Spgsm. 635 af 24. april 2008 om unders√łgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle i Danmark. Svar den 30. maj 2008.

Vist 124 gange.

Retsudvalget stillede den 24. april 2008 sp√łrgsm√•l 635 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om unders√łgelse af omfanget af hate crime imod homoseksuelle i Danmark til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008.

Sp√łrgsm√•l
Foreligger der en dansk unders√łgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle i Danmark? Hvis ikke, vil ministeren v√¶re indstillet p√• at unders√łge omfanget heraf?

Svar
Justitsministeriet kan oplyse, at der i alle sager, hvor der er rejst sigtelse for overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b, skal ske forel√¶ggelse for Rigsadvokaten til afg√łrelse af tiltalesp√łrgsm√•let. Derudover skal Rigsadvokaten underrettes om alle anmeldelser om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b, hvor statsadvokaten efter indstilling fra politidirekt√łren afviser at indlede efterforskning eller indstiller en p√•begyndt efterforskning. Denne ordning giver mulighed for p√• landsplan at sikre en ensartet praksis for tiltale og for at f√łre tilsyn med behandlingen af sagerne.

Rigsadvokaten har fastsat en tilsvarende ordning om forelæggelse mv. af sager om overtrædelse af lov om forskelsbehandling på grund af race mv.

For sager om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b er der desuden etableret en ordning, hvorefter endelige domme, herunder frifindende domme, er tilg√¶ngelige p√• Rigsadvokatens hjemmeside (www.rigsadvokaten.dk [1]) i anonymiseret form. Registret opdateres l√łbende og indeholder i dag oplysning om 46 domme vedr√łrende overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b i perioden fra 2000 til seneste opdatering den 21. april 2008. Der henvises i √łvrigt til besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 636 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del).

Som led i implementeringen af regeringens integrationsplan af 11. maj 2005 og regeringens aftale af 17. juni 2005 med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne – “En ny chance til alle” – har Rigsadvokaten endvidere efter anmodning fra Justitsministeriet etableret en indberetningsordning, hvorefter politidirekt√łrerne og statsadvokaterne skal underrette Rigsadvokaten om alle domme, hvor strafudm√•lingsfaktorer, der er omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, er indg√•et ved straffasts√¶ttelsen (dvs. gerninger, der har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende).

Indberetningsordningen g√¶lder for alle afg√łrelser, der er truffet i perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af 2007. Ordningen omfatter b√•de domme, hvor bestemmelsen i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, eller indholdet af bestemmelsen n√¶vnes udtrykkeligt som et forhold, der er tillagt betydning ved straffasts√¶ttelsen, og domme, der ikke udtrykkeligt n√¶vner bestemmelsen eller dens indhold, men hvor der m√• antages at v√¶re lagt v√¶gt p√• denne ved strafudm√•lingen, herunder fordi anklagemyndigheden har p√•ber√•bt sig bestemmelsen. Desuden skal frifindende domme, hvor anklagemyndigheden har p√•ber√•bt sig straffelovens ¬ß 81, nr. 6, indberettes til Rigsadvokaten. Ordningen omfatter endvidere tiltalefrafald efter retsplejelovens ¬ß 722.

Justitsministeriet har i oktober 2006 anmodet Rigsadvokaten om p√• baggrund af indberetningerne at udarbejde en samlet redeg√łrelse, som omfatter afg√łrelser i sager om anvendelse af bl.a. straffelovens ¬ß 81, nr. 6, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. Redeg√łrelsen er i dag sendt til Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] www.rigsadvokaten.dk
    Rigsadvokatens hjemmeside (www.rigsadvokaten.dk) er lagt ind under en fælles hjemmeside for anklagemyndigheden: www.anklagemyndigheden.dk
    Rigsadvokatens praksisoversigt over endelige herunder frifindende domme for overtrædelse af straffelovens § 266 b.