Retslægerådet

Vist 490 gange.
Retslægerådet
Toldboden 2, 2. sal,
8800 Viborg
Tlf.: 33923334.
E-mail: retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk

Omtale af r√•det og statistik vedr. k√łnsskifte og navne/cpr.nr. skift
Retsl√¶ger√•dets opgave er at afgive l√¶gevidenskabelige og farmaceutiske sk√łn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Retsl√¶ger√•det blev oprettet ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om Sundhedsv√¶senets Centralstyrelse og begyndte sit arbejde den 1. juni 1909. Forud for oprettelsen af Retsl√¶ger√•det havde der eksisteret forskellige ordninger, s√•ledes at staten og den offentlige administration havde mulighed for at f√• l√¶gevidenskabelige vurderinger i retssager og lignende. S√• langt tilbage som i begyndelsen af det 16. √•rhundrede er der eksempler p√•, at det offentlige har √łnsket udtalelser af l√¶gevidenskabelig karakter i enkelte sager.

I relation til transseksuelle har Retsl√¶ger√•det den funktion, at Sundhedsstyrelsen kan forel√¶gge ans√łgninger om tilladelse til k√łnsskifteoperation for R√•det, inden styrelsen tr√¶ffer endelig beslutning om tilladelse eller afslag.

Retsl√¶ger√•det henh√łrer organisatorisk under Justitsministeriet og dets virke er reguleret i Lov om Retsl√¶ger√•det – LOV nr. 60 af 25. marts 1961 – og i Bekendtg√łrelse om forretningsorden for Retsl√¶ger√•det – BEK nr. 1068 af 17. december 2001.

* * *
Loven om Retsl√¶ger√•det anf√łrer i det v√¶sentligste kun, at Retsl√¶ger√•dets opgave er at afgive l√¶gevidenskabelige og farmaceutiske sk√łn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, og at r√•det best√•r af indtil 12 l√¶ger. Derudover bemyndiges justitsministeren at fasts√¶tte n√¶rmere regler om r√•dets virksomhed, hvilket er sket i form af forretningsordenen.

Af Retsl√¶ger√•dets forretningsordenen fremg√•r bl.a. f√łlgende:
§ 1. Retslægerådet består af indtil 12 læger.
Stk. 2. R√•det arbejder i 2 afdelinger. Den ene behandler retspsykiatriske sp√łrgsm√•l og den anden alle √łvrige retsmedicinske sp√łrgsm√•l.
Stk. 3. Justitsministeren udpeger blandt rådets medlemmer en formand og 2 næstformænd, en for hver afdeling.
§ 2. Justitsministeren beskikker et antal sagkyndige, af hvilke rådet kan tilkalde en eller flere til deltagelse i en sags behandling.
Stk. 2. Hvis en sags behandling forudsætter en særlig sagkundskab, som rådets medlemmer og de i stk. 1 nævnte sagkyndige ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af, kan rådet tilkalde andre sagkyndige til at deltage i sagens behandling.
§ 3. En sag behandles i almindelighed af 3 medlemmer eller sagkyndige.
Stk. 2. Formanden bestemmer i hvilken afdeling, en sag skal behandles, og hvilke medlemmer og sagkyndige, der skal deltage i behandlingen. Den h√łrende myndighed underrettes efter beg√¶ring snarest muligt om formandens bestemmelse herom.
Stk. 3. I rådet erklæringer angives, hvem der har deltaget i sagens behandling.
¬ß 11. R√•det afgiver en √•rlig beretning om sin virksomhed til justitsministeren. Beretningen offentligg√łres.
¬ß 12. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. januar 2002.

Indtil 1968 blev den √•rlige beretning udgivet i bogform, hvori enkelte s√¶rligt bem√¶rkelsesv√¶rdige sager blev omtalt detaljeret, ligesom der var en oversigt over karakteren af samtlige til r√•det indkomne sager. Der blev i √•rsberetningen navnlig lagt v√¶gt p√• en grundig redeg√łrelse for sager af mere principiel karakter, og der var s√•ledes kun en ganske lille del af de indkomne sager, der var genstand for n√¶rmere omtale.
P√• grund af bevillingsm√¶ssige indskr√¶nkninger oph√łrte udgivelsen af √•rsberetninger i denne form fra og med 1968. R√•det tilsendte dog fremover Justitsministeriet en kort oversigt over de behandlede sager.
Fra 1988 blev udgivelsen af årsberetninger genoptaget.

Informationsv√¶rdien af √•rsberetningerne i relation til ans√łgninger om k√łnsskifte forelagt Retsl√¶ger√•det er imidlertid meget sparsomme, og det fremg√•r ikke af √•rsberetningen, hvilket svar Retsl√¶ger√•det har afgivet i sagerne.

Årsberetninger fra Retslægerådet fra 1988 og frem.
Retslægerådet udgav i 2009 jubilæumsbogen РRetslægerådet 1909-2009 Рi anledning af, at Retslægerådet havde bestået i 100 år.