Peter Emil Fenger blev f√łdt i 1817, fik tildelt pigek√łn og navnet Petrine Fenger. I 1844 fik han af Kong Christian d. 8. lov til at skifte k√łn “fra fruentimmer til mandfolk”.

Vist 738 gange.

Håndskrevet skriftlig fremstilling
Håndskrevet skriftlig fremstilling
Den 6. august 1817 kom et barn til verden. Jordemoderen konstaterede, at det var en pige. Pigen blev d√łbt Petrine Fenger. Som 27 √•rig fik Petrine efter at have s√łgt derom og underg√•et l√¶gelige unders√łgelser af Kong Christian d. 8. tilladelse til at skifte k√łn “fra fruentimmer til mandfolk” og at antage navnet Peter Emil Fenger.
Dette fremgår af en håndskrevet skriftlig fremstilling, der findes i Rigsarkivet, Danske Kancelli, 5. (3.) Departement. Forestillinger, 1. halvår, 1844, nr. 82.)

Poul Duedahl, ph.d., professor (mso) ved Historiestudiet, Aalborg Universitet har transskriberet fremstillingen, der med hans venlige tilladelse bringes herunder.

I 1844 s√łgte den 27-√•rige Petrine Fenger om “for fremtiden at m√•tte anses for mandfolk”.
Efter en opv√¶kst som pige og kvinde fik han kongens godkendelse og m√•tte fremover kalde sig Peter Emil Fenger. Han fik ogs√• bevilget en kontant “starthj√¶lp”, s√•ledes at “han i sin forvandlede stilling kunne finde udvej til at ern√¶re sig i fremtiden”.

Peter Emils historie i kancelliets forestilling:

Allerunderdanigst bet√¶nkning ang√•ende en P. Fenger indgivet ans√łgning om at erkendes for at v√¶re et mandfolk, samt om allerunderdanigst underst√łttelse.

Vi bifalder allern√•digst at vort Danske Kancelli meddeler amtmanden over Vejle Amt det, i henhold til det af Kollegiet heri anf√łrte forn√łdne, til videre foranstaltning og bekendtg√łrelse for supplikanten. K√łbenhavn den 13. juni 1844. Christian R.

Vores Majest√¶t har ved allerh√łjeste reskript af 22. februar dette √•r forlangt dette Kollegie bet√¶nkning over den hoslagt tilbagef√łlgende ans√łgning med bilag fra P. Fenger om for fremtiden at m√•tte anses for mandfolk, samt allern√•digst at forundes en underst√łttelse.

Kancelliet skulle i denne anledning allerunderdanigst tillade sig at bem√¶rke f√łlgende:

Ans√łgeren, der er f√łdt 1817 og d√łbt under navn Petrine Fenger, anf√łrer i sin ans√łgning, at han er opdraget og fra barndommen af har modtaget undervisning som fruentimmer. Da der for nogle √•r siden opstod den formodning hos ham, at man havde beg√•et den for ham s√łrgelige fejltagelse at forveksle hans k√łn, lod han sig dog dengang, af uvidenhed om hvorledes han skulle erholde denne fejltagelse rettet og undseelse for p√• denne m√•de at blive genstand for opm√¶rksomhed, afholde sig fra at henvende sig til Deres Majest√¶t med allerunderdanigste ans√łgning. Men da √łnsket om at blive henregnet til det k√łn, hvortil han h√łrer, er vedblevet, og han har f√•et vished om, at hans formodning er aldeles grundet, har han indgivet allerunderdanigste ans√łgning at m√•tte erkendes for et mandfolk og erholde de dermed forbundne rettigheder samt antage navnet Peter Emil Fenger.

I denne sin allerunderdanigste ans√łgning udtaler han tillige sin bekymring for, hvorledes han i sin forvandlede stilling skal finde udvej til at ern√¶re sig i fremtiden. Da han nu er 27 √•r gammel, s√• er den tid, i hvilken han skulle have skaffet sig kundskaber og f√¶rdigheder for sin fremtidige virksomhed, g√•et ubenyttet hen. Han √łnskede helst at forandre opholdssted og forlade Fredericia, hvor han bor, for muligen her i K√łbenhavn at kunne blive anbragt i handelsl√¶re. Men hertil savner han den forn√łdne underst√łttelse. Hans moder, der er enke efter afd√łde sognepr√¶st Fenger i Bredstrup, har foruden ham 3 andre b√łrn at fors√łrge, nemlig en s√łn p√• 33 √•r, der stedse har v√¶ret svagelig og er uden udsigt til at komme i en selvst√¶ndig levevej, og 2 ufors√łrgede d√łtre.
Da han ikke af sin moder kan vente nogen underst√łttelse uden at ber√łve hende og hans s√łskende mere end de kunne undv√¶re, vover han at ans√łge Deres Majest√¶t om en √•rlig underst√łttelse s√• l√¶nge, indtil han har erhvervet sig de forn√łdne kundskaber til at kunne ern√¶re sig i fremtiden.

Ans√łgningen er ledsaget med en attest fra den konstituerede stadsfysikus B. Friis og overl√¶ge ved 12. bataillon Nielsen, hvori de har bevidnet, at ans√łgeren m√• efter hans legemlige udvikling anses for at v√¶re et mandfolk, og overl√¶ge Nelsen har endvidere, med hensyn til ans√łgerens allerunderdanigste beg√¶ring om underst√łttelse, bevidnet, at hans broder, som n√¶vnt, stedse har v√¶ret svagelig samt hans moder ogs√• er meget svagelig, s√• at hun i de sidste √•r n√¶sten stadig har v√¶ret sengeliggende, hvorfor han allerunderdanigst har anbefalet supplikantens allerunderdanigste beg√¶ring. Ligeledes har sognepr√¶st i Fredericia, doktor R√łrdam ogs√• anbefalet ham til underst√łttelse som et meget retskaffent og agtv√¶rdigt menneske, der besidder gode anl√¶g af naturen og en dannet forstand og efter omst√¶ndighederne har tilegnet sig adskillige nyttige kundskaber, som ville kunne g√łre ham brugbar i forskellige livsstillinger.

Kancelliet har over den indsendte ans√łgning beg√¶ret bet√¶nkning fra Det Kongelige Sundhedskollegium, der, med hensyn til hvad der er oplyst ved den ans√łgningen vedlagte af 2 l√¶ger efter anstillet unders√łgelse meddelte beskrivelse, anser det udenfor al tvivl, at ben√¶vnte P. Fenger er et mandfolk.

Da s√•ledes ans√łgeren if√łlge denne Sundhedskollegiets erkl√¶ring m√• anses for virkelig at v√¶re et mandfolk, m√• sp√łrgsm√•let om forundelse af en allerh√łjest bevilling i denne henseende anses at v√¶re borfaldet, hvorimod Kancelliet i den foruds√¶tning at det vil vinde Deres Majest√¶ts allern√•digste bifald, i henhold til Sundhedskollegiets bet√¶nkning agter at meddele Amtmanden over Vejle Amt det forn√łdne til bekendtg√łrelse for supplikanten, med tilf√łjende, at der intet haves imod, at han antager navnet Peter Emil, dog at herom ved Amtets foranstaltning bliver at g√łre bem√¶rkning i kirkebogen p√• det sted, hvor der er gjort tilf√łrsel ang√•ende hans d√•b.

Hvorvidt Deres Majest√¶t i de om ans√łgerens v√¶rdighed og trang fremlagte vidnesbyrd m√•tte finde anledning til at forunde ham nogen underst√łttelse for at forberede sig til at s√łge selvst√¶ndigt erhverv i sin forandrede stilling, tillader Kancelliet sig allerunderdanigst: At henstille.

Det Kongelige Danske Kancelli den 12. juni 1844.
Allerunderdanigst
Stemann. √ėrsted. [samt nogle andre lettere ul√¶selige underskrifter]

* * *
Den håndskrevne fremstilling i pdf-format.

* * *
Poul Duedahl har endvidere skrevet artiklen: Et rigtigt mandfolk. Om fruentimmeret Petrine Fengers forunderlige forvandling.