P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.

p-mod-s-og-Cornwall-county-council

C-13/94, EF-Domstolen, transseksuel, EF-domstolen, k√łnsskifte, ligebehandling af m√¶nd og kvinder, P mod S og Cornwall County Council

P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.

Vist 206 gange.
EF-Domstolen afgjorde den 30. april 1996 i sagen P mod S og Cornwall County Council vedr√łrende ligebehandling af m√¶nd og kvinder – afskedigelse af en transseksuel. Sag C-13/94.
Afg√łrelsen l√łd p√•, at det var ulovligt at afskedige en transseksuel p√• grund af dennes k√łnsskifte.

Sammendrag
N√•r henses til form√•let med direktiv 76/207 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r, er direktivets artikel 5, stk. 1, til hinder for afskedigelse af en transseksuel p√• grund af dennes k√łnsskifte. Da det er en af menneskets grundl√¶ggende rettigheder ikke at blive udsat for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn, kan direktivets anvendelsesomr√•de ikke skulle indskr√¶nkes til blot at omfatte den forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn. Direktivet finder ogs√• anvendelse p√• den forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte, idet en s√•dan forskelsbehandling v√¶sentligst, hvis ikke udelukkende, finder sted p√• grundlag af den p√•g√¶ldendes k√łn, idet afskedigelse af en s√•dan person med den begrundelse, at den p√•g√¶ldende har til hensigt at gennemg√• eller har gennemg√•et et k√łnsskifte uds√¶tter vedkommende for en behandling, som er mindre gunstig set i forhold til personer af det k√łn, som vedkommende ans√•s at tilh√łre f√łr operationen.

Parter
I sag C-13/94,
ang√•ende en anmodning, som Industrial Tribunal, Truro (Det Forenede Kongerige), i medf√łr af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for n√¶vnte ret verserende sag,

P. mod S. og Cornwall County Council,

at opn√• en pr√¶judiciel afg√łrelse vedr√łrende fortolkningen af R√•dets direktiv 76/207/E√ėF af 9. februar 1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r (EFT L 39, s. 40),

har
DOMSTOLEN
sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet og G. Hirsch samt dommerne G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (refererende dommer), J.L. Murray, H. Ragnemalm og L. Sevón,

generaladvokat: G. Tesauro
justitssekretær: fuldmægtig L. Hewlett,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:
 • P. ved Helena Kennedy, QC, og Barrister Rambert De Mello for advokatfirm√¶t Tyndallwoods & Milichip
 • Det Forenede Kongerige ved Assistant Treasury Solicitor John E. Collins, som befuldm√¶gtiget, bist√•et af David Pannick, QC
 • Kommissionen for De Europ√¶iske F√¶llesskaber ved Nicholas Khan, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldm√¶gtiget,

p√• grundlag af retsm√łderapporten,

efter at der er afgivet mundtlige indl√¶g i retsm√łdet den 21. marts 1995 af P. ved Solicitor Madeleine Rees og Solicitor Vereena Jones, Helena Kennedy, QC, Barrister Rambert De Mello og Barrister Ben Emmerson, af Det Forenede Kongerige ved John E. Collins, bist√•et af David Pannick, og af Kommissionen ved Nicholas Khan,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afg√łrelse den 14. december 1995,

afsagt f√łlgende
Dom

Dommens præmisser
 1. Ved kendelse af 11. januar 1994, indg√•et til Domstolen den 13. januar 1994, har Industrial Tribunal, Truro, i medf√łr af EF-traktatens artikel 177 forelagt to pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l vedr√łrende fortolkningen af R√•dets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r (EFT L 39, s. 40, herefter “direktivet”).
 2. Sp√łrgsm√•lene er blevet rejst under en sag anlagt af P. mod S. og Cornwall County Council.
 3. Sags√łgeren i hovedsagen, P., var ansat i en ledende stilling ved en uddannelsesinstitution, der p√• det for sagen relevante tidspunkt blev drevet af Cornwall County Council, som var den lokale forvaltningsmyndighed. Et √•r efter sin ans√¶ttelse meddelte P. institutionens rektor og administrative leder, S., at han havde til hensigt at gennemg√• et k√łnsskifte. Dette skulle indledes med en s√•kaldt “life test”-periode, hvor P. skulle kl√¶de sig som og agere som kvinde, hvorefter P. ved kirurgiske indgreb skulle opn√• ydre fremtoning som kvinde.
 4. I begyndelsen af september 1992 modtog P., der p√• det tidspunkt havde gennemg√•et en kirurgisk behandling af mindre omfang, meddelelse om, at han var afskediget med virkning fra den 31. december 1992. Den endelige operation fandt sted, f√łr afskedigelsen tr√•dte i kraft, men efter at den var blevet varslet.
 5. P. anlagde sag ved Industrial Tribunal og S. mod Cornwall County Council med p√•stand om, at hun havde v√¶ret udsat for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn. S. og Cornwall County Council gjorde g√¶ldende, at afskedigelsen skyldtes, at der var for mange ansatte.
 6. Det fremg√•r af forel√¶ggelseskendelsen, at selv om der rent faktisk var for mange ansatte i institutionen, var den reelle √•rsag til afskedigelsen P.’ s planer om at gennemg√• et k√łnsskifte.
 7. Industrial Tribunal har dern√¶st fastsl√•et, at forholdet ikke omfattes af Sex Discrimination Act 1975, da engelsk ret udelukkende omhandler situationer, hvor en kvinde eller en mand uds√¶ttes for forskelsbehandling, fordi de har et bestemt k√łn. If√łlge engelsk ret vil P. altid skulle anses for at v√¶re mand. S√•fremt P. havde v√¶ret kvinde f√łr sin k√łnsskifteoperation, ville arbejdsgiveren ligeledes have afskediget hende p√• grund af operationen. Den forel√¶ggende ret er imidlertid i tvivl om, hvorvidt denne situation er omfattet af direktivets anvendelsesomr√•de.
 8. Det fremg√•r af direktivets artikel 1, stk. 1, at det tilsigter gennemf√łrelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til adgang til besk√¶ftigelse, herunder forfremmelse, og til erhvervsuddannelse samt arbejdsvilk√•r. Princippet om ligebehandling indeb√¶rer if√łlge direktivets artikel 2, stk. 1, “at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, hverken direkte eller indirekte”.
 9. Det fremgår desuden af direktivets tredje betragtning, at ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere er et af Fællesskabets mål, for så vidt det navnlig drejer sig om at fremme en udjævning af arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår på et stadigt stigende niveau.
 10. Da Industrial Tribunal fandt det tvivlsomt, om direktivets anvendelsesomr√•de gik videre end national lovgivning, udsatte den sagen og forelagde Domstolen f√łlgende pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l:
  1. “Er afskedigelse af en transseksuel p√• grund af et k√łnsskifte i strid med direktiv 76/207/E√ėF, hvis form√•l if√łlge artikel 1 er at gennemf√łre princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til adgang til besk√¶ftigelse osv.?
  2. Er direktivets artikel 3, som henviser til forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn, til hinder for foranstaltninger p√• grundlag af arbejdstagerens transseksualitet?”
 11. Indledningsvis bem√¶rkes, at direktivets artikel 3, hvortil den nationale ret har henvist, vedr√łrer anvendelse af princippet om ligebehandling mellem m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgangsvilk√•r til stillinger.
 12. En afskedigelse som den i hovedsagen omhandlede m√• unders√łges i lyset af direktivets artikel 5, stk. 1, som lyder:
  “Anvendelse af princippet om ligebehandling for s√• vidt ang√•r arbejdsvilk√•r, herunder afskedigelsesvilk√•r, indeb√¶rer, at m√¶nd og kvinder sikres samme vilk√•r uden forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn.”
 13. De to pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l, som skal unders√łges samlet, m√• derfor forst√•s s√•ledes, at det √łnskes oplyst, om artikel 5, stk. 1, n√•r henses til direktivets form√•l, er til hinder for afskedigelsen af en transseksuel p√• grundlag af vedkommendes k√łnsskifte.
 14. Det Forenede Kongerige og Kommissionen har anf√łrt, at afskedigelsen af en person, fordi vedkommende er transseksuel eller p√• grund af en k√łnsskifteoperation, ikke er en forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn i den i direktivet anf√łrte betydning.
 15. Til st√łtte herfor har Det Forenede Kongerige bl.a. gjort g√¶ldende, at det fremg√•r af forel√¶ggelseskendelsen, at arbejdsgiveren ligeledes ville have afskediget P., hvis P. tidligere havde v√¶ret kvinde og havde gennemg√•et en operation for at blive mand.
 16. Som fastsl√•et af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol bem√¶rkes indledningsvis: “The term ‘transsexual’ is usually applied to those who, whilst belonging physically to one sex, feel convinced that they belong to the other; they often seek to achieve a more integrated, unambiguous identity by undergoing medical treatment and surgical operations to adapt their physical characteristics to their psychological nature. Transsexuals who have been operated upon thus form a fairly well-defined and identifiable group” (Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols dom af 17.10.1986, Rees mod Det Forenede Kongerige, Series A, nr. 106, pr√¶mis 38).
 17. Dern√¶st bem√¶rkes, at princippet om ligebehandling “af m√¶nd og kvinder”, hvortil der henvises i direktiv 76/207direktivets titel, pr√¶ambel og bestemmelser, indeb√¶rer, “at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn”, s√•ledes som det bl.a. fremg√•r af artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1.
 18. Direktivet giver således på det pågældende område kun udtryk for det lighedsprincip, som er et af fællesskabsrettens grundlæggende principper.
 19. Som Domstolen allerede adskillige gange har fastsl√•et, er det i √łvrigt en af menneskets grundl√¶ggende rettigheder, som Domstolen skal sikre overholdt, ikke at blive udsat for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn (jf. dom af 15.6.1978, sag 149/77, Defrenne, Sml. s. 1365, pr√¶mis 26 og 27, og af 20.3.1984, forenede sager 75/82 og 117/82, Razzouk og Beydoun mod Kommissionen, Sml. s. 1509, pr√¶mis 16).
 20. Under disse omst√¶ndigheder kan direktivets anvendelsesomr√•de ikke skulle indskr√¶nkes til blot at omfatte forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn. N√•r henses til direktivets form√•l og karakteren af de rettigheder, det skal beskytte, m√• direktivet ogs√• finde anvendelse p√• den forskelsbehandling, der – som i dette tilf√¶lde – udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.
 21. En s√•dan forskelsbehandling finder nemlig v√¶sentligst, hvis ikke udelukkende, sted p√• grundlag af den p√•g√¶ldendes k√łn. N√•r en person s√•ledes afskediges med den begrundelse, at den p√•g√¶ldende har til hensigt at gennemg√• eller har gennemg√•et et k√łnsskifte, uds√¶ttes vedkommende for en behandling, som er mindre gunstig set i forhold til personer af det k√łn, som vedkommende ans√•s for at tilh√łre f√łr operationen.
 22. Såfremt en sådan forskelsbehandling var tilladt, ville den ret til personlig værdighed og frihed, som Domstolen skal beskytte, blive krænket i forhold til den pågældende.
 23. Under disse omstændigheder er den omhandlede afskedigelse i strid med direktivets artikel 5, stk. 1. Et andet resultat er alene muligt, såfremt afskedigelsen kunne begrundes med henvisning til direktivets artikel 2, stk. 2. Der er imidlertid intet i hovedsagens akter, der tyder på, at dette er tilfældet.
 24. De sp√łrgsm√•l, som Industrial Tribunal har forelagt, m√• derfor besvares s√•ledes, at henset til direktivets form√•l er artikel 5, stk. 1, til hinder for afskedigelse af en transseksuel p√• grundlag af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.
Afg√łrelse om sagsomkostninger
Sagens omkostninger
 1. De udgifter, der er afholdt af Det Forenede Kongerige og Kommissionen for De Europ√¶iske F√¶llesskaber, som har afgivet indl√¶g for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udg√łr et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at tr√¶ffe afg√łrelse om sagens omkostninger.

Afg√łrelse
På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN
vedr√łrende de sp√łrgsm√•l, der er forelagt af Industrial Tribunal, Truro, ved kendelse af 11. januar 1994, for ret:

N√•r henses til form√•let med R√•dets direktiv 76/207/E√ėF af 9. februar 1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r er direktivets artikel 5, stk. 1, til hinder for afskedigelse af en transseksuel p√• grundlag af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.

Dommen i sin helhed på dansk på Eur-Lex.