Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crimes. Svar 18. september 2008.

Vist 96 gange.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget p√• foranledning af Mogens Jensen (S) samr√•dssp√łrgsm√•l AK – alm. del 2007-08 2. samling – til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes.

Samr√•dssp√łrgsm√•lets AK
Ministeren bedes redeg√łre for, hvad hun har t√¶nkt sig at g√łre ved det st√¶rkt stigende omfang af hatecrimes over for homoseksuelle bl.a. i K√łbenhavns Kommune, hvor der er registreret over 80 tilf√¶lde de seneste 2 m√•neder, ministeren bedes herunder redeg√łre for,
  1. om ministeren vil gennemf√łre en landsd√¶kkende unders√łgelse, der registrerer problemets omfang og kortl√¶gger eventuelle m√łnstre hos gerningsm√¶nd, der kan underst√łtte en pr√¶ventiv indsats,
  2. om ministeren vil sikre en fremadrettet registrering af anmeldelser af hatecrimes hos politi og myndigheder,
  3. om ministeren, sammen med de store kommuner, vil iv√¶rks√¶tte beskyttelsesinitiativer i form af vagter i bl.a. √ėrstedsparken i K√łbenhavn og Mindeparken i √Örhus samt videooverv√•gning ved diskoteker for homoseksuelle, og
  4. om ministeren vil iværksætte en holdningskampagne rettet mod landets folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Det åbne samråd om hate crimes fandt sted torsdag den 18. september 2008 kl. 0930 på Christiansborg.

Retsudvalget bad 19. september 2008 i forl√¶ngelse af samr√•det justitsminister, Brian Mikkelsen om at oversende talepapiret, der l√• til grund for besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•let, hvilket skete den 9. oktober 2008, og som gengives herunder. (Spørgsmål 1156 og svaret).

Talepapiret fra justitsminister, Brian Mikkelsen, som dannede grundlag for besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•let

[Indledning]
1. Noget af det vigtigste i et √•bent og frit samfund er jo, at alle bliver respekteret og behandlet lige – uanset ens etniske tilh√łrsforhold, tro, politiske overbevisning eller seksuelle orientering.

Hvis vi skal værne om vores grundlæggende demokratiske værdier, må vi derfor slå hårdt ned over for alle former for intolerance og diskrimination.

Og derfor vil jeg ogs√• gerne starte med at takke udvalget for at s√¶tte fokus p√• den her form for s√•kaldte hate crimes, som tidligere m√•ske ikke har v√¶ret genstand for s√• stor opm√¶rksomhed. Her spiller det m√•ske ind, at vi som det f√łrste land i verden med registreret partnerskab er vant til at opfatte os selv som verdensmestre i frisind p√• det her omr√•de.

Men fuldst√¶ndig som n√•r det drejer sig om race, religion eller politisk overbevisning, er det selvf√łlgelig helt uacceptabelt, hvis folk bliver udsat for chikane – eller endda overfald – blot fordi de tilf√¶ldigvis har en anden seksualitet end flertallet.

Og fuldstændig som politiet f.eks. har gjort det i forhold til den seneste tids politisk motiverede kriminalitet, skal alle faresignaler om intolerance og chikane tages meget alvorligt.

Danmark skal fortsat v√¶re et land, hvor man som homoseksuel ikke beh√łver at g√• og trykke sig af angst for at blive generet – men hvor man frit kan st√• ved sin identitet og seksualitet.

[Skærpet straf]
2. Som ved andre former for hate crimes, er det f√łrste boldv√¶rk selvf√łlgelig, at straffelovgivningen er indrettet p√• en m√•de, s√• overgreb, der er motiveret i fordomme om offerets seksualitet, sanktioneres s√¶rligt h√•rdt.

Det er også baggrunden for den strafskærpelsesbestemmelse, som i 2004 blev indsat i straffelovens § 81, nr. 6.

Efter denne bestemmelse skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis den strafbare handling har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Det gælder, uanset om det f.eks. er trusler, vold eller hærværk.

I forsommeren fik Retsudvalget oversendt http://www.rigsadvokaten.dk/media/dokumenter/Redegorelse_hatecrime_-_April_2008.pdf Rigsadvokatens redeg√łrelse for strafniveauet i sager om hate crimes, som er lavet p√• baggrund af indberetninger fra alle politikredse i 2007.

Rigsadvokatens redeg√łrelse viser, at strafsk√¶rpelsesbestemmelsen er sl√•et igennem i retspraksis, s√• der generelt udm√•les strengere straffe end det s√¶dvanlige strafniveau for samme slags kriminalitet.

Men Rigsadvokatens redeg√łrelse illustrerer samtidig, at politiet i praksis ikke f√•r kendskab til ret mange sager om hate crimes.

I 2007 havde politikredsene s√•ledes kun i alt 10 sager om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 – hvor domstolene i √łvrigt i 2 af sagerne afviste, at forbrydelsen havde baggrund i offerets henholdsvis etniske oprindelse eller seksuelle orientering.

[Antallet af sager]
3. Billedet af, at det er i et meget begr√¶nset antal sager, hvor politiet f√•r kendskab til, at en forbrydelse har karakter af en hate crime, underbygges ogs√• af en h√łring, som Rigspolitiet har foretaget i alle landets politikredse for at belyse problemets omfang op til det her samr√•d.

H√łringen viser, at politiet alene i yderst begr√¶nset omfang har kendskab til forbrydelser rettet mod homoseksuelle p√• grund af deres seksuelle orientering.

Ud af de 12 politikredse er der således kun 2 kredse, der har fået kendskab til sager, hvor en forbrydelse har været begrundet i offerets seksuelle orientering.

√ėstjyllands Politi har kendskab til √©n enkelt sag, der blev anmeldt i 2007, og som vedr√łrte chikan√łs adf√¶rd.

Og K√łbenhavns Politi har kendskab til 2 voldssager fra 2007 – hvor gerningsm√¶ndene i √łvrigt blev d√łmt – og forel√łbig √©n voldssag fra i √•r, hvor gerningsmanden blev d√łmt, men hvor sagen er anket til √ėstre Landsret.

Rigspolitiet har supplerende oplyst, at der i 1. halvår af 2008 på landsplan er indgivet i alt 9 anmeldelser om overtrædelse af straffelovens § 266 b.

¬ß 266 b – der popul√¶rt kaldes “racismeparagraffen” – g√łr det under visse betingelser strafbart at true, forh√•ne eller nedv√¶rdige en gruppe af personer p√• grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Rigspolitiet er ikke umiddelbart i besiddelse af oplysninger om, hvor mange af disse sager der vedr√łrer offerets seksuelle orientering. Men det samlede antal anmeldelser – som sagt 9 for alle slags overtr√¶delser af ¬ß 266 b – illustrerer under alle omst√¶ndigheder, at det er meget f√• sager, der kommer frem til politiet.

[K√łbenhavns Kommunes indberetningsordning]
4. Men det lille antal anmeldelser til politiet betyder jo langt fra, at problemet kan bagatelliseres.

Responsen p√• K√łbenhavns Kommunes internetunders√łgelse tyder da ogs√• klart p√•, at der er grund til at holde √łje med udviklingen p√• det her omr√•de.

For dem, der ikke kender unders√łgelsen, kan jeg fort√¶lle, at K√łbenhavns Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor det er muligt anonymt at rapportere diskrimination.

Det fremg√•r af de f√łrste offentliggjorte tal, at der p√• 6 uger er rapporteret 125 episoder af diskrimination.

Heraf er halvdelen af hændelserne begået inden for de seneste 6 måneder Рog den anden halvdel er foregået inden for det seneste år eller længere tilbage.

Ud af de 125 rapporteringer er der i alt 62 tilf√¶lde, hvor seksuel orientering er anf√łrt som √•rsagen til diskriminationen.

Af disse 62 rapporterede h√¶ndelser vedr√łrende diskrimination p√• grund af seksuel orientering vedr√łrer de 52 procent “fysisk vold”, mens de 40 procent vedr√łrer “tilr√•b”.

Da der er tale om anonym selvrapportering, har tallene selvf√łlgelig ikke kunne valideres n√¶rmere.

Og det er derfor heller ikke muligt at vurdere, hvor mange af de rapporterede tilfælde af diskrimination der dækker over et egentligt strafbart forhold.

Men s√¶rligt bem√¶rkelsesv√¶rdigt er det i hvert fald, at der if√łlge unders√łgelsen kun er indgivet politianmeldelse i 3 procent af de rapporterede tilf√¶lde af diskrimination p√• grund af seksuel orientering.

Og det afd√¶kker jo et v√¶sentligt problem. For hvis politiet slet ikke f√•r noget at vide, er det jo un√¶gteligt sv√¶rt for dem at g√łre noget ved gerningsm√¶ndene.

[M√łde mellem Rigspolitiet og Landsforeningen for B√łsse og Lesbiske]
5. Uanset, at det formentlig ikke vil v√¶re alle de rapporterede episoder p√• K√łbenhavns Kommunes hjemmeside, der d√¶kker over et strafbart forhold, s√• er der alts√• noget, der tyder p√•, at der foreg√•r mere, end politiet f√•r at vide.

Det synes jeg er et stort problem. For som sagt er det jo umuligt for politiet at strafforf√łlge hate crimes, hvis forbrydelserne ikke anmeldes.

Og det betyder jo i sidste ende, at gerningsmændene går fri, og at der er risiko for at de potentielle ofre begynder at dukke sig.

Samtidig har jeg ogs√• forst√•else for, at det her er et f√łlsomt problemfelt. Der er nok mange, som er tilbageholdende med at indvie andre – herunder politiet – i, at man er blevet ydmyget pga. nogle meget personlige forhold, som man m√•ske ikke synes vedkommer andre. Og trods vores selvforst√•else som et frigjort land, skal man som homoseksuel nok desv√¶rre stadig den dag i dag tackle en del tabuer og fordomme, som kan g√łre det nemmere at holde lav profil frem for at tage konfrontationen.

Derfor er jeg ogs√• meget glad for, at Rigspolitiet har besluttet at tage initiativ til at holde et m√łde med Landsforeningen for B√łsse og Lesbiske.

Det tror jeg er den rigtige m√•de at gribe tingene an p√•, s√• de centrale akt√łrer kan dr√łfte den bedst mulige indsats over for de her problemer.

Og her g√¶lder det jo ikke mindst om at sikre, at politiet rent faktisk bliver inddraget i de her sager – hvilket jo er den f√łrste foruds√¶tning for, at der kan s√¶ttes en stopper for det.

[Registreringsordning?]
6. Der sp√łrges i samr√•dssp√łrgsm√•let til muligheden for en s√¶rlig registreringsordning hos politiet.

Som jeg har v√¶ret inde p√•, sker der ikke i dag nogen s√¶rskilt registrering af sager om forbrydelser med baggrund i offerets seksuelle orientering. Men som illustreret af den h√łring, Rigspolitiet har foretaget i politikredsene, betyder det jo ikke, at man ikke allerede har et godt overblik over de f√• sager, der er.

Politikredsene f√łlger jo i √łvrigt udviklingen i voldskriminaliteten t√¶t og analyserer l√łbende p√• de udviklingstendenser, man ser. Derfor er kredsene i stand til hurtigt at identificere eventuelle v√¶sentlige √¶ndringer i kriminalitetsm√łnsteret, s√• man kan tilpasse og m√•lrette indsatsen.

Rigspolitiet har i den forbindelse understreget, at politikredsene i den sammenh√¶ng selvf√łlgelig ogs√• er opm√¶rksomme p√• udviklingen i relation til overgreb mod homoseksuelle.

Det er s√•ledes Rigspolitiets vurdering, at der ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt er det forn√łdne politifaglige grundlag for yderligere at lave en egentlig ny registreringsordning.

Det skal naturligvis ogs√• ses sammenh√¶ng med, at en ressourcekr√¶vende registreringsordning hos politiet ikke vil st√• i rimeligt forhold til det lille antal sager. Det ville jo v√¶re en smule “overkill” at s√¶tte en stor forkromet ordning i v√¶rk – ikke mindst i disse for politiet s√• travle tider – for at registrere et encifret antal sager √•rligt.

7. Men jeg synes bestemt, at det er en god ide at pr√łve at komme mere til bunds i problemernes omfang og karakter.

Og til det form√•l tror jeg egentlig, at de l√łbende, landsd√¶kkende offerunders√łgelser er mere velegnede end en ren politiregistrering.

Og fra 1. januar 2008 indg√•r det faktisk i offerunders√łgelserne, hvad ofrene oplevede som motivet for den vold, som de har v√¶ret udsat for.

Det medtages derfor fra og med i √•r i de l√łbende offerunders√łgelser, om motivet for en voldsepisode f.eks. har v√¶ret offerets seksuelle orientering.

Offerunders√łgelserne vil dermed p√• sigt kunne v√¶re med til at give et mere fuldst√¶ndig billede af problemets omfang, end en registreringsordning hos politiet nogensinde ville kunne.

Og offerunders√łgelserne vil ogs√• fremover kunne give et mere validt billede af udviklingen i antallet af den her slags hate crimes.

I den forbindelse er det nok vigtigt at pointere, at det lige nu – hverken ud fra Rigsadvokatens, Rigspolitiets eller K√łbenhavns Kommunes tal – er muligt at sige noget som helst om, hvorvidt der er sket en reel stigning, eller om der bare er kommet st√łrre opm√¶rksomhed p√• problemet.

[Vagter og videoovervågning?]
8. Som jeg har understreget flere gange, tager politiet indsatsen over for hate crimes meget alvorligt – det i √łvrigt, uanset om det skyldes offerets etniske tilh√łrsforhold, tro, politiske overbevisning eller seksuelle orientering.

S√¶rligt hvad ang√•r indsatsen for at forebygge overfald p√• homoseksuelle har de to politikredse, der har haft sager de senere √•r – dvs. √ėstjylland og K√łbenhavn – sat fokus p√• patruljeringen i bestemte geografiske risikoomr√•der.

Af mange gode grunde – ikke mindst hensynet til et vist privatliv – kan jeg slet ikke se, hvordan sp√łrgerens forslag om vagter i H. C. √ėrstedsparken skulle v√¶re vejen frem. Umiddelbart har jeg meget sv√¶rt ved at forestille mig, at de personer, der ops√łger den her slags steder, har nogen som helst trang til at blive overv√•get af et vagtv√¶rn.

Hvad ang√•r diskotekerne, som sp√łrgeren ogs√• er inde p√•, er der jo allerede i dag d√łrm√¶nd – i √łvrigt uanset hvem diskoteket s√• henvender sig til af kunder.
Med hensyn til forslaget om √łget videooverv√•gning vil jeg henlede opm√¶rksomheden p√• den √¶ndring af tvoverv√•gningsloven, som blev gennemf√łrt i slutningen af 2007.

De nye regler betyder bl.a., at private erhvervsdrivende i vidt omfang har fået adgang til at foretage videoovervågning af egne indgange og facader med henblik på kriminalitetsbekæmpelse.

Inden for de rammer st√•r det alts√• diskotekerne relativt frit at anvende tv-overv√•gning, hvis de √łnsker det. Men her skal man jo s√• nok holde sig for √łje, at det m√•ske ikke vil v√¶re alle g√¶ster p√• disse diskoteker, der vil opfatte √łget tv-overv√•gning som et gode.

[Afslutning]
9. Som det gerne skulle v√¶re fremg√•et, tager politiet skam indsatsen over for hate crimes meget alvorligt. Og med strafsk√¶rpelses-bestemmelsen fra 2004 bliver der ogs√• sl√•et h√•rdt ned p√• denne form for kriminalitet – n√•r man vel at m√¶rke h√łrer om den.

For som sagt, kommer der kun et meget lille antal sager frem til politiet. Og d√©t er jo i sig selv et problem, hvis der skal g√łres noget effektivt ved problemet. Derfor vil Rigspolitiet som n√¶vnt nu dr√łfte med Landsforeningen for B√łsse og Lesbiske, hvordan man griber det bedst muligt an.

Jeg er sikker på, at det er den helt rigtige vej frem!

* * *
Folketingets journal vedr√łrende samr√•dssp√łrgsm√•l AK.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 1156.
Sp√łrgsm√•l 1156 og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Udkast til talepapir, som dannede grundlag for justitsministerens besvarelse den 18. september 2008 af Retsudvalgets samr√•dssp√łrgsm√•l AK hos Folketinget.