Nyhedsbrev nr. 4 af 4. maj 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 104 gange.
1. Generalforsamlingen 2007
P√• generalforsamlingen den 31. marts 2007 blev der valgt en ny bestyrelse, der fik f√łlgende sammens√¶tning:

Bestyrelsen:
Formand Karin Astrup
Kasserer Pia Nielsen
Næstformand Tina Schuldt
Sekretær og Webmaster Jane Johansen
Bestyrelsesmedlem Ulla R√łrvig
1. Suppleant Pernille Knudsen
2. suppleant Signe Kruse

§ 23 i vedtægterne ændret:
Ved foreningens oph√¶velse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket form√•l foreningens evt. formue og aktiver i √łvrigt skal anvendes. ” er s√•ledes ikke tilstr√¶kkelig. Ved foreningens oph√¶velse skal det almennyttige form√•l s√•ledes tilgodeses og en eventuel formue m√• s√•ledes eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuv√¶rende formulering.

Den nye formulering ser derfor således ud:
“Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jvf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.”

Kontingentforh√łjelse:
Generalforsamlingen vedtog at forh√łje kontingentet til 300.- dkk om √•ret. Foreningen har i de seneste to √•r haft et underskud p√• den daglige drift, som f√łlge af det h√łje aktivitetsniveau som vi har b√•de nationalt og internationalt, et aktivitetsniveau som vi √łnsker at bibeholde ogs√• i fremtiden.

2. Kjole Ole sagen
Der er nu rejst sigtelse imod indehaveren af B&O i Viborg for overtr√¶delse af diskriminationsloven. Vi f√łlger sagen og holder jer orienteret via vores hjemmeside.

3. Bog projekt “H√•ndbog om k√łnsidentitet
Trans-Danmark er i √łjeblikket ved at udf√¶rdige en bog med arbejdstitlen “H√•ndbog om k√łnsidentitet“.
Form√•let er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.
Bogen vil bl.a. behandle f√łlgende omr√•der:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (k√łnshormonbehandling, k√łnsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).

Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.

Vi regner med at bogen vil udkomme i 4. kvartal 2007.

Forårsarrangement i Vejle
VI havde et velbes√łgt for√•rsarrangement i Vejle den 13. april i samarbejde med TiD med 22 deltagere. Her gav Birthe et kort indl√¶g om at f√¶rdes i det offentlige rum samt tips om make-up, herunder forevisning af medbragte kosmetik produkter.

Bygningen i Vejle var denne aften spækket med unge mennesker der var til koncert med et par lokale bands; men som også tog sig tid til at få en snak med nogle af vore deltagere.

Pia Nielsen skal have tak for at få stablet arrangementet på benene.

Hjemmesiden
Vi har nedsat et udvalg der skal redesigne vores hjemmeside. Dette udvalg består af Jane, Solveig Lerche og Tina Schuldt.
Hvis I har forslag til hvorledes hjemmesiden skal se ud, så send disse til Jane eller Solveig.

TGEU Steering Committee m√łde i Amsterdam den 27-29.april 2007
Trans-Danmark har jo som bekendt to medlemmer af steering committee i TGEU, s√• Tina og Karin deltog begge i m√łdet i Amsterdam.
M√łdet havde 17 punkter p√• programmet og jeg skal nedenfor redeg√łre for de vigtigste punkter.

M√łde med Europaparlamentet.
Den 3. juli 2007 vil Justus Eisfeld, Jane Thomas og Stephen Whittle deltage i et m√łde med en s√•kaldt ‘Intergroup’, hvilket er en gruppe af MEP’ere fra alle fraktioner i Europaparlamentet, hvor man vil diskutere f√łlgende emner:
Pas problematikken
Menneskerettigheder
Diskrimination på arbejdspladsen
Diskrimination i sundhedsvæsenet og andre service institutioner

Justus Eisfeld, som er den midlertidige formand for TGEU vil holde indlægget.

Det var meningen at hele steering committee skulle have deltaget; men da EU parlamentet ikke financierer rejseomkostninger til Bruxelles, s√• valgte man at sende de f√łrn√¶vnte deltagere.

TG Council i Torino den 16-19. november 2007

Dette emne optog naturligvis en ganske del af tiden om l√łrdagen. Rosanna og Alex fra Italien redegjorde for hvorledes de havde f√•et finansieringen p√• plads med bidrag fra Stat, Amt og kommune. Dette betyder at deltagergebyret vil kunne holdes p√• omkring 50-70 ?, hvortil s√• kommer deltagernes rejseomkostninger.

Second European Transgender Council РMaking Human rights work Рer temaet for konferencen der samtidig skal fungere som stiftende generalforsamling for TGEU, hvor den kommende bestyrelse skal vælges. Bestyrelsen vil komme til at bestå af 16 medlemmer, og både Tina og jeg agter at stille op til valget.

Under konferencen vil der være workshop der beskæftiger sig med vedtægterne, en workshop der ledes af Tina, og der vil være en workshop der beskæftiger sig med aktivitetsplanerne for 2008 Р2010 samt budgettet herfor. Denne workshop ledes af mig (Karin). Dermed fik vi sat os på to af de vigtigste områder i organisationen.

Herudover vil der arrangeres s√•kaldte ‘how to’ workshops, hvor de forskellige deltagere kan finde inspiration til at komme videre i deres hjemlande. Alt i alt vil det blive et meget sp√¶ndende council og vi h√•ber at vi f√•r endnu flere organisationer/ foreninger fra hele Europa til at deltage i arbejdet.

Desuden forventer vi at vi f√•r valgt Pia Nielsen til revisor for TGEU, hun er blevet indstillet til dette p√• m√łdet i Amsterdam.

Internationalt forskningsprojekt om transgender finansieret af EU:

EU kommissionen har givet ok til gennemf√łrelsen at et trans-europ√¶isk forskningsprojekt, hvor der vil blive lavet en sp√łrgeskema analyse omkring transgender forhold i Europa. Budgettet er 60,258.- ? som finansieres af EU.
Så snart at den endelige godkendelse af budgettet er på plads vil vi informere jer nærmere.
Unders√łgelsen foretages af Manchester Metropolitan University af professor i jura Stephen Whittle og professor i sociologi Lewis Turner.
TGEU vil f√• en indt√¶gt fra projektet p√• ca. 10 % af budgettet mod at udf√łre en del af arbejdet via de nationale foreninger.

Stemmeafgivelsesproceduren i TGEU:

Dette blev igen diskuteret idet det er vigtigt at foreningerne f√•r en st√łrre stemmev√¶gt end enkeltmedlemmer. Dette har jo v√¶ret en af mine k√¶pheste og nu vil der p√• den f√łrste telefonkonference i TGEU den 8. maj foreligge et opl√¶g til dette.

Vi vender tilbage med flere oplysninger når vi er kommet videre.

Andet:
Steering committee vil holde faste telefonkonferencer på alle tirsdage i ulige uger

N√¶ste steering committee m√łde er i Berlin i 7-9. september 2007

Hvad sker der i Europa?

Island: Der er lige dannet en ny forening der hedder Trans-Island og som har taget deres inspiration fra os, hvilket ikke kan overraske da et af bestyrelsesmedlemmerne på Island er medlem hos os og har været revisorsuppleant i 5 år, nemlig Anna J. Armannsdottir.

Italien: Gruppo Luna ser ikke nogen f√¶lles italiensk forening forel√łbig. Der sker ikke megen fremdrift i trans emner, hvilket skyldes den nylig vedtagne lov om registreret partnerskab. Der er et forslag oppe om at staten/sygekaserne betaler ikke kun SRS men ogs√• hormonbehandlingen og andre behandlinger.

Tyskland: Indenrigsudvalget holdte for nylig et m√łde om den tyske lov om transseksualitet. Alle partier er enige om at loven b√łr revideres. Den reviderede lov vil indeholde f√łlgende omr√•der:
Man kan forblive i ægteskaber
Pas loven ændres i november
De personlige Id-kort vil blive revideret i 2009; man regner at k√łnsbetegnelsen fjernes ved denne lejlighed.

√ėstrig: Ny transgender lov under udarbejdelse. TransX havde et m√łde med Kristdemokraterne og h√•ber de kan √łge presset p√• politikkerne.

Holland: Dårlig udvikling, bl.a. havde man en transgender der blev myrdet for 14 dage siden i den Haag. Der er stillet forslag til at reducere sygesikringens bidrag til sekundære operationer

Belgien: Har f√•et en ny lov s√•ledes at man ikke l√¶ngere skal igennem retssystemet for at f√• lov til operation; men nu kan n√łjes med at f√• en vurdering fra sundhedsv√¶senet.

Sverige: Har fået en ny lov; men der er ikke sket nogen ændringer.

Spanien: Har f√•et en ny lov, hvor man kan skifte den officielle k√łnsidentitet uden at beh√łve en operation.

Forslag til folketingsbeslutning
B 142 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.
Fremsat den 30. marts 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL)
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelle/transk√łnnedes rettigheder
Folketinget opfordrer regeringen til i n√¶ste folketingssamling at frems√¶tte et lovforslag, der kan sikre transseksuelle/transk√łnnedes rettigheder.
Forslaget skal sikre,
– at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres k√łn,
– at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr.nr og pas skal udtrykke,
– at myndige mennesker – efter grundig vejledning og r√•dgivning om konsekvenserne – selv afg√łr, om de vil gennemg√• en k√łnsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til r√•dighed for borgerne, og
– at alle mennesker uanset k√łn og seksuel orientering skal have de samme muligheder, herunder muligheden for at adoptere b√łrn.

Bemærkninger til forslaget
Transseksualitet/transk√łnnethed handler om identitet og har ikke noget med seksualitet at g√łre. Det handler om f√łlelsen af at v√¶re f√łdt i en krop med et forkert k√łn.
Der er ikke tale om en patologisk (psykisk) lidelse, men det kan ofte skabe store problemer for det psykiske helbred, n√•r det somatiske k√łn ikke stemmer overens med den psykologiske k√łnsidentitet.
Transseksuelle/transk√łnnede bliver ofte m√łdt med fordomme, frygt, ubehag og fjendtlighed. I nogle tilf√¶lde kan det betyde, at de tvinges/presses ud af arbejde eller uddannelse.
Enhedslisten afviser et system, der juridisk og kulturelt bel√łnner √©n bestemt livsform, nemlig kernefamilien og den konventionelle k√łnsidentitet. Derfor afviser Enhedslisten at se transseksualitet som en sygdom. Ethvert menneske har ret til selv at definere sin k√łnsidentitet. Beslutningsforslaget skal sikre alle mennesker denne ret.
Danmark har tidligere v√¶ret et foregangsland p√• dette omr√•de, men i dag halter vi bagud. Andre lande er for l√¶ngst kommet de transseksuelle og transk√łnnede i m√łde.
Det k√łnsm√¶rkede cpr.nr er med til at opretholde ideen om k√łn som noget naturligt og medf√łdt. Enhedslisten mener derimod, at k√łn s√•vel som klasse, race, etnicitet osv. er sociale kategorier, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Cpr b√łr ikke markere k√łn, lige s√• lidt som det b√łr markere klasse, race, politiske tilh√łrsforhold, nationalitet eller nogen andre sociale kategorier. Dels afspejler personnummeret et system, der bygger p√• ulighed mellem k√łn, dels er det medvirkende til, at denne ulighed bibeholdes til nogles fordel og andres ulempe. Nyf√łdtes personnummre skal helt miste deres k√łnsspecificitet. Indtil da b√łr det v√¶re nemt for alle at skifte personnummerets sidste ciffer.
Ligeledes b√łr det v√¶re uproblematisk at skifte mellem k√łnsspecifikke navne. Spanien har netop gennemf√łrt en s√•dan lovgivning. I Norge har denne mulighed eksisteret siden 2003. I Danmark kan man s√łge om tilladelse til dette. Forslagsstillerne mener, at der skal v√¶re tale om en ret.
Kirurgiske forandringer, hormonbehandlinger m.m. b√łr bestemt v√¶re et offentligt tilbud, men aldrig et krav for at kunne gennemf√łre √¶ndring af cpr.nr, √¶ndring af k√łnsbetegnelse i passet eller navneskift. Konsekvensen af at fastholde kravet om, at der skal gennemf√łres en k√łnsskifteoperation for at f√• √¶ndret navn, cpr.nr og k√łnsidentitet i passet, er, at antallet af personer, som √łnsker at gennemf√łre en k√łnsskifteoperation bliver st√łrre, end det ellers ville have v√¶ret.
Erfaringer med behandling af transseksuelle/transk√łnnede viser, at det ikke er noget, der ¬Ľg√•r over¬ę. Da erfaringerne ogs√• viser, at langt de fleste transseksuelle/transk√łnnede f√•r et bedre liv efter at have f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation, er det vigtigt, at denne mulighed st√•r til r√•dighed for transseksuelle/transk√łnnede.
Afg√łrelse om operation eller ej tr√¶ffes af den enkelte, men der skal forud for den endelige beslutning v√¶re omfattende r√•dgivning og vejledning.
Godkendelsen af adoption skal v√¶re uafh√¶ngig af ans√łgernes k√łn og seksuelle orientering. Der skal v√¶re tale om en socialfaglig afg√łrelse, som udelukkende fokuserer p√• barnets tarv

Erwin Jöhnk 50 år
Id√© manden, forfatteren, kunstneren, politikeren og debatt√łren Erwin Maria J√∂hnk fylder i dag 1. maj 50 √•r.
Erwin er f√łdt i Sydslesvig, Barkelsby, ved Eckernf√∂rde i 1958 og blev dansk statsborger i 1966.
Han har altid v√¶ret meget aktiv i politik, b√•de lokalt og p√• landsplan og ikke mindst p√• det trans politiske omr√•de. Erwin har et godt indblik i sundhedssektoren med grundlag i egne erfaringer. Han har m√•tte igennem en hjerteoperation, flere rygoperationer og en k√łnsskifteoperation. De fleste ville nok bukke under for alle de problemer, men ikke Erwin som besidder en st√¶dighed og livs vilje der vil v√¶re mange forundt. Han har en indre ro og balance der g√łr at han har kunnet hj√¶lpe rigtig mange mennesker med deres problemer.
Optimisme kendetegner ogs√• Erwin, der er ikke noget problem der er st√łrre end det kan l√łses.
Selv om Erwin har f√•et det √łnskede k√łnsskifte har han k√¶mpet videre for de transseksuelle sag om at blive en anerkendt gruppe i samfundet og har tidligt s√łgt sammenhold med andre minoriteter. Dette arbejde er sket dels i foreningssammenh√¶ng, hvor han har v√¶ret n√¶stformand i Trans-Danmark frem til 2006; men ogs√• som privatperson.
Dagen blev fejret med en reception på privatadressen og senere på sommeren en privat fest for indbudte gæster.

Spring ud dag den 30. maj 2007
Fra Katja Tordrup har vi modtaget f√łlgende:
Jeg har ved flere lejligheder pr√¶senteret mine omgivelser for den internationale “spring ud dag” for transvestitter og transseksuelle. Mit initiativ er blevet godt modtaget af de fleste, dog med en vis, vel ogs√• forventelig skepsis, om det nu kan lade sig g√łre. – At f√• en halv verden til at holde transefest p√• samme dato og hvert √•r i fremtiden.

Jeg er selv overbevist om at dette bliver en succes her i Danmark, og n√•r vore resultater ligger p√• hjemmesiden og vi starter nedt√¶llingen til n√¶ste √•rs “spring ud dag”, kommer man med rundt om i verden!
Hvad kan man egentlig bruge denne “spring ud dag” til?

Ja, organisationer, foreninger og enkeltpersoner kan jo bruge dagen til, en årlig tilbagevendende opmærksomhed på vores ismer.
Transpersoner klager hele tiden over at samfundet ikke er indstillede til os, og det er derfor, at s√• mange har det sv√¶rt. Uanset om dette er virkelighed eller fiktion, s√• vil en √łget opm√¶rksomhed, g√łre livet lettere for en masse mennesker.

Og det er her at vi, som er sluppet ud, har et ansvar for at gå forrest. Hvem ved, om ikke en ganske lille indsats d. 30. maj kan hjælpe et par andre til bedre forståelse og accept hos deres nærmeste.

Jeg vil gerne g√łre opm√¶rksom p√• at dette ikke er et TiD projekt. Det er heller ikke et Katja projekt. Det er et trans projekt, som vedr√łrer alle os, som vedkender at vores ismer, er en vigtig del af vores liv.

Vi har en masse forst√•else for at ikke alle kan st√• p√• str√łget og dele brochurer ud, eller komme i fjernsynet, men s√• kan man m√•ske lave kaffe eller fotografere eller skrive sp√¶ndende historier om hvordan man oplever forl√łbet af denne dag.

Se mere på TiDs hjemmeside

Dette var ordene for denne gang.

Har du et bidrag du gerne vil have med i vores newsletter, så send det til undertegnede.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk