Referat og konstituering. 31. marts 2007.

Vist 123 gange.
6. maj 2005.

Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark
l√łrdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild.

Generalforsamlingen var berammet til at begynde kl. 13.00, men måtte udskydes da formanden var blevet forsinket. Formanden ankom ca. 13.30 og undskyldte forsinkelsen, generalforsamlingen begyndte kl. 13.45.

Som dirigent valgtes Erwin Jöhnk.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. foreningens vedtægter.
Dirigenten kunne ligeledes oplyse, at der rettidigt var fremsat forslag til vedtægtsændringer.

Der deltog 14 medlemmer

Inden formanden tog ordet, √łnskede Solveig dette, idet hun mente, at det forslag som Freja Nordam havde fremsat, burde ignoreres, da rygterne svirrede om, at Freja havde meldt sig ud af foreningen.

Som svar på dette, oplyste formanden, at Freja stadig er medlem af foreningen men, at hun har meddelt, at hun overvejer IKKE at betale kontingent når den tid kommer. Så derfor var forslaget gyldigt, og kunne ikke ignoreres.

Formanden berettede om det forgangne år og beskrev kort de aktiviteter som foreningen har deltaget i.

Efter at formanden havde afsluttet sin beretning, ville Tina Thranesen gerne vide, om Enhedslisten havde været i kontakt med foreningen for nylig, svaret var nej.

Tina Thranesen oplyste derefter, at Enhedslisten fredag havde afleveret et lovforslag til folketinget vedr√łrende transseksuelles rettigheder ang√•ende ret til, at skifte navn og personnummer samt efter en grundig vejledning, at gennemg√• en k√łnsskifteoperation.

Karin berette at Elizabeth Japsen fra Enhedslisten havde sendt en mail dagen f√łr hvor hun gjorde Karin opm√¶rksom p√• at partiet ville aflevere lovforslaget; men ikke at det allerede var sket om eftermiddagen.

Derefter gennemgik Jane årsregnskabet, nytårsfesten havde givet et lille overskud på 625,00 kr. men ellers var der et underskud på 2,150.65 dkk på driften, dette underskud skyldes primært de mange rejseaktiviteter som der har været i 2006, grundet et stigende antal aktiviteter både nationalt og i TGEU.

√Örsregnskabet blev godkendt.

En del af de tilstedev√¶rende medlemmer stillede sp√łrgsm√•l vedr. bogprojektet (H√•ndbog om k√łnsidentitets problemer). Disse sp√łrgsm√•l blev besvaret af Pia Nielsen, Karin Astrup samt Tina Thranesen.

Solveig udtrykte bekymring over, at kontingentet ikke f√łlger regnskabs√•ret, men derimod forfalder til betaling i den m√•ned medlemmet har meldt sig ind i foreningen.

Jane oplyste, at det ikke var noget problem, at holde styr på det, eftersom alle relevante data var indkodet i et register, som automatisk kom med en påmindelse i rette tid, således at der kan sendes et mail vedr. betaling.

Der var fra bestyrelses forsl√•et en forh√łjelse af kontingentet fra de nuv√¶rende 200,00 kr. √•rligt til 300,00 kr. √•rligt. Bestyrelsen ville gerne have kontingentet sat op, da vi nu p√• andet √•r har underskud p√• driften, og bestyrelsen samtidig mener at vores aktivitetsniveau skal fastholdes. Derfor foreslog bestyrelsen en forh√łjelse til 300,00 dkk i √•rligt kontingent

Solveig udtrykte bekymring over begrundelsen for denne forh√łjelse, bel√łbets st√łrrelse bekymrede hende ikke.

Signe beklagede sig over forh√łjelsen, og mente at det var mange penge at skulle af med. Hun stillede derfor et modforslag, som l√łd p√•, at det kun blevet h√¶vet til 250,00 kr.

Ulla R√łrvig stillede et forslag om √¶ndring af kontingentet, s√•ledes at det blev forh√łjet til 350,00 kr. og det skulle s√• v√¶re pr. par

Jane fremsatte et forslag der gik ud på, at ændre det til at gælde pr. husstand, altså 300,00 kr. årligt pr. husstand.

Generalforsamlingen vedtog en forh√łjelse af kontingentet til 300,00 dkk

Jane havde fremsat et forslag om ændring af foreningens navn. Forsalget blev forkastet.

Pia Nielsen havde efter, at have r√•df√łrt sig med Told og Skat foresl√•et en √¶ndring af ¬ß 23 i foreningen vedt√¶gter, da vi ellers kunne risikere at skulle betale skat ved en eventuel opl√łsning af foreningen.

Efter at have behandlet de indkomne forslag, blev der foretaget afstemning, som foregik ved simpel håndsoprækning, resultatet blev således:

Freja‘s forslag blev nedstemt

Pia’s forslag blev enstemmigt vedtaget, og teksten i ¬ß 23 vil blive √¶ndret.

Således er det årlige kontingent nu fastsat til 300,00 kr.

Og budgettet for 2007 er godkendt.

Herefter var der valg til bestyrelsesposter og suppleanter.

P√• valg var: Tina Schuldt, Ulla R√łrvig samt en erstatning for Erwin J√∂hnk.

Tina Schuldt blev enstemmigt genvalgt, og Pia Nielsen (som bestyrelsen havde foreslået, som erstatning for Erwin) blev ligeledes valgt.

Foreningens sekret√¶r, havde ytret √łnske om, at blive fritaget for sine pligter, s√•fremt dette var muligt. Bestyrelsen √łnskede at efterkomme dette √łnske, og der skulle derfor findes en afl√łser.

Ulla R√łrvig var villig til genvalg, men Signe √łnskede ligeledes at stille op. Der m√•tte derfor en skriftlig afstemning til. Resultatet af afstemningen blev s√•ledes: Ulla fik 10 stemmer Signe fik 1 stemme, Ulla er derfor valgt.

Som bestyrelsessuppelanter valgtes Signe og Pernille.

Da Pia Nielsen nu er valgt ind i bestyrelsen, skulle der vælges en ny revisor, bestyrelsen havde peget på Jan Rasmussen. Tina Thranesen spurgte ind til hvem denne person var, og hvilken tilknytning han havde til foreningen. Efter at have modtaget tilfredsstillende svar, havde hun ikke noget imod, at Jan Rasmussen blev valgt som revisor.

Som Revisor valgtes derfor: Jan Rasmussen og Jytte Witt.

Som revisorsuppleant valgtes Rita.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1550, og dirigenten takkede de fremm√łdte for god ro og orden.

Bestyrelsen trak sig tilbage for at konstituere sig. Bestyrelses sammensætning er nu således:

Formand: Karin Astrup
Næstformand: Tina Schuldt
Sekretær og Webmaster: Jane Johansen
Kasserer: Pia Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Ulla R√łrvig
1. suppleant: Signe
2. suppleant: Pernille

Den 11. april 2007.

Erwin Jöhnk
Dirigent
Tina Schuldt
Referent

Referatet i pdf-format.