Spgsm. 2 den 5. februar 2016 om hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort der eksisterer i Danmark. Svar 22. februar og 1. marts 2016.

Vist 77 gange.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. februar 2016 efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF) sp√łrgsm√•l 2 – Samling: 2015-16 – om hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort, der eksisterer, hvordan udstedelsesprocessen foreg√•r, herunder, om der er forskelle p√• henholdsvis hvilken myndighed/kommune der varetager udstedelsen, til social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 22. februar og supplerende den 1. marts 2016.

Sp√łrgsm√•l
‚ÄĚVil ministeren – evt. med bidrag fra justitsministeren og sundheds- og √¶ldreministeren – redeg√łre for, hvilke gyldige nationale billedlegitimationskort der eksisterer, hvordan udstedelsesprocessen foreg√•r, herunder om der er forskelle p√• henholdsvis hvilken myndighed/kommune der varetager udstedelsen, hvilken forretningsmodel der ligger til grund for den givne billedlegitimation, og hvilken leverand√łr der leverer soft-ware/hardware til udstedelsen af kortet?‚ÄĚ.

Svar den 22. februar 2016.
Jeg forst√•r sp√łrgerens henvisning til eksisterende nationale billedlegitimationskort s√•dan, at der t√¶nkes p√• billedlegitimationskort, som efter ans√łgning kan udstedes af en offentlig myndighed til en bredere personkreds uafh√¶ngigt af f.eks. ans√¶ttelsesforhold. P√• den baggrund kan jeg oplyse, at der ikke findes s√•danne kort p√• mit ressortomr√•de.

For at kunne besvare sp√łrgsm√•let, har jeg derfor indhentet bidrag fra Sundheds- og √Üldreministeriet, Udl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet og Transport- og Bygningsministeriet, hvor der findes billedlegitimationskort, som jeg vurderer som omfattet af sp√łrgsm√•let.

Sundheds- og Ældreministeriets område:
I henhold til bekendtg√łrelse nr. 532 af 13. juni 2004 om udstedelse af legitimationskort til personer p√• 16 √•r og derover kan personer p√• 16 √•r og derover af opholdskommunen f√• udstedt et legitimationskort med foto (alkoholkort).

Ans√łgning om legitimationskort indleveres til kommunen p√• en fortrykt formular, og kommunen kan opkr√¶ve et gebyr p√• h√łjst 150 kr. for udstedelse af kortet. Legitimationskortet p√•f√łres ans√łgerens fulde navn og f√łdselsdato samt et vellignende foto af ans√łgeren.

Det bemærkes, at de nærmere omstændigheder omkring udstedelse og produktion af legitimationskortet afhænger af den udstedende kommune.

Transport- og Bygningsministeriets område:
Transport- og Bygningsministeriet har for s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•l 2 indhentet bidrag fra Rigspolitiet, som oplyser f√łlgende:
‚ÄĚRigspolitiet kan for s√• vidt ang√•r k√łrekort oplyse, at reglerne for udstedelse af k√łrekort samt de n√¶rmere krav til k√łrekortets indhold findes i f√¶rdselsloven og k√łrekortbekendtg√łrelsen.

Det fremg√•r af k√łrekortbekendtg√łrelsens ¬ß 76, at k√łrekort udstedes af Rigspolitiet som EU-model i overensstemmelse med bestemmelserne i k√łrekortbekendtg√łrelsens bilag 1.

Ans√łgning om k√łrekort indgives til kommunen eller politiet. N√•r myndigheden modtager ans√łgningen, udfyldes stamkortet, som p√•f√łres foto og borgerens underskrift. Er der tale om 1.gangs k√łrekort eller generhvervelse, modtager kommunen ans√łgningen samt stamkortet fra den k√łrepr√łvesagkyndige.

Myndigheden foretager herefter indberetning i politiets k√łrekortregister og sender stamkortet til Rigspolitiets k√łrekortproducent, der parrer stamkortet med indberetningen fra k√łrekortregisteret og producerer kortet. Rigspolitiet har ved offentligt udbud indg√•et kontrakt med Oberthur Technologies Denmark A/S om produktion af k√łrekort.

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at k√łrekortet produceres og sendes fra k√łrekortproducenten til borgeren eller den udstedende myndighed.‚ÄĚ

Transport- og Bygningsministeriet henholder sig til Rigspolitiets bidrag.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område:
Udl√¶ndinge-, Integrations- og Boligministeriet har oplyst, at politiet med hjemmel i udl√¶ndingeloven registrerer en udl√¶nding, der ans√łger om opholdstilladelse med navn, f√łdselsdata og nationalitet p√• baggrund af oplysninger fra udl√¶ndingen eller data, der fremg√•r af dokumenter vedr√łrende den p√•g√¶ldende udl√¶nding. Politiet registrerer desuden personfotografi og fingeraftryk af udl√¶ndingen. I forbindelse med registreringen udsteder politiet et asylans√łgerkort til udl√¶ndingen. Asylans√łgerkortet gives til en asylans√łger, hvis asylsag ikke er f√¶rdigbehandlet, som bevis p√• at udl√¶ndingen har tilladelse til at opholde sig i Danmark, mens sagen behandles.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har desuden oplyst, at opholdstilladelse meddeles i form af et opholdskort med biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) lagret på en chip. Opholdskortet er dokumentation for, at man har opholdstilladelse i Danmark.
De praktiske foranstaltninger omkring udstedelsen af id-kort til asylans√łgere varetages af Nationalt Udl√¶ndinge Center i Center Sandholm (NUC), som h√łrer under Rigspolitiet.

Jeg har endnu ikke modtaget bidrag fra Justitsministeriet. Når jeg modtager bidraget fra Justitsministeriet, vil jeg fremsende en supplerende besvarelse.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Supplerende svar den 1. marts 2016.
Som anf√łrt i min besvarelse af 22. februar 2016 af sp√łrgsm√•l nr. 2 ad B31, vender jeg hermed tilbage med en supplerende besvarelse af sp√łrgsm√•let, da jeg nu har modta-get Justitsministeriets bidrag.

Justitsministeriet har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚJustitsministeriet har foretaget en h√łring af Rigspolitiet p√• baggrund af de stillede sp√łrgsm√•l.

Det kan indledningsvis oplyses, at Rigspolitiet udsteder pas og k√łrekort. Justitsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at det er aftalt med Transport- og Bygningsministeriet (TRM), at TRM besvarer de dele af sp√łrgsm√•let, som vedr√łrer k√łrekort. Justitsministeriets bidrag vedr√łrer s√•ledes pas.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•l 2, har Rigspolitiet oplyst f√łlgende:

For s√• vidt ang√•r pas, kan Rigspolitiet oplyse, at reglerne for udstedelse af pas til danske statsborgere samt de n√¶rmere krav til passets indhold findes i pasloven og pasbekendtg√łrelsen.

Det fremg√•r af pasbekendtg√łrelsens ¬ß 4, stk. 2, at pas udf√¶rdiges p√• pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitichefen. Passet omfatter en persondataside og et kontaktl√łst elektronisk lagringsmedie, der indeholder personlige oplysninger om pasindehaveren.

Det fremg√•r af pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5, at pasans√łgning skal ske ved indgivelse af ans√łgning til en kommune ved anvendelse af den digitale l√łsning, som den p√•g√¶ldende kommune stiller til r√•dighed.

Rigspolitiet har til brug for kommunernes behandling af pasans√łgninger udarbejdet en pasmanual. Det fremg√•r blandt andet af pasmanualen, at kommunerne ved modtagelse af en pasans√łgning skal foretage identitetskontrol. Kontrollen af ans√łgerens identitet sker typisk p√• baggrund af et tidligere udstedt pas. Kravene til identitetskontrol fremg√•r af pasbekendtg√łrelsens ¬ß¬ß 6-8.

Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen, Udenrigsministeriets repræsentationer samt politiet tillige har adgang til at bestille pas.

Myndighederne optager ved bestilling af pas fingeraftryk af pasans√łgeren og foretager indberetning i politiets pasregister. Myndighederne har hver is√¶r kunnet v√¶lge egen it-l√łsning til optagelse af fingeraftryk og overf√łrsel af data, og der kan derfor v√¶re forskel p√• den tekniske udformning af disse l√łsninger.

De myndigheder, som har valgt at anvende politiets it-l√łsning, sender herefter et stamkort til Rigspolitiets pasleverand√łr. De √łvrige myndigheder sender stamkortdata elektronisk.

Pasproducenten modtager og parrer oplysningerne om fingeraftryk, indberetning i pasregisteret samt eventuelt stamkort. Passet produceres herefter og sendes fra pasproducenten til borgeren eller den udstedende myndighed, ligesom borgeren har mulighed for at afhente passet hos pasproducenten.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at indg√•elsen af kontrakt om pasproduktion siden 2004 har foreg√•et ved offentligt udbud, og at Rigspolitiet har indg√•et kontrakt med Gemalto Danmark A/S til at varetage opgaven.‚ÄĚ

Jeg kan, for s√• vidt ang√•r de dele af sp√łrgsm√•let, der vedr√łrer k√łrekort, henvise til det svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 2, jeg den 22. februar 2016 har oversendt til Social- og Indenrigsudvalget.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svarene.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det supplerende svar hos Folketinget i pdf-format.