Spgsm. 43 af 18. marts 2013 om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov. Svar 19. april 2013.

Vist 52 gange.

Den 18. marts 2013 stillede Ligestillingsudvalget sp√łrgsm√•l 43 – Alm. del 2012-13 -om Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov, til social- og integrationsminister, Karen H√¶kkerup, der svarede den 19. april 2013.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren i forl√¶ngelse af LIU alm. del ‚Äď bilag 52 bekr√¶fte, at ¬ß 18 om diskrimination i EU Charteret er retligt bindende som dansk lov? Og kan ministereni forl√¶ngelse heraf bekr√¶fte, at i tilf√¶lde af en retssag om diskrimination udenfor arbejdsmarkedet, f.eks. i forhold til alder, vil domstolene d√łmme efter ¬ß18 i EU Charteret? Finder ministeren det hensigtsm√¶ssigt, at der ikke er dansk lovgivning p√• omr√•det?

Svar
Til brug for svar har Social- og Integrationsministeriet indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, hvortil Social‚Äď og Integrationsministeriet kan henholde sig:

‚ÄĚEU‚Äôs charter om grundl√¶ggende rettigheder fastsl√•r i artikel 21, at enhver forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anl√¶g, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt. Charterets artikel 21 indeholder s√•ledes et generelt forbud mod diskrimination p√• grund af bl.a. alder. Derimod vedr√łrer charterets artikel 18, som der henvises til i sp√łrgsm√•let, ikke diskrimination, men asylret.

Med Lissabon-Traktatens ikrafttr√¶den den 1. december 2009 er charteret, herunder artikel 21, blevet juridisk bindende p√• traktatniveau, jf. EU Traktatens artikel 6, stk. 1. Lissabon-Traktaten er gennemf√łrt i dansk ret ved lov nr. 321 af 30. april 2008 om √¶ndring af lov om Danmarks tiltr√¶delse af De Europ√¶iske F√¶llesskaber og Den Europ√¶iske Union.

Charteret kan p√•ber√•bes for og anvendes af danske domstole. Charteret finder imidlertid kun anvendelse i medlemsstaterne, n√•r de gennemf√łrer EU-retten, jf. charterets artikel 51, stk. 1. Danske domstole vil derfor alene kunne anvende charteret i sager, der falder inden for EU-rettens saglige anvendelsesomr√•de.

Justitsministeriet kan i √łvrigt henholde sig til ministeriets bidrag til social- og integrationsministerens besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 34 (alm. del) fra Folketingets Ligestillingsudvalg. Som det fremg√•r heraf, er det Justitsministeriets opfattelse, at n√¶rmere overvejelser om ved lov at indf√łre et generelt forbud mod diskrimination b√łr afvente, at det udvalg om inkorporering mv. inden for menneskeretsomr√•det, som regeringen nedsatte den 21. december 2012, afslutter sit arbejde.‚ÄĚ [1]

Karen Hækkerup

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Udvalget afgav den 15. august 2014 betænkning nr. 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet.