nkelser af grundl√¶ggende rettigheder;

N, der henviser til, at Kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale om Unionens tilstand 2020 til Europa-Parlamentets plenarforsamling erkl√¶rede, at “LGBTQI-frie zoner er menneskelighedsfrie zoner. Og de h√łrer ingen steder hjemme i vores Union”; der henviser til, at Kommissionens formand ogs√• erkl√¶rede, at LGBTQI er en persons identitet, ikke en ideologi [11]; der henviser til, at Kommissionen og R√•det b√łr afholde sig fra sn√¶vert at fortolke retsstatsprincippet; der henviser til, at Kommissionen ikke b√łr t√łve med at anvende alle redskaber, herunder traktatbrudsprocedurer, retsstatsrammen, artikel 7 i TEU samt den nyligt vedtagne forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilf√¶lde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for s√• vidt ang√•r retsstatsprincippet for at im√łdeg√• kr√¶nkelser af LGBTIQ-personers grundl√¶ggende rettigheder overalt i Unionen; der henviser til, at det nye program for borgere, ligestilling, rettigheder og v√¶rdier kan bidrage til at opbygge et mere lige samfund uden forskelsbehandling ved at stille midler til r√•dighed for civilsamfundsorganisationer, der fremmer LGBTIQligestilling;

O, der henviser til, at mange medlemsstater tidligere har forskelsbehandlet og forfulgt LGBTIQ-personer gennem diskriminerende love og politikker; der henviser til, at tusindvis af LGBTIQ-personer blev arresteret, f√¶ngslet og d√łde i koncentrationslejre under Anden Verdenskrig; der henviser til, at LGBTIQ-personer i Polen uds√¶ttes for systematisk forskelsbehandling, men at dette ogs√• er et problem i det √łvrige EU, og at der kun er gjort f√• eller ingen fremskridt med hensyn til at lette den vedvarende forskelsbehandling og chikane mod LGBTIQ-personer; der henviser til, at offentlig diskrimination, hadefuld tale og hadforbrydelser mod LGBTIQ-personer stadig er udbredt i hele EU; der henviser til, at disse overgreb er i strid med LGBTI-personers grundl√¶ggende rettigheder, og at myndighedernes modtr√¶k alt for ofte er utilstr√¶kkelige; der henviser til, at LGBTIQ-personer i alle medlemsstater stadig oplever en h√łjere grad af forskelsbehandling i tilv√¶relsen generelt, herunder p√• arbejdspladsen og i skolen, og en h√łj forekomst af fysiske, f√łlelsesm√¶ssige og seksuelle angreb, b√•de online og offline, hvilket f√łrer til en bekymrende selvmordsrate blandt unge LGBTIQ personer [12], navnlig blandt unge transseksuelle; der henviser til, at flere medlemsstater har ajourf√łrt lovgivningen, s√• den er mere inklusiv i forhold til LGBTIQ-personer; der henviser til, at der ikke desto mindre er adskillige huller i lovgivningen, som kr√¶ver politisk vilje og engagement fra de nationale lovgiveres side for at sikre reel lighed for LGBTIQ-personer;

P, der henviser til, at transk√łnnede fortsat uds√¶ttes for nogle af de v√¶rste former for forskelsbehandling, vold og forf√łlgelse; der henviser til, at Kommissionen i 2018 offentliggjorde en analyse om lige rettigheder for trans- og interk√łnnede i EU (“Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis“); der henviser til, at der kun i 13 ud af de 31 lande omfattet af unders√łgelsen findes national lovgivning, der i et eller andet omfang yder beskyttelse p√• grundlag af k√łnsidentitet og/eller k√łnskarakteristika;

Q, der henviser til, at 2021 har set fremkomsten af initiativer p√• de sociale medier s√•som bev√¶gelsen #MeTooGay for at ford√łmme seksuelt misbrug inden for LGBTIQ-samfundet; der henviser til, at Guillaume Tran Thanh, den studerende, der indledte denne form for ytringsfrihed, tog sit eget liv kort efter, efter at han have v√¶ret under stort pres i k√łlvandet p√• hans anklager p√• de sociale medier; der henviser til, at en s√•dan tragedie rejser sp√łrgsm√•l om manglerne i st√łtten til ofre for seksuel vold;

R, der henviser til, at mange medlemsstater mangler specifik lovgivning om ikke-forskelsbehandling, der som minimum overholder EU’s minimumsstandarder, til at beskytte mennesker mod forskelsbehandling, hadefuld tale og vold p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, og til, at samme medlemsstater har fors√łmt at tr√¶ffe foranstaltninger til at lukke dette juridiske hul; der henviser til, at det horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling, som delvist vil kunne udbedre dette hul i beskyttelsen, s√• den r√¶kker ud over besk√¶ftigelsesomr√•det, har v√¶ret blokeret i R√•det i over ti √•r; der henviser til, at implementeringen af retlige foranstaltninger mod forskelsbehandling, i det omfang den finder sted, stadig er utilstr√¶kkelig i mange medlemsstater; der henviser til, at Kommissionen agter at udvide listen over “strafbare handlinger i EU” i henhold til artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de til ogs√• at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale, herunder n√•r de er rettet mod LGBTIQ-personer;

S, der henviser til, at politiets forskelsbehandling af og vold mod LGBTIQ-personer fortsat er et problem i Unionen; der henviser til, at politiet uden passende uddannelse kan afskr√¶kke LGBTIQ-personer fra at anmelde vold og forskelsbehandling af dem; der henviser til, at dette fortsat er en v√¶sentlig hindring for reel ligestilling; der henviser til, at uddannelsesprogrammer for retsh√•ndh√¶vende myndigheder bidrager til at forebygge og bek√¶mpe forskelsbehandling og hadforbrydelser; der henviser til, at hadefuld tale og hadforbrydelser mod LGBTIQ-personer b√łr efterforskes fuldt ud, og at der b√łr tages hensyn til motiver som fordomme og partiskhed, og, hvor det er relevant, b√łr der foreg√• en beh√łrig retsforf√łlgelse;

T, der henviser til, at kun Malta, Portugal og visse regioner i Spanien har forbudt l√¶gelige indgreb over for interk√łnnede uden deres samtykke; der henviser til, at mange medlemsstater fortsat f√łlger en tilgang, der er st√¶rkt l√¶gelig og sygdomsfikserende;

U, der henviser til, at den retlige udvikling i Ungarn i alvorlig grad har h√¶mmet LGBTIQ-personers grundl√¶ggende rettigheder; der henviser til, at vedtagelsen af artikel 33 i omnibusloven T/9934 reelt indeb√¶rer et forbud mod juridisk anerkendelse af k√łn for trans- og interk√łnnede personer i Ungarn, hvilket uds√¶tter dem for forskelsbehandling og kr√¶nker deres ret til privatlivets fred; der henviser til, at det ungarske parlament i december 2020 vedtog forfatnings√¶ndringer, der yderligere begr√¶nser LGBTIQ-personers rettigheder, tilsides√¶tter eksistensen af transpersoner og ikke-bin√¶re personer og begr√¶nser deres ret til familieliv, samt en lov der vil fratage ugifte par retten til adoption;

V, der henviser til, at det lettiske parlament i januar 2021 begyndte at granske en forfatnings√¶ndring, der har til form√•l at begr√¶nse udvidelsen af begrebet familie som anf√łrt i forfatningsdomstolens afg√łrelse, hvorved sidstn√¶vnte anerkendte anvendelsen af arbejdsmarkedsloven p√• forskellige familiemodeller og forpligtede lovgiveren til at sikre st√łtte til og beskyttelse af par af samme k√łn;

W, der henviser til, at det rum√¶nske senat i juni 2020 vedtog en lov om forbud mod aktiviteter, der tager sigte p√• at h√•ndtere k√łnsidentitetsteori i uddannelsessammenh√¶nge; der henviser til, at den rum√¶nske pr√¶sident n√¶gtede at bekendtg√łre loven og i stedet anmodede om en afklaring af lovens forenelighed med forfatningen; der henviser til, at den rum√¶nske forfatningsdomstol i december 2020 erkl√¶rede loven uforenelig med forfatningen; der henviser til, at dette viser, at virkningsdygtige forfatningsm√¶ssige kontrolmekanismer i medlemsstaterne for s√• vidt ang√•r retsstatsprincippet og demokratiet er afg√łrende for beskyttelsen af LGBTIQ-rettigheder;

X, der henviser til, at status som for√¶ldre i √©n medlemsstat er ensbetydende med status som for√¶ldre i alle medlemsstater; der henviser til sager om b√łrn med for√¶ldre af samme k√łn, som st√•r over for vanskeligheder p√• grund af manglende retlige bestemmelser om gensidig anerkendelse af en f√łdselsattest med to for√¶ldre af samme k√łn; der henviser til, at en pr√¶judiciel afg√łrelse fra EU-Domstolen, der er forelagt af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) i sag C-490/20, vil afg√łre sagen om et barn med to lesbiske m√łdre, hvor barnet risikerer at blive statsl√łst p√• grund af dette hul i lovgivningen; der henviser til, at LGBTIQ-ligestillingsstrategien omfatter et lovgivningsm√¶ssigt initiativ til at lukke dette juridiske tomrum og en revision af retningslinjerne fra 2009 om fri bev√¶gelighed, som begge er planlagt til 2022; der henviser til, at par af samme k√łn fortsat st√•r over for vanskeligheder i forbindelse med ud√łvelsen af deres ret til fri bev√¶gelighed inden for EU, men at Kommissionen alligevel ikke har stillet noget forslag til lov om gensidig anerkendelse af forhold;

Y, der henviser til, at bek√¶mpelse af ulighed i EU er et delt ansvar, der kr√¶ver en f√¶lles indsats og handling p√• alle forvaltningsniveauer, og til, at lokale og regionale myndigheder har en afg√łrende rolle at udfylde i denne forbindelse; der henviser til, at disse myndigheder ofte er ansvarlige for gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen og for udbredelsen af ligestilling og mangfoldighed; der henviser til, at Europar√•dets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheder har vedtaget en resolution, der erindrer om de lokale myndigheders ansvar for at beskytte LGBTIQ-personers rettigheder og opfordrer dem til at udpege en “lokal ekspert i ligestilling og mangfoldighed” [13];

Z, der henviser til, at Regionsudvalget som repr√¶sentant for de lokale og regionale EU-myndigheder er blevet opfordret til at overveje at skride til handling inden for rammerne af sine bef√łjelser til at im√łdeg√• fremv√¶ksten af erkl√¶rede s√•kaldt ”
LGBT-ideologi”-frie zoner i Polen;

AA, der henviser til, at LGBTIQ personer overalt i Den Europ√¶iske Union b√łr have frihed til at leve og offentligt vise deres seksuelle orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika uden frygt for intolerance, forskelsbehandling eller forf√łlgelse af disse grunde; der henviser til, at retten til asyl er garanteret i chartret; der henviser til, at beh√łrig beskyttelse af s√•rbare asylans√łgere, herunder LGBTIQ-personer, skal sikres inden for rammerne af det f√¶lleseurop√¶iske asylsystem og reformen af dette;

AB, der henviser til, at myndighederne p√• alle forvaltningsniveauer i hele EU i stedet for at diskriminere LGBTIQ-personer b√łr beskytte og fremme lighed og grundl√¶ggende rettigheder for alle, herunder LGBTIQ-personer, og v√¶rne om deres rettigheder i deres fulde udstr√¶kning;

1, erkl√¶rer herved Den Europ√¶iske Union en “LGBTIQ-frihedszone“.

2, ford√łmmer alle former for vold eller forskelsbehandling af personer p√• grund af deres k√łn eller seksuelle orientering; ford√łmmer p√• det kraftigste det √•benlyst homofobiske drab p√• David Polfliet, der blev beg√•et i Belgien;

3, p√•l√¶gger sin formand at sende denne beslutning til medlemsstaternes regeringer og parlamenter, R√•det, Kommissionen, Regionsudvalget og Det Europ√¶iske √ėkonomiske og Sociale Udvalg.

* * *
Noter
 1. [Retur] EFT L 303 af 2.12.2002, s. 16.
 2. [Retur] EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
 3. [Retur] EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
 4. [Retur] EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
 5. [Retur] EUT C 449 af 23.12.2020, s. 146.
 6. [Retur] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0101.
 7. [Retur] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0225.
 8. [Retur] EUT C 433 af 23.12.2019, s. 66.
 9. [Retur] Dom af 23. april 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289.
 10. [Retur] https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission
 11. [Retur] Kommissionsformand Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand p√• Europa-Parlamentets plenarm√łde den 16. september 2020.
 12. [Retur] A long way to go for LGBTI equality, FRA, 2020, Rainbow Europe report, ILGA-Europe.
 13. [Retur] https://rm.coe.int/protecting-lgbti-people-in-the-context-of-rising-anti-lgbti-hate-speec/1680a16129

* * *
Den vedtagne tekst, P9_TA(2021)0089, af 11. marts 2021 om erklæring af EU som LGBTIQ-frihedszone hos Europa-Parlamentet

* * *
De indsatte link findes med få undtagelser ikke i erklæringen, men er fremfundet og indsat af mig.
Tina Thranesen.