Ligebehandlingsnævnet, Lov om. LBK nr. 1230 af 2. oktober 2016.

Vist 334 gange.

Bekendtg√łrelse af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet – LBK nr 1230 af 2. oktober 2016 h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet.
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling bl.a. p√• grund af k√łn og seksuel orientering. N√¶vnet best√•r jf. ¬ß 3 af 1 formand og 2 n√¶stform√¶nd, der skal v√¶re dommere og 9 √łvrige medlemmer. N√¶vnet kan efter ¬ß 2 kan i visse tilf√¶lde tilkende godtg√łrelse og underkende afskedigelser.
If√łlge ¬ß 4 kan n√¶vnet ikke behandle klager, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, f√łr denne har truffet afg√łrelse i sagen, eller klager, der verserer for domstolene. S√• l√¶nge en sag verserer ved n√¶vnet, kan sagens parter ikke anl√¶gge sagen ved domstolene.
N√¶vnets afg√łrelser kan jf. ¬ß 9 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Hvis n√¶vnets afg√łrelser ikke efterleves skal n√¶vnet jf. ¬ß 12, stk. 2 p√• klagerens anmodning og p√• dennes vegne indbringe sagen for domstolene.

Besk√¶ftigelsesministeren har i medf√łr af ¬ß 3, stk. 6 fastsat en forretningsorden for Ligebehandlingsn√¶vnets virke.

Herunder gengives loven


Lov om Ligebehandlingsnævnet

Kapitel 1
Kompetence og organisation


¬ß 1. Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. stk. 2-7.
Stk. 2. Nævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund
af k√łn efter:
1) §§ 2, 2 a og 2 b i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
2) Lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder.
3) Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
4) Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger.
5) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Stk. 3. Nævnet behandler klager over
forskelsbehandling p√• grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v.
Stk. 4. N√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika efter ¬ß¬ß 2 og 2 b i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd.
Stk. 5. Nævnet behandler endvidere klager over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.
Stk. 6. Ligebehandlingsn√¶vnet kan behandle klager fra en l√łnmodtager om brud p√• bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder tilsvarende pligt til eller lige l√łn som lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v., jf. denne lovs ¬ß 1, stk. 9, lov om lige l√łn til m√¶nd og kvinder, jf. denne lovs ¬ß 1, stk. 5, eller lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninge, jf. denne lovs ¬ß 2, eller tilsvarende pligt til ikkeforskelsbehandling som lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., jf. denne lovs ¬ß 1, stk. 6 og 7, hvis l√łnmodtageren godtg√łr, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iv√¶rks√¶tte fagretlig behandling af kravet.
Stk. 7. En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.
Stk. 8. Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe sager af principiel karakter eller sager af almindelig offentlig interesse for Ligebehandlingsn√¶vnet.

¬ß 2. [Retur] N√¶vnet kan tilkende godtg√łrelse og underkende afskedigelse, i det omfang det f√łlger af de love og kollektive overenskomster, der er n√¶vnt i ¬ß 1, stk. 2-7.
Stk. 2. I en sag, der er indbragt for n√¶vnet afInstitut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, kan n√¶vnet tr√¶ffe afg√łrelse om, at der er sket ulovlig forskelsbehandling, jf. ¬ß 1, stk. 2-6.

¬ß 3. [Retur] N√¶vnet best√•r af 1 formand, 2 n√¶stform√¶nd og 9 √łvrige medlemmer.
Stk. 2. Formanden skal v√¶re landsdommer eller pr√¶sident eller vicepr√¶sident for S√ł- og Handelsretten. N√¶stform√¶ndene skal v√¶re byretsdommere. Formanden og n√¶stform√¶ndene beskikkes af besk√¶ftigelsesministeren efter udpegning af vedkommende retspr√¶sident. Begge k√łn skal v√¶re repr√¶senteret i n√¶vnets formandskab.
Stk. 3. De √łvrige medlemmer af n√¶vnet udpeges af besk√¶ftigelsesministeren. Heraf indstiller social- og integrationsministeren 3 medlemmer og ministeren for ligestilling og kirke 3 medlemmer. N√¶vnets medlemmer skal have best√•et juridisk kandidateksamen og udpeges blandt personer, der har s√¶rligt kendskab til k√łnsligestillingslovgivningen, lovgivningen om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse eller lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet samt kendskab til forholdene p√• arbejdsmarkedet. N√¶vnets medlemmer skal v√¶re uafh√¶ngige af den indstillende og den udpegende myndighed. Der skal sikres en ligelig k√łnsfordeling blandt medlemmerne af n√¶vnet.
Stk. 4. Medlemmerne af nævnet udpeges for 3 år ad gangen. Genudpegelse kan finde sted.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan udpege et antal suppleanter for de medlemmer, der er udpeget efter stk. 3. Udpegningen sker i overensstemmelse med stk. 3 og 4.
Stk. 6. [Retur] Beskæftigelsesministeren fastsætter nævnets forretningsorden efter forhandling med social- og integrationsministeren og ministeren for ligestilling og kirke.

¬ß 4. [Retur] N√¶vnet kan ikke behandle klager, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, f√łr denne har truffet afg√łrelse i sagen.
Stk. 2. Nævnet kan ikke behandle sager, der verserer ved domstolene.
Stk. 3. Så længe en sag verserer ved nævnet, kan sagens parter ikke anlægge sagen ved domstolene.

Kapitel 2
Klagebehandling


§ 5. Ankestyrelsen stiller sekretariat til rådighed for nævnet.
Stk. 2. Sekretariatet forbereder nævnets behandling af klager. Klagerne behandles på skriftligt grundlag.
Stk. 3. Sekretariatet kan anmode sagens parter om at medvirke til sagens oplysning. Hvis en part ikke efterkommer anmodningen inden den fastsatte frist, fasts√¶ttes en ny frist. Hvis opfordringen til at svare ikke efterkommes, kan n√¶vnet beslutte, at sagen kan afg√łres p√• det foreliggende grundlag.

¬ß 6. Ved behandling af en klage i n√¶vnet deltager 1 medlem af formandskabet og 2 √łvrige n√¶vnsmedlemmer. N√¶vnets afg√łrelse tr√¶ffes ved stemmeflerhed.
Stk. 2. Formanden kan beslutte, at der skal deltage yderligere 2 nævnsmedlemmer ved behandlingen af principielle sager.
Stk. 3. Sk√łnnes en sag at kunne afg√łres i overensstemmelse med fast rets- eller n√¶vnspraksis, kan afg√łrelsen tr√¶ffes af et medlem af formandskabet alene.

§ 7. Nævnet kan indhente erklæringer fra sagkyndige i forbindelse med behandlingen af en klage.
Stk. 2. Ved behandling af sager om brud p√• bestemmelser i kollektive overenskomster, jf. ¬ß 1, stk. 7, skal n√¶vnet indhente en udtalelse fra den p√•g√¶ldende overenskomsts parter, inden der tr√¶ffes afg√łrelse.

¬ß 8. N√¶vnet kan afvise at behandle en klage, som ikke sk√łnnes egnet til behandling ved n√¶vnet.
Stk. 2. Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis det er åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i sagen.
Stk. 3. Nævnet kan afvise at behandle klagen, hvis klageren ikke har retlig interesse i sagen.
Stk. 4. Nævnet kan delegere sin kompetence efter stk. 1-3 til sekretariatet. Nærmere regler herom fastsættes i nævnets forretningsorden.

¬ß 9. [Retur] N√¶vnets afg√łrelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. N√¶vnets afg√łrelser protokolleres og offentligg√łres i anonymiseret form. Begrundelsen for afg√łrelsen skal fremg√• af protokollatet. Er en beslutning ikke enstemmig, indf√łres oplysning om stemmeafgivningen og begrundelse for stemmeafgivningen.

¬ß 10. N√¶vnet kan bestemme, at en sag, hvori der er truffet afg√łrelse, skal genoptages, hvis s√¶rlige grunde taler derfor.

¬ß 11. Klageren kan tilbagekalde sin klage, indtil der er truffet afg√łrelse i sagen. Hvis den indklagede under sagsbehandlingen opfylder klagerens krav, eller hvis der indg√•s forlig mellem parterne om en endelig afg√łrelse af sagen, bortfalder sagen.

¬ß 12. N√•r n√¶vnet har truffet afg√łrelse i en sag, orienterer sekretariatet parterne om afg√łrelsen og om muligheden for at indbringe sagen for domstolene.
Stk. 2. [Retur] Hvis n√¶vnets afg√łrelser og forlig, som er indg√•et for n√¶vnet, ikke efterleves, skal n√¶vnet p√• klageren eller Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution indbringe sagen for
domstolene, hvis klageren eller instituttet anmoder herom.

§ 13. Nævnet afgiver en gang årligt en beretning om sin virksomhed.

Kapitel 3
Ikrafttræden m.v.


§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Formanden for n√¶vnet udpeges f√łrste gang for en periode p√• 4 √•r.
Stk. 3. Sager, der er indbragt for Ligestillingsn√¶vnet eller Klagekomit√©en for Etnisk Ligebehandling p√• tidspunktet for denne lovs ikrafttr√¶den, overf√łres til videre behandling i n√¶vnet.

§§ 15 Р17 (Udeladt)

§ 18. (Ophævet)

¬ß 19. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Lovbekendtg√łrelsen om Ligebehandlingsn√¶vnet p√• Retsinformation.

Historisk
Lov om Ligebehandlingsn√¶vnet – LBK nr. 905 af 3. september 2012 afl√łstes den 1. januar 2016 af Bekendtg√łrelse af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet – LBK nr 1230 af 02/10/2016
Lovbekendtg√łrelsen er en sammenskrivning af Lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsn√¶vnet (p√• Retsinformation) med senere √¶ndringer.
Den 10. december 2015 vedtog Folketinget L 28. De vedtagne ændringer, der træder i kraft den 1. januar 2016, er indskrevet i de herover gengivne dele af loven. Efter vedtagelsen af L 28 har den fået betegnelsen LOV nr. 1570 af 15. decembewr 2015.
LOV nr. 1570 af 15. decembewr 2015 på Retsinformation.