Referat af 14. juni 2016 fra LGBT Danmark og Sundhedsstyrelsens møde den 13. april 2016.

Vist 177 gange.
LGBT Danmark havde den 13. april 2016 møde med Sundhedsstyrelsen om udredning og behandling af transkønnede.
Herunder gengives referatet fra mødet.

R E F E R A T
14. juni 2016

Emne Udredning og behandling af transkønnede
Mødedato 13-04-2016
Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S
Deltagere Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
Lisbeth Høeg-Jensen, enhedschef, Sundhedsstyrelsen
Linda Thor Pedersen, LGBT Danmark
Tina Thranesen, LGBT Danmark
Annlize Troest, konst. sektionsleder, Sundhedsstyrelsen
Vibeke Thygesen, afdelingslĂŚge, Sundhedsstyrelsen
Afbud: Søren Laursen, LGBT Danmark
Christina Debes Helm, jurist, Sundhedsstyrelsen

Møde med LGBT Danmark vedr. transkønnede
1. Velkomst og prĂŚsentation
Søren Brostrøm bød velkommen, og der var en kort prÌsentationsrunde. Søren Brostrøm beskrev de organisatoriske Ìndringer fra 1. oktober 2016 med en ny Sundhedsstyrelsen (SST), en LÌgemiddelstyrelse, en Styrelse for Patientsikkerhed og en Sundhedsdatastyrelse. Sundhedsstyrelsens arbejdsomrüde vedr. transkønnede ligger i EUB (enhed for evidens, uddannelse og beredskab).

2. Vedr. vejledning om udredning og behandling af transkønnede
Søren Brostrøm redegjorde for baggrunden med vejledningen fra 2014. Det overordnede formül med vejledningen er at prÌcisere de sundhedsfaglige krav pü omrüdet for at sikre ensartet og høj kvalitet for transpersoner, der søger hjÌlp i sundhedsvÌsenet.

Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen nævnte en række overordnede kritikpunkter til vejledningen: Rettighederne for transpersoner mangler, vejledningen spænder ben for en individuel behandling, vejledningen er meget restriktiv, Sexologisk Klinik bruger vejledningen til at fastholde patienterne i usmidige forløb. Overordnet er vejledningen for rigid – der bør fx være kortere forløb for personer, der er helt afklarede, og der bør også være mulighed for rådgivning til de personer, der ikke føler sig afklarede. I den sammenhæng blev det foreslået, at der overordnet burde være to spor: Et rådgivningsspor og et afklaringsspor.

Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen fremførte, at de ikke, som de havde bedt om, inden mødet fik tilsendt kildehenvisninger til den forskning og eventuelt andet materiale, som danner baggrund for ”Vejledning om udredning og behandling af transkønnede” af 19. december 2014.

Søren Brostrøm oplyste, at SST i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen havde set pü internationale forhold herunder Standards of Care.

3. Adgang til kønshormonbehandling
Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen anførte, at selvmedicinering med kønshormoner tidligere var en sjÌldenhed. Selvmedicinering er et stigende fÌnomen, en slags selvhjÌlp, da hormonbehandling efter 2012 er blevet langsommelig og besvÌrlig som følge af Sundhedsstyrelsens indskÌrpelse i november 2012 og vejledningen af 19. december 2014.

De anførte ogsü, at vejledningen stiller for omfattende krav til kønshormonbehandlingen, og mente, at praktiserende lÌger og gynÌkologer kunne varetage kønshormonbehandlingen.

Sundhedsstyrelsen oplyste, at de er opmÌrksomme pü behovet for at sikre büde høj kvalitet og differentierede behandlingstilbud for transkønnede pü tvÌrs af landet, herunder om muligt varetagelse af dele af specialfunktioner flere steder end ved Rigshospitalet.

4. Ventetider pü behandling. Spørgsmül og drøftelser
Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen anførte, at der er betydelig utilfredshed med de lange ventetider for transkønnede, der henvises til Sexologisk Klinik.

Søren Brostrøm oplyste, at Region Hovedstaden overfor Sundhedsstyrelsen har bekrÌftet, at der er lange ventetider, men at regionen har tildelt ekstra ressourcer til Sexologisk Klinik for at løse problemet.

5. Behandlingsgaranti vedr. diagnosen transseksualitet
Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen oplyste, at de tidligere havde forespurgt i Sundhedsstyrelsens daværende tilsynsafdeling om fortolkning af regler vedr. frit sygehusvalg ift. om begrebet ”kønsskifteoperation” omfatter kønshormonbehandling eller kun operation på genitalier. Man oplyste at man mundtligt havde fået oplyst, at Sundhedsstyrelsen fortolkede begrebet ”kønsskifteoperation” bredt til at omfatte alle former for behandling af transpersoner, der var begrundet i deres ønske om kønsskifte.

Søren Brostrøm bekrÌftede, at kønsskifteoperation var nÌvnt i sygehusbekendtgørelsens § 21 som en af flere undtagelser, men svarede at Sundhedsstyrelsen forud for det aktuelle møde ikke havde forberedt et svar pü dette punkt, og ikke havde vÌret bekendt med den tidligere forespørgsel.
Styrelsen lovede derfor at gü tilbage og undersøge sagen og vende tilbage med et svar til LGBT.

6. Interkønnede, herunder: Operation af nyfødte, kønshormonbehandling og kønskorrigerende operation for voksne
Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen oplyste, at de havde kenskab til sager, hvor der skulle vÌre udført genital kirurgi pü helt smü børn, süledes at der trÌffes et valg om hvilket køn barnet bliver.

Sundhedsstyrelsen oplyste, at de ikke havde kendskab til konkrete sager.

Det blev aftalt, at LGBT Danmark vil uddybe punktet ved at fremsende en redegørelse til Sundhedsstyrelsen inden nÌste møde.

7. Spørgsmül og drøftelser
Det blev aftalt, at LGBT Danmark og Sundhedsstyrelsen skal mødes igen inden sommerferien for at drøfte LGBT Danmarks mere specifikke ønsker til revision af vejledningen.

LGBT Danmark vil før mødet indsende foreningens overordnede ønsker til en revideret vejledning.

Søren Brostrøm gav tilsagn om, at vejledningen vil blive revideret, og at LGBT Danmark vil blive inddraget i det forberedende revisionsarbejde inden et udkast til ny vejledningen bliver sendt i offentlig høring.

8. Eventuelt
Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen informerede om problemer med manglende kobling af data i hospitalsjournaler, nür en person skifter køn juridisk. Sundhedsstyrelsen henviste LGBT Danmark til at spørge Sundhedsdatastyrelsen subsidiÌrt regionerne, som har ejerskabet til de elektroniske journalsystemer.

Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen fremførte, at det er et problem, at transrelaterede ord og begreber anvendes sü forskelligt. De anbefalede, at der udarbejdes og anvendes fÌlles og ens terminologi pü omrüdet og opfordrede Sundhedsstyrelsen til at medvirke hertil. I den forbindelse foreslog de, at den reviderede vejledning tilføjes en ordliste med definitioner.

Linda Thor Pedersen og Tina Thranesen forespurgte i hvilken udstrÌkning forløbet af mødet kunne offentliggøres. LGBT Danmark havde en interesse i at orientere sine medlemmer om, hvad foreningen arbejdede med, og transpersoner var interesserede i at høre om forhandlinger om forbedring af deres forhold. LGBT Danmark ville dog ikke offentliggøre aktuelle drøftelser med Sundhedsstyrelsen eller andre uden efter aftale derom.

Søren Brostrøm oplyste, at referatet var undergivet aktindsigt, hvorfor LGBT Danmark frit kunne offentliggøre det.

Vibeke Thygesen

* * *
Referatet i pdf-format.
Siden den 1. juni 2021 findes referatet ikke mere på LGBT Danmark’s hjemmeside.
Den 14. juni 2016 meddelte Sundhedsstyrelsen, at den havde igangsat en revidering af vejledningen.