Spgsm. 295 af 22. december 2008 om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle. Svar 16. januar 2009.

Vist 87 gange.
Retsudvalget stillede den 22. december 2008 sp√łrgsm√•l 295 – Alm. del 2008-09 – om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle til velf√¶rdsminister og minister for ligestilling, Karen Jespersen, der svarede den 16. januar 2009.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren i forl√¶ngelse af besvarelsen af REU alm. del – samr√•dssp√łrgsm√•l U (ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle) den 18. december 2008 oplyse, hvorledes man har organiseret sig p√• ligestillingsomr√•det i de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder de √łvrige nordiske lande, og vil disse oplysninger indg√• i ministerens ressortovervejelser p√• omr√•det?

Svar
Som minister for ligestilling er mit ressort at se p√• ligestilling mellem kvinder og m√¶nd. Det er min opgave at fremme ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, herunder lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner, med udgangspunkt i kvinder og m√¶nds lige v√¶rd. I udviklingen af ligestillingsarbejdet f√łlger jeg l√łbende udviklingen i andre lande og holder mig orienteret om, hvilke erfaringer der g√łres.

Det er regeringens vurdering, at den ressortfordeling, som vi har i dag, er den rigtige og mest hensigtsm√¶ssige. Jeg er bekendt med organiseringen i Nederlandene, Norge, Sverige og Finland og har vedlagt et bilag, som redeg√łr for organiseringen i disse lande.

Karen Jespersen

Bilag vedlagt:
Bilag til besvarelse af REU Alm. del spm. 295.

Nederlandene
I Nederlandene overtog ministeriet for undervisning, kultur og videnskab i 2007 arbejdet med ligestilling. Samtidig blev ressortområdet udvidet med ligebehandling i forhold til seksuel orientering.

Der er tale om en selvst√¶ndig afdeling, der i princippet kan ligge i et hvilket som helst ministerium. Afdelingen best√•r af to kontorer. Det ene tager sig af visse opgaver i forhold til dele af k√łnsligestillingen, seksuel orientering, k√łnsmainstreaming samt det internationale arbejde p√• begge omr√•der. Det andet kontor tager sig fortrinsvis af repr√¶sentation, kvinder i beslutningsprocesser mv.

Afdelingen arbejder prim√¶rt med politikudvikling – st√łrstedelen af lovgivningen ligger f.eks. i Justitsministeriet, og de enkelte ministerier er ansvarlige for at arbejde med k√łn og seksualitet indenfor deres omr√•der. Afdelingen koordinerer og virker som igangs√¶tter i forhold til en r√¶kke projekter.

Afdelingen har udpeget focal points for b√•de k√łnsligestilling og seksuel orientering i alle ministerier.

Norge
I Norge ligger ligestillingsarbejdet under B√łrne- og Ligestillingsdepartementet (BLD). Alle ligebehandlingsgrunde (k√łn, race/etnicitet, handicap, alder, religion/tro, seksuel orientering) h√łrer under deres ressort.

Ligestilling mellem k√łnnene ligger i Samlivs- og likestillingsavdelingen (SLA). Udover SLA har BLD to fagafdelinger (Barne- og ungdomsafdelingen – BUA og Forbrugerafdelingen – FOR) og en Plan- og administrations-afdeling – PAA. Hver enhed har en leder, som sammen med departementsr√•den beslutter, hvordan enheden skal organiseres.

Udover fagteams findes et ledelsesteam og et sekretariatsteam. Afdelingen ledes af en ekspeditionschef.

Herudover blev der pr 1. januar 2006 oprettet et ligestillings- og diskrimineringsombud, som behandler sp√łrgsm√•l om diskrimination p√• grund af k√łn, etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion/tro, handicap og alder.

Ombuddet har en videnskabende og debatterende funktion, ligesom man som individ kan klage til ombuddet. Ombuddets afg√łrelser er kun vejledende, og der er adgang til at indbringe afg√łrelsen for Ligestillingsn√¶vnet. Ligestillingsn√¶vnets afg√łrelser er administrativt bindende, men kan igen indbringes for domstolene.

Det er gratis at klage til Ligestillingsnævnet, Nævnet består af 8 medlemmer.

Sverige
I Sverige er arbejdet for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd lagt sammen med arbejdet for integration i √©t samlet ministerium. Integrations – og j√§mst√§lldhetsdepartementet i Sverige arbejder bredt med diskrimination og menneskerettigheder. Arbejdet er dog opdelt i flere enheder, 6 i alt – heraf en for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd og en for etniske diskriminationssp√łrgsm√•l (herudover en demokratienhed, en integrationsenhed, en forbrugerenhed og en ungdomsenhed). De √łvrige ligebehandlingsomr√•der behandles under hver deres ressort. Der er udpeget focal points eller k√łnsmainstreamingkontaktpersoner i alle ministerier.

Pr. 1. januar 2009 er lagen om f√∂rbud och andra √•tg√§rder mot diskriminering, tr√•dt i kraft. Loven indeholder forbud mod diskrimination p√• grund af k√łn, etnisk oprindelse, religion/tro, handicap, alder og seksuel orientering. Som noget nyt medtager loven ogs√• transseksualitet som beskyttelsesgrund.

Sammen med ikrafttr√¶den af den nye lov, er diskriminationsombuddene i Sverige (k√łn, etnisk oprindelse, handicap og seksuel orientering) sl√•et sammen i et f√¶lles ombud, Diskrimineringsombuddet.

Diskrimineringsombuddet har til opgave at overvåge implementeringen af den nye lov, give råd og vejledning til borgere, herunder også behandle klager. Ombuddet har hjemmel i loven til at bringe sager for domstolen, uden omkostninger for den borger, som påstår sig diskrimineret. Herudover har Ombuddet en debatskabende og vidensamlende funktion.

Visse af Ombuddets sager kan indbringes for Ligestillingsnævnet. Kun ombuddet og centrale arbejdstagerorganisationer kan indbringe en sag for nævnet. Ligestillingsnævnet består af 13 medlemmer.

Finland
I Finland er arbejdet med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd forankret i Social- og Sundhedsministeriet.

Aktuelt arbejder en komit√© med overvejelser om den fremtidige struktur p√• ligestillingsarbejdet. Komit√©en har allerede foresl√•et, at der fortsat skal v√¶re separat lovgivning p√• de forskellige diskriminationsomr√•der (alder, k√łn, race, handicap, etnicitet og seksualitet), hvorimod komit√©en endnu mangler at tage stilling til, hvorvidt overv√•gningsfunktionen skal samles under en f√¶lles ombudsmand. Komit√©en forventes at afslutte sit arbejde i oktober 2009.

Organisatorisk har Finland struktureret arbejdet i en ligestillingsenhed i Social- og Sundhedsministeriet, som har ansvaret for at forberede regeringens politik på ligestillingsområdet, samt for implementeringen af mainstreaming strategien på statens område. Enheden koordinerer ligeledes det internationale arbejde.

Herudover er der et ligestillingsråd, som arbejder sammen med ministeriet om at fremme social lighed mellem kvinder og mænd. Rådet har rådgivende status i statsadministrationen.

I Finland har man også et ligestillingsnævn. Nævnet er uafhængigt, og monitorerer anvendelsen af ligestillingslovgivningen. Nævnet er sammensat af 1 formand og 4 medlemmer.

Ombudsmanden behandler sp√łrgsm√•l om ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, herunder overv√•ger lovgivningen, s√¶rligt forbuddet mod diskrimination p√• grund af k√łn og forbuddet mod diskriminerende reklame. Ombudsmanden igangs√¶tter initiativer, og giver r√•d og vejledning om ligestillingslovgivningen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.