Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Vist 501 gange.
Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol

European Court of
Human Rights Council of Europe
All√©e des Droits de l’Homme,
67000 Strasbourg, France
Tlf.: +33 388412018

Den Europæiske MenneskerettighedsdomstolDen Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler klager over europæiske stater.
Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol – EMD (p√• engelsk European Court of Human Rights) – i Strasbourg er en institution under Europar√•det. Menneskerettighedsdomstolen behandler klager i sager vedr√łrende overtr√¶delse af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, der er udarbejdet af Europar√•det og tr√•dte i kraft i 1953.

Menneskerettighedsdomstolen behandler to typer af klager. Dels klager, hvor en medlemsstat klager over en anden medlemsstats formodede overtrædelse af menneskerettighedskonventionen (de såkaldt mellemstatslige klager) og dels individuelle klager, hvor borgere kan klage over medlemsstater.

Det er dog en betingelse for behandling af individuelle klager, at alle klagemuligheder i landet, hvor den p√•st√•ede kr√¶nkelse har fundet sted, er udt√łmt, og at klagen er indsendt senest seks m√•neder efter, at den endelige beslutning er truffet af domstolene eller myndighederne i det p√•g√¶ldende land.

Foreninger kan som udgangspunkt også klage, idet foreninger kan have rettigheder, der kan krænkes. Det kræver dog, at foreningen som forening er krænket.
En forening kan derfor ikke klage over krænkelser af et eller flere medlemmers rettigheder. En foreningen kan dog klage på vegne af et medlem i henhold til en udstedt fuldmagt.
Et foreningsmedlem, der er blevet krænket, vil normalt også selv kunne klage som et selvstændigt offer for en krænkelse.

Det er gratis at klage til Menneskerettighedsdomstolen, men klagen skal opfylde visse betingelser.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i dens nuværende form har eksisteret siden 1998, hvor den daværende Menneskerettighedskommission (dannet i 1954) og Menneskerettighedsdomstol (dannet i 1959) blev slået sammen til en institution.

I Danmark blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention gjort til en del af dansk ret ved lov i 1992.

Menneskerettighedsdomstolens fortolkning af konventionen er dynamisk, hvilket betyder, at selvom konventionen er fra 1950, fortolker Menneskerettighedsdomstolen den i lyset af de nuværende samfundsforhold i Europa, og derfor er konventionen og Menneskerettighedsdomstolens praksis aktuel og relevant den dag i dag.

Menneskerettighedsdomstolen består af 47 dommere svarende til en dommer fra hvert medlemsland. Dommerne foreslås af medlemslandene, men det er Europarådets Parlamentariske Forsamling, der udpeger dem.
Udpegningen gælder for seks år, men genvalg kan finde sted. Den pligtige afgangsalder for dommere er 70 år.

Proceduren ved klage
En klage kan indgives på dansk. Der er en række formelle forhold, som skal være opfyldt, for at klagen bliver behandlet.
N√•r Menneskerettighedsdomstolen har modtaget en klage, er det i f√łrste omgang Domstolens sekretariat, der ser p√• sagen.
Klagen vil herefter blive behandlet i en komité på 3 dommere, eller i et kammer der består af 7 dommere. En komité kan kun tage stilling til om klagen skal afvises.
Eventuelt erstatningskrav skal fremsættes skriftligt.

Hvis klagen ikke afvises, vil dens behandling forts√¶tte i kammeret. Kammeret beder den stat, som klagen vedr√łrer, om statens opfattelse af klagesagen. Kammeret kan p√• et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling indkalde klageren og staten til et offentligt retsm√łde, hvor parterne kan fremf√łre deres synspunkter mundtligt.

Hvis parterne ikke indgår et forlig, skal kammeret afsige en dom. I dommen tager kammeret stilling til om staten har overtrådt konventionen ved at have krænket en eller flere af de rettigheder eller friheder, som staten skal respektere efter konventionen eller tillægsprotokollerne.

Hvis klagesagen rejser v√¶sentlige sp√łrgsm√•l om fortolkningen af konventionen eller till√¶gsprotokollerne, eller hvis l√łsningen af et sp√łrgsm√•l i kammeret kan f√• et resultat, der er uforeneligt med en dom, der tidligere er afsagt af Menneskerettighedsdomstolen, kan kammeret p√• et hvilket som helst tidspunkt overlade sagen til behandling i Storkammeret, der best√•r af 17 dommere.

Hvis staten eller klageren mener, at kammerets dom er forkert, kan de hver især inden 3 måneder efter den dag, hvor dommen er afsagt, anmode om, at sagen indbringes for Storkammeret.
Et udvalg p√• 5 af Storkammerets dommere skal derefter beslutte, om sagen skal indbringes for Storkammeret. Det skal den, hvis udvalget mener, at sagen rejser et v√¶sentligt sp√łrgsm√•l om fortolkningen eller anvendelsen af konventionen eller protokollerne, eller at den vedr√łrer et v√¶sentligt emne af generel vigtighed.
Godkender udvalget en anmodning om, at sagen indbringes for Storkammeret, vil Storkammerets dom v√¶re den endelige afg√łrelse af sagen.
Hvis udvalget ikke mener, at sagen rejser v√¶sentlige sp√łrgsm√•l eller vedr√łrer et v√¶sentligt emne, er kammerets dom den endelige afg√łrelse af klagesagen. Det er kammerets dom ogs√•, hvis klagesagens parter ikke inden udl√łbet af fristen p√• 3 m√•neder har bedt om, at sagen henvises til Storkammeret.

Dommene offentligg√łres af Menneskerettighedsdomstolen. Dommene findes kun p√• engelsk og/eller fransk.

Medlemsstaterne er forpligtet til at rette sig efter Menneskerettighedsdomstolens endelige afg√łrelser i sager, hvori de er parter.
Det er Europar√•dets Ministerkomit√© – i princippet de 47 medlemslandes udenrigsministre, men reelt et sekretariat og ambassad√łrerne ved Europar√•det – der kontrollerer, at de stater, der er blevet d√łmt for en menneskeretskr√¶nkelse, ogs√• f√łlger dommen op.

N√•r Ministerkomit√©en har f√•et tilstr√¶kkelige oplysninger om, at den d√łmte medlemsstat har taget de n√łdvendige skridt, f.eks. udbetalt en erstatning, anerkender Ministerkomit√©en dette ved at vedtage en resolution, der bringer sagen til afslutning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols hjemmeside. Kun på engelsk og fransk.
Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er en publikation udgivet af Justitsministeriet.
Sådan klages til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol inkl. link til klageformular hos Justitsministeriet.
√Örlige rapporter fra 2001 og frem fra Menneskerettighedsdomstolen.

OBS! Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er ikke en del af Den Europæiske Union РEU.