Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourf√łre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.

Vist 96 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 sp√łrgsm√•l 161 – Samling 2002-03. Alm. del – bilag 567 – med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourf√łring af lovgivningen, der g√¶lder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen, der svarede i en udateret skrivelse.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen (Sundhedsudvalget (Alm. del – bilag 566))

Patientforeningen For Transseksuelle
Postboks 134, DK-2980 Kokkedal, Denmark

Notat vedr. PFT‘s foretr√¶de for Folketingets Sundhedsudvalg
9. april 2003

Hvem er PFT – Patientforeningen For Transseksuelle
PFT blev stiftet d. 1/3-2003 og repræsenterer et stort antal danske transseksuelle, mand til kvinde såvel som kvinde til mand.

Medlemmerne t√¶ller f√łlgende grupper:

PFT‘s m√•ls√¶tning er at fremme en lovgivning der tilgodeser transseksuelles behov, samt at f√łlge forvaltningen af loven.

Herudover er det foreningens m√•l at st√łtte og vejlede transseksuelle og deres p√•r√łrende f√łr, under og efter behandlingsforl√łbet.

Formålet med foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg
PFT‘s m√•l med foretr√¶de for Folketingets Sundhedsudvalg er prim√¶rt at g√łre opm√¶rksom p√• den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforl√łbet af transseksuelle.

Det er PFT‘s √łnske at Folketingets Sundhedsudvalg tager initiativ til at der neds√¶ttes et udvalg til belysning af de aktuelle forhold samt fremtidige muligheder for at lovgive p√• omr√•det.

Tidligere tiltag for belysning af problematikken
Rigshospitalets Sexologiske Klinik 7111 Рhar senest i 1999 opfordret Civilretsdirektoratet til at tage skridt til at der nedsættes et udvalgsarbejde med benblik på egentlig lovgivning for behandling af transseksuelle.

EU betænkning A 3-0016/89
Europa-Parlamentet foretog i 1989 en unders√łgelse blandt EU’s medlemsstater om forholdene for transseksuelle medborgere. Unders√łgelsen gengives i EU’s bet√¶nkning A 3-0016/89. (De Europ√¶iske F√¶llesskabers Tidende C256 32. √•rgang 9. oktober 1989)

Her i Danmark – p√• linie med flertallet af Europ√¶iske lande – findes ingen lovgivning der tager hensyn til eller st√łtter transseksuelle.

At der ikke findes et regels√¶t at forholde sig til medf√łrer ofte at transseksuelle f√łler frustration og afmagt i deres behandlingsforl√łb. Samtidig f√łler transseksuelle ofte at der forskelsbehandles afh√¶ngig af tildelt psykolog / psykiater.

Endvidere er de tilbud der gives I behandlingsforl√łbet st√¶rkt afh√¶ngig af bop√¶lsamt/kommune, og dennes velvillighed.

Fors√łgsordning med k√łnsbestemte fornavne
Der har p√• det seneste fra Civilretsdirektoratet‘s side v√¶ret taget initiativ til en fors√łgsordning for tildeling af k√łnsbestemte fornavne til transseksuelle der endnu ikke har f√•et foretaget en egentlig k√łnsskifteoperation.

Ovenn√¶vnte opfattes af transseksuelle som en gradb√łjning af den g√¶ldende navnelov – idet det ikke synes at fremg√• klart hvem og hvorn√•r en transseksuel kan komme i betragtning.

Arbejdsl√łshed blandt transseksuelle
Bet√¶nkningen fra Europa-Parlamentet A 3-0016/89, angiver at arbejdesl√łsheden blandt transseksuelle udg√łr 60 – 80% i behandlingsforl√łbet. Denne h√łje arbejdsl√łshedsprocent vil efter vor opfattelse kunne bringes v√¶sntlig ned, s√•fremt der etableres en egentlig lovgivning der ogs√• tager h√łjde for behandlingsforl√łbets varighed p√• 1 – 2 √•r.

Det nye udvalg’s opgaver
Udvalgets primære opgave vil indenfor en fastlagt tidsramme være, at samle og koordinere holdninger og meninger fra alle med interesse i en tidssvarende behandling af transseksuelle.

Hvem sidder i det nye udvalg
Patientforeningen for transseksuelle forestiller sig at udvalget sammensættes af repræsentanter bl.a. fra flg.:

Hvilke resultater forventes af udvalgets arbejde
Udvalget skal barsle med en betænkning for så vidt angår en egentlig lovgivning for behandling af og tilbud til danske transseksuelle.

P√• Patientforeningen for Transseksuelle’s vegne

Helle Hallberg S√łrensen
formand
Anette Egelund
kasserer

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Idet der henvises til notat fra Patientforeningen for Transseksuelle, jf. alm. Del ‚Äď bilag 566, bedes ministeren oplyse, om ministeren vil tage skridt til at ajourf√łre den lovgivning, der g√¶lder for transseksuelle, herunder tage kontakt til √łvrige involverede myndigheder som Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet.

[Til indhold] Svaret
Jeg skal indledningsvis bem√¶rke, at hovedparten af den lovgivning om ber√łres og √łnskes √¶ndret af Patientforeningen for Transseksuelle (PFT), med undtagelse af CPR-omr√•det vedr√łrer Justitsministeriets omr√•de.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på baggrund heraf anmodet Justitsministeriet om en udtalelse.

. /. Som det fremg√•r af vedlagte udtalelse, er det Justitsministeriets opfattelse, at den eksisterende lovgivning giver myndighederne mulighed for at behandle ans√łgninger om k√łnsskifte p√• et fuldt forsvarligt grundlag.

Jeg skal henholde mig til Justitsministeriets udtalelse.

  For s√• vidt ang√•r en √¶ndring af CPR-loven kan der efter CPR-lovens¬ß 3, stk. 5, kun tildeles et nyt personnummer til en person ved fejl i de oplysninger, der indg√•r i vedkommendes personnummer, og en s√•dan fejl kan med den g√¶ldende opbygning af personnummeret v√¶re enten f√łdselsdatoen eller i k√łnsangivelsen.

De personer, som m√•tte f√• tilladelse til navneskift efter Civilretsdirektoratets fors√łgsordning, har ingen fejl i k√łnsangivelsen i deres personnummer. Det vil s√•ledes v√¶re i strid med CPR-loven, hvis de fik tildelt et nyt personnummer alene med henvisning til deres transseksualitet. Hertil kommer, at oplysningerne i CPR skal v√¶re overensstemmende med de grundregistrerende myndigheders oplysninger, f.eks. i ministerialbogen. Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen er s√•ledes uomg√¶ngeligt.

Jeg mener derfor ikke, at der er baggrund for at overveje en ændring af CPR-lovgivningen.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets arkiv med journal over bilag 567 – sp√łrgsm√•l 161 og sp√łrgsm√•l 162.
Folketingets arkiv med sp√łrgsm√•let og svaret.
Folketingets arkiv med sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format.
Folketingets arkiv med journal over bilag 566 – henvendelse af 9. april 2004 fra Patientforeningen for Transseksuelle (PFT).
Folketingets arkiv med henvendelsen af 9. april 2004 fra Patientforeningen for Transseksuelle (PFT) i pdf-format.