Spgsm. E-3542/97 af 12. november 1997 til Kommissionen om transseksuelle borgere i Den Europæiske Union. Svar den 5. december 1997.

Vist 102 gange.
Skriftlig foresp√łrgsel E-3542/97 af James Moorhouse (PSE) til Kommissionen den 12. november 1997 om transseksuelle borgere i Den Europ√¶iske Union.
Har Kommissionen på baggrund af Europarådets henstilling 1117 såvel som medlemsstaternes meget forskellige bestemmelser om transseksuelle europæiske borgeres retlige stilling og behandling planer om forslag til forbedring af denne dårligt stillede og diskriminerede befolkningsgruppes borgerlige rettigheder?
Er Kommissionen bekendt med omfanget af den diskriminering, der finder sted i forbindelse med ans√¶ttelse, udstedelse af pas, rettigheder i f√¶ngsler, rettigheder vedr√łrende adoption og indg√•else af √¶gteskab, og opm√¶rksom p√•, i hvor vid udstr√¶kning uensartede bestemmelser p√• disse omr√•der alvorligt kan forringe mange europ√¶iske borgeres livskvalitet og √łkonomiske vilk√•r?

Svar afgivet den 5. december 1997 af Pádraig Flynn på Kommissionens vegne.
Kommissionen er opmærksom på de alvorlige problemer af enhver art, transseksuelle kommer ud for, og deres vanskeligheder på grund af de fordomme, der stadig findes om dem i vort samfund.
Kommissionen kan oplyse det √¶rede medlem om, at f√¶llesskabsretten ikke indeholder specifikke bestemmelser vedr√łrende transseksuelle borgeres forhold. P√• den anden side er den af den opfattelse, at f√¶llesskabsdirektiverne om ligebehandling af m√¶nd og kvinder g√¶lder generelt, og at de derfor ligeledes g√¶lder for transseksuelle.
Dette er blevet bekr√¶ftet af Domstolens retspraksis, idet den i en afg√łrelse for nylig (Domstolens afg√łrelse af 30.4.1996 i sag C-13/94 P mod S og Cornwall County council) var af den opfattelse, at afskedigelse af en transseksuel af √•rsager med tilknytning til den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte er i strid med artikel 5, stk. 1, i R√•dets direktiv 76/207/EOEF af 9. februar 1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r (EFT L 39 af 14.2.1976.).

Foresp√łrgslen og svaret hos EUR-Lex.
Forsp√łrgslen og svaret i EF-Tidende C 158/147.