Referat fra Trans-Danmarks generalforsamling den 19. marts 2011.

Vist 87 gange.
22. marts 2011

Referat af generalforsamling 19. marts 2011

Deltagere: Lisbeth Merete, GNOEQA [1], Tina Thranesen, Michelle, Ulla, Irene, Tina Vyum, Karin (KA), Jan, Katrine, Sasha og Pia

1. Valg af dirigent
Formanden Karin Astrup (KA) indledte generalforsamlingen med at byde deltagerne velkommen.

Hun foreslog på bestyrelsens vegne Jan Rasmussen (JR) som dirigent. Der indkom ikke andre forslag, der derfor blev vedtaget.

Tina Thranesen (TT) gjorde opmærksom på, at dagsordenen var udsendt for sendt. KA beklagede og forklarede, at det skyldes moderens alvorlige sygdom. JR konstaterede, at dagsordenen fulgte dagsordenen nævnt i vedtægterne, hvorfor der ikke var punkter, der ikke kunne forventes. Deltagerne godtog derfor dagsordenen.

TT gjorde imidlertid den indsigelse, at dagsordenen i medf√łr af generalforsamlingen fra 2010 burde have indeholdt et punkt omkring navne√¶ndring for foreningen. Det blev vedtaget, at komme n√¶rmere ind p√• dette punkt under Eventuelt.

2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r
KA aflagde på bestyrelsens vegne en beretning for det forgangne år.
Hun fortalte indledningsvis, at Trans-Danmark – herunder med hj√¶lp fra TT – f√łrst p√• √•ret havde fremsat 5 punkter, som √łnsker til fremtidige √¶ndringer i den danske lovgivning. Disse punkter optog SF som en del af deres lovforslag B168. Beslutningsforslaget n√•ede desv√¶rre ikke at blive f√¶rdigbehandlet i √•rets l√łb, hvorfor det vil blive genfremsat efter det kommende Folketingsvalg.

Trans-Danmark har i l√łbet af 2010 endvidere arbejdet p√• en √łget bevidsthed omkring problematikken omkring hate-crime.

H√łringen p√• Christiansborg, der blev gennemf√łrt mandag den 14. marts 2011, var en transpolitisk m√¶rkedag. Der blev bl.a. afgivet l√łfter om v√¶sentlige √¶ndringer ved det n√¶ste regeringsskifte fra b√•de S og SF.

Det 3. europ√¶iske Council blev afholdt i starten af oktober i Malm√ł. Ogs√• denne gang blev der sat rekord i deltagerantal, Den Europ√¶iske Kommiss√¶r for Menneskerettigheder deltog via en videokonference og understregede behovet for bedre efterlevelse af transpersoners menneskerettigheder i hele Europa. Det f√łrste trans-medlem af et parlament i Europa italieneren Vladimir Luxuria gav en interessant tale om sine erfaringer.

KA og Pia Nielsen (PN) blev p√• generalforsamlingen genvalgt til deres poster i Executive Board of Steering Committee. Endvidere blev der vedtaget en opdateret udgave af TGEU‘s vedt√¶gter, hvilket var en proces ledet af PN.

Desv√¶rre blev 2 tyrkiske deltagere p√• Council udsat for 2 uafh√¶ngige hate-eriroe overfald. Det svenske politi reagerede uheldigt p√• dette, hvilket f√łrte til et m√łde mellem arrang√łrerne og Sverige’s √łverste politidirekt√łr.

I √•rets l√łb har PN og KA deltaget i en r√¶kke TGEU arrangementer. Herunder et m√łde i Bruxelles i december m√•ned, hvor der blev afholdt m√łder med en lang r√¶kke organisationer herunder International Planned Parenthood Federation (IPPF), Europeans Womens Lobby (EWL), Equinet (the European Network of Equality Bodies), Social Platform, ILGA og ikke sidst men ikke mindst fra Europaparlamentet.

I √•rets l√łb har PN og KA deltaget i 27 telefonkonferencer √• 2 timers varighed samt deltaget i 6 fysiske m√łder rundt omkring i Europa.

Irene Haffner (IH) afholder i den n√¶rmeste fremtid en koncert i √Örhus i forbindelse med et socialt arrangement. En tilsvarende koncert er for nylig blev opf√łrt p√• Aalborg Teater. KA understregede de sociale arrangementers store betydning for Trans-Danmark.

TT indledte kommentarerne til beretningen med en beklagelse over Trans-Danmark‘s bestyrelses efter hendes udsagns manglende indgriben i en konflikt mellem TT og et andet af Trans-Danmarks medlemmer. KA forklarede, at hun rent faktisk havde lavet et indl√¶g p√• debatforum omkring sagen.
PN forklarede endvidere, at det er Trans-Danmarks bestyrelses faste overbevisning i absolut videst muligt omfang at holde sig udenfor personlige konflikter. TT svarede, at hun ikke opfatter konflikten som personlig, men principiel. I et fors√łg p√• at lukke sagen havde bestyrelsen endvidere sendt et personligt brev til de 2 involverede parter.

Det blev aftalt, at der i den n√¶rmeste fremtid afholdes et m√¶glingsm√łde p√• Skype med KA og IH som repr√¶sentanter fra Trans-Danmark samt de 2 involverede parter.

Lisbeth Merete (LM) spurgte til resultaterne fra medlemsm√łdet med 31. oktober. PN svarede, at hovedoverskriften var bedre og mere information til medlemmerne.

IH tilf√łjede, at hun gerne ser mere information om TGEU.

LM og GNOEQA (IZ) lovede, at de godt vil v√¶re behj√¶lpelige med at v√¶re redakt√łrer p√• fremtidige nyhedsbreve.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
PN fremlagde årsregnskabet for 2010.
Det udviser indtægter på i alt 6.350 kr. imod 12.725 kr. i 2009. Det skyldes 3 forhold:
  • Resultatet af sociale arrangementer er faldet med 2.555 kr.
  • Der er ikke kommet indt√¶gter fra foredragsvirksomhed (nedgang p√• 2.000 kr.)
  • Kontingentindt√¶gterne er faldet med 1.820 kr.

Trans-Danmark havde 31 medlemmer ved udgangen af2010.

Omkostningerne er steget fra 4.641 kr. i 2009 til 9.444 kr. i 2010. Det skyldes is√¶r f√łlgende punkter:
  • Rejseomkostningerne er steget med 4.943 kr. i forhold til2009
  • √ėvrige IT omkostninger er en ny post p√• 1.473 kr.

Som svar p√• flere sp√łrgsm√•l forklarede PN, at rejseomkostningernes stigning prim√¶rt skyldes godtg√łrelse af en mindre del af rejseomkostningerne i forbindelse med KA’s og PN’s rejseaktivitet til diverse TGEU m√łder rundt omkring i Europa.
Flere af generalforsamlingens deltagere udtrykte den holdning, at omkostningerne hertil skal holdes i t√łmme p√• trods af TGEU arbejdets vigtighed.
PN forklarede, at √•rsagen til de √łvrige IT omkostninger er, at kassererens PC, der n√¶sten udelukkende bruges til at f√łre Trans-Danmarks regnskab p√•, br√łd sammen sidst p√• √•ret. Efter r√•dslagning med formand og n√¶stformand blev det vedtaget, at den m√•tte repareres. De 1.473 kr. er omkostningen hertil.
√Örets resultat udg√łr derfor et underskud p√• 3.094 kr. imod et overskud p√• 8.084 kr. i 2009.
Foreningens egenkapital udg√łr derfor ved √•rets udgang -3.272,93 kr.

Den ene af Trans-Danmarks revisorer var tilstede. JR gjorde opm√¶rksom p√•, at han har taget et forbehold omkring n√łdvendigheden af, at alle bilag er p√•f√łrt relevante oplysninger omkring form√•l, attestering, ligesom der blev gjort opm√¶rksom p√•, at posten Forudbetalte annoncer p.t. ikke kan betales.

PN lovede på foreningens vegne, at forbeholdet vil blive taget til efterretning. Hun udtalte endvidere, at det tyder på, at der er ved at blive fundet en sponsor til bogen, hvori den forudbetalte annonce skal med. Dette vil sandsynligvis endvidere give mulighed for, at bogen kan oversættes til enkelte andre sprog.

√Örsregnskabet blev herefter godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
PN præsenterede herefter budgettet for 2011.
Indt√¶gterne best√•r af 2 poster: Gaver p√• 3.000 kr., som allerede er modtaget, samt medlemsbidrag p√• 9.000 kr. Medlemsbidraget er nogenlunde p√• samme niveau som i 2009. Det er 5 medlemmer mere end i 201 O. Optimismen skyldes den netop overst√•ede h√łring, som har givet Trans-Danmark en stor synlighed b√•de generelt og i transmilj√łet specifikt.

Omkostningerne budgetteres samlet set til 8.650 kr., hvilket skal ses i forhold til niveauet på 9.444 kr. i 2010. Der vil altså blive fokuseret på en stram omkostningsstyring. IH nævnte dog samtidig vigtigheden af de sociale arrangementer, der er vigtig for at være tæt på medlemmerne.

Is√¶r rejseomkostningernes st√łrrelse blev atter dr√łftet og nogle mente, at omkostningernes niveau er for h√łjt.

Resultatet budgetteres derfor til et overskud på 3.350 kr., hvilket ligger imellem niveauerne for 2009 og 2010.

Budgettet blev taget til efterretning.

S. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
KA præsenterede bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år. Forslaget er et uændret årskontingent på 300 kr.

Da der ikke var andre forslag, blev forslaget vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag
KA konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling.

TT tog dog her sp√łrgsm√•let om navne√¶ndringen op igen. Bestyrelsen udtrykte beklagelse over, at det nedsatte navneudvalg ikke var kommet med en indstilling til generalforsamlingen, s√•ledes som det var aftalt sidste √•r.

Der blev derfor besluttet f√łlgende: “Idet generalforsamlingen udtrykker sin beklagelse over at navne√¶ndringen jfr. sidste √•rs beslutning p√•l√¶gges bestyrelsen indenfor det kommende halve √•r at afholde en ekstraordin√¶r generalforsamling omkring navneskift.”

7. Valg af formand på lige år
Da 2011 er et ulige √•r er formanden ikke p√• valg f√łr 2012.

8. Valg af:
a. 2 bestyrelsesmedlemmer
PN og Tina Vyum (TV) var på valg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. IH foreslog LM.

Efter den skriftlige afstemning blev resultatet f√łlgende:
TV l O stemmer
PN 7 stemmer
LM 3 stemmer
U gyldig 2 stemmer

TV og PN blev derfor valgt.

b. 2 bestyrelsessuppleanter
KA fortalte herefter, at Catrine Lind (CL) og Michelle Holst-Fischer (MHF) var bestyrelsens kandidater til posten som suppleant for bestyrelsen. Da der ikke var andre kandidater blev de valgt.

c. 2 revisorer
KA fortalte, at JR og Christina Hansen var bestyrelsens kandidater som revisor for Trans-Danmark.
Da der ikke var andre kandidater, blev de valgt.

d. l revisorsuppleant
KA fortalte, at bestyrelsens kandidat til posten som revisorsuppleant er Anna-Jonna Armannsdottir.
Da der ikke var andre kandidater blev hun valgt.

9. Eventuelt
IH indledte punktet med at tale om rekruttering af nye medlemmer til foreningen. Hun foreslog nogle punkter såsom at tale med ikke-medlemmer ved de sociale arrangementer omkring muligheden for at blive medlem.

LM var enig i, at en indsats for at rekruttere medlemmer er vigtig.

IZ og CL fortalte hver is√¶r, at de st√łtter en differentieret betaling for deltagelse i de sociale arrangementer. Ulla R√łrvig (UR) er imod en differentieret betaling. PN kunne oplyse, at Trans-Danmarks bestyrelse den 15/11 enstemmigt vedtog en differentieret betaling. UR deltog ikke i dette bestyrelsesm√łde.

Herefter dr√łftedes Trans-Danmarks muligheder for at yde forskellig r√•dgivning til transpersoner.
CL, LM og IZ mente alle, at behovet for r√•dgivning er betydeligt. PN svarede, at der allerede gives ganske megen r√•dgivning indenfor forskellige omr√•der. Det r√¶kker fra hj√¶lp i forbindelse med gennemf√łrelse af k√łnsskifteoperationer til hj√¶lp ti] nyudsprungne, der skal k√łbe sin f√łrste garderobe. PN udtalte endvidere at den form for r√•dgivning i sagens natur ikke kan offentligg√łres, idet fortrolighed er en s√¶rdeles vigtig faktor for de involverede. IZ mente dog alligevel, at hovedtr√¶k i anonymiseret form godt kan offentligg√łres. CL foreslog indf√łrelsen af st√łttegrupper til nyudsprungne. Flere deltagere talte imod dette, idet fortrolighed s√¶ttes s√¶rdeles h√łjt blandt nyudsprungne. Man er s√•ledes endnu ikke blevet klar til at deltage i st√łrre grupper.

Dirigent Jan Rasmussen Referent Pia Nielsen

* * *
Referatet i pdf-format.

* * *

  1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.