Spgsm. P-0076/09 af 14. januar 2009 om gennemf√łrelse af ligestillingsdirektiv 2006/54/EF i relation til transpersoner. Svar 3. februar 2009.

Vist 65 gange.
Den 14. januar 2009 stillede Ra√ľl Romeva i Rueda (Verts/ALE) sp√łrgsm√•l P-0076/09 om gennemf√łrelse af det omarbejdede ligestillingsdirektiv (2006/54/EF) for s√• vidt ang√•r transseksuelle, til Kommissionen, der svarede den 3. februar 2009.

I sp√łrgsm√•lets originale engelske tekst anvendes ordet “transgender”. Det er i den danske overs√¶ttelse fejlagtigt oversat til “transseksuelle”. Transgender er en f√¶llesbetegnelse om transseksuelle og transvestitter. Den korrekte overs√¶ttelse vil derfor v√¶re “transk√łnnede” eller “transpersoner”.
Svaret er ikke oversat til dansk af Europa-Parlamentet. Herunder en dansk oversættelse.
I svaret anvendes i den originale engelske tekst b√•de ordet “transsexual” og “transgender”, der er oversat til henholdsvis “transseksuel” og “transperson”.
Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale udgave.
Tina Thranesen.

Sp√łrgsm√•l
Om: Gennemf√łrelse af det omarbejdede ligestillingsdirektiv (2006/54/EF) for s√• vidt ang√•r transseksuelle
Europa-Kommissionen har som traktatens vogter en vigtig rolle i kontrollen med, om direktiv 2006/54/EF [1] ogs√• kendt som det omarbejdede ligestillingsdirektiv, gennemf√łres korrekt.

Vi er imidlertid blevet gjort opm√¶rksomme p√•, direktivet ikke er gennemf√łrt korrekt i de fleste medlemsstater, n√•r det drejer sig om transseksuelle, som det fremg√•r af rapporten Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I – Legal Analysis, der blev offentligt i juni 2008 af The European Union Agency for Fundamental Rights.

If√łlge denne rapport behandles forskelsbehandling i forbindelse med transseksualitet i mindst 11 medlemsstater hverken som k√łnsdiskrimination eller som diskrimination p√• grund af seksuel orientering, hvilket resulterer i en situation, hvor der hersker retlig usikkerhed om den konkrete beskyttelse af transpersoner mod forskelsbehandling (s. 126).

Hvad vil Kommissionen g√łre for at sikre, at medlemsstaterne gennemf√łrer direktivet i fuldt omfang?

Agter den at indlede overtrædelsesprocedurer i relation til dette direktiv?

Note
  1. [Retur] OJ L 204, 26.7.2006, p. 23.
Svar den 3. februar 2009 fra Franz Spidla på Kommissionens vegne
I en r√¶kke domme begyndende med P og S mod Cornwall County Council i 1996 [1] har EU Domstolen anerkendt, at EU’s k√łnsligestillingslovgivning vedr√łrende princippet om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn inden for besk√¶ftigelse og social sikkerhed ogs√• g√¶lder i forbindelse med forskelsbehandling af transseksuelle personer p√• grund af deres k√łnsskifte.

I relation til det omarbejdede ligestillingsdirektiv 2006/54/EF [2] handler en stor del af europ√¶isk lovgivning og retspraksis om forhold vedr√łrende ligestilling mellem kvinder og m√¶nds besk√¶ftigelse, l√łn, social sikring, arbejdsmarkedspensioner og senest i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. P√• s√•danne omr√•der inden for EU’s kompetence vil transseksuelle personer v√¶re beskyttet i kraft af Domstolens domme om forskelsbehandling p√• grund af deres k√łnsskifte. Artikel 8 (ret til respekt for privatliv og familieliv) og artikel 14 (forbud mod forskelsbehandling) i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, som ogs√• skal tages i betragtning, er transpersoners rettigheder ogs√• medtaget.

Kommissionen tager overtr√¶delser af EU-lovgivningen alvorligt og overv√•ger n√łje gennemf√łrelsen af EU-lovgivning i medlemsstaterne, herunder direktiv 2006/54/EF og direktiv 2004/113/EF [3].

Medlemsstaternes frist for gennemf√łrelse af direktiv 2004/113/EF, som gennemf√łrer princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser i Den Europ√¶iske Union, i deres nationale lovgivning, udl√łb i december 2007. Vurdering og overv√•gning af medlemsstaternes overholdelse af dette direktiv er i gang.

Fristen for gennemf√łrelse af direktiv 2006/54/EF i medlemsstaterne udl√łb den 15. august 2008. Men i overensstemmelse med artikel 33 i sidstn√¶vnte, kan medlemsstaterne for at tage hensyn til s√¶rlige vanskeligheder forhold om n√łdvendigt bruge et √•r yderligere til at efterkomme direktivet. Kommissionen vil begynde at overv√•ge gennemf√łrelsen af dette direktiv i den n√¶rmeste fremtid.

Noter
  1. [Retur] Sagen C-13/94, P og S mod Cornwall County Council [1996] ECR I 2143.
  2. [Retur] Ligestillingsdirektiv 2006/54/EF fra Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006 om implemtering af principperne om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder
    i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning), OJ L 204, 26.7.2006.
  3. [Retur] Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om implementering the principperne om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, OJ L 373, 21.12.2004.

* * *
Sp√łrgsm√•let p√• Europa-parlamentets hjemmeside.
Svaret på Europa-parlamentets hjemmeside.