Persondataloven. LOV nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.

Vist 266 gange.
Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) – LOV nr. 429 af 31. maj 2000. Loven henh√łrer under Justitsministeriet. Datatilsynet f√łrer tilsyn med lovens overholdelse.

Herunder gengives uddrag af loven.

§ 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.
Stk. 2. Loven g√¶lder tillige for anden ikke- elektronisk systematisk behandling, som udf√łres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller √łkonomiske forhold eller i √łvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden. Dette g√¶lder dog ikke reglerne i lovens kapitel 8 og 9.
Stk. 3. Loven g√¶lder endvidere for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., jf. stk. 1 og 2, hvis denne behandling udf√łres for kreditoplysningsbureauer. Tilsvarende g√¶lder for s√• vidt ang√•r behandlinger, som er omfattet af ¬ß 50, stk. 1, nr. 2.

§ 2. Regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i denne lov.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.
Stk. 3. Loven g√¶lder ikke for behandlinger, som en fysisk person foretager med henblik p√• ud√łvelse af aktiviteter af rent privat karakter.
§ 3. I denne lov forstås ved:

 1. Personoplysninger:
  Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).
 2. Behandling:
  Enhver operation eller r√¶kke af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger g√łres til genstand for.
 3. Register med personoplysninger (register):
  Enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt, decentralt eller er fordelt på et funktionsbestemt eller geografisk grundlag.
 4. Den dataansvarlige:
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afg√łr, til hvilket form√•l og med hvilke hj√¶lpemidler der m√• foretages behandling af oplysninger.
 5. Databehandleren:
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.
 6. Tredjemand:
  Enhver anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er bef√łjet til at behandle oplysninger.
 7. Modtager:
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, hvortil oplysningerne meddeles, uanset om der er tale om en tredjemand. Myndigheder, som vil kunne f√• meddelt oplysninger som led i en isoleret foresp√łrgsel, betragtes ikke som modtagere.
 8. Den registreredes samtykke:
  Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedr√łrer den p√•g√¶ldende selv, g√łres til genstand for behandling.
 9. Tredjeland:
  En stat, som ikke indg√•r i Det Europ√¶iske F√¶llesskab, og som ikke har gennemf√łrt aftaler, der er indg√•et med Det Europ√¶iske F√¶llesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af s√•danne oplysninger.

§ 6. Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis

 1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil,

¬ß 7. Der m√• ikke behandles oplysninger om racem√¶ssig eller etnisk baggrund, politisk, religi√łs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsm√¶ssige tilh√łrsforhold og oplysninger om helbredsm√¶ssige og seksuelle forhold.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis

 1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling,
 2. behandlingen er n√łdvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilf√¶lde, hvor den p√•g√¶ldende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke,
 3. behandlingen vedr√łrer oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller
 4. behandlingen er n√łdvendig for, at et retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares.

Stk. 3. Behandling af oplysninger om fagforeningsm√¶ssige tilh√łrsforhold kan endvidere ske, hvis behandlingen er n√łdvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder.
Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religi√łs eller faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 n√¶vnte oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der p√• grund af organisationens form√•l er i regelm√¶ssig kontakt med denne. Videregivelse af s√•danne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit udtrykkelige samtykke hertil eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3.

¬ß 8. For den offentlige forvaltning m√• der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, v√¶sentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i ¬ß 7, stk. 1, n√¶vnte, medmindre det er n√łdvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis

 1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,

§ 11. Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.
Stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, når

 1. det f√łlger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov,
 2. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil eller
 3. behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske form√•l, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, n√•r videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den p√•g√¶ldende art, og n√•r videregivelsen er af afg√łrende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kr√¶ves af en offentlig myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, m√• der ikke ske offentligg√łrelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke.

§§ 12 Р30 Udeladt.

§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,

 1. hvilke oplysninger der behandles,
 2. behandlingens formål,
 3. kategorierne af modtagere af oplysningerne og
 4. tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare beg√¶ringer som n√¶vnt i stk. 1. Er beg√¶ringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den p√•g√¶ldende om grunden hertil, samt om, hvorn√•r afg√łrelsen kan forventes at foreligge.

§§ 32 Р54 Udeladt.

¬ß 55. Datatilsynet, der best√•r af et r√•d og et sekretariat, f√łrer tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven, jf. dog kapitel 17.

¬ß 56. Datatilsynet ud√łver sine funktioner i fuld uafh√¶ngighed.

¬ß 58. Datatilsynet p√•ser af egen drift eller efter klage fra en registreret, at behandlingen finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medf√łr af loven.
¬ß 59. Datatilsynet kan p√•byde en privat dataansvarlig at oph√łre med en behandling, der ikke m√• finde sted efter denne lov, og at berigtige, slette eller blokere bestemte oplysninger, som er omfattet af en s√•dan behandling.

Lov om behandling af personoplysninger på Retsinformation.