Spgsm. 268 af 11. december 2008 foranlediget af henvendelse fra journaliststuderende – REU bilag 183 – om hate crime. Svar 6. februar 2009.

Vist 128 gange.
Bjarne Kock S√łrensen, journaliststuderende ved Danmarks Journalisthøjskole har sendt en udateret skrivelse om hate crimes til Retsudvalget, der har noteret den modtaget den 10. december 2008.
Retsudvalget stillede den 11. december 2008 sp√łrgsm√•l 268 – Alm. del 2008-09 – p√• foranledning af Mogens Jensen (S) om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 6. februar 2009.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Kære medlem af Folketingets retsudvalg.

Debatten om hate crimes mod homoseksuelle kan tage en ny drejning.

For vores helt nye unders√łgelse viser, at det kun er omkring 13 procent af de homoseksuelle, der har v√¶ret udsat for et voldeligt overfald motiveret i had mod deres seksualitet, der anmelder det til politiet som en hate crime. Over 60 procent g√•r aldrig til politiet, mens resten anmelder det som et almindeligt voldeligt overfald.

(Vi har et grundlag på 200 homoseksuelle respondenter, hvor ca. 30 procent har været udsat for voldelig hate crime.)

Det giver debatten om registrering af hate crimes et nyt perspektiv, synes vi.

For selv hvis politiet skulle begynde at registrere, skal de vel have nogle anmeldelser at registrere.
Omvendt mener mange homoseksuelle, at politiet ikke tager dem alvorligt.

Det Kriminalpræventive Råd siger til os, at det er et stort problem, at de homoseksuelle ikke anmelder. Det giver Rådet dårlige muligheder for at blive klogere på denne type kriminalitet. Desuden er det utilfredsstillende, at gerningsmændene risikerer at gå fri.

Men hvad mener du? Vi h√•ber du kort skriftligt vil besvare de f√łlgende tre sp√łrgsm√•l?

[…]

Går du ind for, at politiet registrerer hate crimes mod homoseksuelle? Hvorfor, hvorfor ikke?

Hvilke nye perspektiver giver det til debatten, at det kun er de færreste hate crimes, der overhovedet bliver anmeldt?

Hvem har det st√łrste ansvar i denne problematik? De homoseksuelle skal s√łrge for at anmelde? Politiet skal tage anmeldelser seri√łst og behandle de homoseksuelle ordentligt, n√•r de anmelder?

Bj√łrn Kock S√łrensen
Studerende

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere henvendelsen fra 2 journaliststuderende p√• Danmarks journalisth√łjskole, jf. REU alm. del – bilag 183, og herunder redeg√łre for
 • hvad ministeren vil g√łre for at s√¶tte ind over for de meget store m√łrketal, som omg√¶rder anmeldelsen af hate crimes, jf. de studerendes unders√łgelse,
 • hvad ministeren vil g√łre for at sikre, at politiet tager homoseksuelles anmeldelser af hate crimes alvorligt,
 • hvad der er kommet ud af det m√łde, som politiet skulle have med Landsforeningen af b√łsser og lesbiske vedr√łrende indsatsen mod hate crimes,og
 • om ministeren er indstillet p√• at tilf√łje en hate crimes-rubrik i de anmeldelsesblanketter, som politiet anvender?
[Til indhold] Svaret
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet f√łlgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil jeg kan henholde mig:
 1. Politiet tager sager vedr√łrende voldsforbrydelser og trusler mv. meget alvorligt, herunder ikke mindst sager, hvor gerningsmandens handlinger formodes at v√¶re motiveret af forurettedes racem√¶ssige eller religi√łse tilh√łrsforhold eller seksuelle orientering. Politikredsene tilstr√¶ber s√•ledes at sikre en effektiv og konsekvent retsh√•ndh√¶velse p√• omr√•det.

  Det fremgik endvidere af Rigspolitiets bidrag til besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 1027 fra Folketingets Retsudvalg, at Rigspolitiet med henblik p√• at belyse omfanget af hate crimes rettet mod homoseksuelle havde indhentet udtalelser fra samtlige landets politikredse, og at de fra kredsene modtagne svar viste, at politiet alene i et yderst begr√¶nset omfang har kendskab til voldsforbrydelser mv. rettet mod homoseksuelle p√• grund af deres seksuelle
  orientering
  .

  Selvom det politifaglige grundlag for at iv√¶rks√¶tte nye tiltag p√• omr√•det er begr√¶nset, har Politiets Efterretningstjeneste fra √•rsskiftet udvidet den hidtidige indberetningsordning vedr√łrende racisme til at omfatte alle kriminelle forhold med en mulig ekstremistisk baggrund. Indberetningsordningen omfatter herefter ogs√• kriminalitet, der er begrundet i forurettedes seksuelle orientering.

  Endvidere f√łlger politikredsene l√łbende udviklingen i voldskriminaliteten meget t√¶t bl.a. med henblik p√• at afd√¶kke eventuelle v√¶sentlige √¶ndringer i kriminalitetsm√łnsteret, og politikredsene er i den forbindelse opm√¶rksomme p√• udviklingen i relation til voldsud√łvelse mv. rettet mod homoseksuelle p√• grund af deres seksuelle orientering.

 2. I forhold til det m√łde mellem politiet og Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske, der henvises til i sp√łrgsm√•let, kan det oplyses, at m√łdet blev afholdt den 10. december 2008. P√• m√łdet deltog repr√¶sentanter fra Rigspolitiet, Det Kriminalpr√¶ventive R√•d og Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske.

  Form√•let med m√łdet var at dr√łfte, hvordan flere sager om hate crimes kan blive anmeldt til politiet.

  Landsforeningen tilkendegav p√• m√łdet, at man er af den opfattelse, at omfanget af hate crimes rettet mod homoseksuelle er v√¶sentligt st√łrre end antaget, idet ikke alle relevante h√¶ndelser anmeldes til politiet. Dette skyldes if√łlge Landsforeningen ofte forurettedes personlige forhold, ligesom det kan skyldes en formodning hos de forurettede om, at politiet ikke vil h√•ndtere sagen med den forn√łdne seri√łsitet.

  Rigspolitiet understregede i den forbindelse vigtigheden af, at anmeldelser om strafbare forhold anmeldes til politiet, herunder ikke mindst anmeldelser om personfarlig kriminalitet. S√•fremt man som forurettet er af den opfattelse, at kriminaliteten ud√łves p√• grund af ens seksuelle orientering, er det samtidig vigtigt, at dette oplyses over for politiet, idet det efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, er et strafsk√¶rpende forhold, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

  Rigspolitiet tilkendegav endvidere, at der med det yderst begr√¶nsede antal sager, som kommer til politiets kendskab, ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt er det forn√łdne politifaglige grundlag for at iv√¶rks√¶tte nye tiltag i relation til den samlede indsats mod hate crimes rettet mod homoseksuelle.

  Der var s√•ledes p√• m√łdet enighed om, at Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske vil forts√¶tte arbejdet med henblik p√• at medvirke til at sikre, at flere tilf√¶lde af personfarlig kriminalitet rettet mod homoseksuelle anmeldes til politiet, og at forurettede g√łr politiet bekendt med det mulige motiv for overgrebet.

  Det blev ligeledes aftalt, at Rigspolitiet vil orientere samtlige landets politikredse om det afholdte m√łde og i den forbindelse anmode hver kreds om at udpege en kontaktperson, som Landsforeningen for B√łsser og Lesbiskes lokalafdelinger vil kunne rette henvendelse til med henblik p√• l√łbende at kunne dr√łfte de sp√łrgsm√•l, som denne s√¶rlige problematik rejser. Det bem√¶rkes, at en s√•dan ordning allerede er etableret i √ėstjyllands Politi.

 3. For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om m√łrketallet for omfanget af hate crimes i Danmark, kan det oplyses, at Det Kriminalpr√¶ventive R√•d p√• m√łdet den 10. december 2008 redegjorde for en r√¶kke iv√¶rksatte aktuelle initiativer med henblik p√• at opn√• en st√łrre indsigt i et eventuelt m√łrketal p√• omr√•det.

  Rigspolitiet har efterf√łlgende til brug for n√¶rv√¶rende udtalelse indhentet et bidrag fra Det Kriminalpr√¶ventive R√•d, der i den anledning har oplyst f√łlgende:

  De tilbagevendende udsathedsunders√łgelser (offerunders√łgelserne), som gennemf√łres af Danmarks Statistik i samarbejde med Justitsministeriets Forskningsenhed, K√łbenhavns Universitet og Rigspolitiet, vil fra 2009 inkludere sp√łrgsm√•l om formodet motiv, dvs. hvorvidt ofret selv vurderer, at handlingen var motiveret i f.eks. seksuel orientering eller etniske tilh√łrsforhold.

  Fremover vil disse unders√łgelser give et indblik i problemets omfang, ligesom det bliver muligt at f√łlge udviklingen over tid og konstatere, hvordan problemet fordeler sig mellem forskellige offerpopulationer, dvs. hvor stor del af problemet, der handler om udsathed for f.eks. vold p√• grund af seksuel orientering, race eller etnicitet.

  I 2008 har Det Kriminalpr√¶ventive R√•d st√łttet en levevilk√•rsunders√łgelse, som udf√łres af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) for Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske. I denne unders√łgelse indg√•r blandt andet en r√¶kke sp√łrgsm√•l om udsathed for vold.

  Unders√łgelsen retter sig mod et repr√¶sentativt udsnit af den danske befolkning, men da den ogs√• indeholder en r√¶kke sp√łrgsm√•l om seksuel orientering, bliver det – i mods√¶tning til de traditionelle offerunders√łgelser – muligt at sammenk√¶de oplysninger om seksuel orientering og udsathed for vold, og dermed muligt at sige noget om omfanget af udsathed for vold blandt homo-, trans- og biseksuelle.

  Resultatet af denne unders√łgelse forventes at foreligge i l√łbet af 2009.

  Det er Det Kriminalpr√¶ventive R√•ds opfattelse, at en sammenk√¶dning af de to ovenn√¶vnte unders√łgelser vil kunne give R√•det et betydeligt indblik i omfanget af hate crimes og anmeldelsestilb√łjeligheden i forbindelse hermed og dermed vise noget om et eventuelt m√łrketal. Samtidig forventer R√•det, at unders√łgelserne vil kunne p√•vise, om anmeldelsestilb√łjeligheden i sager om hate crime afviger bem√¶rkelsesv√¶rdigt i forhold til den generelle anmeldelsestilb√łjelighed.

 4. Det er herefter sammenfattende Rigspolitiets samlede opfattelse, at der ikke – ud over den netop foretagne udvidelse af PETs indberetningsordning og den omtalte kontaktpersonsordning i de enkelte politikredse – p√• nuv√¶rende tidspunkt er politifagligt grundlag for at iv√¶rks√¶tte nye tiltag i relation til den samlede indsats mod hate crimes rettet mod homoseksuelle.”

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Bjarne Kock S√łrensen, Danmarks Journalisth√łjskole – bilag nr. 183.
Henvendelsen fra Bjarne Kock S√łrensen, Danmarks Journalisth√łjskole i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.