Rapport af 17. december 2013 til Europa-Parlamentet om en EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.

Vist 139 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 17. december 2013 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en rapport om en EU-k√łreplan mod homofobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity).

Rapporten er identisk med forslaget udgivet den 14. oktober 2013 med ændringsforslag af 19. november 2013.
De steder, hvor et √¶ndringsforslag blev vedtaget, er markeret med en r√łd *. Tina Thranesen.

Herunder gengives rapporten af 17. december 2013.

Rapport om en EU-k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet
(2013/2183(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordf√łrer: Ulrike Lunacek

NB: Dette uofficielle dokument præsenterer rapporten, som blev vedtaget af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 17. december 2013 herunder alle ændringerne.
Den officielle version vil være tilgængelig på Europa-Parlamentet hjemmesideinden længe.

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning

om en EU-k√łreplan mod homofobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet (2013/2183(INI))

 1. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union bygger p√• v√¶rdierne respekt for den menneskelige v√¶rdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal;
 2. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter tilstr√¶ber at bek√¶mpe enhver form for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;
 3. * der henviser til, at R√•det for Den Europ√¶iske Union i juni 2013 vedtog nogle st√¶rke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI personer uden for Den Europ√¶iske Union og b√łr sikre, at de beskyttes effektivt i EU;
 4. * der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• omr√•det ligestilling og ikke-forskelsbehandling gennem “rammestrategien for ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for alle”, p√• ligestillingsomr√•det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
 5. der henviser til, at Kommissionen i sin “strategi for Den Europ√¶iske Unions effektive gennemf√łrelse af chartret om grundl√¶ggende rettigheder” har erkendt n√łdvendigheden af at udvikle specifikke politikker baseret p√• traktaterne vedr√łrende visse grundl√¶ggende rettigheder;
 6. der henviser til, at Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) i EU-unders√łgelsen fra 2013 om b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner konstaterede, at en ud af to LGBT-respondenter i EU i √•ret f√łr unders√łgelsen f√łlte sig diskrimineret eller chikaneret p√• grund af seksuel orientering, en ud af tre var blevet diskrimineret i forbindelse med adgang til varer eller tjenesteydelser, en ud af fire var blevet angrebet fysisk, og en ud af fem var blevet diskrimineret i relation til besk√¶ftigelse eller erhverv;
 7. der henviser til, at FRA anbefalede, at EU og medlemsstaterne udarbejder handlingsplaner for fremme af respekten for LGBT personer og beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder;
 8. *der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBT-ligestilling, og at ti medlemsstater [5] allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
 9. der henviser til, at Europa-Parlamentet ti gange har anmodet om et omfattende EU-politisk instrument for ligestilling uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Generelle betragtninger
 1. ford√łmmer p√• det kraftigste enhver forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og beklager dybt, at de grundl√¶ggende rettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede (LGBTI) selv i EU endnu ikke altid respekteres fuldt ud;
 2. mener, at Den Europ√¶iske Union i √łjeblikket mangler en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer;
 3. anerkender, at ansvaret for at beskytte de grundl√¶ggende rettigheder ligger hos Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i f√¶llesskab; opfordrer Kommissionen til at bruge sine bef√łjelser i videst muligt omfang, herunder til at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten og Europar√•dets henstilling om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
K√łreplanens indhold
 1. * opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer, dvs. en k√łreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenst√•ende temaer og m√•l
 2. * Understreger, at denne omfattende politik skal forblive under mandatet for Den Europæiske Union, dens organer og medlemsstaternes respektive kompetencer;
  1. Horisontale foranstaltninger til gennemf√łrelse af k√łreplanen
   1. Kommissionen b√łr arbejde for at sikre de eksisterende rettigheder i alt sit arbejde og p√• tv√¶rs af alle omr√•der, hvor den har kompetence, ved at integrere sp√łrgsm√•l med forbindelse til de grundl√¶ggende rettigheder for LGBT personer i alt relevant arbejde – f.eks. ved udarbejdelsen af fremtidige politikker og forslag eller overv√•gningen af gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen;
   2. Kommissionen b√łr lette, koordinere og overv√•ge udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne via den √•bne koordinationsmetode;
   3. * de relevante EU-agenturer, herunder Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), Det Europ√¶iske Institut for Ligestilling mellem M√¶nd og Kvinder (EIGE), Det Europ√¶iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilk√•rene (Eurofound), Det Europ√¶iske Politiakademi (Cepol), Den Europ√¶iske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Det Europ√¶iske Retlige Netv√¶rk (EJN) og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (EASO), b√łr integrere sp√łrgsm√•l ang√•ende seksuel orientering og k√łnsidentitet i deres arbejde og fortsat give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret r√•dgivning om de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer;
   4. * Kommissionen og medlemsstaterne b√łr opfordres til regelm√¶ssigt at indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI personer i EU sammen med de relevante agenturer og Eurostat under fuld iagttagelse af EU’s databeskyttelsesregler;
   5. * Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer tilskynde til uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer;
   6. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer fors√łge at g√łre borgerne opm√¶rksomme p√• LGBTI personers rettigheder;
  2. Generelle bestemmelser angående ikke-forskelsbehandling
   1. * medlemsstaterne b√łr konsolidere de eksisterende EU-regler ved at arbejde for en vedtagelse af det foresl√•ede direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og herved pr√¶cisere bestemmelsernes r√¶kkevidde og de omkostninger, der er forbundet med dem;
   2. understreger, at lesbiske ofte diskrimineres p√• en multipel basis (for at v√¶re kvinder, og for at v√¶re lesbiske), og at aktioner til st√łtte for ligestilling for LGBT personer skal g√• h√•nd i h√•nd med tiltag for ligestilling for kvinder og piger med henblik p√• at opn√• ligestilling, ikke-diskrimination og et liv uden vold for lesbiske;
  3. Ikke-forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet
   1. * Kommissionen b√łr bl.a. s√¶rlig fokusere p√• seksuel orientering ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til besk√¶ftigelse og erhverv og p√• k√łnsidentitet ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv;
   2. * Kommissionen b√łr sammen med de relevante agenturer udstede retningslinjer, der pr√¶ciserer, at transpersoner og interk√łnnede er omfattet af begrebet “k√łn” i direktiv 2006/54/EF om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv;
   3. * ligestillingsorganer b√łr tilskyndes til at informere LGBTI personer og fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer om deres rettigheder;
  4. Ikke-forskelsbehandling på uddannelsesområdet
   1. * Kommissionen b√łr fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i alle sine ungdoms- og uddannelsesprogrammer;
   2. * Kommissionen b√łr lette udvekslingen af god praksis inden for formel uddannelse, herunder undervisningsmateriale og politikker til bek√¶mpelse af mobning og forskelsbehandling, mellem medlemsstaterne gennem den √•bne koordinationsmetode;
   3. * Kommissionen b√łr lette udvekslingen af god praksis i alle medlemsstaternes ungdoms- og uddannelsessektorer, herunder ungdomsforsorg og socialt arbejde, mellem medlemsstaterne gennem den √•bne koordinationsmetode;
  5. Ikke-forskelsbehandling på sundhedsområdet
   1. * Kommissionen b√łr medtage sundhedssp√łrgsm√•l i relation til LGBTI i de relevante bredere strategiske sundhedspolitikker, herunder sp√łrgsm√•lene om adgang til sundhedspleje, ligestilling p√• sundhedsomr√•det og EU’s globale stemme inden for sundhedsrelaterede emner;
   2. * Kommissionen b√łr fortsat inden for Verdenssundhedsorganisationen arbejde p√• at fjerne problemer med k√łnsidentitet fra listen over mentale og adf√¶rdsm√¶ssige sygdomme og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11);
   3. * Kommissionen b√łr st√łtte medlemsstaterne i uddannelsen af sundhedspersonale;
   4. * Kommissionen og medlemsstaterne b√łr iv√¶rks√¶tte forskning om sundhedssp√łrgsm√•l specifikke for LGBTI personer;
   5. * medlemsstaterne b√łr tage hensyn til LGBTI personer i de nationale sundhedsplaner og -politikker og sikre, at uddannelsesplaner, sundhedspolitikker og sundhedsunders√łgelser tager hensyn til specifikke sundhedssp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI personer;
   6. * medlemsstaterne b√łr indf√łre eller revidere procedurer for juridisk anerkendelse af k√łn, s√• de fuldt ud respekterer transpersoners ret til v√¶rdighed og fysisk integritet;
  6. Ikke-forskelsbehandling på området varer og tjenesteydelser
   1. * Kommissionen b√łr bl.a. s√¶rlig fokusere p√• transpersoners adgang til varer og tjenesteydelser ved kontrollen med gennemf√łrelsen af direktiv 2004/113/EF om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser;
  7. Specifikke foranstaltninger for transpersoner og interk√łnnede
   1. * Kommissionen b√łr sikre, at k√łnsidentitet medtages blandt de forbudte grunde til forskelsbehandling i al fremtidig lovgivning om ligestilling, herunder alle omarbejdninger;
   2. * Kommissionen b√łr integrere s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende transpersoner og interk√łnnede i alle relevante EUpolitikker efter samme fremgangsm√•de som i ligestillingsstrategien;
   3. * Medlemsstaterne b√łr sikre, at ligestillingsorganerne f√•r oplysninger om og uddannelse i de rettigheder og s√¶rlige sp√łrgsm√•l, der g√łr sig g√¶ldende for transpersoner og interk√łnnede;
   4. * fremh√¶ver usynlighed intersex mennesker i europ√¶isk og national lovgivning og mangel p√• viden og forskning p√• dette omr√•de , og opfordrer i denne kontekst og i s√¶rdeleshed med hensyn til k√łnsidentitet, for indsatsen i at g√łre ligestillingslovgivningen arbejde, der skal intensiveres;
  8. Statsborgerskab, familier og fri bevægelighed
   1. * Kommissionen b√łr udarbejde retningslinjer for at sikre, at gennemf√łrelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• medlemsstaternes omr√•de og direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenf√łring respekterer alle former for familier, der anerkendes juridisk i henhold til medlemsstaternes nationale love;
   2. * Kommissionen b√łr som prioritet frems√¶tte forslag om gensidig anerkendelse af alle civilstandsdokumenters virkninger i hele EU, herunder registrerede partnerskaber, √¶gteskaber og retlig k√łnsanerkendelse, med henblik p√• at reducere diskriminerende retlige og administrative barrierer for de borgere og deres familier, der ud√łver deres ret til fri bev√¶gelighed;
   3. * Kommissionen og medlemsstaterne b√łr unders√łge, om g√¶ldende restriktioner for √¶ndring af civilstands- og identitetsdokumenter for transpersoner skader deres muligheder for at udnytte deres ret til fri bev√¶gelighed;
   4. * de medlemsstater, der har vedtaget lovgivning om samliv, registreret partnerskab eller √¶gteskab for par af samme k√łn, b√łr anerkende lignende bestemmelser vedtaget af andre medlemsstater;
  9. Forsamlings- og ytringsfrihed
   1. * medlemsstaterne b√łr sikre retten til ytrings- og forsamlingsfrihed, is√¶r med hensyn til pride-parader og lignende arrangementer, ved at sikre, at disse arrangementer afholdes p√• lovlig vis, og ved at sikre deltagerne effektiv beskyttelse;
   2. * medlemsstaterne b√łr afholde sig fra at vedtage love og genoverveje eksisterende love, der begr√¶nser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet;
   3. * Kommissionen og R√•det for Den Europ√¶iske Union b√łr indtage den holdning, at medlemsstater, der vedtager love, der begr√¶nser ytringsfriheden i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet, handler i strid med de v√¶rdier, som Den Europ√¶iske Union bygger p√•, og reagere i overensstemmelse hermed;
  10. Hadefuld tale og hadforbrydelser
   1. * Kommissionen b√łr overv√•ge og yde medlemsstaterne bistand i forbindelse med s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ved gennemf√łrelsen af direktiv 2012/29/EU om rettigheder for, beskyttelse af og st√łtte til ofre for kriminalitet, is√¶r n√•r denne er beg√•et p√• grund af fordomme eller ud fra et diskriminatorisk motiv, der kan have forbindelse med ofrenes personlige karakteristika;
   2. * Kommissionen b√łr foresl√• en omarbejdning af R√•dets rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen, der medtager andre former for forbrydelser mod en s√¶rlig persongruppe og tilskyndelse til had, herunder p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
   3. * Kommissionen b√łr sammen med de relevante agenturer fremme medlemsstaternes udveksling af god praksis i medlemsstaterne vedr√łrende undervisning og uddannelse af politi, anklagemyndigheder, dommere og hj√¶lpetjenester for ofre mellem medlemsstaterne;
   4. * Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder b√łr bist√• medlemsstaterne med at forbedre deres indsamling af sammenlignelige data om homofobiske og transfobiske hadforbrydelser;
   5. * medlemsstaterne b√łr registrere og efterforske hadforbrydelser mod LGBTI personer og vedtage straffelovgivning, der forbyder tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
  11. Asyl
   1. * Kommissionen b√łr sammen med EASO og de relevante agenturer og inden for rammerne af den eksisterende EU-lovgivning og -retspraksis medtage s√¶rlige sp√łrgsm√•l med tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet ved gennemf√łrelsen af og kontrollen med asyllovgivningen, herunder direktiv 2013/32/EU om f√¶lles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus og direktiv 2011/95/EU om standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som berettigede til international beskyttelse;
   2. * Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer sikre passende uddannelse af fagfolk p√• asylomr√•det – herunder ved tilpasning af den eksisterende uddannelse – s√•ledes at det bl.a. sikres, at interviewere og tolke kan h√•ndtere s√¶rlige sp√łrgsm√•l vedr√łrende LGBTI personer;
   3. * Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med EASO og i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten sikre, at LGBTI personers retlige og sociale situation i hjemlandene dokumenteres systematisk, og at disse oplysninger stilles til r√•dighed for dem, der tr√¶ffer afg√łrelse i asylsager, som en del af oplysningerne om hjemlandet (Country of Origin Information (COI));
  12. Udvidelse og optræden udadtil
   1. * Kommissionen b√łr forts√¶tte sin nuv√¶rende overv√•gning af sp√łrgsm√•l med tilknytning til seksuel orientering og k√łnsidentitet i tiltr√¶delseslandene;
   2. * Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, EU’s s√¶rlige repr√¶sentant for menneskerettigheder og medlemsstaterne b√łr systematisk benytte R√•dets retningslinjer til at fremme og beskytte alle menneskerettigheder for LGBTI personer og indtage en f√¶lles holdning, n√•r de reagerer p√• kr√¶nkelser af disse rettigheder;
   3. * Kommissionen og EUUdenrigstjenesten b√łr give oplysninger indhentet fra EU-delegationerne om situationen for LGBTI personer i tredjelande til Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor og medlemsstaterne;
 3. Pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, alle de nævnte agenturer og Europarådet.
Begrundelse

Den Europ√¶iske Union har pligt til at bek√¶mpe forskelsbehandling ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine aktiviteter (artikel 10 i TEUF). Denne forpligtelse er kommet til udtryk i de eksisterende omfattende politikker til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af k√łn (gennem strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015) og handicap (gennem den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020) og i relation til romaer (gennem EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020).

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at der er brug for et s√•dant omfattende politisk instrument til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Det har ti gange siden januar 2011 fremsat anmodninger herom i forskellige beslutninger, idet det har bedt Europa-Kommissionen om at udarbejde en k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Denne bet√¶nkning indeholder et udkast til hovedlinjerne i en s√•dan omfattende politik.

Der er tre st√¶rke juridiske og politiske argumenter for s√•dan en k√łreplan. EU er juridisk forpligtet til at bek√¶mpe forskelsbehandling ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter (artikel 10 i TEUF) og forbyder enhver form for forskelsbehandling (artikel 21 i chartret om grundl√¶ggende rettigheder). Denne juridiske forpligtelse er allerede kommet til udtryk i omfattende politikker p√• omr√•derne ligestilling, handicap og integration af romaer – nu skal den ogs√• konkretiseres med hensyn til seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Der er politisk st√łtte i Europa-Parlamentet og blandt medlemsstaterne, idet elleve af disse officielt har anmodet om en s√•dan k√łreplan i maj 2013. Europa-Kommissionen har svaret, at der allerede er truffet foranstaltninger for at sikre ligestilling uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, men at disse foranstaltninger ikke er p√• samme niveau som de omfattende foranstaltninger, der er truffet til fordel for andre grupper. Endvidere vedtager medlemsstaterne i stigende grad lignende planer p√• nationalt plan (Belgien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og dr√łftelser herom i Letland), som led i bredere nationale ligestillingsplaner (Kroatien, Portugal) eller p√• regionalt plan (Belgien, Tyskland, Spanien).

Endelig viser politiske data, at der er behov for en s√•dan k√łreplan. LGBT-unders√łgelsen offentliggjort af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder i 2013 viser, at 47 % af LGBT personerne f√łlte sig diskrimineret eller chikaneret i det sidste √•r, idet lesbiske kvinder (55 %), unge (57 %) og mindrebemidlede LGBT personer (52 %) havde st√łrst sandsynlighed for at blive diskrimineret, 26 % var blevet angrebet eller truet med vold p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (35 % blandt transpersoner), kun 10 % f√łler sig sikre nok til at anmelde forskelsbehandling til politiet, og kun 22 % anmelder vold eller chikane, 32 % diskrimineres i relation til bolig, uddannelse eller adgang til sundhedspleje, varer eller tjenesteydelser, og 20 % bliver diskrimineret i relation til besk√¶ftigelse eller erhverv (29 % blandt transpersoner).

Journalnumre
2013/2183(INI)
PR\1006230EN.doc
PE521.599v01-00

Noter
 1. Retur EUT C 241 E af 8.10.2009, s. 68.
 2. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0222.
 3. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0500.
 4. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0090.
 5. Retur Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, √ėstrig.
 6. Retur Belgien, Storbritannien, Frankrig, Italien, Kroatien, Malta, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland.

Rapporten hos EUR-Lex.
“Journal” vedr√łrende behandlingen af forslaget hos Europa-parlamentet.

If√łlge “journalen” forventes forslaget behandlet af Europa-Parlamentet den 3. februar 2014.