Spgsm. 925 den 5. juli 2018 om, sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser. Svar 27. september 2018.

Vist 41 gange.
Retsudvalget stillede den 5. juli 2018 efter ønske fra Josephine Fock (ALT) spørgsmĂĽl 925 – Samling: 2017-18 – om sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser, til justitssminister, Søren Pape Poulsen, der svarede den 27. september 2018.

Spørgsmül
Vil ministeren redegøre for sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser?

Svar
Pü baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik har Justitsministeriet udarbejdet en opgørelse over straflÌngder for betingede og ubetingede frihedsstraffe, hvor hovedforholdet angür straffelovens 266 b om hadfulde ytringer og propagandavirksomhed i perioden 2013 til 2017.

Tabel 1: Antallet af betingede og ubetingede frihedsstraffe i sager om racediskrimination efter straffelovens § 266 b samt den gennemsnitlige straflÌngde i dage i disse sager. 2013-2017.
    2013 2014 2015 2016 2017
Ubetingede domme Gnst. straflĂŚngde 150
Antal domme 0 0 0 0 1
Betingede domme Gnst. straflĂŚngde 35 14 41
Antal domme 0 0 2 1 7

Det bemÌrkes, at overtrÌdelser af straffelovens § 266 b kun afgøres med frihedsstraffe i fü sager. I perioden 2013-2017 har der i alt vÌret 46 fÌldende strafferetlige afgørelser, hvor hovedforholdet angik § 266 b. Af disse er 34 sager afgjort med bøder, mens Ên enkelt sag er afgjort med tiltalefrafald.

Om sanktionsniveauet for sager om straffelovens § 266 b har Justitsministeriet til brug for besvarelsen endvidere indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Det kan oplyses, at Rigsadvokaten blandt andet fører en praksisoversigt over sager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 266 b, hvor der er rejst tiltale. Oversigten findes på Anklagemyndighedens Vidensbase under ”Praksisoversigter” og opdateres jævnligt. Det bemærkes, at oversigten er udarbejdet på baggrund af en manuel registrering af de sager, som Rigsadvokaten har behandlet.

Af praksisoversigten fremgår, at overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, som udgangspunkt straffes med bøde mellem 1.500 og 4.000 kr., mens overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 2 (om propagandavirksomhed), som udgangspunkt straffes med en betinget frihedsstraf på mellem 14 og 60 dages fængsel.”

Det bemÌrkes, at det ikke er muligt at trÌkke oplysninger om sanktionsniveauet i sager, hvor gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, og hvor strafskÌrpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6, derfor har vÌret anvendt.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület hos Folketinget i pdf-format.