Spgsm. 665 den 15. marts 2013 om at kommentere Kammarr√§ttens afg√łrelse. Svar 17. april 2013.

Vist 44 gange.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 sp√łrgsm√•l nr. 665‚Äď Samling: 2012-13 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) at kommentere Kammarr√§ttens afg√łrelse af 19. december 2012, til justitsminister Morten B√łdskov, der svarede den 17. april 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren kommentere den svenske domstol Kammarr√§ttens afg√łrelse af 19. december 2012 om, at sterilisation som betingelse for k√łnsskifte strider imod Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, og den svenske regerings planer om en lov√¶ndring p√• omr√•det, som skal tr√¶de i kraft 1. juli 2013? (Der henvises til omtale af afg√łrelsen og af den svenske regerings planer p√• Kammarr√§ttens hjemmeside:
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kravet-pasterilisering-vid-konsbyte-stridermot-Europakonventionen/).‚ÄĚ
[Siden findes ikke mere. Den 8. april 2016. Tina Thranesen.]

Svar
1. Ved dom af 11. juli 2002 (Christine Goodwin v. The United Kingdom, sag 28957/95) fastslog Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol (EMD), at det udgjorde en kr√¶nkelse af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 om retten til respekt for privat- og familieliv, at klageren, som lovligt havde f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation fra mand til kvinde, ikke i juridisk henseende kunne blive registreret som mand.

EMD tog ikke ved dommen stilling til, om det er foreneligt med konventionen, at der som betingelse for juridisk at f√• anerkendt et k√łnsskifte stilles krav om, at der er gennemf√łrt en bestemt medicinsk behandling eller et bestemt medicinsk indgreb.

2. Ved dom af 19. december 2012 tog Kammarr√§tten i Stockholm blandt andet stilling til, om et krav om sterilisering – som betingelse for juridisk at f√• anerkendt et k√łnsskifte – strider mod retten til respekt for privat- og familieliv i EMRK artikel 8 og forbuddet mod diskrimination i EMRK artikel 14.

If√łlge ¬ß 1 i den svenske k√∂nstillh√∂righetslagen er det efter svensk ret blandt andet en betingelse for juridisk at f√• anerkendt et k√łnsskifte, at personen, der ans√łger herom, enten er blevet steriliseret eller af anden grund mangler forplantningsevnen.

Kammarr√§tten bem√¶rkede, at ved indf√łrelsen af kravet om sterilisering var form√•let med kravet at eliminere risikoen for den forvirring i sl√¶gtskabsforholdene, som ville opst√•, hvis en transseksuel person, som juridisk havde skiftet k√łn, f√•r b√łrn. Kammarr√§tten konstaterede p√• denne baggrund, at steriliseringskravet ikke i sig selv blev anset som en betingelse for at tilh√łre et bestemt k√łn.

Kammarr√§tten fandt, blandt andet p√• grund af indgrebets karakter, at et krav om sterilisering udg√łr et s√•dant integritetskr√¶nkende indgreb, at det ikke kan anses for foreneligt (‚ÄĚinte kan anses f√∂renligt med‚ÄĚ) med EMRK artikel 8.

For s√• vidt ang√•r EMRK artikel 14, udtalte Kammarr√§tten f√łlgende:

‚ÄĚVidare riktar sig kravet p√• sterilisering enbart till transsexuella personer. Att st√§lla upp ett s√• ingripande krav f√∂r en viss grupp inneb√§r att k√∂nstillh√∂righetslagens krav √§ven m√•ste anses st√• i strid med diskrimineringsf√∂rbudet i Europakonventionens artikel 14‚ÄĚ

Kammarr√§tten fandt ikke, at kravet kunne retf√¶rdigg√łres, idet det hverken forekom sagligt begrundet eller proportionalt. Kammarr√§tten lagde i den forbindelse blandt andet v√¶gt p√•, at den svenske regering ved et lovforslag havde foresl√•et, at steriliseringskravet fjernes, samt at det i et memorandum fra Regeringskansliet var blevet vurderet, at den g√¶ldende lovgivning sikrer de nye familiekonstellationer en tryg og retm√¶ssig retsstilling.

Kammarrätten fandt på denne baggrund, at kravet om sterilisering var i strid med EMRK artikel 8 og 14.

Kammarrättens dom vedlægges.

3. Justitsministeriet finder ikke anledning til at kommentere den svenske regerings planer om en lov√¶ndring p√• omr√•det. Der henvises i den forbindelse til den arbejdsgruppe, som er n√¶vnt i den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l 666 (Alm. del) fra samme sp√łrger. Som det fremg√•r af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen beskrive erfaringer fra andre lande, hvor det ikke foruds√¶tter kirurgiske indgreb at opn√• k√łnsskifte i juridisk forstand. Arbejdsgruppen skal selv afgr√¶nse de relevante lande.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Bilag til svaret best√•ende af Kammarr√§ttens afg√łrelse af 19. december 2012 hos Folketinget.