Referat 7. marts 2009.

Vist 170 gange.
16. april 2009.

Referat fra
Trans-Danmarks generalforsamling
l√łrdag den 7. marts 2009 kl. 1300 i Vejle

Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag om vedtægtsændring Рændring af foreningens navn.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg.
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
  2. 2 bestyrelsessuppleanter.
  3. 2 revisorer.
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen startede kl. 1312 med, at formanden, Karin Astrup b√łd velkommen.

 1. [Til dagsordenen] Valg af dirigent
  Tina Thranesen blev valgt til dirigent.

  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen:
  var lovligt varslet,
  blev afholdt rettidigt,
  dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne, og at
  forslaget til vedtægtsændringer var rettidigt indsendt.
  Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig.

  Irene Haffner havde påtaget sig at være referent.

  Der var 15 medlemmer og 1 person uden medlemskab (revisoren Jan Rasmussen) til stede.
  Jan Rasmussen erklærede, at ville overholde den krævede diskretion, hvorefter generalforsamlingen godkendte hans tilstedeværelse.

 2. [Til dagsordenen] Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r
  Trans-Danmark har i 2008 v√¶ret meget aktiv, som det vil fremg√• af denne beretning. Et af vores fokuspunkter har v√¶ret √łkonomien, hvor vi i 2007 havde et underskud, har vi i 2008 vendt dette til et overskud. Dette vil kassereren komme n√¶rmere ind p√• senere i dag.

  Generalforsamlingen var i 2008 den 15. marts, hvor jeg endnu engang blev genvalgt som formand. Jeg vil gerne takke medlemmerne for tilliden.
  Den nye bestyrelse kom til at se således ud:

  Formand: Karin Astrup (genvalgt).
  Næstformand: Tina Vyum.
  Kasserer: Pia Nielsen.
  Sekretær: Victoria Nielsen (nyvalg).
  Bestyrelsesmedlem: Ulla R√łrvig (genvalg).
  Suppleant: Signe Kruse (genvalg).
  Suppleant: Erwin Jöhnk (nyvalg).
  Revisorer: Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalg).
  Revisorsuppleant: Anna Jonna Armannsdottir (genvalg).

  Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, samt diskussionen af vision 2012.

  Desværre trak Erwin og Victoria sig fra bestyrelsen i maj af personlige årsager, hvilket virkelig er at beklage, da begge besidder nogle gode kompetencer. Jeg håber, at de begge på et tidspunkt vælger at komme tilbage.

  Det politiske arbejde i Danmark

  1. M√łde med Familiestyrelsen ang√•ende den kommende revision af Navneloven

   Karin og Tina var inviteret til m√łde i Familiestyrelsen den 24. juni 2008, hvor ogs√• repr√¶sentanter fra PfT deltog. Fra Familiestyrelsen deltog Malene Vestergaard, Merethe Johansen og Mie M√łller.
   Familiestyrelsen orienterede om hvad der kan forventes i forbindelse med revisionen af Navneloven i foråret 2009.

   Det vil være en mindre revision
   Herefter diskuterede vi hvorledes ¬ß 13 fungerer i praksis, og sammenlignede den med reglerne i udlandet. Styrelsen er bekendt med de norske regler; da de blev n√¶vnt i Trans-Danmarks h√łringssvar under behandlingen i 2004. Men de kunne godt t√¶nke sig et bedre vurderingsgrundlag.

   Trans-Danmark påtog sig derfor opgaven med at forsyne styrelsen med de gældende regler i andre europæiske lande.

   Dette materiale blev sendt til styrelsen den 13.september 2008.

   Trans-Danmark vil v√¶re h√łringsberettiget ved revisionen i 2009, og har her den 19. december 2008 modtaget materialet fra Familiestyrelsen, hvor svarfristen til navnelovsudvalget er den 12. januar 2008

   Trans-Danmark afleverede vores h√łringssvar den 30. december 2008 og I kan l√¶se hele h√łringssvaret p√• vores hjemmeside.

  2. Unders√łgelse om forholdende i √¶ldreplejen
   Den 1. september udsendte foreningen f√łlgende skrivelse til landets kommuner:

   Unders√łgelse vedr. transpersoners vilk√•r p√• plejecentre
   Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, har fået et antal
   henvendelser fra medlemmer, som forudser snart at skulle p√• plejehjem eller m√• s√łge om hj√¶lp, da det begynder at knibe med at kunne klare sig i eget hjem.

   Vi har desuden h√łrt fra nogle, der allerede er inde under hjemmeplejen, at deres livsf√łrelse bliver vanskelig, n√•r de kommer ind under hjemmeplejen eller kommer p√• plejehjem.
   Det er jo naturligt, at folk t√¶nker over, hvordan og i hvilket omfang de kan forts√¶tte med deres vante livsf√łrelse, n√•r de flytter p√• plejehjem eller bliver afh√¶ngig af hj√¶lp fra kommunens hjemmepleje

   Trans-Danmark har derfor besluttet at rette henvendelse til samtlige Socialforvaltninger i landet i h√•b om, at de vil drage omsorg for, at de rette personer f√•r forelagt disse sp√łrgsm√•l og besvarer dem.

   Vi vil gerne bede om svar p√• f√łlgende sp√łrgsm√•l:
   • Har Jeres kommune nogen erfaring med transpersoner i plejen? Hvis ja: Hvorledes fungerer hverdagen?
   • Er personalet forberedt p√•, at de kan f√• et √łnske om at ikl√¶de en person, det modsatte k√łns t√łj, ordne paryk og l√¶gge makeup?
   • Vil personalet acceptere, at beboeren lever som det modsatte k√łn?
   • Personalet b√łr v√¶re forberedt p√•, at der kan komme en beboer, som udadtil efterlader indtrykket af at tilh√łre et k√łn, men fysisk og psykisk tilh√łrer det modsatte k√łn i st√łrre eller mindre grad.

   Resultaterne af alle landets socialforvaltningers besvarelser p√• denne unders√łgelse vil blive sammenfattet i en rapport, der vil blive anvendt overfor Folketingets partier.

   Vi fik en svarprocent på mere en 70 % og Trans-Danmark er i gang med at lave rapporten.

  3. Arbejdsmarkedspolitik
   Den 21. juli 2008 henvendte foreningen sig til besk√¶ftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ang√•ende et foretr√¶de for ministeren ang√•ende transk√łnnedes h√łje arbejdsl√łshedsprocent; men p√• trods af to henvendelser s√• ministeren ikke det forn√łdent at modtage os.

   Derfor kontaktede vi arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget angående det samme emne, og her var man mere åben overfor foreningen, idet vi fik foretræde for udvalget den 12. november 2008, hvor Pia og Tina Vyum repræsenterede foreningen under stor mediebevågenhed.

   I medierne var det p√• TV √ėst et glimrende indl√¶g med Pia-Britt Rubjerg, samt indslag p√• TV Syd, radiointerview p√• flere radiostationer.

   Afledt af Trans-Danmarks foretr√¶de har arbejdsmarkedsudvalget stillet besk√¶ftigelsesministeren nogle sp√łrgsm√•l.
   1. Ministeren bedes sende udvalget en redeg√łrelse for, hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at im√łdeg√• diskrimination af transseksuelle m.v. p√• arbejdsmarkedet. I forl√¶ngelse heraf √łnskes ogs√• oplysninger om lovgivningen i de √łvrige europ√¶iske lande, der er l√¶ngst fremme p√• dette omr√•de.
    [Sp√łrgsm√•l nr. 25 ‚Äď AMU alm. del 2008-09. /Tina Thranesen.]
   2. Ministeren bedes oplyse, om der i forbindelse med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne rettet mod arbejdsgivere og offentligheden til forebyggelse af diskrimination?
    [Sp√łrgsm√•l 26 ‚Äď Alm. del 2008-09. /Tina Thranesen.]

   Svarene p√• sp√łrgsm√•lene kan ses p√• foreningens hjemmeside under Christiansborg nyt.

   Trans-Danmark så med glæde at dagpengeforliget er taget ud af finanslovsforhandlingerne, idet en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville gå ud over mange af vore medlemmer.

   Det er Trans-Danmarks opfattelse, at arbejdsmarkedsforholdene er et af de vigtigste områder for foreningens indsats nu og i den kommende tid, både herhjemme og internationalt gennem TGEU

  4. Retspolitik
   Den 16. oktober henvendte Trans-Danmark sig til justitsministeren angående pas forhold, cpr-problematikken, hvor vi gjorde ministeren opmærksom på at Danmark ikke på dette område overholder menneskerettighedskonventionens artikel 8.

   Udover at dette underst√łttes af dommen i B vs. France ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg, s√• kunne man ogs√• finde st√łtte i Retsl√¶ger√•dets beretning for 2006, samt i Kommiss√¶ren
   for menneskerettigheder
   Thomas Hammarbergs rapporter i de seneste år.

   Retsl√¶ger√•det fandt s√•ledes samlet, at “kriterierne for k√łnnet (m√•) v√¶re den subjektive, private opfattelse af k√łnsidentiteten og den offentlige manifestation af k√łnsopfattelsen”.

   Konklusionen er, at det er en overtr√¶delse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 ikke at √¶ndre den civilretslige status fra det √łjeblik en person √łnsker at leve i det modsatte af det biologiske k√łn.

   Kombinerer man dommen fra ECHR med Retsl√¶ger√•dets definition p√• k√łnsidentitet i √•rsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark, at transk√łnnede
   har en menneskeret til at f√• √¶ndret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den k√łnsidentitet som vedkommende lever i, samt ret til at antage et k√łnsspecifikt fornavn.

   Justitsministeriet har efterf√łlgende udsendt et forslag til en √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen som vi som h√łringsberettiget organisation skal afgive h√łringssvar p√• inden den 6. marts 2009.
   Hovedpunktet i den nye pasbekendtg√łrelse er anvendelsen af k√łnsbetegnelsen X for uspecificerede; desv√¶rre l√¶gges der op til at RHSK skal indblandes for at man kan f√• √¶ndringen.

   Vi m√• erkende, at der stadig er lang vej igen, indtil at alle menneskerettigheder for transk√łnnede er rodf√¶stet i dansk lovgivning.

   Specielt er det lidt frustrerende for os at se på, at i alle oplæg fra ministerierne, bliver RHSK altid indblandet.

  5. Transgender Network Europe
   Den 2. konference for transpersoner 2. – 4. maj i Berlin
   Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med
   på et afbud fra Victoria og Erwin.

   Data omkring konferencen:
   • Der deltog 204 transk√łnnede fra 38 lande og 81 organisationer
   • De, som havde den l√¶ngste rejse, kom fra Peru og Japan
   • Der var tre meget sp√¶ndende plenum diskussioner, en handlede om konferencens tema “Make Human Rights Work” (F√• menneskerettighederne til at fungere) med opl√¶g fra Dennis Van der Veur fra EU Kommiss√¶ren for menneskerettigheder, Michael Cashman MEP (medlem af Europarlamentet), Nicolas Beger, Amnesty International og Julia Ehrt TGEU
   • Stephen Whittle pr√¶senterede hovedlinjerne i EuroStudy; og uddybede dem senere i en workshop; hele unders√łgelsen kan hentes p√• Trans-Danmark
   • Der blev afholdt 20 workshops
   • Trans-Danmark afholdte en workshop om diskrimination p√• arbejdsmarkedet ved Pia og i samarbejde med TENI ved Philippa James.
   • Trans-Danmark holdt en Workshop om “Fund raising” ved Karin og i samarbejde med Alex Kymatow fra Kirgisistan, som talte om fonde til √ėsteuropa.
   • Council blev dokumenteret af et filmhold, dokumentarfilmen ventes f√¶rdig i efter√•ret 2008
   • Der blev valgt et nyt Executive Board (Direktion), hvor Karin blev valgt
   • Der blev valgt en ny Steering Committee (Bestyrelse), der udover Executive Board best√•r af 5 yderligere medlemmer

   Den nye Steering Committee:

   Executive Board:
   Professor Stephen Whittle, OBE, Press for Change, UK: Formand
   M. Sc. Julia Ehrt; TransInterQueer, Tyskland: Næstformand
   M. Sc. Jane Thomas, DTGI, Tyskland: Sekretær
   Cand.merc. Karin Astrup, Trans-Danmark, Danmark: Kasserer

   Menige medlemmer:
   B. Sc. Philippa James, TENI, Irland
   Cand.merc. Pia Nielsen, Trans-Danmark, Danmark
   M. Sc. eng. Rosanna Viano, Grupo Luna, Italien
   B. Econ. Richard Köhler, TransInterQueer, Tyskland
   Phd Carla LaGarta, TransGender Network Berlin, Tyskland

   For forst√•elsens skyld var det det andet m√łde imellem alle de sm√• transforeninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observat√łrer fra andre dele af verden.
   Alt i alt ca. 200 deltagere fra 38 lande.
   M√łdet blev afholdt p√• Sch√∂neberg R√•dhus i Berlin fra fredag den 2. maj – s√łndag den 4. maj.

   “Ich bin ein berliner!” – sagde J.F. Kennedy fra balkonen p√• Sch√∂neberg R√•dhus i det tidligere Vestberlin den 26. juni 1963.
   45 √•r senere kunne det have lydt: “Ich bin ein trans!”
   Schöneberg er kendt for sin frie og tolerante holdning til minoritetsgrupperne i samfundet, og er bosted for mange homoseksuelle, der har fundet et tolerant fristed i netop den kommune i Berlin.
   Det var derfor m√•ske meget naturligt, og i hvert fald meget symbolsk at m√łdet fandt sted lige netop der.
   Det smukke gamle r√•dhus med dets atmosf√¶re og den smukke byr√•dssal hvor plenumm√łderne fandt sted var en perfekt ramme om en virkelighed som trods de fine titler, ikke lod sig skjule:
   Det var transpersonernes m√łde. Alle former for transpersoner! Smukke, anonyme, androgyne, kvindem√¶nd og mandekvinder, transseksuelle og transvestitter. Hele spektret af det vi forst√•r som trans, og interessant nok var en workshop netop koncentreret om hvad vi kalder denne mangfoldighed.
   Og meget bev√¶gende startede hele m√łdet med, at en portugisisk deltager dedikerede m√łdet til minde om 2 transseksuelle, som var blevet myrdet i Portugal. I 2006 var det en ung, fattig brasiliansk transseksuel, der m√•tte ern√¶re sig som sexarbejder for at overleve, der blev tortureret af en gruppe unge katolske teenagere i 3 dage, for derefter at blive smidt i en hule hvor hun d√łde. Og s√• i √•r i februar 2008 skete der et mord mere p√• en transseksuel i Portugal.

   TGEU holdte strategim√łde i Vejle den 6. – 7. september
   TGEU nye Steering Committee skulle p√• deres n√¶ste m√łde i Manchester fra den 1. – 5. oktober have forelagt en strategiplan, som gerne skulle vedtages, s√•ledes at man kan p√•begynde implementeringen af en handlingsplan baseret p√• foreningens strategi. Strategiplanen er den europ√¶iske version af Trans-Danmarks vision 2012

   Derfor blev der nedsat en strategigruppe, som lavede et opl√¶g til SC og denne gruppe bestod af Pia Nielsen og Karin Astrup fra Trans-Danmark samt Jane Thomas fra DTGI i Tyskland. Gruppen m√łdtes den 6. og 7. september hos Pia i Vejle.

   Siden har dette oplæg været diskuteret både i Manchester og senest i Bruxelles; men den endelige formulering er endnu ikke blevet udarbejdet.
   Vi forventer dog at dette vil ske p√• et af de kommende m√łder enten i Dublin eller Berlin.

   Træningsseminar i Manchester
   TGEU afholdt fra den 2. til den 5. oktober et seminar med den officielle titel “Training in Community Work”, hvilket ogs√• blev kaldt tr√¶ning for transaktivister.

   Seminaret var betalt af Europakommissionen og viser alts√• dens velvilje til at st√łtte vores sag. Vi skulle dog betale nogle af rejseomkostningerne selv.

   Formålet var, at oplære transpersoner rundt omkring i hele Europa i at få indflydelse især overfor det politiske system. Jeg deltog i seminaret som repræsentant for Trans-Danmark.
   Der var 3 deltagere fra Tyskland, 3 fra Holland, 3 fra Spanien, 2 fra Sverige, 2 fra Irland, 2 fra Danmark inkl. mig selv og 1 fra Polen. Hertil kom arrang√łrerne/foredragsholderne, hvilket var 4 fra England og 1 fra USA.

   Undervejs i seminaret fik deltagerne en indf√łring i grundbegreberne indenfor transverdenen. En interessant oplysning var, at der i EU er ca. 497.000 transseksuelle og i hele Europa ca. 822.000, hvilket er flere end antallet af indbyggere i Luxembourg. Vi er alts√• ganske mange. For den engelske befolkning g√¶lder det, at 5,6 % har en h√łjere uddannelse, medens det blandt transseksuelle i England er en andel p√• 21 %. transseksuelle har alts√• i England (ligesom i Danmark) en betydeligt h√łjere uddannelse end resten af befolkningen.
   Desuden fik deltagerne en s√¶rlig grundig indf√łring i de juridiske regler indenfor omr√•det. Det g√¶lder is√¶r de engelske regler, som arrang√łrerne naturligvis kendte s√¶rligt godt.

   Seminarets hovedtaler var TGEU‘s formand Stephen Whittle, der er OBE (Order of the British Empire – en orden tildelt af den engelske dronning), og professor i jura p√• Universitetet i Manchester. Han talte b√•de om engelsk lovgivning og meget interessant ogs√• om alle afsagte domme ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo m√• respektere, der har haft transrelaterede sp√łrgsm√•l involveret. De fleste af dommene overholdes af dansk lovgivning, men ikke alle.
   Seminaret havde desuden f√•et en meget prominent person til at deltage. Det drejer sig om den amerikanske forfatter Jamison Green, der bl.a. har skrevet bogen “Becoming a Visible Man“. Han har ogs√• skrevet en r√¶kke andre kendte b√łger. Han er KtM transseksuel og har ledet den st√łrste amerikanske forening for KtM transseksuelle FTM International gennem adskillige
   √•r. Han afl√łste her Lou Sullivan da han d√łde i 1991.
   I sit indlæg kom Jamison Green langt omkring. Han talte om transkulturens udvikling, om den menneskelige udvikling som transperson, om sit politiske arbejde, om borgerrettigheder, der gælder for alle og om behandlingssystemet, der ofte overtræder blufærdighedsgrænser.
   Transpersoner findes i alle samfundslag. Fra forskere, virksomhedsledere, læger, håndværkere, kontorfolk og over til prostituerede, der ikke kan se anden udvej end dette.
   Han opfordrede alle til at st√łtte den fortsatte kamp.
   Altså alt i alt et meget interessant indlæg.

   Steering Committee m√łde i Bruxelles.
   Dette m√łde var √•rets sidste. Det bestod af tre sektioner:
   • Gennemgang af ILGA‘s opbygning og historie, hvordan organisationen arbejder med transrelaterede problematikker, hvem er hvem i organisationen, ILGA‘s strategier frem til 2011 og flere andre emner omkring ILGA.
    Det var Silvan der holdt foredraget.
   • Seminar om “advocacy strategies” med Cailin MacKennzie, som var ganske glimrende kursus, hvor man fik megen inspiration. Desv√¶rre var hendes kursus kogt ned til 6 timer, normalt varer det 2 dage.

   Det skal lige n√¶vnes at der holdes Skype m√łder i TGEU m√•nedlig; samt fysiske m√łder hver 3. m√•ned.

   SC h√•ber at vi f√łrst i det nye √•r kan offentligg√łre hvor det tredje TGEU Council skal afholdes i 2010.

   Sociale arrangementer
   Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafem√łder, for√•rsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost p√• Gl. Hornslet Kro. Alle sammenkomster har v√¶ret vel bes√łgt.
   Derudover er vi begyndt med tema aftener hvor den f√łrste blev holdt p√• G. Hornslet Kro, hvor vi havde et foredrag af psykoterapeut og socialr√•dgiver Sarah hvilket virkelig var ganske underholdende og l√¶rerigt.
   I 2009 vil der komme flere temaaftener. Programmet kan ses på hjemmesiden.

   Opfordring
   Trans-Danmarks bestyrelse diskuterede emnet p√• det seneste bestyrelsesm√łde den 25.oktober og vores holdning er, at vi gerne vil byde p√• Council, hvis vore medlemmer ogs√• stiller op, for det er en kr√¶vende opgave at stille et s√•dant arrangement p√• benene, idet der forventes at komme mellem 250 og 300 deltagere fra mere end 40 lande.

   Vores st√łrste hurdle i denne forbindelse er om vi kan finde h√¶nder nok til at kunne gennemf√łre et arrangement af denne st√łrrelse.

   Jeg vil gerne her i slutningen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.

  Karin Astrup
  Formand
  Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

  Dirigenten satte beretningen til debat.

  Sanne Minet udtrykte stor glæde for arbejdet angående arbejdsmarkedet og opfordrer til vedvarende arbejde på dette felt. Angående plejehjem er det borgerne, der bestemmer navn og behandling.
  Pia Nielsen: Der er stadig manglende viden trods de gode oplysninger.
  Sanne Minet: Alle arrangementer foreg√•r i Jylland, kan der ikke laves 1 eller 2 p√• Sj√¶lland/K√łbenhavn. Sanne melder sig som tovholder til arrangementer p√• Sj√¶lland.
  Sheila Frik: Er vi store nok til at l√łfte Council i Danmark?
  Karin Astrup: I Berlin bestod arbejdsgruppen af 6 personer. Council kan muligvis finansieres af EU. Reykjavik eller Edinburgh byder måske på arrangementet. Jeg er TGEU ansvarlige for Council 2010.
  Signe Kruse: 30 Р40 mennesker på gulvet, er vi nok til det?
  Jessica Kempf: Kan man ikke lave det sammen med f.eks. patientforeningen eller andre?
  Karin Astrup: Et samarbejde med LBL og TiD er det mest sandsynlige.

  Formandens beretning taget til efterretning.

 3. [Til dagsordenen] Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
  Kassereren, Pia Nielsen fremlagde og kommenterede regnskabet.
  Regnskabet viste en stigning i indtægterne fra 12.726 kr. i 2007 til 22.684,75 kr. i 2008.
  Udgifterne i 2008 var 20.803,17 kr., hvilket bet√łd, at foreningen kom ud af 2008 med et overskud p√• 1.881,17 kr. mod et underskud i p√• 11.856,57 kr. i 2007.
  Udgifterne i 2008 havde en ekstraordinær udgift på 7.500,- til telemarketing på bogprojektet.

  Rejseomkostningerne var faldet betydeligt, da TGEU nu betaler for disse.
  Medlemstallet var √łget med 3 i forhold til 2007, men i 2008 har alle betalt kontingentet.
  Pt. har foreningen 56 medlemmer.

  Dirigenten satte regnskabet til debat.
  Jan Rasmussen, revisor: Foreningen er god til at kradse penge ind.
  Signe Kruse: Hvor er TS-kontakts penge, og hvad er rejseomkostningerne gået til?
  Pia Nielsen: De er gået til f.eks. togbilletter og lidt til TGEU. 940,- kr. er TS-kontakts beholdning.
  Karin Astrup: Der har v√¶ret en del m√łder med World Out Games samt rejseudgifter til m√łder p√• Christiansborg og i ministerierne.

  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 4. [Til dagsordenen] Budget 2009
  Kassereren, Pia Nielsen fremlagde og kommenterede budgettet.

  Der budgetteres med en stigning i indt√¶gterne til 29.425 kr. i 2009 og med en svag stigning i omkostningerne hvilket medf√łrer et budgetteret overskud i 2009 p√• 15.015,- kr. alts√• en resultatforbedring p√• 698 %.

  Signe Kruse: Hvor skaffer vi penge til at få bogen udgivet?
  Pia Nielsen: Vi har lavet fondsans√łgninger, der er blevet afleveret i februar.

  Jan Rasmussen: Er bogen opgivet?
  Pia Nielsen: Nej, men den er ikke medtaget i budgettet, da vi ikke kender udgivelsestidspunktet endnu.

  Budgettet taget til efterretning.

 5. [Til dagsordenen] Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 300,- kr.

  Debat om kontingentets st√łrrelse blandt andet set i forhold til andre foreningers. Nogle var for en tilpasning af kontingentet til f.eks. TiD, andre mente ikke, det er n√łdvendigt.

  Sanne Minet foreslog, at kontingentet blev sat op til 320,- kr.
  Signe Kruse foreslog, at kontingentet blev nedsat til 250,- kr.

  Afstemning om kontingentet.
  320,- kr.: 1 for og 14 imod. Forslaget forkastet.
  300,- kr.: 13 for og 2 imod. Forslaget vedtaget.
  Dermed ikke afstemning om forslaget på 250,- kr.

  Kontingent for det kommende år uændret 300,- kr.

 6. [Til dagsordenen] Forslag til vedtægtsændring
  Forslag til ændring af foreningens navn fremsat af Tina Vyum:

  Jeg foresl√•r at foreningen √¶ndre navn s√•ledes: Trans-Danmark Landsforeningen for Transk√łnnede
  Begrundelse: Transvestitter og Transseksuelle har til tider sv√¶rt ved, at v√¶re i samme forening, den ene part mener at der g√łres mere for den anden part og vise versa. Med denne navne√¶ndring, mener jeg at vi m√łdes p√• midten. S√•vel transvestitter som transseksuelle er jo transk√łnnede.
  Derudover mener jeg, at betegnelsen transseksuel leder for mange tanker hen i mod det rent seksuelle, det er s√¶rdeles uheldigt, eftersom det rent seksuelle ikke er af nogen betydning, s√•fremt man √łnsker at skifte k√łn.
  Fordele:
  Ved at ændre navnet som foreslået, sender vi et budskab til omverdenen, om at vi netop ikke er en seksuel minoritet, i stil med LBL.
  Dette kan m√•ske v√¶re med til, at f√• nogen til at flytte blikket op til at se p√•, hvad der foreg√•r imellem √łrene p√• os, i stedet for at fokusere s√• meget p√•, hvad der foreg√•r eller ikke foreg√•r i skridth√łjde.
  Tina Vyum

  Irene Haffner fremsatte ændringsforslag lydende på:

  Debat: En del for og imod Рhvad forstår befolkningen egentlig?
  Det fremf√łrtes, at Norge bruger betegnelsen transk√łnnede.
  Tina Thranesen gjorde opm√¶rksom p√•, at i Norge anvendes ordet transk√łnnede udelukkende som betegnelse for transseksuelle.
  Der blev af flere fremf√łrt forslag om at sende forslaget i udvalg.

  Jan Rasmussen. Foreslog, at vi finder f√¶lles fodslag med de √łvrige foreninger.
  Irene Haffner foreslog, at debattere foreningsnavnet i udvalg det næste år indtil næste generalforsamling.
  Jessica Kempf hilste ordet transk√łnnet velkommen. Fandt det bedre, is√¶r i forbindelse med jobs√łgning.
  Pia Nielsen mente, at befolkningen ikke var klar til en ny betegnelse.
  Signe Kruse foreslog, at en ændring af foreningens navn sattes til debat på foreningens hjemmeside og offentligt og blev genoptaget på næste års generalforsamling.

  Dirigenten opsummerede, at der forel√• f√łlgende:
  1. Tina Vyums fremsatte forslag:
   Trans-Danmark, Landsforeningen for Transk√łnnede.
  2. Irene Haffners ændringsforslag:
   Trans-Danmark, Landsforeningen for transk√łnnede (transvestitter og transseksuelle).
  3. Dirigentens konkluderende forslag på grundlag af debatten, hvis ordlyd blev oplæst og accepteret af generalforsamlingen:
   Beslutning om en eventuel ændring af foreningens navn udsættes og overgives til et udvalg nedsat af bestyrelsen med mulighed for offentlig debat blandt foreningens medlemmer, og at udvalget på næste års generalforsamling fremsætter forslag om eventuel navneændring.

  Dirigenten satte det konkluderende forslag til afstemning.
  For 12. Imod 2. Undlod at stemme 1.

  Det konkluderende forslag vedtaget.

 7. [Til dagsordenen] Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.

 8. [Til dagsordenen] Valg
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer
   1. [Til dagsordenen] 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
    Tina Vyum og Pia Nielsen på valg og villige til genvalg.
    Ikke andre forslag.
    Tina Vyum og Pia Nielsen genvalgt.
   2. [Til dagsordenen] 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
    Victoria Nielsen udtrådte af bestyrelsen i maj 2008. Som suppleant indtrådte Signe Kruse.
    Forslag: Irene Haffner.
    Irene Haffner valgt som bestyrelsesmedlem for et år.

  2. [Til dagsordenen] 2 bestyrelsessuppleanter
   Forslag: Jessica Kempf, Sheila Frik, Sanne Minet.
   Afstemning: Sheila Frik 12. Jessica Kempf 10. Sanne Minet 6.
   Valgt: Sheila Frik som 1. suppleant. Jessica Kempf som 2. suppleant.

  3. [Til dagsordenen] 2 revisorer
   Jan Rasmussen og Jytte Witt på valg og villige til genvalg.
   Ikke andre forslag.
   Jan Rasmussen og Jytte Witt genvalgt.

  4. [Til dagsordenen] 1 revisorsuppleant
   Anna Jonna Armannsdottir på valg.
   Ikke andre forslag.
   Anna Jonna Armannsdottir genvalg.

 9. [Til dagsordenen] Eventuelt
  En del debat om fremtiden, samt samarbejde med andre minoritetsgrupper.
  Orientering om l√łbende opgaver: h√łringssvar til pasbekendtg√łrelsen, h√łringssvar til Navneloven, TGEU opgaver og m√łder i 2009.

  Hvordan giver vi bedre oplysninger, og hvordan får vi flere medlemmer?

  En del debat med mange gode indlæg.

  Signe Kruse: Tak for et godt samarbejde.

  Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.

  Formanden, Karin Astrup takkede for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1657.

Irene Haffner
Referent
Tina Thranesen
Dirigent

[Til dagsordenen]

* * *
Referatet i pdf-format.