Redeg√łrelse af 4. september 2011 fra Tina Thranesen om den indkaldte ekstraordin√¶re generalforsamlings lovlighed.

Vist 259 gange.
Betragtninger og vurderinger om lovligheden
af den til afholdelse torsdag den 15. september 2011
indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Trans-Danmark
og den tilh√łrende dagsorden

Siden bestyrelsen den 1. september 2011 indkaldte til ekstraordinær generalforsamling og på Trans-Danmarks hjemmeside offentliggjorde indkaldelsen med dagsorden, har en del medlemmer udtrykt forskellige former for utilfredshed.
Denne utilfredshed deler jeg i stor udstrækning.

Det har ikke skortet p√• f√łlelsesladede betragtninger og kommentarer om indkaldelsen, valg af dato, dagsordenen mm. Noget af det fremf√łrte er rigtigt andet decideret forkert.

Det er n√¶rmest uoverkommeligt at kommentere alle debatindl√¶g. I stedt vil jeg herunder frems√¶tte nogle betragtninger og vurderinger om den indkaldte ekstraordin√¶re generalforsamling med vurderinger af lovligheden af de enkelte elementer i indkaldelsen og dagsordenen, og hvad medlemmer s√•vel som bestyrelse kan g√łre.
Indhold

 1. Sammenfatning
 2. Dirigentens rolle i relation til lovligheden af generalforsamlingen
 3. Anbefaling
 4. Uddybning af punkterne
 5. Generalforsamlingens lovlighed
 6. Indkaldelsen med dagsorden via e-mail
 7. Supplerende om: Indkaldelsen med dagsorden via e-mail
 8. Skrivelse fra bestyrelsen med synspunkter til det fremsatte mistillidsvorum
 9. Udelukkede (ekskluderede) medlemmer
 10. Medlemmers begæring om ekstraordinær generalforsamling
 11. Dagsordens udformning
 12. Bestyrelsens beslutningsdygtighed
 13. Ekstraordinær generalforsamling en hverdagsaften med samtidigt folketingsvalg
 14. Revisorens rolle

[Indhold] Sammenfatning
 1. Indkaldelse med dagsorden via e-mail er overholdt
  At enkelte ikke har modtaget e-mail med indkaldelse og dagsorden er ikke tilstrækkelig til at erklære generalforsamlingen for ulovlig eller stille krav om aflysning og indkaldelse til en ny ekstraordinær generalforsamling.
 2. Udelukkede skal orienteres om generalforsamlingen
  En undladelse, hvor de udelukkede alligevel er fuldt bekendt med tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, er ikke tilstrækkelig til at erklære generalforsamlingen for ulovlig eller stille krav om aflysning og indkaldelse til en ny ekstraordinær generalforsamling.
 3. Medlemmers begæring om ekstraordinær generalforsamling er efterkommet
 4. Dagsordenens udformning
  Det er et brud på det overordnede princip, at alle forslag skal være behandlet og evt. andre beslutninger truffet inden valg af bestyrelse, når punktet om udelukkelser er placeret som det sidste punkt.
  Det b√łr f√łre til, at dagsordenen √¶ndres, s√• behandlingen af udelukkelserne flyttes til punkt 2.
 5. Bestyrelsens beslutningsdygtighed
  Det er yderst tvivlsomt, om bestyrelsen var beslutningsdygtig, da beslutningen om indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling blev truffet.
  Bestyrelsen kan afkræves dokumentation for dens beslutningsdygtighed og dermed lovligheden af indkaldelsen og dagsordenen.
  Dette b√łr ske inden generalforsamlingen. Sker det ikke, kan bestyrelsen afkr√¶ves dokumentationen p√• generalforsamlingen.
  Freml√¶gges en s√•dan dokumentation ikke, kan det medf√łre en mistillidserkl√¶ring over for bestyrelsen.
 6. Datoen for generalforsamlingens afholdelse
  At indkalde til generalforsamling til afholdelse p√• en hverdagsaften, hvor der samtidig er folketingsvalg m√• anses for s√• uheldig, at bestyrelsen b√łr aflyse generalforsamlingen og indkalde til en ny til afholdelse p√• en l√łrdag.

Sammenfattende vil jeg konkludere, at der er en del, der taler for at påstå, at den indkaldte ekstraordinære generalforsamling ikke kan afholdes på et lovligt grundlag, og at der derfor med rimelighed kan stilles krav om, at den aflyses, og at der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.

Derfor b√łr bestyrelsen af egen drift aflyse generalforsamlingen og indkalde til en ny, hvor der dels v√¶lges en ugedag og et tidspunkt, hvor medlemmerne har lettere ved at deltage og n√• frem til generalforsamlingens start, samt sikre, at alle formaliteter overholdes.
Hvis en aflysning og indkaldelse til en ny ekstraordin√¶r generalforsamling resulterer i, at fristen p√• et halvt √•r for afholdelse af den ekstraordin√¶re generalforsamling, som blev besluttet p√• generalforsamlingen den 19. marts 2011, ikke kan overholdes, s√• vil √•rsagerne g√łre det acceptabelt.

Hvis bestyrelsen g√•r imod, kan det blive yderst besv√¶rligt og n√¶ppe umagen v√¶rd at pr√łve at f√• generalforsamlingen gjort ulovlig og ugyldig.

[Indhold] Dirigentens rolle i relation til lovligheden af generalforsamlingen
Dirigentens rolle er indledningsvis at påse, at formaliteterne omkring generalforsamlingen er i overensstemmelse med foreningens vedtægt, og at generalforsamlingen dermed er lovlig og beslutningsdygtig.
Konstaterer dirigenten, at dette ikke er tilf√¶ldet, skal dirigenten g√łre opm√¶rksom p√•, hvilke forhold, der ikke er i orden.
Finder dirigenten, at der er tale om alvorlige forhold, kan dirigenten erklære generalforsamlingen for ugyldig. Det betyder, at generalforsamlingen slutter, og at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Finder dirigenten, at der er tale om mindre, gr√¶nsende til betydningsl√łse forhold, kan dirigenten med generalforsamlingens accept (afstemning) lade generalforsamlingen gennemf√łre, idet dirigenten dog skal g√łre opm√¶rksom p√• de eventuelle konsekvenser, herunder at forholdet kan indbringes for domstolen.

Imidlertid kan det fors√łges at omg√• dirigentens beslutning ved at stille motiveret dagsordenforslag om, at dirigenten afs√¶ttes.
Fremsættes et sådant forslag, så skal der ske afstemning om, hvorvidt dirigenten skal afsættes. Bliver dirigenten afsat ved afstemningen, skal der vælges en ny dirigent.

[Indhold] Anbefaling
G√łr bestyrelsen opm√¶rksomme p√• de uheldige forhold og henstil/kr√¶v, at generalforsamlingen aflyses, og at der indkaldes til en ny.
Hvis bestyrelsen ikke vil efterkomme henstillingen/kravet, så er der kun to muligheder. Deltag i generalforsamlingen eller boykot den.
Vælges det at boykotte den, så kan der begæres en ny ekstraordinær generalforsamling, eller der kan ventes til den ordinære generalforsamling i marts 2012.

[Indhold] Uddybning af punkterne

[Indhold] Generalforsamlingens lovlighed (Foreningens vedtægt)
 1. Indkaldelse via e-mail er overholdt.
  § 10, stk. 2.
 2. Orientering af de to udelukkede om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, så de kan være til stede, når deres udelukkelse behandles, er ikke tilsyneladende ikke opfyldt.
  § 6, stk. 2.
 3. Indkaldelsesfristen på 2 uger er overholdt.
  § 10, stk. 3.
 4. Indkaldelsen med dagsordenen er endvidere bragt på foreningens hjemmeside.
  § 7, stk. 2.
 5. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden for et halvt år efter den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011.
  Beslutning truffet på generalforsamling den 19. marts 2011.
 6. Dagsordenen indeholder et punkt om eventuel ændring af foreningens navn.
  Beslutning truffet på generalforsamling den 19. marts 2011.
 7. Afholdelsesfristen for den af en gruppe medlemmer begærede ekstraordinære generalforsamling er overholdt.
  § 13, stk. 2.

[Indhold] Indkaldelsen med dagsorden via e-mail
Jeg har modtaget en e-mail med indkaldelse og dagsorden, som gengives her:

Fra: info@transdanmark.dk
Til: medlemmer@Trans-Danmarks.dk
Sendt: to 01-09-2011 16:48
Emne: Ekstraordinær Generalforsamling
Vedhæftet: ekstraordinær generalforsamling 2011(2).pdf
Der afholdes ekstraordinær Generalforsamling i Trans-Danmarks, d. 15/9-2011 Kl. 19.00. For yderligere oplysninger, se vedhæftede fil.

Den vedhæftede fil var indkaldelsen med dagsorden.

Det er fremf√łrt, at flere medlemmer ikke har modtaget den udsendte e-mail med indkaldelse og dagsorden. Hvilke konsekvenser har og kan det f√•?

Det m√• f√łrst konstateres, at det p√•hviler det enkelte medlem at orientere foreningen om eventuel √¶ndring af e-mailadresse.

Hvis det kun er nogle få, som ikke har modtaget indkaldelsen med dagsorden via e-mail, vil det ikke have nogen konsekvenser.
Der er stor sandsynlighed for, at de, der ikke har modtaget en indkaldelse via e-mail på anden måde alligevel vil blive bekendt med indkaldelsen og dagsordenen f.eks. via foreningens hjemmeside og/eller orientering via andre medlemmer.
Det vil derfor ikke være rimeligt eller hensigtsmæssigt at aflyse en generalforsamling eller flytte den alene på grund af, at nogle få ikke har modtaget indkaldelsen.
Hvis det er et stort antal medlemmer, som ikke har modtaget indkaldelsen via e-mail, så er der grund til bekymring og overvejelser om, hvorvidt det skal have konsekvenser.

Bekymringerne kan være mistanke om:

 1. Rod i medlemsregistret.
 2. En bevidst handling fra bestyrelsens side for at få så lav deltagelse til generalforsamlingen som muligt.
 3. En bevidst handling fra bestyrelsens side i fors√łg p√•, at udvalgte medlemmer ikke bliver bekendt med generalforsamlingen og derfor ikke deltager.

(Lad det være pointeret, at det er teoretiske vurderinger).

Overvejelserne kan være:

 1. Bestyrelsen udsender en endnu en indkaldelse med dagsorden, hvis det kan nås uden at overskride indkaldelsesfristen Рeller i hvert fald kun en minimal overskridelse.
  Det kan ikke nås i den aktuelle situation.
 2. Bestyrelsen aflyser den planlagte og indkaldte generalforsamling og indkalder til en ny til en ny på et senere tidspunkt.
  I en sådan situation, må en rimelig overskridelse af en seneste dato for afholdelse af generalforsamlingen accepteres.

Hvis bestyrelsen ikke vil foretage sig noget, hvad kan medlemmerne s√• g√łre?
Medlemmerne kan:
 1. Straks sende en e-mail til bestyrelsen med √łnske om, at den indkaldte generalforsamling aflyses, og at der indkaldes til en ny, hvor det bedst muligt skal sikres, at indkaldelsen udsendes til alle.
 2. M√łde frem p√• generalforsamlingen og d√©r udtrykke sin utilfredshed med bestyrelsen – eventuelt i form af en mistillidserkl√¶ring.
  En sådan mistillidserklæring kan også fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling.
  Da der i forvejen er en mistillidserkl√¶ring p√• dagsordenen, vil det aktuelt ikke v√¶re n√łdvendigt med en ny, men kan frems√¶ttes mundtligt som underbyggelse af den allerede fremsatte.
 3. Boykotte den indkaldte generalforsamling og evt. samle st√łtte nok til beg√¶ring af en ny ekstraordin√¶r generalforsamling.
 4. Erklære generalforsamlingen for ugyldig.
  Det kan ske inden generalforsamlingens afholdelse, ved dens begyndelse eller derefter dens afholdelse.
  Vil bestyrelsen ikke anerkende en s√•dan ugyldighedsp√•stand, og vil et flertal af de fremm√łdte p√• generalforsamlingen p√• generalforsamlingen heller ikke stemme for et motiveret dagsordensforslag om, at generalforsamlingen er ugyldig, s√• afholdes generalforsamlingen.
 5. Er der fortsat utilfredshed, s√• kan sagen indbringes for byretten, der i s√• fald vil tr√¶ffe afg√łrelse om, hvorvidt generalforsamlingen var ugyldig. En s√•dan afg√łrelse kan ankes til landsretten.
  En kostbar affære.

I den aktuelle situation må det konstateres, at de medlemmer, der har tilkendegivet, at de ikke har modtaget e-mail med indkaldelse og dagsorden, alligevel er fuldt bekendt med den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse og dens dagsorden.
Det m√• derfor konkluderes, at skaden er minimal og n√¶ppe kan “b√¶re” mere end at udtrykke en beklagelse over for bestyrelsen f√łr eller under generalforsamlingen.

[Indhold] Supplerende om: Indkaldelsen med dagsorden via e-mail
I Transdebat har GNOEQA [1] fremsat kommentar med sp√łrgsm√•l, hvilket foranledigede mig til ligeldes i Transdebat at lave en uddybende redeg√łrelse om ovenst√•ende punkt , som for helhedens skyld gengives indrykket herunder ude gengivelser af citater fra punktet.

I vedtægtens § 10, stk. 2 foreskrives, at indkaldelsen skal ske via e-mail jf. § 7, stk. 2, der undtagelsesvis giver adgang til at anvende brevpost.
Intentionerne både i den nugældende og tidligere versioner af vedtægten har været så vidt muligt at undgå papir ved at anvende de elektroniske meddelelsesmuligheder.

I vedt√¶gtens ¬ß 10, stk. 3 foreskrives, at indkaldelsen skal v√¶re afsendt senest to uger f√łr generalforsamlingens overholdelse.
Den frist er overholdt.

De fleste foreninger opererer med indkaldelsens afsendelsestidspunkt, uanset om det er via e-mail eller almindelig post, eller datoen for en annoncering i en avis, medlemsblad eller foreningshjemmeside, som den frist, der skal overholdes for indkaldelse til en generalforsamling.
Grunden er, at selvom en forening er i besiddelse af gyldige e-mailadresser eller almindelige postadresser, så har foreningen ikke mulighed for at vide, hvornår indkaldelsen når frem, eller om den overhovedet når frem.
I den aktuelle situation kan det ikke vides hvor mange, der ikke har modtaget indkaldelsen, og dermed heller ikke, om der er tale om nogle få eller om mange.
Det kan imidlertid konstateres, at de, som har oplyst, at de ikke har modtaget indkaldelsen, på anden måde er blevet bekendt med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Det er imidlertid klart, at der kan v√¶re tilf√¶lde, hvor der er s√• mange, der ikke modtager indkaldelsen, at det m√• f√łre til, at generalforsamlingen aflyses og en ny indkaldes. Det har jeg ogs√• n√¶vnt i min redeg√łrelse.

Hvor min gr√¶nse g√•r for hvor mange, der skal til, f√łr en s√•dan aflysning b√łr foretages er ligegyldig i relation til min redeg√łrelse.
Jeg har ikke lavet min redeg√łrelse for at markedsf√łre mine egne holdninger, men for s√• objektivt som muligt at redeg√łre for de forskellige aspekter omkring lovligheden af denne ekstraordin√¶re generalforsamling.

Den konkrete afg√łrelse af, om den ekstraordin√¶re generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed gyldig tr√¶ffes under ledelse af dirigenten af deltagerne i den ekstraordin√¶re generalforsamling.

Finder deltagerne, at indkaldelsen har fulgt vedt√¶gtens krav, s√• er generalforsamlingen lovlig, og den kan gennemf√łres.

Finder de, at indkaldelsen ikke har fulgt kravene, skal de p√• baggrund af dirigentens vejledning tr√¶ffe afg√łrelse om,
 1. de vil bed√łmme den manglende overholdes af kravene som uden reel eller kun af mindre betydning og erkl√¶re generalforsamlingen for lovlig og gennemf√łre den,
 2. eller om de vil bed√łmme den manglende overholdelse af kravene som s√• alvorlige, at de erkl√¶rer indkaldelsen for ulovlig.

I så fald slutter generalforsamlingen straks.

I et sådan tilfælde vil bestyrelsen være forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling (i det her tilfælde en ny ekstraordinær generalforsamling) til afholdelse senest på to-måneders dagen for nu ulovliggjorte generalforsamlings afholdelse Рanalogt til bestemmelsen i foreningens vedtægt § 13, stk. 2 om indkaldelse til en begæret ekstraordinær generalforsamling.

Lovligheden af en generalforsamlings afholdelse eller mangel på afholdelse kan i sidste ende indbringes for byretten af et foreningsmedlem eller et ikke-medlem, der har en retslig interesse i beslutninger truffet på eller som skulle træffes på generalforsamlingen.

Tina Thranesen.

[Indhold] Skrivelse fra bestyrelsen med synspunkter til det fremsatte mistillidsvotum
Den 3. september 2011 blev der af kassereren, Pia Nielsen ved brug af foreningens “kasserer-e-mailadresse”, som tilh√łrer foreningen, til nogle medlemmer, men ikke til alle, udsendt en e-mail vedh√¶ftet en redeg√łrelse over bestyrelsens synspunkter til den det fremsatte mistillidsvotum.

Skrivelsen kan ikke betragtes som en indkaldelse Рheller ikke en forsinket indkaldelse Рtil den ekstaordinære generalforsamling, men som et partsindlæg.
Skrivelsen har derfor ingen betydning i relation til indkaldelsen til generalforsamlingen.

Det må i stedet betegnes som forkert, at skrivelsen kun er sendt til udvalgte medlemmer og ikke til alle. Jeg har bedt Pia Nielsen om at få tilsendt en kopi, men har fået afslag med begrundelsen:

Kære Tina

Fl√łjen, der stiller mistillidsvotum, taler jo ivrigt sammen.
Det g√łr vi alts√• ogs√• p√• fl√łjen, der st√łtter bestyrelsen,
Der er altså ikke tale om en fejl.
Med venlig hilsen

Pia

Det fremg√•r imidlertid b√•de af e-mailen og den vedh√¶ftede skrivelse, at den er til medlemmerne, og da den er udsendt via foreningens “kasserer e-mail” kan den ikke betragtes som en “intern fl√łjskrivelse”, men burde v√¶re udsendt til alle medlemmer.
Der er vel heller ikke nogen grund til, at kun enkelte medlemmer skal være bekendt med bestyrelsens synspunkter.
Det kan også betvivles, at skrivelsen er dækkende for samtlige bestyrelsesmedlemmers holdning.

[Indhold] Udelukkede (ekskluderede) medlemmer
På dagsordenen er der optaget behandling af bestyrelsens udelukkelse af to medlemmer.
Generalforsamlingen skal tr√¶ffe afg√łrelse om, hvorvidt bestyrelsens udelukkelser var korrekte, eller om de skal omg√łres.
Under disse punkter har de udelukkede medlemmer ret til at være til stede og tale deres sag.
Det er derfor indlysende, at de skal have tilsendt meddelelse om, hvornår og hvor generalforsamlingen afholdes. De har ikke krav på at få den fulde indkaldelse og dagsorden.

Det er fremf√łrt, at en s√•dan underretning ikke er sket.
Da begge udelukkede medlemmer p√• anden vis er fuldt bekendt med tid og sted for generalforsamlingens afholdelse og dens dagsorden, m√• skaden ogs√• her betegnes som minimal og n√¶ppe kan “b√¶re” mere end at udtrykke en beklagelse over for bestyrelsen f√łr eller under generalforsamlingen.

[Indhold] Medlemmers begæring om ekstraordinær generalforsamling
En gruppe medlemmer har fremsat begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med emnerne:
 1. Bestyrelsens udelukkelse af medlemmer.
 2. Valg af ny bestyrelse.

Den 14. august 2011 blev begæringen om ekstraordinær generalforsamling afsendt.
Den 16. august 2011 blev begæringen afvist af bestyrelsen begrundet med, at der kun var tre gyldige underskrifter fra medlemmer af foreningen medsendt i begæringen.
Den 22. august 2011 blev begæringen genfremsendt med de krævede underskrifter.
Den 23. august 2011 blev begæringen anerkendt af Karin Astrup.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse, hvilket vil sige senest den 16. eller 23. oktober 2011 afhængig af, hvilken dato, der lægges til grund, men allersenest den 23. oktober 2011.

Det kan konstateres, at dagsordenen indeholder de to emner, som var anf√łrt i beg√¶ringen, og at to-m√•neders fristen er overholdt.

[Indhold] Dagsordens udformning
Dagsordenen indeholder de punkter, der henholdsvis er besluttet på generalforsamlingen den 19. marts 2011 og i begæringen om ekstraordinær generalforsamling.

Imidlertid er r√¶kkef√łlgen af punkterne yderst problematisk ved, at behandlingen af udelukkelsen af de to medlemmer er placeret som sidste punkt p√• dagsordenen – punkt 5, a og b.

Det er et overordnet dagsordensprincip, at alle forslag skal være behandlet og evt. andre beslutninger truffet inden valg af bestyrelse.
Dette princip er ogs√• grunden til, at punktet om valg af bestyrelse er placeret som sidst punkt inden “Eventuelt” om generalforsamling og generalforsamlingens dagsorden i foreningens vedt√¶gts ¬ß 12.

Den udsendte dagsorden indeholder som punkt 3 et mistillidsvotum til bestyrelsen, og såfremt dette vedtages af generalforsamlingen yderlig et punkt 4 om valg af ny bestyrelse.

Behandling af udelukkelserne efter det eventuelle valg af bestyrelse er derfor et klart brud på det overordnede dagsordensprincip.

Dagsordenen b√łr derfor √¶ndres, s√• behandlingen af udelukkelserne bliver punkt 2. (Punktet efter valg af dirigent).

Udover, at den udsendte dagsorden er et brud på det overordnede dagsordensprincip, er det grænsende til det uanstændige at sætte udelukkelserne på som sidste punkt på dagsordenen.
 1. Det er meget vanskeligt at vurdere hvad tid, dette punkt begynder grundet de forudgående punkter.
  Det g√łr, at det er sv√¶rt at meddele et m√łdetidspunkt til de udelukkede, som har ret til at deltage i dette punkt.
 2. Hvis behandlingen af udelukkelserne resulterer i, at udelukkelsen omg√łres, s√• er p√•g√¶ldende fuldgyldigt medlem igen, og har derfor ret til at deltage i resten af generalforsamlingen.
  Det er imidlertid uden betydning, når det er sidste punkt på generalforsamlingen.
  Hvis udelukkelsen derimod behandles som punkt 2 og resulterer i en omg√łrelse af udelukkelsen, s√• har p√•g√¶ldende mulighed for at deltage i behandlingen af de √łvrige punkter.
  Hvis udelukkelsen derimod bliver godkendt, s√• m√• p√•g√¶ldende forlade generalforsamlingen og kan derfor ikke deltage i behandlingen af de √łvrige punkter.

Bestyrelsen b√łr derfor straks √¶ndre dagsordenen, s√• udelukkelserne bliver punkt 2.
S√•fremt bestyrelsen ikke vil √¶ndre dagsordenen, kan det g√łres p√• selve generalforsamlingen, s√•fremt der bliver fremsat et motiveret dagsordensforslag derom, og det bliver vedtaget af et flertal af de fremm√łdte.

[Indhold] Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Efter foreningens vedt√¶gts ¬ß 18, er bestyrelsen beslutningsdygtig, n√•r alle medlemmer er indkaldt og mindst 4 er m√łdt. Afg√łrelser tr√¶ffes ved simpel stemmeflerhed. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Efter ¬ß 15, stk. 4 skal bestyrelsen som minimum lave et beslutningsreferat over hvert afholdt m√łde.

Efter generalforsamlingen den 19. marts 2011 bestod bestyrelsen af:
Karin Astrup, Tina Vyum, Pia Nielsen, Ulla R√łrvig og Irene Haffner.
1. suppleant (hvilket ikke fremgår af referatet fra generalforsamlingen) Cathrine.
2. suppleant (hvilket ikke fremgår af referatet fra generalforsamlingen) Michelle Holst-Fischer.

Irene Haffner nedlagde kort efter generalforsamlingen sin bestyrelsespost og blev efterf√łlgende udelukket (ekskluderet) af bestyrelsen.

Via debatindlæg på foreningens debatforum er det fremgået, at Cathrine Рi debatforummet under navnet Lykke Рer medlem af bestyrelsen. Det må betyde, at bestyrelsen har bedt 1.suppleanten, Cathrine om at indtræde i bestyrelsen.

Da Cathrine – alias Lykke – i et debatindl√¶g har tilkendegivet, at hun ikke har v√¶ret indkaldt til et bestyrelsesm√łde, hvor dato, sted og dagsorden for den ekstraordin√¶re generalforsamling blev besluttet, m√• det konstateres, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, da alle bestyrelsesmedlemmer dermed ikke var indkaldt, og at beslutningen om den ekstraordin√¶re generalforsamling og dagsordenen derfor ikke er lovlig.

Hvis bestyrelsen ikke vil tage konsekvensen af dette og tr√¶ffer en lovformelig beslutning om indkaldelse til en ny ekstraordin√¶r generalforsamling, er det imidlertid vanskeligt effektivt at g√łre noget ved det.

[Indhold] Ekstraordinær generalforsamling en hverdagsaften med samtidigt folketingsvalg
Datoen for den ekstraordinære generalforsamling Рtorsdag den 15. september 2011 må mildest sagt betegnes som yderst uheldig.
 1. En hverdag kl. 19. Det kan knibe for en del overhovedet at nå at komme til generalforsamlingens start.
 2. Der er folketingsvalg samme dag. Valgurnerne lukker f√łrst kl. 2000. Mange stemmer p√• vej hjem fra eller efter at v√¶re kommet hjem fra arbejde.
  Det kan blive endog meget svært at nå frem til generalforsamlingens start.
 3. Nogle er måske valgtilforordnede (borgerligt ombud) og har derfor slet ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen.
 4. En del vil m√•ske prioritere en valgaften foran fjernsynet for at f√łlge valgresultaterne og se den efterf√łlgende partilederrunde h√łjere end deltagelse i en foreningsgeneralforsamling.
  Det er jo et ekstra spændende valg, da der er mulighed for, at der bliver et regeringsskifte.

Her skal der derfor lyde en opfordring til bestyrelsen at aflyse generalforsamlingen og indkalde til en ny til afholdelse p√• en l√łrdag f.eks. med start kl. 15, s√• det dels er lettere at n√• frem til tiden, og dels er bedre tid til afviklingen af generalforsamlingen.
Endvidere er der tradition for, at foreningen holder generalforsamling p√• l√łrdage. Samtlige generalforsamlinger i foreningen er indtil nu afholdt p√• l√łrdage.
Skulle valget af en anden dato betyde, at fristen på det halve år ikke kan overholdes, så vil der næppe lyde mange protester med en rimelig overskridelse af halvårsfristen, da et folketingsvalg på den udsete dato er en god begrundelse for at flytte generalforsamlingen, også selv om det må betyde en mindre overskridelse af en tidsfrist.

[Indhold] Revisorens rolle
Afslutningsvis vil jeg til bemærkninger i debatforummet om, at medlemmer kan kontakte revisoren, Jan Schmidt Rasmussen, hvis de ikke har modtaget indkaldelsen.
Det kan ligeledes af debatindlæg ses, at flere har gjort det og tilknyttet forskellige kommentarer.

Revisoren har ikke mulighed for at intervenere på dette område. Han kan samle op på utilfredshederne og rette henvendelse til bestyrelsen og fremsætte forslag over for bestyrelsen.
Det er imidlertid bestyrelsen, som afg√łr, om de vil f√łlge henstillingerne.

De henstillinger, som revisoren kan fremf√łre, vil i det store og hele og med de samme begrundelser v√¶re de samme, som er anf√łrt i dette skrift.

Tina Thranesen.

* * *
Note
 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.

* * *
Redeg√łrelsen i pdf-format.