Spgsm. 687 den 14. april 2015 om en opg√łrelse over afsagte domme med strafsk√¶rpelse. Svar 19. maj 2015.

Vist 112 gange.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) sp√łrgsm√•l 687 – Samling: 2014-15 – om en opg√łrelse over afsagte domme med strafsk√¶rpelse jf. straffelovens § 81, nr. 6, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 19. maj 2015.

Sp√łrgsm√•l
I forl√¶ngelse af ministerens besvarelse af REU alm. del ‚Äď samr√•dssp√łrgsm√•l V, bedes ministeren oplyse, om ministeren vil sikre, at der l√łbende udarbejdes en opg√łrelse over afsagte domme, hvor der sker strafsk√¶rpelse under henvisning til, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, jf. straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Svar
1. Straffelovens ¬ß 81, nr. 6, fastsl√•r, at det ved fasts√¶ttelsen af en straf i almindelighed skal indg√• som sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. N√•r det g√¶lder sp√łrgsm√•let om udarbejdelse af en opg√łrelse over afsagte domme, hvor der sker strafsk√¶rpelse under henvisning hertil, kan der henvises til Rigsadvokatens nedenst√•ende udtalelse. Som det fremg√•r, finder Rigsadvokaten det ikke form√•lstjenligt at indf√łre en indberetningsordning af sager omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Dette skal imidlertid ikke tages som udtryk for, at myndighederne ikke har fokus p√• hadforbrydelser. Som det s√•ledes blev oplyst i forbindelse med besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•l V, har Rigsadvokaten fastsat detaljerede retningslinjer for, hvordan politiet og anklagemyndigheden skal behandle sager om racisme og hadforbrydelser. Det er retningslinjer, der l√łbende arbejdes med. Og som ligeledes oplyst under samr√•det,
vil retningslinjerne fremover indeholde et s√¶rligt afsnit rettet mod politiet om de forhold, som politiet skal v√¶re opm√¶rksomme p√• i forbindelse med efterforskningen af sager om hadforbrydelser. Der kan endvidere henvises til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 688 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Som det endvidere blev oplyst under samr√•det, har Rigspolitiet besluttet at intensivere dansk politis indsats mod hadforbrydelser, og Rigspolitiet ‚Äď der har f√•et det overordnede ansvar for forebyggelse og bek√¶mpelse af hadforbrydelser ‚Äď har i den forbindelse iv√¶rksat et arbejde med etablering af en ny monitorerings- og indberetningsordning, der skal sikre et s√• validt og d√¶kkende datagrundlag som muligt.

2. Den omtalte udtalelse fra Rigsadvokaten lyder:

‚ÄĚJeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let unders√łgt muligheden for ved elektroniske udtr√¶k fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) at tilvejebringe oplysninger om sager, hvor straffelovens ¬ß 81, nr. 6, er anvendt.

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er opbygget s√•ledes, at der journaliseres p√• en gerningskode, der knytter sig til en lovovertr√¶delse. I forbindelse med sagens afslutning registreres endvidere en afg√łrelsestype, som angiver straffesagens resultat. POLSAS vil s√•ledes kunne bruges som et redskab til at oplyse bl.a., hvor mange anmeldelser eller afg√łrelser der vedr√łrer en given lovovertr√¶delse. Det bem√¶rkes, at det skal opdateres s√¶rskilt i POLSAS, hvis der er tale om et kriminelt forhold, der muligt har ekstremistisk baggrund. Dette afspejler imidlertid ikke anvendelsen af straffelovens ¬ß 81, nr. 6. Det vil s√•ledes ikke uden videre v√¶re muligt at tr√¶kke statistisk bearbejdede data af mere detaljeret karakter som eksempelvis oplysninger om, hvorvidt der er sket strafsk√¶rpelse under henvisning til straffelovens ¬ß 81, nr. 6. Tilvejebringelse af oplysninger om anvendelsen af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, vil s√•ledes foruds√¶tte en manuel gennemgang af relevante domme. En s√•dan gennemgang har jeg p√• det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at iv√¶rks√¶tte.

Jeg har overvejet, om der kunne v√¶re anledning til at indf√łre en indberetningsordning p√• omr√•det.

Det bem√¶rkes herved, at Rigsadvokaten i april 2008 efter anmodning fra Justitsministeriet afgav en redeg√łrelse om blandt andet anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, p√• baggrund af en midlertidig indberetningsordning fra den 1. januar 2007 til 31. december 2007. Indberetningsordningen omfattede domme, hvor bestemmelsen i ¬ß 81, nr. 6, eller indholdet af bestemmelsen var n√¶vnt udtrykkeligt
som et forhold, der var tillagt betydning ved straffastsættelsen. Også domme, der ikke udtrykkeligt nævnte bestemmelsen eller dens indhold, men hvor der måtte antages at være lagt vægt på denne ved strafudmålingen, herunder fordi anklagemyndigheden havde henvist til bestemmelsen, var omfattet. Rigsadvokaten modtog i forbindelse med indberetningsordningen 10 sager om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6.

Det fremg√•r af redeg√łrelsen fra 2008, at det forholdsvis begr√¶nsede antal sager n√¶ppe kan tages som udtryk for, at der ikke i videre omfang beg√•s strafbare forhold, der har baggrund i etnisk oprindelse, tro, seksuel orientering eller lignende. Der peges i den forbindelse p√• en r√¶kke forhold, der kan g√łre sig g√¶ldende, herunder at der antageligvis foreligger et antal strafbare forhold beg√•et med et racistisk motiv eller lignende, hvor det ikke er muligt at finde gerningsmanden, og hvor motivet derfor ikke bliver belyst n√¶rmere eller kommer til at indg√• i en straffesag, ligesom der kan foreligge forhold, hvor der er en formodning om, at motivet kan v√¶re etnisk oprindelse mv., men hvor det ikke er muligt at f√łre et tilstr√¶kkeligt bevis herfor.

Rigsadvokaten anf√łrte p√• den baggrund, at sagerne i redeg√łrelsen ikke kunne anvendes til mere pr√¶cist at belyse omfanget af den kriminalitet, der bliver beg√•et med baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

Dette ville efter min opfattelse ogs√• v√¶re tilf√¶ldet i dag ved en eventuel indberetningsordning af sager omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6. Jeg finder det derfor ikke form√•lstjenligt at indf√łre en s√•dan ordning.‚ÄĚ

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.