Person f√łdt som mand, som har f√•et juridisk k√łnsskifte og fremst√•r som en mand, fik ikke medhold i klage over en jobkonsulent. Ligebehandlingsn√¶vnet, AFG nr. 9495 af 8. marts 2017.

Vist 235 gange.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet
Klager er f√łdt som mand og bevilget juridisk k√łnsskifte. Klager har f√•et tildelt et nyt kvindeligt personnummer og har skiftet navn. Fysisk fremst√•r klager som en mand. Klager havde ikke p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, som gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med et m√łde med en kommunal jobkonsulent var udsat for forskelsbehandling p√• grund af sit k√łn. Klage vedr√łrende forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering var ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven, idet der ikke var tale om vejlednings- eller uddannelsesvirksomhed eller anvisning af besk√¶ftigelse.
Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

* * *
Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn og seksuel orientering i forbindelse med klagers m√łde med en kommunal jobkonsulent.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen efter forskelsbehandlingsloven
Indklagede har ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling
Klager, der er f√łdt som mand, er blevet bevilget juridisk k√łnsskifte. Klager har f√•et tildelt et nyt kvindeligt personnummer og har skiftet navn. Fysisk fremst√•r klager som en mand.

Den 18. august 2016 deltog klager i et m√łde med en kommunal jobkonsulent.

Klagen over m√łdet er indbragt for Ligebehandlingsn√¶vnet den 20. august 2016.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at han har v√¶ret udsat for forskelsbehandling og seksuel chikane p√• grund af sit navn og sin seksuelle observans. Klager √łnsker en godtg√łrelse.

M√łdet den 18. august 2016 havde til form√•l at skabe afklaring i forbindelse med klagers planer om at p√•begynde et uddannelsesforl√łb.

Under samtalen spurgte den kommunale jobkonsulent blandt andet ind til, hvorfor klager havde valgt det navn, som klager b√¶rer. Jobkonsulenten spurgte endvidere om, hvorvidt klager havde gjort sig tanker om, hvordan klagers juridiske k√łnsskifte p√•virker klagers familieliv og om, hvorvidt det vanskeligg√łr arbejde i fremtiden.

Klager undrer sig over, at det skulle v√¶re kutyme at stille sp√łrgsm√•l til borgeres seksuelle observans, eller hvorledes denne p√•virker familielivet. Klagers navn og seksualitet samt dennes p√•virkning af familielivet er fuldst√¶ndig irrelevant at sp√łrge ind til for en jobkonsulent.

Det var dybt krænkende for klager, der oplevede det som et angreb på sin personlige frihed og seksualitet.

Hvis der ikke er tale om forskelsbehandling eller chikane, m√• det betyde, at indklagede ogs√• sp√łrger ind til, hvordan heteroseksuelles sexliv p√•virker deres familie. Er dette ikke tilf√¶ldet, er der tale om forskelsbehandling p√• baggrund af klagers seksuelle observans.

Klager undrer sig endvidere over, hvorfor indklagede har inddraget klagers bortvisning fra en uddannelsesinstitution i sagen. Bortvisningen fandt sted tre √•r tidligere, hvilket var inden klager gennemgik sit juridiske k√łnsskifte. Der var desuden tale om en principiel sag, idet klager blev bortvist p√• baggrund af et digt, klager havde skrevet. Det er ikke relevant for denne sag.

Klager har oplyst, at h√¶ndelsesforl√łbet er optaget som en lydfil p√• klagers telefon. Klager har ikke forelagt lydfilen for n√¶vnet.

Indklagede afviser, at de har udsat klager for forskelsbehandling p√• grund af k√łn eller seksuel chikane.

De sp√łrgsm√•l, som klager har oplyst blev stillet, har direkte afs√¶t og tilknytning til de opgaver, som indklagede er forpligtet til at varetage efter besk√¶ftigelseslovgivningen. Indklagede er derfor forpligtet til at afd√¶kke disse sp√łrgsm√•l i forhold til varetagelsen af opgaverne efter besk√¶ftigelseslovgivningen.

Form√•let med opgaverne efter besk√¶ftigelseslovgivningen er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked gennem en aktiv besk√¶ftigelsesindsats. Indsatsen er rettet mod besk√¶ftigelse, arbejdsog uddannelsess√łgende samt private og offentlige arbejdsgivere.

Opgaven er ogs√• at bist√• ledige til hurtigt og effektivt at komme i besk√¶ftigelse eller at f√• afd√¶kket deres behov for en varig offentlig fors√łrgelsesydelse. Indklagede har henvist til lov om en aktiv besk√¶ftigelsesindsats.

Det er altid borgerens konkrete og individuelle forhold, der danner grundlag for, hvilke oplysninger det vil v√¶re n√łdvendigt og relevant at f√• belyst.

Det kan for eksempel v√¶re oplysninger om borgerens helbredsm√¶ssige situation, erhvervserfaring, √łkonomi, familiem√¶ssige forhold med videre. Eksempler p√• oplysninger af betydning for den besk√¶ftigelsesm√¶ssige indsats fremg√•r for eksempel af ¬ß 3 i bekendtg√łrelsen om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforl√łb, fleksjob, f√łrtidspension m.v.

Indklagede er forpligtet til at oplyse sagen gennem de sp√łrgsm√•l, der er n√łdvendige for at kunne afd√¶kke eventuelle indsatsomr√•der, som kr√¶ver s√¶rlig fokus i samarbejdet med borgeren. Dette er n√łdvendigt for, at indklagede kan tr√¶ffe afg√łrelse om den rette besk√¶ftigelsesm√¶ssige indsats. Indklagede har henvist til lov om retssikkerhed og administration p√• det sociale omr√•de.

M√łdet den 18. august 2016 blev afholdt med henblik p√• at afklare klagers muligheder for at p√•begynde et ordin√¶rt uddannelsesforl√łb. Indklagedes opgaver efter besk√¶ftigelseslovgivningen er ogs√• at afd√¶kke og st√łtte borgerens muligheder for at blive selvfors√łrgende eventuelt igennem et ordin√¶rt uddannelsesforl√łb.

Indklagede har vedlagt journalnotat fra jobsamtalen den 18. august 2016. Notatet indeholder ingen oplysninger om klagers k√łn eller seksuelle orientering.

Sp√łrgsm√•let om klagers navn fremkom i forbindelse med, at klager tidligere var blevet bortvist fra en uddannelsesinstitution i kommunen. Bortvisningen var begrundet med, at klager havde skrevet et digt, som uddannelsesinstitutionen havde vurderet var chikanerende over for en medarbejder p√• uddannelsesinstitutionen. Klager var blevet oplyst om, at klager ikke kunne blive optaget p√• den p√•g√¶ldende institution igen.

Klager havde derfor s√łgt om optagelse p√• en tilsvarende uddannelsesinstitution i en nabokommune, men havde ikke f√•et formelt svar p√• sin ans√łgning. Klager oplyste p√• m√łdet, at klager forg√¶ves havde fors√łgt at kontakte skolelederen p√• uddannelsesinstitutionen. Klager havde talt med en medarbejder p√• uddannelsesinstitutionen, der skulle have oplyst, at ‚ÄĚdet ikke var en skole for hende‚ÄĚ.

Sp√łrgsm√•let til klagers navn havde derfor relation til, hvorvidt klager havde en oplevelse af, om den tidligere bortvisning udgjorde en hindring for ny optagelse inden for uddannelsesomr√•det. Sp√łrgsm√•let blev stillet med det form√•l at afd√¶kke, om klager havde en oplevelse af, at klager havde v√¶ret genstand for en dr√łftelse mellem de to uddannelsesinstitutioner. Indklagede havde en forst√•else af, at klager mente, at dette var tilf√¶ldet.

Sp√łrgsm√•let havde derfor relevans i forhold til at afd√¶kke mulige barrierer i forhold til et uddannelsesforl√łb inden for den uddannelsesretning, som klager havde √łnske om at p√•begynde.

Efter denne dr√łftelse om klagers navn spurgte jobkonsulenten, om klagers valg om at skille sig ud navnem√¶ssigt samt i forbindelse med kontroversielle handlinger p√•virkede familien. Klager oplyste, at klager ikke fandt sp√łrgsm√•let relevant. Dette accepterede indklagede, der ogs√• beklagede, hvis klager opfattede sp√łrgsm√•let som en indblanding i klagers privatliv.

Form√•let med sp√łrgsm√•let var at afd√¶kke, om der var opm√¶rksomhedspunkter af familiem√¶ssig karakter, som kunne udg√łre en udfordring i forhold til klagers muligheder for at gennemf√łre uddannelsesforl√łbet.

Sp√łrgsm√•let blev ikke stillet som en indblanding i klagers private forhold, men derimod med det form√•l at afd√¶kke eventuelle opm√¶rksomhedspunkter, der ogs√• skulle tages hensyn til i forhold til at yde den rette besk√¶ftigelsesm√¶ssige indsats.

Den familiem√¶ssige opbakning er relevant at f√• afd√¶kket i forhold til en borgers mulighed for at gennemf√łre et uddannelsesforl√łb.

Indklagede afviser at have stillet klager sp√łrgsm√•l til belysning af klagers seksuelle observans eller sp√łrgsm√•l med det form√•l at belyse, hvordan klagers seksuelle observans p√•virkede familielivet. Der blev derimod stillet sp√łrgsm√•l til den familiem√¶ssige opbakning, hvilket har en relevant og faglig betydning for varetagelsen af indklagedes opgaver efter besk√¶ftigelseslovgivningen. Indklagede spurgte i den forbindelse ind til, om de valg og handlinger, som klager havde foretaget, havde en familiem√¶ssig p√•virkning. Sp√łrgsm√•let blev stillet p√• baggrund af, at de p√• m√łdet netop havde dr√łftet, at klagers handlinger havde medf√łrt en bortvisning fra en uddannelsesinstitution. Indklagede havde en forst√•else af, at klagers oplevede, at klagers tidligere handlinger udgjorde en hindring i forhold til den uddannelsesretning, som klager havde s√łgt optagelse p√•.

Klager er blevet behandlet på præcis samme måde, som indklagede behandler andre borgere, der er tilknyttet jobcentret, når indklagede varetager deres opgaver efter beskæftigelseslovgivningen.

Hvis klager er utilfreds med de afg√łrelser, der er truffet i sagen, kan klager p√• lige fod med enhver anden borger kunne p√•klage disse afg√łrelser til rette instans. Klager er bekendt med klageproceduren fra en tidligere sag.

Indklagede har respekteret og efterkommet klagers √łnske om at f√• tildelt en ny jobkonsulent.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Loven indeholder forbud mod direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af blandt andet seksuel orientering.

Forskelsbehandlingsloven forpligter arbejdsgivere, der ikke m√• forskelsbehandle l√łnmodtagere eller ans√łgere til ledige stillinger ved ans√¶ttelse, afskedigelse med videre. Arbejdsgivere m√• heller ikke forskelsbehandle ansatte for s√• vidt ang√•r adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsm√¶ssig videreuddannelse og omskoling.

Loven gælder tillige enhver, der driver vejledningsog uddannelsesvirksomhed og enhver, der anviser beskæftigelse.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at jobcentrets sagsbehandling i forbindelse med afklaring af klagers mulighed for at starte på en uddannelse ikke er vejledningsog uddannelsesvirksomhed eller anvisning af beskæftigelse i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klagen vedr√łrende forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering er derfor ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle denne del af klagen.

Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn efter lov om ligestilling af m√¶nd og kvinder (ligestillingsloven).

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for den offentlige forvaltning.

Chikane skal efter loven betragtes som forskelsbehandling, n√•r der udvises en u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

N√¶vnet vurderer, at klager ikke har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at klager i forbindelse med m√łdet med den kommunale jobkonsulent har v√¶ret udsat for forskelsbehandling p√• grund af sit k√łn.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚Äď ¬ß 1, stk. 1 – 3, om n√¶vnets kompetence
‚Äď ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚Äď ¬ß 12, stk. 1, om klagebehandling
Forskelsbehandlingsloven
‚Äď ¬ß 1, stk. 1, om lovens anvendelsesomr√•de
‚Äď ¬ß 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling
‚Äď ¬ß 3, stk. 1 og stk. 2, om forbud mod forskelsbehandling
Ligestillingsloven
‚Äď ¬ß 1 a, stk. 1, nr. 1, om lovens anvendelsesomr√•de
‚Äď ¬ß 2, stk. 1-2, om forbud mod forskelsbehandling
‚Äď ¬ß 2, stk. 4, om bevisbyrde
‚Äď ¬ß 2 a, om chikane

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation.