Spørgsmül om Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas. REU spgsm. 23. 14. august 2013. Svar 7. november 2013.

Vist 192 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Retsudvalget, REU har den 14. august 2013 på vegne af Pernille Skipper (EL) stillet spørgsmål 23 – Alm. del 2012-13 – om det er korrekt, at Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M, til justitsminister, Morten Bødskov (S), der svarede den 7. november 2013

Spørgsmület
Ministeren bedes kommentere REU alm. del bilag 406 (2012-13) og oplyse, om det er korrekt, at Rigspolitiet som anført i henvendelsen modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M. I givet fald ønskes samtidig en nÌrmere beskrivelse af baggrunden for denne arkivering samt for karakteren af de oplysninger, der opbevares hos Rigspolitiet. Samtidig ønskes ministerens kommentarer til forslaget om, at ansøgninger om et X i passet efter newzealandsk forbillede behandles i Borgerservice, hvor pasansøgeren blot underskriver en erklÌring under strafansvar.

Svaret
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmület indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan oplyse, at det følger af pasbekendtgørelsens § 5, stk. 5, (bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v.), at Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Sexologisk Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.

Ved modtagelse af en ansøgning om X i passet i stedet for et F eller et M anmoder Rigspolitiet ansøgeren om at underskrive en fuldmagt, hvormed Rigspolitiet kan indhente en erklÌring fra Sexologisk Klinik til brug for Rigspolitiets behandling af ansøgningen.

ErklÌringen fra Sexologisk Klinik indeholder oplysninger om social anamnese, familiÌr disposition, psykiatrisk anamnese, somatisk anamnese, medicin, kønsskifteønske, seksualitet, klinisk indtryk samt en konklusion.

Nür erklÌringen fra Sexologisk Klinik modtages, journaliseres den pü den pügÌldende sag. ErklÌringen indgür herefter som grundlag for Rigspolitiets afgørelse.

Erklæringen opbevares efter journalisering og afgørelse i Rigspolitiets Hovedjournals arkiv. Opbevaringen sker i overensstemmelse med reglerne i arkivlovens § 8 og arkivbekendtgørelsens § 1-3. Opbevaringen sker i lokaler, som journalmedarbejdere umiddelbart alene har adgang til.”

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at der i januar 2013 blev nedsat en tvÌrministeriel arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte, som har til opgave at opstille og vurdere modeller for juridisk kønsskifte uden krav om kastration. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse blandt andet beskrive og analysere den gÌldende paslovgivning.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2013, süledes at der i regeringen kan tages stilling til, om der som opfølgning pü arbejdet skal fremsÌttes lovforslag i forüret 2014. Der vil i den forbindelse endvidere blive taget stilling til, om der er grundlag for at Ìndre pasbekendtgørelsens regler om kønsbetegnelsen i pas for transkønnede.

Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.