LIU bilag 52, spgsm 34. Ligebeh. udv. under IMR har 18. februar 2013 sendt forslag om et generelt forbud mod diskrimination omfattede k√łnsidentitet til Statsm. og Ligestillingsudv.

Vist 82 gange.

Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder
Den 18. februar 2013 har 16 af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer repr√¶senteret i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder (IMR) sendt forslag om frems√¶ttelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, k√łn, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, k√łnsidentitet samt politisk anskuelse til statsminister Helle Thorning-Schmidt med kopi til Folketingets Ligestillingsudvalg.
Som det fremg√•r er b√•de seksuel orientering og k√łnsidentitet medtaget i forslaget.
Ligebehandlingsudvalget under IMR har sammen med selve forslaget medsendt udvalgets uddybende baggrund for udvalgets udarbejdelse af forslaget.

Herunder gengives:
Indledning
Forslag til lovforslag – LIU bilag 52
Den uddybende baggrund for udarbejdelse af forslaget
F√łlgebrev til Statsminister, Helle Thorning-Schmidt
F√łlgebrev til Folketingets Ligestillingsudvalg
Registring af henvendelsen hos Folketinget
Sp√łrgsm√•l til ministeren og dennes svar – LIU spgsm. 34

Efterf√łlgende er der yderligere stillet f√łlgende sp√łrgsm√•l om henvendelsen, som vises p√• selvst√¶ndige sider.
LIU spgsm. 45 af 18. marts 2013 til ministeren og dennes svar den 10. april 2013.

** *
[Retur] Indledning
Folketingets ligestillingsudvalg har registreret henvendelsen som bilag 52 – LIU Alm. del 2012-13.
Folketingets ligestillingsudvalg stillede den sp√łrgsm√•l nr. 34 – Samling 2012-13 – om at kommentere henvendelsen til social og integrationsminister, Karen H√¶kkerup, der svarede den 8. april 2013.

De 16 centrale civilsamfundsorganisationer, som står samlet bag forslaget:
Amnesty International Danmark Danske Handicaporganisationer Dokumentations-og Rådgivningscenteret
Racediskrimination
Dansk-Russisk Forening
ENAR Denmark
– European Network Against Racism
Islamisk-Kristent Studiecenter Kvinderådet LGBT Danmark
Det Mosaiske Trossamfund Ny-Dansk Ungdomsråd Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU)
Livet efter ulykken
Rådet for Etniske Minoriteter
SOS mod Racisme Yngresagen Ældremobiliseringen Ældresagen

LGBT Danmark var repr√¶senteret af S√łren Laursen, foreningens retspolitiske talsperson, som har v√¶ret m√łdeleder for udvalget i en √•rr√¶kke, og som ogs√• sad i den arbejdsgruppe, der udarbejdede forslaget.

* * *
[Retur] Forslag til lovforslag – LIU bilag 52

Forslag til frems√¶ttelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse.

Regeringen opfordres til at frems√¶tte et lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. k√łn, race eller etnisk oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro samt k√łnsidentitet.

Begrundelsen herfor er, at der i gældende dansk lovgivning ikke findes et generelt forbud mod diskrimination. Kun på arbejdsmarkedsområdet er dækning mod diskrimination fuldstandig, jfr. Lov nr. 31 af 12/1 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. sammenholdt med EU direktiv 78/2000.

Udenfor arbejdsmarkedet omfatter v√¶rnet mod diskrimination kun k√łn og race eller etnisk oprindelse. De √łvrige omr√•der: alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, k√łnsidentitet, hudfarve, national eller social oprindelse samt politisk anskuelse nyder ikke civilretlig beskyttelse mod diskrimination, og nyder dermed ikke samme retssikkerhed, som omr√•derne: k√łn
samt race eller etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet er beskyttelsen mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse heller ikke i tråd med det minimumskrav, som EU direktiv 43/2000 stiller.

Diskrimination p√• grund af alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, k√łnsidentitet, hudfarve, national eller social oprindelse samt politisk anskuelse forekommer desv√¶rre ogs√• i Danmark, ogs√• i form af hadforbrydelser, og er vanskelig at im√łdeg√• uden klar lovhjemmel. Et lovbestemt forbud mod diskrimination vil ikke blot udbedre de huller, der er i lovgivningen, og opfylde de forpligtigelser, Danmark har i henhold til flere konventioner, herunder Handicapkonventionen af 2006, men ogs√•
sikre alle borgeres retssikkerhed for så vidt angår diskrimination inden og udenfor arbejdsmarkedet.

Den centrale del af lovforslaget Рselve diskriminationsforbuddet Рkan med udgangspunkt i EU Charterets art. 21 udtrykkes således:

Enhver usaglig forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske √¶nlag, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder, seksuel orientering eller k√łnsidentitet eller ethvert andet lignende forhold er forbudt.

Forslaget til lovforslag i pdf.format.

* * *
[Retur] Den uddybende baggrund for udarbejdelse af forslaget

Baggrund for forslag til frems√¶ttelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse.

De civilsamfundsorganisationer, der er medlemmer af Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder [1], har besluttet at opfordre Folketinget til at frems√¶tte et forslag om en lov om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, handicap,
religion eller tro samt politisk anskuelse.

Indledning
Det forhold, at bestemmelserne om antidiskrimination her i landet er blevet til over en årrække på baggrund af Danmarks internationale forpligtelser, er årsagen til, at vi har en mosaik af ikke let overskuelige og usammenhangende lovbestemmelser om diskrimination, som ikke er fuldt dækkende. Den uensartede beskyttelse af forskellige grupper på forskellige områder opleves som hierarkier i beskyttelsesværdigheden.

Det er kritisabelt og kan vanskeligt forsvares, at diskrimination fortsat er lovligt her i landet på visse områder uden for arbejdsmarkedet.

Gældende dansk ret
Det er velkendt, at etnicitet og k√łn allerede er beskyttet generelt mod diskrimination b√•de inden og udenfor arbejdsmarkedet. Men de √łvrige diskriminationsgrunde: alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro samt k√łnsidentitet er kun beskyttet p√• arbejdsmarkedet, jf. EU
direktiv 78/2000
, som er gennemf√łrt i Danmark ved lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v. i lovbekendtg√łrelse Nr. 31 af 12/1-2005. S√•ledes er disse diskriminationsgrunde ikke beskyttet civilretligt udenfor arbejdsmarkedet.

Om dansk ret henvises til den mere detaljerede og præcise beskrivelse i Institut for Menneskerettigheders udredning nr. 5/2007 Effektiv beskyttelse mod diskrimination Рom retlige og faktiske tiltag, side 53-57. (Kopi vedlagt som bilag).

Da man oprettede Ligebehandlingsnævnet i 2007-2008 undlod regeringen samtidigt at foretage en fuld revision af lovgivningen på hele antidiskriminationsområdet. Der blev oprettet et fælles klageorgan, men der blev ikke samtidig skabt et sammenhængende lovgrundlag.

L√łsningsmodel
Der skabes et f√¶alles horisontalt lovgrundlag om forbud mod diskrimination, som d√¶kker alle omr√•derne race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse, s√•vel indenfor som udenfor arbejdsmarkedet, der som minimum sikrer samme beskyttelsesniveau, som i dag findes p√• k√łnsligestillingsomr√•det.

Indhold af loven
Loven b√łr omfatte alle grunde: race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse b√•de inden og udenfor arbejdsmarkedet samt omfatte b√•de al offentlig og privat virksomhed.

Loven skal forbyde direkte diskrimination, indirekte diskrimination, chikane og instrukser til diskrimination samt yde beskyttelse mod repressalier. Loven skal endvidere indeholde ligebehandlingsfremmende bestemmelser for at sikre lige muligheder i praksis, herunder mulighed for mainstreaming af ligebehandlingsprincippet.

K√łnsperspektivet skal mainstreames i loven og i forhold til alle diskriminationsgrunde. Dette for at modvirke intersektionel diskrimination mellem k√łn og de √łvrige grunde. Anerkendelse af intersektionel diskrimination er vigtig, ogs√• i forhold til intersektion de andre grunde imellem – for eksempel i forhold til handicap og seksuel orientering, eller alder og race eller etnisk oprindelse.

Ligebehandlingsn√¶vnet skal have mulighed for at kunne behandle alle klager over oplevet diskrimination som f√łlge af alle ulovlige kriterier – b√•de inden og udenfor arbejdsmarkedet.
Herudover b√łr n√¶vnet have mulighed for at g√łre brug af l√¶gdommere og af omvendt bevisbyrde, ligesom det uafh√¶ngige n√¶vns sekretariat skal have tilf√łrt de n√łdvendige personaleressourcer.
N√¶vnet b√łr endvidere kunne have mulighed for at afh√łre parter og vidner. Hvis en part ikke svarer p√• en klage, skal n√łvnet kunne v√¶lge at l√¶gge den for indklagede ugunstigste vurdering til grund. Hvis n√¶vnet ikke f√•r bef√łjelse til at afh√łre parter eller vidner, og derfor ikke bliver i stand til at realitetsbehandle en sag, skal n√¶vnet af egen drift p√• klagerens vegne kunne indbringe sagen for domstolene.

Institut for Menneskerettigheders mandat til fremme af ligebehandling og beskyttelse mod forskelsbehandling b√łr ud over k√łn, race eller etnisk oprindelse ogs√• omfatte alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro samt k√łnsidentitet.

Ressortministeriet
Det vigtigste m√•l er, at alle former for diskriminationslovgivning samles under en minister. Den ansvarlige minister skal have et st√¶rkt mandat, og kunne arbejde p√• tvars af alle ministerier med den n√łdvendige gennemslagskraft.

Lokal bistand til ofre for diskrimination
Det b√łr overvejes at styrke den lokale bistand gennem kommunale borgerr√•dgivere, lokale retshj√¶lpe og civilsamfundsorganisationer, som arbejder for at fremme ligebehandling.

Note
  1. [Retur] Ligebehandlingsudvalget blev oprettet i 2003 af Institut for Menneskerettigheders Råd for Menneskerettigheder. Nærværende forslag til lovforslag fremsættes af Amnesty International Danmark, Danske Handicaporganisationer, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Dansk-Russisk Forening, Det Mosaiske Trossamfund, ENAR Denmark РEuropean Network Against Racism, Islamisk-Kristent Studiecenter, Kvinderådet, LGBT Danmark, Ny-Dansk Ungdomsråd, Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) Livet efter ulykken, Rådet for Etniske Minoriteter, SOS mod Racisme, Ældremobiliseringen, Ældresagen, Yngresagen. Det Centrale Handicapråd er også medlem af udvalget, men er ikke en civilsamfundsorganisation og
    √łnsker ikke at v√¶re medforslagsstiller. IMR st√•r som sekretariat for udvalget ogs√• uden for kredsen af forslagsstillere.

Den uddybende baggrund for udarbejdelse af forslaget i pdf-format.

* * *
[Retur] F√łlgebrev til Statsminister, Helle Thorning-Schmidt

Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Statsministeriet, Christiansborg
1218 K√łbenhavn K

Kopi til
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketinget
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K

18. februar 2013

Vedr√łrende forslag til frems√¶ttelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, k√łn, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, k√łnsidentitet samt politisk anskuelse fra Ligebehandlingsudvalget under R√•det for Menneskerettigheder.

De civilsamfundsorganisationer, der er medlemmer af Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder [1], har besluttet at opfordre Folketinget til at frems√¶tte et lovforslag om en lov om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, k√łn, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, k√łnsidentitet samt politisk anskuelse.

Begrundelsen herfor er, at der i gældende dansk lovgivning ikke findes et generelt forbud mod diskrimination. Kun på arbejdsmarkedsområdet er dækningen mod diskrimination fuldstandig, jf. Lov nr. 31 af 12/1 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. sammenholdt med EU direktiv 78/2000.

Der vedl√¶gges s√•ledes til Regeringens og Ligestillingsudvalgets overvejelse og dr√łftelse dels selve forslaget til lovforslag og dels en uddybende baggrund for Ligebehandlingsudvalgets udarbejdelse af et s√•dant forslag.

Ligebehandlingsudvalget √łnsker at f√łlge op p√• dette initiativ ved snarest at s√łge foretr√¶de for udvalget.

Ligebehandlingsudvalget har eksisteret siden 2003 i regi af Rådet for Menneskerettigheder, under Institut for Menneskerettigheder. Det er bl.a. udvalgets formål at være med til at styrke retsbeskyttelsen mod diskrimination ved at samarbejde om at styrke adgangen til information om retten til ikke at blive diskrimineret og om klagemuligheder, at styrke adgangen til vejledning og bistand til ofre for diskrimination, og at styrke monitoreringen af diskrimination gennem en systematisk registrering af henvendelser om diskrimination.

Udvalget fungerer som et forum, hvor r√•dsmedlemmer og √łvrige medlemmer med s√¶rlig ekspertise inden for forskellige ligebehandlingsomr√•der kan udveksle viden og erfaringer. Udvalget vil bidrage til udvikling og fremme af ligebehandlingsindsatser ved bl.a. at v√¶re platform for dr√łftelser og igangs√¶tning af aktiviteter og indsatser til f√¶lles gavn for ligebehandlingssagen.

Ligebehandlingsudvalget g√łr opm√¶rksom p√•, at det statslige r√•d Det Centrale Handicapr√•d som regeringens r√•dgivende udvalg i sp√łrgsm√•l omkring personer med handicap, s√•vel som Institut for Menneskerettigheder, som en uafh√¶ngig national institution (med sekretariat for udvalget), stiller sig uden for kredsen af forslagsstillere, der udg√łres af udvalgets civilsamfundsorganisationer.

Med venlig hilsen

På vegne af Ligebehandlingsudvalget
Holger Kallehauge (PTU /DH)
Email: hka@tdcadsl.dk

Note
  1. [Retur] LBU udg√łres af f√łlgende organisationer og institutioner: Amnesty International Danmark, Danske Handicaporganisationer, Dokumentations- og R√•dgivningscenteret om Racediskrimination, Det Centrale Handicapr√•d, Dansk-Russisk Forening, Det Mosaiske Trossamfund, ENAR Denmark – European Network Against Racism, Islamisk-Kristent Studiecenter, Kvinder√•det, LGBT Danmark, Ny-Dansk Ungdomsr√•d, Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) Livet efter ulykken, R√•det for Etniske Minoriteter, SOS mod Racisme, √Üldremobiliseringen, √ėldresagen, Yngresagen.

F√łlgebrev til Statsminister, Helle Thorning-Schmidt i pdf-format.

* * *
[Retur] F√łlgebrev til Folketingets Ligestillingsudvalg

Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketinget
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K

18. februar 2013

Vedr√łrende forslag til frems√¶ttelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, k√łn, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion eller tro, k√łnsidentitet samt politisk anskuelse fra Ligebehandlingsudvalget under R√•det for Menneskerettigheder.

Vedlagt fremsendes kopi af brev til statsministeren om forslag til lov om et generelt forbud mod diskrimination. Udvalget anmodes om at behandle forslaget.

På organisationernes vegne anmoder jeg samtidig om foretræde for udvalget.

Med venlig hilsen

På vegne af Ligebehandlingsudvalget

Holger Kallehauge (PTU /DH)
Email: hka@tdcadsl.dk

F√łlgebrev til Folketingets Ligestillingsudvalg i pdf-format.

* * *
[Retur]
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen – LIU bilag 52.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketingets ligestillingsudvalg.

* * *
[Retur] Sp√łrgsm√•l – LIU spgsm. 34
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. februar 2013 fra Holger Kallehauge om forslag til lov om et generelt forbud mod diskrimination, jf. LIU alm. del – bilag 52.

Svar
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚRegeringen nedsatte den 21. december 2012 et udvalg om inkorporering mv. inden for menneskeretsomr√•det, der bl.a. skal overveje fordele og ulemper ved, at Danmark ratificerer den 12. till√¶gsprotokol til Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

Den 12. tillægsprotokol indeholder i artikel 1 et generelt forbud mod diskrimination.
Artikel 1 har s√•ledes f√łlgende ordlyd:
‚ÄĚ1. Nydelsen af enhver i loven forudset ret skal sikres uden nogen diskrimination, navnlig p√• grund af k√łn, race, hudfarve, sprog, religion, politiske meninger eller enhver anden mening, national eller social herkomst, tilh√łrighed til et nationalt mindretal, formue, f√łdsel eller enhver anden situation.
2. Ingen kan blive til genstand for diskrimination fra en offentlig myndighed, uanset hvilken, navnlig p√• grund af de i paragraf 1 n√¶vnte motiver.‚ÄĚ

Set i lyset af udvalgsarbejdet finder Justitsministeriet, at n√¶rmere overvejelser vedr√łrende forslaget fra Holger Kallehauge om at indf√łre ved lov et generelt forbud mod diskrimination b√łr afvente, at Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsomr√•det afslutter sit arbejde.‚ÄĚ [1]

Jeg kan henholde mig til hertil.
Karen Hækkerup

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l – LIU spgsm. 34.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Udvalget afgav den 15. august 2014 betænkning nr. 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet.