Spgsm. 636 af 24. april 2008 om antallet af dømte for hate-crimes. Svar den 30. maj 2008.

Vist 112 gange.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmĂĽl 636 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om antallet af dømte for hate crimes til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 30. maj 2008.

Spørgsmül
Hvor mange er siden 2003 dømt for hate-crimes, og er der en gennemgüende tendens i disse sager i forhold til ugerningens karakter?

Svar
Som det fremgür af Justitsministeriets besvarelse af spørgsmül nr. 635 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del), er der for sü vidt angür sager om overtrÌdelse af straffelovens § 266 b etableret en ordning, hvorefter endelige domme, herunder frifindende domme, er tilgÌngelige pü Rigsadvokatens hjemmeside (www.rigsadvokaten.dk [1]) i anonymiseret form. Registret opdateres løbende og indeholder i dag oplysning om 46 domme vedrørende overtrÌdelse af straffelovens
§ 266 b i perioden fra 2000 til seneste opdatering den 21. april 2008.

En gennemgang af de refererede domme viser, at samtlige sager omhandler udtalelser mv., der vedrører race, hudfarve, nationale oprindelse eller tro, hvorimod ingen af de refererede domme omhandler andres seksuelle orientering.

Rigsadvokaten har endvidere oplyst, at sager, hvori der er rejst tiltale efter straffelovens § 266 b i perioden 2004-2008, fordeler sig som følger:

År Antal sager, hvori der er rejst tiltale Antal tiltalte personer Antal sager, hvori der er sket domfældelse Antal sager, der er afgjort med bødeforlæg Antal sager, hvori der er sket frifindelse
2004 * 3 4 1   1
2005 3 3 3    
2006 6 6 5 1  
2007 ** 8 9 4   1
2008 *** 2 2   1  
Total 22 24 16 2 2

*) Én sag er afgjort med tiltalefrafald efter retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 4, jf. § 89.
**) Én sag er afgjort med tiltalefrafald efter retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 7, jf. § 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 621 af 25. juni 2001, idet tiltalte allerede var idømt en behandlingsdom. To sager er endnu ikke endeligt afgjorte.
***) Én sag er endnu ikke endeligt afgjort.

Med hensyn til sager om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 (om gerninger, der har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende), samt sager om overtrÌdelse af lov om forbud mod forskelsbehandling pü grund af race mv. henvises til Rigsadvokatens redegørelse herom, der i dag er sendt til Folketingets Retsudvalg, jf. besvarelsen af spørgsmül nr. 635 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del).

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] www.rigsadvokaten.dk
    Rigsadvokatens hjemmeside er lagt ind under en fĂŚlles hjemmeside for anklagemyndigheden: www.anklagemyndigheden.dk
    Rigsadvokatens register med endelige herunder frifindende domme. Registret opdateres løbende.
    Registret som pdf-format hos Rigsadvokaten.