Hjælpemidler. Serviceloven РLBK nr. 1548 af 1548 af 1. juli 2021 Рgiver mulighed for kommunalt betalte parykker og brystproteser.

Vist 381 gange.

Lov om social service (serviceloven) – LBK nr. 1548 af 1. juli 2021 – giver mulighed for at f√• betalt sin paryk og/eller sine brystproteser helt eller delvist af kommunen. Sereviceloven henh√łrer under Social og Ældreministeriet.

I henhold til ¬ß 112, stk. 1 i serviceloven skal kommunalbestyrelsen yde st√łtte til hj√¶lpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, n√•r hj√¶lpemidlet
 1. i v√¶sentlig grad kan afhj√¶lpe de varige f√łlger af den nedsatte funktionsevne,
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 3. er n√łdvendigt for, at den p√•g√¶ldende kan ud√łve et erhverv.

De tre punkter skal bem√¶rkes, da de giver kommunen mulighed for at ud√łve et sk√łn, s√• selv om der i ¬ß 112 st√•r “skal”, s√• er det ikke ensbetydende med, at kommunen vil bevillige k√łb af paryk og/eller brystprose til alle, der ans√łger.

Der er i medf√łr af serviceloven udstedt en bekendtg√łrelse, som i denne sammenh√¶ng alene indeholder oplysning om, at parykker og brystproteser ikke skal leveres tilbage efter brug.
Der er endvidere udstedt en vejledning, som indeholder bestemmelserne om parykker og brystproteser.
Yderligere har Ankestyrelsen afsagt principafg√łrelse C-35-03 af 3. september 2003 om hj√¶lpemiddel – paryk “H√•r for livet” – konkret og individuel vurdering – bedst egnet og billigst.

Giver kommunen afslag p√• et ans√łgt hj√¶lpemiddel eller forbrugsgode, kan afslaget indbringes for Ankestyrelsen.

Herunder gengives uddrag af serviceloven.
§ 1. Formålet med denne lov er
 1. at tilbyde r√•dgivning og st√łtte for at forebygge sociale problemer,
 2. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
 3. at tilgodese behov, der f√łlger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller s√¶rlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hj√¶lpen efter denne lov bygger p√• den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og p√• den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hj√¶lpen tilrettel√¶gges p√• baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og foruds√¶tninger og i samarbejde med den enkelte. Afg√łrelse efter loven tr√¶ffes p√• baggrund af faglige og √łkonomiske hensyn.

§ 2. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.
[…]

¬ß 3. Kommunalbestyrelsen tr√¶ffer afg√łrelse om tilbud efter denne lov.
[…]

¬ß 112. Kommunalbestyrelsen skal yde st√łtte til hj√¶lpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, n√•r hj√¶lpemidlet
 1. i v√¶sentlig grad kan afhj√¶lpe de varige f√łlger af den nedsatte funktionsevne,
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 3. er n√łdvendigt for, at den p√•g√¶ldende kan ud√łve et erhverv.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hj√¶lpemiddel skal leveres af bestemte leverand√łrer. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indg√•else af leverand√łraftaler inddrages repr√¶sentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.
Stk. 3. Ans√łgeren kan v√¶lge leverand√łr af hj√¶lpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indg√•et en leverand√łraftale og ans√łgeren √łnsker at benytte en anden leverand√łr end den, som kommunalbestyrelsen har indg√•et leverand√łraftale med, indk√łber ans√łgeren selv hj√¶lpemidlet og f√•r udgifterne hertil refunderet, dog h√łjst med et bel√łb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hj√¶lpemidlet til hos sin leverand√łr. Har kommunalbestyrelsen ikke indg√•et leverand√łraftale, kan ans√łgeren v√¶lge leverand√łr, og st√łtten ydes efter regning, dog h√łjst med et bel√łb svarende til prisen p√• det bedst egnede og billigste hj√¶lpemiddel.
Stk. 4. Ans√łgerens ret til at v√¶lge leverand√łr af hj√¶lpemidler efter stk. 3 g√¶lder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hj√¶lpemiddel til r√•dighed, som er fuldst√¶ndig identisk med det hj√¶lpemiddel, som ans√łgeren √łnsker at anskaffe fra en anden leverand√łr.
Stk. 5. Social- og √¶ldreministeren kan i en bekendtg√łrelse fasts√¶tte regler om
 1. afgr√¶nsningen af de hj√¶lpemidler, hvortil der kan ydes st√łtte, og adgangen til genanskaffelse,
 2. i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,
 3. hvorn√•r st√łtte til et hj√¶lpemiddel kan ydes som udl√•n eller udleveres som naturalydelse,
 4. hvorvidt der skal g√¶lde s√¶rlige betingelser for st√łtte til visse hj√¶lpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hj√¶lpemidler fra en offentlig institution, og
 5. hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.

¬ß 112 a. Ans√łgning om st√łtte til hj√¶lpemidler, jf. ¬ß 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale l√łsning, som kommunalbestyrelsen stiller til r√•dighed (digital selvbetjening). Ans√łgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis der foreligger s√¶rlige forhold, der g√łr, at borgeren ikke m√• forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ans√łgningen kan indgives p√• anden m√•de end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ans√łgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordin√¶rt ud over de i stk. 2 n√¶vnte tilf√¶lde undlade at afvise en ans√łgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet √łkonomisk vurdering er klare fordele for kommunalbestyrelsen ved at modtage ans√łgningen p√• anden m√•de end digitalt.
Stk. 4. En digital ans√łgning anses for at v√¶re kommet frem, n√•r den er tilg√¶ngelig for kommunalbestyrelsen.
[…]

* * *
Serviceloven på Retsinformation.