Spgsm. 277 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om oversendelse af justitsministerens talepapir til samr√•dsspgsm. Z – √ė. Svar 25. februar 2016.

Vist 88 gange.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 sp√łrgsm√•l 277 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď om at oversende ministerens talepapir (manuskript) fra det √•bne samr√•d den 11. februar 2016 vedr√łrende samr√•dssp√łrgsm√•l Z – √ė, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 25. februar 2016.

Indhold
  1. Sp√łrgsm√•l
  2. Svar
  3. Ministerens talepapir
  4. Referencer

[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes sende udvalget sit talepapir fra samr√•det den 11. februar 2016 om hadforbrydelser, jf. REU alm. del – samr√•dssp√łrgsm√•l Z-√ė.

* * *
Sp√łrgsm√•let skal ses i sammenh√¶ng med Retsudvalgets √•bne samr√•d den 11. februar 2016 om hadforbrydelser med justitsminister, S√łren Pind og:
Samr√•dssp√łrgsm√•l Z om, hvorfor PET ikke offentligg√łr hadforbrydelsesrapporten (RACI-rapporten) for 2014.
Samr√•dssp√łrgsm√•l √Ü om, hvorfor PET vurderer, at de hadforbrydelsestallene for 2014 (RACI-rapporten) ikke er korrekte.
Samr√•dssp√łrgsm√•l √ė om der fortsat vil blive udgivet en hadforbrydelsesrapport (RACI-rapporten).

* * *
[Indhold] Svar:
Der vedl√¶gges det udkast til talepapir, som dannede grundlag for justitsministerens besvarelse den 11. februar 2016 af samr√•dssp√łrgsm√•l Z-√ė (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

[Indhold] Ministerens talepapir

UDKAST TIL TALE
til brug for besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•l Z-√ė (Alm. del)
stillet af Folketingets Retsudvalget den 15. januar 2016

Samr√•dssp√łrgsm√•l Z:

‚ÄĚVil ministeren redeg√łre for, om ministeren er enig i PET‚Äôs beslutning om ikke at offentligg√łre rapporten om s√•kaldte hadforbrydelser i 2014, herunder redeg√łre for hvorfor PET har valgt, at rapporten ikke skal offentligg√łres?‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l √Ü:

‚ÄĚVil ministeren redeg√łre for, hvorfor PET vurderer, at de indberettede tal for hadforbrydelser i 2014 ikke er korrekte, og p√• den baggrund redeg√łre for, hvad der skal g√łres for at f√• en retvisende rapport, og vil ministeren sikre, at tallene for hadforbrydelser i 2014 og 2015 valideres og offentligg√łres?‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l √ė:

‚ÄĚVil ministeren sikre, at PET eller Rigspolitiet fortsat vil freml√¶gge en √•rlig rapport om hadforbrydelser, herunder sikre, at de indberettede tal for hadforbrydelser fremover er korrekte og retvisende?‚ÄĚ

Sp√łrgsm√•lene er stillet efter √łnske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

[Indledning]

Temaet for dagens samråd er hadforbrydelser. Det er forbrydelser drevet af manglende forståelse for og accept af forskellighed og af manglende vilje til at omgås hinanden med respekt.

Hadforbrydelser rammer ikke kun den enkelte, som er udsat for overgrebet. Overgrebene er også i strid med fundamentale principper i vores samfund og den måde, hvorpå vi omgås hinanden.

Det skal v√¶re muligt at f√¶rdes trygt og sikkert i Danmark uden at beh√łve frygte overgreb p√• grund af f.eks. sin etnicitet, tro eller seksuelle orientering. Det er en grundl√¶ggende v√¶rdi i det danske samfund, og den skal vi v√¶rne om.

Derfor er indsatsen mod hadforbrydelser helt afg√łrende.

Det gælder både den forebyggende indsats, men også den retshåndhævende indsats.

Så langt er vi nok alle enige.

Da de tre samr√•dssp√łrgsm√•l alle omhandler den √•rlige opg√łrelse over kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund og den fremadrettede indsats p√• hadforbrydelsesomr√•det, vil jeg tillade mig at besvare de tre sp√łrgsm√•l samlet.

Jeg vil starte med at redeg√łre for, hvordan registreringen af relevante forhold i 2014 er foreg√•et samt √•rsagen til, at der ikke offentligg√łres en opg√łrelse for 2014. (Sp√łrgsm√•l Z)

Derefter vil jeg redeg√łre for muligheden for p√• nuv√¶rende tidspunkt at rette op p√• registreringen af forhold i 2014. (Sp√łrgsm√•l √Ü)

Afslutningsvis vil jeg tale om de fremadrettede perspektiver p√• omr√•det. Jeg vil i den forbindelse bl.a. komme ind p√• den monitoreringsordning, som Rigspolitiet har iv√¶rksat. (Sp√łrgsm√•l Z og √ė)

[Ingen offentligg√łrelse af en RACI-rapport for 2014 ‚Äď Sp√łrgsm√•l Z]

De rapporter, som dette samråd handler om, er i en længere årrække blevet udarbejdet af PET.

Ordningen er blevet udvidet flere gange og omfattede ‚Äď inden Rigspolitiet primo 2015 overtog ansvaret for omr√•det ‚Äď alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

Hos PET har man s√łgt direkte i politiets registre, og s√łgningen er foretaget p√• baggrund af politikredsenes angivelse af, om det enkelte forhold har et muligt ekstremistisk motiv.

De oplysninger, som PET har tilvejebragt, er herefter offentliggjort i en √•rlig rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund ‚Äď den s√•kaldte RACI-rapport.

I 2014 er der imidlertid fremfundet et væsentligt lavere antal forhold, end tilfældet var i de forudgående år (2009 til 2013).

Som jeg ogs√• har redegjort for i besvarelsen af Retsudvalgets sp√łrgsm√•l nr. 96, vurderer PET, at det frems√łgte antal forhold i 2014 ikke er retvisende.

PET mener derfor ikke, at en opg√łrelse for 2014 vil give et korrekt billede af udviklingen p√• omr√•det.

Baggrunden for PET‚Äôs vurdering er, at den daglige monitorering af det ekstremistiske milj√ł og de ekstremistiske tendenser, der i √łvrigt er i samfundet, ikke giver anledning til at tro, at der i 2014 skulle v√¶re sket et v√¶sentligt fald i antallet af forhold.

På den baggrund har PET oplyst, at de ikke agter at udarbejde en RACI-rapport for 2014.

Jeg har noteret mig PET‚Äôs vurdering, og jeg mener ikke, man kan v√¶re uenig i, at der ville v√¶re en r√¶kke uheldige konsekvenser forbundet med at lave en opg√łrelse p√• baggrund af tal, som der er betydelig tvivl om, er retvisende.

Ingen af os √łnsker jo at sende en fejlagtig analyse p√• gaden. Det f√•r man i hvert fald ikke mig til.

Form√•let med opg√łrelsen er jo netop at skabe overblik over omr√•det og give et validt billede, som vi kan bruge til dels at vurdere effekten af den hidtidige indsats, dels at bygge kommende indsatser og tiltag p√•.

I v√¶rste fald kunne en misvisende rapport, der m√•tte vise et stort fald i antallet af forhold f√łre til overvejelser om at sl√¶kke p√• indsatsen. Det ville v√¶re meget uheldigt, hvis tallene ikke svarer til den reelle udvikling.

[Hvorfor er tallene ikke korrekte? ‚Äď Sp√łrgsm√•l √Ü]

Hvorfor er tallene for 2014 ikke korrekte?

Jeg kan forstå, at der er sket en overgang af ansvaret for registreringen af forholdene fra én enhed i politiet til en anden.

Det kan muligvis helt eller delvist forklare faldet i antallet af registrerede forhold, men noget endegyldigt svar p√• sp√łrgsm√•let findes desv√¶rre ikke.

[Muligheden for offentligg√łrelse af en RACI-rapport for 2014 ‚Äď Sp√łrgsm√•l √Ü]

Det f√łrer mig videre til, hvad der kan g√łres for at f√• en retvisende opg√łrelse for 2014.

Som jeg har redegjort for tidligere, har man i PET foretaget s√łgninger i politiets sager p√• baggrund af politikredsenes angivelse af, om forholdet har et muligt ekstremistisk motiv.

Det vil v√¶re muligt at foretage bredere s√łgninger i politiets IT-systemer p√• baggrund af andre s√łgeord.

Disse s√łgninger vil imidlertid derfor skulle v√¶re meget brede og vil potentielt kunne indeholde tusindvis af sager, som efterf√łlgende skal gennemg√•s manuelt af politiet.

Og samtidig vil en s√•dan √¶ndret metode betyde, at opg√łrelsen for 2014 vil v√¶re sv√¶r at sammenligne med opg√łrelserne for de forudg√•ende √•r. Og s√• er vi jo n√¶sten lige vidt.

P√• den baggrund er det PET‚Äôs vurdering, at de betydelige ressourcer, der vil skulle anvendes ikke vil st√• i rimeligt forhold til den begr√¶nsede v√¶rdi, som man under disse omst√¶ndigheder kan forvente at kunne f√• ud af en opg√łrelse for 2014.

Jeg mener, at det giver bedre mening at sikre, at vi fremadrettet f√•r nogle p√•lidelige tal, som kan bruges til at f√łlge udviklingen og tilpasse politiets indsats.

[Rigspolitiets monitoreringsordning]

En af de væsentligste forudsætninger for fremadrettet at sikre en retvisende rapport om omfanget af hadforbrydelser er, at der arbejdes målrettet med at forbedre politiets registrering.

I den forbindelse har Rigspolitiet som led i overtagelsen af ansvaret for hadforbrydelsesområdet etableret en monitoreringsordning, som trådte i kraft den 2. november 2015.

Monitoreringsordningen fungerer til forskel fra tidligere p√• den m√•de, at der nu er en r√¶kke s√łgen√łgler, som den enkelte betjent bliver tilskyndet til at v√¶lge for hver enkelt sag.

Sagsbehandleren vurderer i den forbindelse, om der er tale om et strafbart forhold med et hadmotiv, dvs. et motiv, der knytter sig til ofrets race, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Tidligere blev der, som jeg har n√¶vnt, udelukkende foretaget s√łgninger i politiets sager p√• baggrund af politikredsens angivelse af, om forholdet havde et muligt ekstremistisk motiv.

Med den nye monitoreringsordning har Rigspolitiet alts√• indf√łrt en mere systematisk tilgang og det er forventningen, at det vil fjerne en r√¶kke potentielle fejlkilder.

[Sidel√łbende tiltag med monitoreringsordningen]

Men det vil stadig v√¶re afg√łrende for kvaliteten af oplysningerne, at registreringerne bliver foretaget korrekt.

Derfor har Rigspolitiet sidel√łbende med monitoreringsordningen iv√¶rksat en r√¶kke tiltag:

Der er blevet udarbejdet en vejledning til politiet om, hvordan hadforbrydelser registreres i politiets systemer.

Der er afholdt en r√¶kke m√łder med repr√¶sentanterne fra analyseenhederne i politiet om implementeringen og brugen af monitoreringsordningen.

Derudover vil man fra Rigspolitiets side kvalitetssikre politikredsenes registreringer for at sikre en ensartet og korrekt registrering.

En anden faktor, som ogs√• kan have v√¶sentlig betydning for at kunne se den egentlige udvikling p√• omr√•det, er de s√•kaldte m√łrketal, dvs. antallet af ikkeanmeldte forbrydelser.

Rigspolitiet arbejder p√• at mindske m√łrketallet ved at indg√• i dialog med en r√¶kke v√¶sentlige interessenter p√• omr√•det, f.eks. Det J√łdiske Samfund i Danmark, Muslimernes F√¶llesr√•d og Institut for Menneskerettigheder.

Formålet med dialogen er at etablere et tættere samarbejde med interessenterne og levere input til tilrettelæggelsen af politiets indsats på området.

Dialogen vil også bidrage til at afdække, hvor der er mulighed for et samarbejde for at få flere til at anmelde hadforbrydelser.

Jeg kan forst√• p√• Rigspolitiet, at de f√łrste dialogm√łder forventes at blive afholdt i for√•ret 2016.

[Konklusion: Rigspolitiets samlede tiltag]

Det er selvsagt utilfredsstillende, at 2014-rapporten ikke kan udarbejdes, men på baggrund af tiltagene fra Rigspolitiets side er det min klare forventning, at der fremadrettet vil være et langt bedre udgangspunkt for de årlige rapporter om hadforbrydelser.

Jeg har en forventning om, at rapporterne vil v√¶re af h√łjere kvalitet og v√¶re retvisende for omr√•dets egentlige udvikling.

Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at det er forventningen, at fremtidige opg√łrelser over hadforbrydelser vil kunne offentligg√łres i det efterf√łlgende √•rs 1. halv√•r.

Det betyder, at rapporten for 2015 forventes at foreligge i l√łbet af 1. halv√•r 2016.

For en god ordens skyld skal jeg understrege, at der vil v√¶re tale om en rapport, der d√¶kker tallene for hele 2015, selv om Rigspolitiets monitoreringsordning som sagt f√łrst formelt tr√•dte i kraft den 2. november 2015.

* * *
[Indhold] Referencer
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Udkastet til talen i pdf-format hos Folketinget.