Ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, Bekendtg√łrelse af lov om. LBK nr. 950 af 14. august 2015.

Vist 74 gange.
Lovbekendtg√łrelse om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser – LBK nr. 950 af 14. august 2015 – h√łrer under Erhvervs- og V√¶kstministeriet.

Herunder gengives enkelte uddrag af loven.

§ 1. Loven skal sikre ligebehandling af mænd og kvinder
1) i den erhvervsaktive del af befolkningen, herunder selvst√¶ndigt erhvervsdrivende, arbejdstagere, der midlertidigt er uden arbejde p√• grund af sygdom, graviditet og barsel, ulykke eller ufrivillig arbejdsl√łshed, og personer, der s√łger arbejde, samt pensionerede og invalide arbejdstagere og disse arbejdstageres ydelsesberettigede p√•r√łrende, i de erhvervstilknyttede sikringsordninger, og
2) i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser.
Stk. 2. Ved erhvervstilknyttede sikringsordninger forst√•s ordninger, der har til form√•l at sikre, at l√łnmodtagere eller selvst√¶ndige erhvervsdrivende samlet inden for en virksomhed eller en gruppe af virksomheder inden for en erhvervsgren eller inden for en faglig eller tv√¶rfaglig branche eller organisation f√•r ydelser, som skal supplere ydelser fra lovbestemte sociale sikringsordninger eller tr√¶de i stedet for disse, uanset om medlemskab af disse ordninger er obligatorisk eller ej.
Stk. 3. Ved de sikrede forstås dem, der har ret til ydelser fra de erhvervstilknyttede sikringsordninger.
Stk. 4. Ved forsikring og lignende finansielle ydelser forstås i denne lov sådanne ydelser, som ikke er aftalt i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.
Stk. 5. Loven er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet, barsel, f√łdsel og adoption.
Stk. 6. Loven er ikke til hinder for bestemmelser om fleksibel pensionsalder på samme vilkår for mænd og kvinder.

§ 3. Lovens bestemmelser kan ikke fraviges ved aftale til ugunst for den eller de sikrede.

¬ß 3 a. Forskelsbehandling omfatter f√łlgende:
1) Chikane og sexchikane samt dårligere behandling baseret på en persons afvisning eller accept af en sådan adfærd.
2) Instruktion om forskelsbehandling af en person p√• grund af k√łn.
3) Enhver form for d√•rligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og under frav√¶r i 14 ugers barselsorlov efter f√łdslen.
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn ringere end personer af det andet k√łn, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt form√•l og midlerne til at opfylde det er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 4. Der foreligger chikane, n√•r der udvises u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke denne persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 5. Der foreligger sexchikane, n√•r der udvises u√łnsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adf√¶rd med seksuelle undertoner med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

¬ß 7. I de erhvervstilknyttede sikringsordninger m√• der ikke ske forskelsbehandling p√• grund af k√łn, hverken direkte eller indirekte, is√¶r for s√• vidt ang√•r
1) ordningernes anvendelsesområde,
2) betingelserne for adgang til ordningerne,
3) rettigheder og pligter i ordningerne eller
4) rettigheder i forbindelse med udtræden og efter udtræden af ordningerne, jf. dog § 8, stk. 5.

¬ß 8. De erhvervstilknyttede sikringsordninger m√• ikke indeholde bestemmelser, hvorefter der finder forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn med hensyn til fasts√¶ttelse og beregning af bidrag og ydelser, jf. dog stk. 2-5.

§ 9.
Stk. 2. Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, jf. ¬ß¬ß 7 og 8, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

¬ß 11. Personer, hvis rettigheder er kr√¶nkede ved overtr√¶delse af ¬ß¬ß 7, 8, 9 eller 10, skal tilkendes en godtg√łrelse.
Stk. 2. En l√łnmodtager, herunder l√łnmodtagerrepr√¶sentant, der afskediges eller uds√¶ttes for anden ufordelagtig behandling eller f√łlge, fordi der er fremsat krav om ligebehandling efter ¬ß¬ß 7, 8, 9 eller 10, skal tilkendes en godtg√łrelse fra arbejdsgiveren.
Stk. 3. Godtg√łrelse efter stk. 2 fasts√¶ttes under hensyn til l√łnmodtagerens ans√¶ttelsestid og sagens omst√¶ndigheder i √łvrigt.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor pligt til ligebehandling f√łlger af kollektiv overenskomst, men hvor der ikke i overenskomsten gives den p√•g√¶ldende adgang til godtg√łrelse for afskedigelse, der ikke er rimeligt begrundet i l√łnmodtagerens eller virksomhedens forhold. Kravet behandles ad fagretlig vej.

¬ß 15. Finanstilsynet f√łrer tilsyn med overholdelse af denne lov. Reglerne om Finanstilsynet og ansatte i Finanstilsynet i ¬ß¬ß 344-356 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse.

¬ß 17. Afg√łrelser truffet af Finanstilsynet i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medf√łr af loven kan indbringes for Erhvervsanken√¶vnet senest 4 uger efter, at afg√łrelsen er meddelt den p√•g√¶ldende.

¬ß 18. Ministeren for ligestilling kan af egen drift eller efter anmodning unders√łge forhold, der vedr√łrer loven.
Stk. 2. Faglige organisationer og arbejdsgivere omfattet af loven og virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet skal efter anmodning overlade ministeren for ligestilling enhver oplysning, der er af betydning for ministeren for ligestillings virksomhed efter loven.
Stk. 3. De oplysninger, jf. stk. 1 og 2, som ministeren for ligestilling modtager efter loven, er omfattet af tavshedspligten i § 354 i lov om finansiel virksomhed.

§ 18 a. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning på de områder, som denne lov omhandler.

* * *
Lovbekendtg√łrelsen p√• Retsinformation.

* * *
Det fremgår ikke at loven, om transpersoner er omfattet af bestemmelserne, men det er de.
Daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen meddelte den 22. september 2008 i et brev til Trans-Danmark, at transpersoner også er omfattet af antidiskriminationslovene.
Retten i Aarhus fastslog den 9. juni 2015, at det er ulovligt at fyre en transperson pga. dennes k√łnsudtryk.