Referat. 15. marts 2008.

Vist 141 gange.
Den 23. marts 2008.

Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark
afholdt den 15. marts 2008 i Skader hos Signe Kruse.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6) Forslag til vedtægtsændringer. (Der foreligger intet forslag)
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af:
a) Formand
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Formanden Karin Astrup indledte kl. 13.00 generalforsamlingen med at byde velkommen.

1. Valg af dirigent
F√łrste punkt var valg af dirigent. Der var √©t forslag Tina Thranesen, som derfor blev valgt.
Hun takkede for valget og begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Desuden var bestemmelsen, om at generalforsamlingen skal afholdes i marts, overholdt.
Hun konstaterede dernæst, at der var indkommet 2 forslag, som begge var indkommet rettidigt.
Af tekniske √•rsager var kun det ene forslag udsendt straks til medlemmerne, hvorimod materialet til det andet forslag f√łrst var udsendt dagen f√łr generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vedtog, at også det for sent rundsendte forslag kunne behandles under pkt. 7 indkomne forslag.
Der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Hun afsluttede punktet med at konstatere, at generalforsamlingen derfor på alle punkter fulgte vedtægterne.
Hun overlod herefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r
Karin Astrup aflagde bestyrelsens beretning for 2007.
Herunder gengives de væsentligste punkter af formandens beretning, idet der henvises til den skriftloige udgave af beretningen.
Formanden indledte med at konstatere, at Trans-Danmark har haft et underskud i 2007, hvilket skyldes det h√łjere aktivitetsniveau.
Herefter orienterede hun om en udskiftning i bestyrelsen i oktober 2007. Jane Johansen blev her afl√łst af suppleanten Pernille Knudsen. Formanden takkede Jane Johansen for hendes indsats.
Tina Vyum har desuden i juni haft foretræde for Sundhedsudvalget i forbindelse med Beslutningsforslag nr. 142 fremsat af Enhedslisten.
Forslaget n√•ede p√• grund af folketingsvalget ikke at blive f√¶rdigbehandlet, men er genfremsat i indev√¶rende folketingssamling. Trans-Danmark vurderer dog ikke, at forslaget har store chancer for vedtagelse. Derfor fors√łger foreningen at p√•virke regeringen via Karin Jespersen til selv at freml√¶gge et forslag.
Trans-Danmark foretog i 2006 politianmeldelse mod B&O forhandleren i Viborg, idet han ikke ville s√¶lge til Kjole-Ole. Det f√łrte i 2007 til en b√łde p√• 3.000 kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende.
Den 30. maj 2007 var der Spring ud dag for transvestitter og transseksuelle arrangeret af Katja Tordrup, der er TiD‘s formand. Et par af Trans-Danmark‘s medlemmer deltog i uddelingen af blomster i √Örhus.
I juli 2009 afholdes der i forbindelse med World Outgames en konference om b√łsser og lesbiske samt transpersoners menneskerettigheder. Trans-Danmark har indvilget i at tage sige af transdelen af det p√•g√¶ldende arrangement.
Trans-Danmark √łkonomi har kunnet m√¶rke det stigende aktivitetsniveau i foreningen. Derfor arbejdes der p√• at finde alternative finansieringsmuligheder, s√•som fondsmidler samt indt√¶gter fra foredragsvirksomhed.
En arbejdsgruppe i bestyrelsen har udarbejdet et udkast til visionen for Trans-Danmark frem til år 2012 bestående af 10 punkter.
Projektet omkring “H√•ndbog om k√łnsidentitet” skrider fremad. Det har taget l√¶ngere tid end forventet, men Trans-Danmark har prioriteret at lave et gennemarbejdet produkt frem for at haste tingene igennem.
Der er ligeledes introduceret en ny hjemmeside i √•rets l√łb. Den har givet en r√¶kke nye muligheder, f.eks. kan man direkte bestille et foredrag. Et n√¶ste skridt vil v√¶re at lave hjemmesiden p√• engelsk og tysk. Formanden efterlyste medlemmer, som kan hj√¶lpe med overs√¶ttelsen.
Foreningen har desuden afholdt en r√¶kke foredrag, vi sidder i et udvalg kaldt “Det rummelige arbejdsmarked” og vi har deltaget i en r√¶kke ligestillingskonferencer.
Formanden og n√¶stformanden deltager i TGEU‘s Steering Committee og har derfor deltaget i √•rets 3 m√łder. Der er tale om en betydelig mulighed for at p√•virke den europ√¶iske udvikling, som samtidig p√•virker den danske udvikling. Foreningen fungerer som paraplyorganisation for europ√¶iske transforeninger og strukturen er nu lagt fast.
I √•rets l√łb har TGEU blandt haft foretr√¶de for en af Europaparlamentets Intergroups. Det medf√łrte en gennemf√łrelse af resolutionen om homofobi.
Desuden medf√łrte det en afs√¶ttelse af 60.238 EUR til finansiering af en sp√łrgeskemaunders√łgelse omkring transforhold i Europa.
√Öret igennem har der v√¶ret afholdt en r√¶kke sociale arrangementer. TS-kontakt har s√•ledes holdt cafe aftener b√•de i √Örhus og Skader, ligesom der har v√¶ret en sommerfest og en julefrokost. Endvidere har der v√¶ret afholdt Randersm√łde b√•de i Randers og Vejle.

Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat.
Freja Nordam spurgte til, hvad der vil ske, hvis der ikke bliver solgt det forn√łdne antal annoncer til at finansiere trykningen af den nye h√•ndbog eller hvis der ikke bliver tildelt fondsmidler.
Pia Nielsen svarede, at s√• bliver bogen ikke trykt, idet trykkeomkostningerne er af en st√łrrelse, der g√łr dette umuligt.
Lykkes det imidlertid at skaffe den forn√łdne finansiering, tilf√łjede Pia, at bogen vil v√¶re klar til udgivelse i sensommeren 2008.
Irene Haffner spurgte om der er en forbindelse mellem det europæiske arbejde og resultaterne i Danmark.
Formanden besvarede dette med et ja. Som eksempel n√¶vnte hun Hammarberg rapporten, som siger, at en operation ej er n√łdvendig for at kunne f√• et juridisk k√łnsskifte. Hammarberg er kommiss√¶r for Menneskerettigheder i Europakommissionen. Rapporten er m√łntet p√• √łstrigske forhold, men da lovgivningen i √ėstrig er lig med den danske p√• dette omr√•de, b√łr vi kunne n√• et tilsvarende resultat i Danmark.
Sheila Jane spurgte om tidshorisonten for forbedringer af Navneloven og tidshorisonten for offentligg√łrelse af den omtalte europ√¶iske unders√łgelse.
Formanden svarede, at Navneloven sandsynligvis skal revideres i folketingssamlingen 2008/09, og at offentligg√łrelsen af unders√łgelsesresultatet afventer, at det f√łrst skal forel√¶gges for EU-Kommissionen, hvilket sker i juni m√•ned d√•.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
Dirigenten overlod herefter ordet til kassereren Pia Nielsen.
Pia Nielsen omdelte det reviderede √•rsregnskab best√•ende af resultatopg√łrelse og balance.
Omsætningen har udvist en svag stigning frem til 12.726 kr. i forhold til 2006. Baggrunden for kontingentstigningen er, at kontingentet fra starten af 2007 er hævet fra 200 kr. til 300 kr. Antallet af medlemmer har samtidig udvist et mindre fald.
Pia Nielsen kunne dog tilf√łje, at dette fald i starten af 2008 er blevet modvirket af en ny stigning i medlemstallet.
Udgifterne har med 24.582 kr. haft en stigning p√• ca. 10.000 kr. i forhold til 2006. Baggrunden herfor er en stigning i rejseomkostningerne, hvilket skyldes rejser til TGEU m√łderne.
Balancen udg√łr totalt set beskedne 1.402 kr.
Imidlertid er der en gæld på 11.922 kr. til rejsedeltagerne, idet der ikke har været tilstrækkelige midler på foreningens bankkonto. Derfor har Trans-Danmark ved udgangen af 2007 en negativ egenkapital på 10.520 kr.
Freja og Signe stillede sp√łrgsm√•l om g√¶lden til enkeltpersoner.
Pia forklarede, at g√¶lden var til bestyrelsesmedlemmer og skyldes manglende kassebeholdning til at betale rejseomkostningerne, samt at disse var fuldt bekendt med den √łkonomiske risiko derved.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Dirigenten overlod atter ordet til kassereren.
Pia Nielsen fremlagde budgettet for 2008 og indledte med oplysningen om, at det best√•r af 2 elementer. Det f√łrste er sammenligneligt med 2007 regnskabet. Her er der blot indlagt beskedne stigninger b√•de p√• indt√¶gter og omkostninger.
Det n√¶ste er indt√¶gter og omkostninger forbundet med den kommende “H√•ndbog om K√łnsidentitet”. Af forsigtighedshensyn er der indlagt 50 % af det oprindelige budget for bogen b√•de p√• indt√¶gter og omkostninger. Oms√¶tningen er derfor ansat til 162.500 kr. og omkostningerne til bogprojektet er ansat til 83.596 kr.
Det betyder et samlet budgetoverskud for 2008 på 64.804 kr.
Freja kom med den kommentar, at det ikke er nogen let opgave at finde 40 annonc√łrer til bogen. Pia var enig, men benyttede lejligheden til at efterlyse interesserede til at hj√¶lpe med annoncesalget og andre praktiske ting.
Det er dog bestyrelsens bedste bud, at det vil kunne lade sig g√łre at s√¶lge de omtalte annoncer.
Karin Astrup tilf√łjede, at der i budgettet ikke er indregnet indt√¶gt fra fondsmidler samt indt√¶gter fra afholdelse af foredrag, hvilket kan give en p√¶n indt√¶gt.
Der var herefter en generel dr√łftelse af realismen i bogprojektets budget.
Det mundede ud i, at budgettet for 2008 blev taget til efterretning.

Pause fra kl. 1406 til kl. 1430.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Der forelå et indsendt forslag fra Freja Nordam om at hæve medlemskontingentet fra 300 kr. til 650 kr. gældende fra 1. januar 2008.
Dirigenten overdrog ordet til Freja Nordam, for at hun kunne begrunde forslaget.
Freja Nordam indledte med at √¶ndre forslaget til en stigning p√• 500 kr., s√•ledes at kontingentet skulle udg√łre 800 kr.
Baggrunden herfor var, at der skulle gives bestyrelsen mulighed for at afholde den n√łdvendige rejseaktivitet. √Ündringen i forslaget blev begrundet med de nye oplysninger, der var fremkommet omkring freml√¶ggelsen af regnskabet.
Forslaget m√łdte generel modstand.
Freja Nordam trak forslaget tilbage.

Bestyrelsens forslag om at fortsætte med et årligt kontingent på 300 kr. blev herefter vedtaget.

6. Forslag om vedtægtsændring
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

7. Behandling af indkomne forslag
 1. I det af Freja Nordam indsendte forslag var der indeholdt et forslag om, at generalforsamlingen skulle p√•l√¶gge “foreningens bestyrelse at udarbejde retningslinier for hvorledes omkostningsd√¶kningen udbetales”.

  Freja begrundede sit forslag.

  Formanden oplyste, at bestyrelsen allerede har udarbejdet s√•danne retningslinjer p√• et bestyrelsesm√łde i oktober 2007.

  Freja trak herefter sit forslag tilbage.

 2. Forslag om vedtagelse af en række ord og begreber
  Derfor gik dirigenten straks til det andet indkomne forslag nemlig et forslag om at foreningen dels selv skal anvende og dels skal anbefale brugen af en række ord indenfor transområdet til relevante medier m.v.
  Listen var rundsendt kort forinden og fremgår af særskilt bilag.

  Pia Nielsen indledte med at komme med en baggrund for forslagene, som var, at der i forbindelse med bogprojektet har vist sig en række behov for på en kort og præcis måde at kunne omtale en række transrelaterede forhold.

  De enkelte ord blev herefter gennemg√•et af dirigenten med efterf√łlgende dr√łftelse af hvert enkelt ord.

  Det blev vedtaget, at ordene Harry Benjamin Syndrom, k√łnsbekr√¶ftelse, k√łnsmodificerende operation og translobbyist ikke anvendes.

  Den efterf√łlgende dr√łftelse var ganske lang.

  Sheila spurgte herunder til situationen i Norge og Sverige.
  Tina Thranesen svarede, at de ikke har vedtaget en tilsvarende ordliste.

  Is√¶r ordene transk√łnnet og transperson gav en l√¶ngere dr√łftelse.
  Ordet transk√łnnet till√¶gges nogen forskellig betydning – dels entydigt transseksuel, som i Norge og dels en f√¶llesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle.

  Jane S√łrensen fremsatte efter l√¶ngere debat et motiveret beslutningsforslag:

  “Generalforsamlingen vedtager, at b√•de ordet transk√łnnet og ordet transperson kan anvendes i betydningen af en f√¶llesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle“.

  Ved den efterf√łlgende afstemning blev beslutningsforslaget vedtaget med stemmerne 13 for og 3 imod.

  Ordet transvetisk transvestit var forkert anf√łrt i det fremlagte forslag. Det skulle have v√¶ret fetichistisk transvestit.

  Brugen af de √łvrige ord blev alle vedtaget med den tilf√łjelse, at ordet “trans” ikke skulle anvendes som forstavelser i ord, der i sig selv var entydige, og at f√łrste gang et givet ord anvendes, b√łr det afh√¶ngig af den sammenh√¶ng ordet anvendes i f√łlge af den forklaring, som fremg√•r af det fremlagte forslag.

  Med de nævnte vedtagelser blev det samlede forslag vedtaget.

Under dr√łftelserne af forslaget om ord og begreber blev der holdt pause fra kl. 1537 til 1552.

8. Valg af:
 1. Formand
  Dirigenten startede med at h√łre, hvilke forslag der var til posten som formand for Trans-Danmark. Der var kun √©t nemlig Karin Astrup.
  Karin Astrup blev derfor genvalgt.
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  Dirigenten indledte med at h√łre, hvilke forslag der l√•. Der var 3 kandidater: Ulla R√łrvig, Victoria Nielsen og Erwin J√∂hnk. Victoria var p√• grund af sygdom ikke tilstede, men havde f√łr generalforsamlingen bekendtgjort hendes kandidatur. Ved det efterf√łlgende valg fik de henholdsvis 17, 12 og 7 stemmer. 1 var blank.
  Ulla og Victoria blev derfor valgt.
 3. 2 bestyrelsessuppleanter
  Her var der f√łlgende kandidater: Erwin J√∂hnk, Natasja Bosse og Signe Kruse. De fik henholdsvis 12, 9 og 15 stemmer.
  Derfor blev Signe Kruse valgt til 1. suppleant og Erwin Jöhnk til 2. suppleant.
 4. 2 revisorer
  De 2 nuværende revisorer nemlig Jytte Witt og Jan Rasmussen var begge villige til genvalg. Der var ingen yderligere kandidater.
  Jytte Witt og Jan Rasmussen blev derfor genvalgt.
 5. 1 revisorsuppleant
  Der var blot én kandidat nemlig den nuværende Anna Jonna Armannsdottir.
  Anna Jonna Armannsdottir blev derfor genvalgt.

Formanden afsluttede punktet med at overr√¶kke en gave til de to i √•rets l√łb afg√•ede bestyrelsesmedlemmer nemlig Jane Johansen og Pernille Knudsen.

9) Eventuelt
Bestyrelsen havde i indkaldelsen til generalforsamlingen anf√łrt, at den √łnskede en dr√łftelse af Vision 2012.
Dirigenten startede derfor med dette punkt og overlod ordet til formanden.
Formanden gennemgik de 10 punkter i visionen.
Chris spurgte om, hvor stor arbejdsl√łshedsprocenten er for transseksuelle.
Pia svarede, at den ikke opg√łres af Danmarks Statistik eller andre. Den er dog meget h√łj og i hvert fald over 50 %.
Freja tilf√łjede derfor, at det vil v√¶re meget vanskeligt at opfylde visionen om, at arbejdsl√łshedsprocenten skal ned p√• det √łvrige arbejdsmarkeds niveau.
Pia var enig, men som Karin havde udtalt til indledning, s√• er overliggeren lagt h√łjt p√• nogle af punkterne. Det betyder, at ogs√• en delvis opfyldelse af en vision kan v√¶re en betydelig forbedring.
Jeanette sagde, at visioner og mål ikke er det samme.
Karin tilf√łjede, at der er mange indsatsmuligheder. Eksempelvis skal der udarbejdes en r√¶kke informationsmateriale ligesom der vil blive afholdt foredrag p√• omr√•det.
Irene n√¶vnte, at visionen ogs√• skal tage h√łjde for transvestitters situation.
Pia svarede, at der i visionen bestemt ogs√• er t√¶nkt p√• transvestitters situation. Skulle der v√¶re nogle konkrete forslag for transvestitter, som der ikke er taget h√łjde for, ville hun dog gerne h√łre dem.
Tina Thranesen udtalte, at visionen om at arbejde for, at transpersoner deltager aktivt i den politiske proces, er problematisk. Trans-Danmark m√• ikke blive partipolitisk, hvilket kan blive vanskeligt at overholde, hvis en kandidat fra et bestemt parti st√łttes.
Karin svarede, at der er tale om at st√łtte, at der kommer kandidater frem, s√•ledes som Erwin J√∂hnk eksempelvis har v√¶ret det, men ikke at st√łtte deres partipolitiske program. Hvilket parti, de st√łtter, er i denne sammenh√¶ng ligegyldig.
Tina Vyum nævnte, at Trans-Danmark allerede er begyndt med en rådgivning. Victoria Nielsen, der er psykolog, tilbyder således psykologisk rådgivning. Denne rådgivning vil hen ad vejen blive udbygget.
Natasja Bosse udtalte, at forskellene mellem transvestitter og transseksuelle er små. Derfor er visionen god.
Jane S√łrensen udtalte b√•de p√• egne og TiD‘s vegne en stor st√łtte til visionen og roste bestyrelsen for udarbejdelsen af den.
Der var derfor generelt stor st√łtte til visionen blandt deltagerne p√• generalforsamlingen.

Yderligere dr√łftelser under punktet eventuelt
Michelle √łnskede en differentieret pris til sociale arrangementer for medlemmer og ikke-medlemmer.
Signe svarede, at det giver administrative problemer at styre dette.
Karin efterlyste deltagere til Steering Committee Meeting i Berlin fra den 1. til den 4. maj. Der afholdes 24 workshops omkring forskellige transpolitiske områder. 2 af dem ledes af danskere Рnemlig af Pia Nielsen og Karin selv. En af hovedtalerne er Thomas Hammarberg, Kommissær for Menneskerettigheder i Europakommissionen.
Irene nævnte herefter, at Sheila, Tinie og hende selv har lejet Mellerup Forsamlingshus den 10. maj. Her vil der blive afholdt et socialt arrangement.
Sheila og Irene deltager i årets Spring ud dag.

Dirigenten konstaterede, at ikke flere √łnskede ordet, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bem√¶rkning.

Formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 17.30 og takkede for god ro og orden.

Tina Thranesen
Dirigent
Pia Nielsen
Referent

* * *
Referatet i pdf-format.